Page 1

อังกฤษสนิทกัน (1)

อังกฤษสนิทกัน (1) ภาพถ่ายและสาธยายโดย เปสโลภิกขุ

อังกฤษสนิทกัน (1)


ก่อนตีสนิท

2

เปสโลภิกขุ เดินทางซึมซับสังคมอุดมธรรม และความหมายของชีวิตง่ายงาม จากชุมชนชาวพุทธในสหราชอาณาจักร

ระหว่างเตรียมเอกสารยื่นคําร้องขอวีซ่าเดินทางเข้า สหราชอาณาจักร ฉันตัง้ ใจไว้หลวมๆว่าจะไม่ถา ่ ยทอด เรื่องราวและภาพถ่ายเหตุการณ์ต่างๆลงในบล็อก เช่นที่เคย ทําเมื่อครั้งเดินทางไปใช้ชีวิตพระป่าในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 ฉันวางแผนเพียงลําพังว่าจะให้ เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการปฏิบัติฝึกหัดพึ่งตัวเอง อีกทั้ง ก่อนหน้านีไ้ ม่กน ่ี าน พระรุน ่ พีท ่ ฉ ่ี น ั รูจ ้ ก ั อย่างน้อย 3 รูป ซึ่ง ล่วงหน้ามาปฏิบต ั ศ ิ าสนกิจ ณ วัดป่าละแวกเดียวกันนี้ ต่างก็ ทยอยถ่ายทอดความเป็นไปของกิจการพระศาสนาในภาคพืน ้ ยุโรปอย่างละเอียดละออ เคลียคลอภาพถ่ายอลังการผ่าน บล็อก จนทําเอาไกด์บุ๊คหลายฉบับถึงกับค้อนขวับ หลังจากเหาะรวดเดียว 12 ชั่วโมงจนถึงจุดหมายปลายทาง และอาการงัวเงียงวยงงจาก Jet leg บรรเทาเบาบาง ฉันก็ รําลึกถึงญาติโยมที่หยิบยื่นความเอื้ออารี จนฉันได้มาเดิน อาบปรอยฝนปนเม็ดแดดอยู่บนเกาะอังกฤษ ผูค ้ นน่ารัก เหล่านั้นช่วยติดต่องานเอกสาร ให้คําปรึกษา พาไปถ่ายรูป พาไปใช้อินเทอร์เน็ต พาไปโรงพยาบาล พาไปสํานักงานทํา วีซา ่ พาไปสนามบิน สนับสนุนค่าใช้จา่ ย ตลอดจนมานั่งเป็น เพื่อนระหว่างที่ฉันรอขึ้นโบว์อิ้ง 747 ตอนตีหนึ่ง! ใจดีขนาดนี้ ก็น่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปฝากกันบ้าง ครั้นจะหอบ ตุ๊กตาจิงโจ้หรือหมีโคอาล่าไปแจกก็คงไม่มันส์ เตะเล่นไม่กว ่ี น ั ก็เบื่อแล้ว พิจารณาอยูส ่ องนานฉันก็สรุปเอาดือ ้ ๆโดยไม่ เกรงใจใครว่า เนือ ้ หาและภาพถ่ายในหนังสือเล่มนีน ้ แ ่ี หละ ที่คู่ควรแก่การแปลงกายเป็นของฝากมากที่สุด


Chapter 1: Cloudy London, Sunny Hampshire


!"#$%&'()*&+,-./0123,)4+/2, LHR-London Heatrow Airport 53/06'72*+-89'76/:2/;<=>)<(2*+23/& $%'& (?@4>/A-B/7/3,C*+/1'$%?& D E/'0*+-()- River Thames :=4/F10DG>,B7H4872:7D00)I, 2+/;+/, Tower Bridge C#A>/$#2I7+(+?, London Eye J.,JG> CD))(<!/>;=7K=> :2# 30 St. Mary AxeLK0M=';.)</$),0)#CI/ !>;06'A%?, Big Ben NK&,06(,L)#7,4>/+?O42#:D0/3F/ :L4(,E#'9P/ 'A)>#Q>A$%&0123,5>?J3;B/E./L/>0>) EK,$1B7G53/=+,!G>= 7+/>RS0>:72=M-)>" (D>=!=I0!=3D9/'04>9/B7=4!+,=7>/() :74,/%F -3/;>2B7G53/'76/2+/;+/@4>/=4>/+>0>T9)#7/K&,N>0 ;>D'()>#7<723,=7>C,()>=/.D'(2%?)<!! 4

'A%?,7/K&,J3&DM=,()K&,E>0C/>=-./U%$MV)D<2,89$>,L+/BLG 53/06';./$>,=>WK,D3;9X>E.LLD.'D0 Chithurst Buddhist Monastery L1-2J.L'U.)<L +1'Q+9Y'L+)<ZS2;< E3,7D3;:U=A<'J%?)< !"#/3F/'9P/ 'D2>'0*+-[C.-M=,'JG> A)#'EG>W./& $%8& 9)3-53/';.//1'!G>89B/-G>/7./ M-)>"723,B7H4 -/7/G>E3&D$>,'!G>9)#LO-G>/9)>0\L3D'2! 1862 '=*+& !/?G>?C3=Q>)#'!G>89'06-B/7G+,NK,& =%+?O'4 9P/E1/D/=>0Q>?B/ -G>/723,/%F 53/06!+L3D89J1)#)4>,0>?C2>?(D>==K/ 04+/C.-'+6;/>RS0>C>=C.-/>$% 53/';./2,=>E>0J3/F C+,!+, -G>/ A-H>L.M?=J>D8$?$%&=>$1-IHM;?-3,'+.H +I->C.0>$%&=>032O0J>?D3?N/C+,(/-+0D4> 8=4=%A)#8$?=>E1A))]>$%&/%&/>/:2GD '$4>$%&53/$)>-/4>E#9)#=>" 5 9Y'9P/+?4>,/G+? 723,E>0$30$>?03/ A++4/I [ A)#'EG>W./& 06/153/89T>2>53/'A*+& 0)>-/=3C0>)

A)#+>E>)?<'EG>+>D>C E>0/3F/A)#Q.0]I C>='") :2#+/>(>).0 C.-0D4>)O906';./89)3-+>7>)$%&M),()3DNK&,'9P/+>7>)=3,CD.)3L.2GD/[ 723,Q3L0.EA)#'EG>W./& C+,)O9J30JD/53/89';./J=9X> NK,& 53/'+,06 0#D4>E#89+?O4:2GD L>=(1:/#/1$%&+4>/A--/'()*&+,-./ D.V%7/K&,$%& E#J4D?-))'$>+>0>) Jet Lag 8;G06(*+ 0>)9)#0+-0.E0))=B7G C+;(2G+,03-'D2>B/$G+,W.&//3F/ NK&,53/'76/D4>'D2>/%F8=4/4>E#=% 0.E0))=B;'7=>#890D4>0>)';./ Q>?B/+>">-).'D"9X>!+,D3;9X> E.LLD.'D0 9)#0+-;GD?@*/9X>!/>; 300 8)4 -K,!/>;B7H4 :2#M!; '!./'/./'!> ^;O0>2/%F9)>0\ Foxglove C%=4D,(D,;+0$),0)D? :0D4,80D$4>=(D>=',%?-C,3;B7G')>8;G$3T/>L2+;'CG/$>, ')>$3F,C>=';./023-=>WK,D3;B/'D2>C.-70/>RS0>'T][ 53/J1)# )4>,0>?:2GD53//F1@28=G7/K,& 024+, E>0/3/F 06A?>?>=?*/[';./[/3,& [ E/0)#$3,& 'D2>C.-'0G>/>RS0> '=*+& )OCG 0K D4>8;G$:&% 2GD53/060=G 0)>-A)# :2GD'+/L3D2,E1D3;-/$%&/+/+I4/7/> J4D,/%F'9P/^;O)G+/+>0>T0123, C->? EK,8=4E1'9P/LG+,BJGU%L'L+)< :(4'C*F+03/7/>D7/>[L3D';%?D06 '+>+?O4 04+/E1D3;53/)12K0!KF/=>D4> '7LI$%&')>8;G';./$>,=>A1/30B/ CW>/$%&+3/,;,>=C#;D0C->?'J4//%F '9P/'A)>#->)=%!+,72D,9OXJ> $4>/'(?=>/3&,C=>V.Q>D/>+?O4=I=B;=I=7/K&,Q>?B/7G+,7=>?'2! 7 /%F 53/723-C/.$L3F,:L4/3F/E/WK,C%&/>RS0>!+,D3/B7=4


Chapter 2: Head to Stonehenge


6

!"#$%&'()!*&+',-!.&/0*12+"3/4+* 51"/6&*7%&!0(89/8"(,&5: *"#*&+(+"#;"$'<=&*"#8>&?,-!@A&9&*&B 7C=2! >&D& 41E<=9$";+ (F-#";- G&;-HIJK&$0.I89/.%&!J&+"#L"!.MN$",O!K%$/8&I '?PN9JQ%/ 5!=&0(L"!>";;&5&+.MN'JP9/ Salisbury L"!;+$68>&?9&*&B41=$ ?#$%&;19,."/3 8"(,&5:.9= /@A&6E(19,H(+%/ 'JP9N I&!I!;:'21P9N !8C% R!!O5G%'+&6S/'5T!<#$!J9';9+:0U;:41E+R'(V,(+E.Q!."3/4## 42188-*41EHJ',-+!: $-/N '*1P9N !*1%!9IC#% !.=9/R!! HIJ."/3 89/'1%& $%&W,C!M3*T,M9IC%5+9* 4;%(1&I(X!MN8- ."3/5!&$."3/Y! 42%#%&I8&JHJ/ *TJP,;S,;PZ9 '()!K%$/.MN2-,RS/#=&!41E9I&**1"#'JP9/0.IO66E<&,

9I%&/.MN'1%&0(41=$$%&$"!!M39&*&B,M4,,6", #++,&."$+:+-8;:6S/I* <#$!*"!J&I"/451%/.%9/'.MNI$41!,:J&+:29I%&/2"#2"N/ 6!.MN69,+R 4!%!<!",41E;=9/;%94R$UP39#";+'<=&KJ USN/*T!%&8/8"I4##,-#\$%& .[0J'+&;=9/J&IP!;&*4,,'<=&4R$6%&I;"/2:'?PN9'<=&0(,C*1Q%J5-!;"3/ H,%',%9IC*% 1&/.Q/% ,=$I$E? 8-!3 '8MI/ "$E" '+&*T',-!0(RS/.=&I4R$ L"! R&JHIJ.MN'2IJ&'5IMI#1E4$*!M3!"#0J%R=$!2+"3/$%& R=&J9/6&*+"3$ ,=&!!9*6E'5T!05J? HIJ#9*$%&'5T!0*1\ L"!6S/K$!HIJ4;*4R$ 0('5T! Stonehenge 0*1\O;=+%J0J='()!'$1& 3 !&.M 41=$'+%/YX'.=& *1"#0(.M+N RH,I0J%Y*^ OY_R&% I+C(0$='()!.M+N E.S*+E.$I4J=4;%+(C ',MI$

89/<=&/.&/<9/K!#.9"/*WDO!W,C+9= !'KMI$K9QJ% KQJ% ;& !%&4(1*O6'5JP9!*"!$%&.[0JR!!4;%1E8&I6S/JM<!&,'1T*41E 42# 6!+R4.#6E4U/*"!0J%0,= *-N/0J=2=9JH2=/21QJR!!(+E5!SN/UQ=J (+E;CJM'5T!9IC%."N$0( 51"/?Q%J0J=O5G%'()!.=9/.Q%/8C/\;N[\8[5+"# '*D;+*++J ,9*?+-JH+88M'51P9/1E99KCK9% +"#48/4,,8Q,1C*5C1*C ;& 'JPN9 1 K"N$HJ/7%&!0('+&*T',-!.&/J&RS/#=&!<9/G&;-HIJK&$ !2+?!J.MN4;%//&!*"#K&$9"/*WD 9&5&+$"!!M36S/JM."3/<=&$'5!MI$ 1&#5JC (1&!S/N 46%$ 41E7"*8,*+9# (V,.=&I,=$I710J=41E<!J 4]!,:'J,5$&!6",;&J4##L#"#9"/*WD 'JPN9'8+T6>";*-641E?C,2QI R&J0R%8&+.Q*<:8*Q ,-#*"!41=$ '+&*TJ/%Q 5!=&0(I"/ Stonehenge 4.%/ 5-!<!&,J5SJ&.MNRC*8+=&/<S3!+&$\ 5,000 (X.MN41=$

O2+6E#9*$%&L"!?1&,H9*&88Q/8-/*"# 1 O! 7 8-/N J5"B6++I:<9/ H1*IQ2'*%&*T'+P9N /<9/'<& '?+&EL"!'5T!$%&*&+0,=21Q*21M*#" 5!.&/8C% 2$&J,"#.Q*<:!"3!J5"B6++I:41E8[2"G*$%& 9M*5!SN/8R&!R",J&.MN'+& $&/47!*"!$%&6E0('IP9!*T29P New Forest 4;%*RT *C I*'1-**1&/R!! ,=$I'5;Q71<9/2!.M'N *-,9ICO% *1='8=!BC!I:8;C +$%& "J"!+=9!" R=&9I%&/!"!3 0(05!*"!,M? HIJ'8!9$%& Winchester 'JP9/51$/'*%&<9/(+E'.B!M3 L"!!"N/!-N/'()!*&+;9#+"# +E5$%&/!"3!HIJ'1%&O5=@^/$%&'?PN9!+Q%!?MN2! 5!SN/'2IIP!;%92-$UP39#";+'?PN9'<=&KJ*&+4<%/<"!'.!!-8$-J'#-1,"!'()! '$1&!&!RS/ 4 K"N$HJ/6!'()!'5;QO5=<&',M3I/ L"!8J!3[5!=& '9=I! 8J.#$%&'JPN92+C%!M3R=&'+&IP!*+&!.MN6E'<=&0(8"J7"8 Stonehenge *T 9&6;*9ICO% !8>&?!%&8J'?KO*1='2MI/*"!


หากต้องการ ความสมัครสมานสามัคคี ไม่ว่าในซีกโลกตะวันตก หรือตะวันออก การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ยังเป็นเรื่องที่ต้องกระทำ

!"#%$ &'()*+",'-./01!"#%. !&,23).!45+67* The Great Hall 89%.:'. ;+,4<02=>;%.?&,6,@15+!A6!/%&> 6',+@B$C-$.D&&4,%0E15+:/FG2)" (8*.2=0/&5<>%,!H%&>IJ+1+ 24 @*,+",&*1"?&GAK"20+ :/FG2)" ;+,4L8M*@B$1*,+0N+(;1+%<7*D+O+0.?&,6,@!P#$%!?Q+R/5!/#%+LI1*, 8,2/9%.2,&R1,"6"0R&6",+6,"0RRBS"*1*,L+CB2:)2/G10+/28&#% /G10+%%2 "2,&8"0$+?&GAK"20+!+#%.+5/<>" <0.!?Q+!&#$%.@B$/9%.2&G@J 89%.49,+8)0.;%.?&,6,@I04!?Q+6*1++5@&&E2,&T,P1,4T7"5@0E+> 6',?U/<2&&" ()GT,P!8"#%+DKRR) V0+(1G!;9,89%.+NJ@B$%,R,& 6*1++BN O54810.!)32+9%<@B$!?Q+89%.+NJH&&"4,C-$.8,8<*%+29+S49/," R,!WX@1$0 S? +-21*,:'691"IG61"@%.V)02!V),(DD<KR15R@%!&B<+ V0+S"*S49R,4810.%GS&",2+0220D2,&!45+@,.R&0N.+BN 8)0.I,2LA9 AB15/P&G?X,!?Q+!1),6%.?Y@B$(R)5W%&>!+B< "0+@JL892,&!45+@,.R&0N. '04Z",2),<!?Q+!&#$%.H&&"4,Z ("9(/*2,&",IJP&&=,@B$?&G!@E %0.2[=23!A*+20+ !"#%.L4Z23S"*(/2/*,. A+D@L4Z23S"*(/2/*,. \&0.$ 23@2K ;>(DD\&0.$ R+S@<23@2K ;>(DDR+S@< !&,@5.N @1+15+!A6!/%&>419 < River Itchen and Weirs Walk @,.!45+!@9,&#$+&"<>?&G40D&*"!., ()G81,+/&G2,&491<4%2S"98),2P0+HK>;+,D)JH,&!<3+V$JS8) (&. D,.;]G6,<+NJ)%4O*,+^,+:R9.;%.D9,+%5^:D&,] O79R+/*,. %%2",!%2!;+2/02/1.(6.(44D+!29,%B(N )G6+,"8M9,20+%<*,. 6D,<%,&"]> V0+?_4@9,<2,&@0E+E-2=,491<+NJO)S"9 6*1+:<"@0N. 6%.%5$"8+J20DS%E2&B"()G!R92(R&%@A5N+:/ S"*(+*LI1*,%&*%<8&#% !?)*, S49<5+(/*!6B<.&JP-.20.1,+S"*!2&.LI!I9,;%.&9,+1*,...81,+I04 (DD%0.2[=

7


Chapter 3: Meal at Midhurst


!"#$%&'()*+*,-./0"123/45'1 #'*'637"'89:,;#85"'$<8'1 <-=$#'<'>37"'?=8*=@A>B>)+<8CD$30E83!"'##*F'*1=0G831-' 3*"'8'HI*'36JK 3ALD#M+@ENO@'P2=$3/L#$/E03QE>RP 3>'SBA'2@'P> T-B2;'/@>>F.8:U0LD/*=@5#$G7"FU3+V8M+0"12 3A>'B1=889:3>'FB?=8/L:# *-'$1=8*=8!9D8=D8

10

3>'30E87E05#@(88M+3>L#D 2K T-BP"#$,#2<-@>(3+V8>B2BK 3A>'B(88,;#85"'$T,@ ("'@=$3#EW/9>(1ED$/'3F#*=8>B<1;'$!'$ ,=8G0,=8<8C$D *XP#" $(#2*>)0<'7;#$<-@ 3AL#D G<">(#9*,=8<8C$D Y@*/L# !=*!'23Z2RQ'2T-"15=@[;'8M+ A>B3F"'(E8D #\E@'21;' >=]@'-P"#$*'> #8.>*= JR,1'/3$92@S$@5#$78@! ("'!U(88S#$3-8G<">(1E$D SB01* *'>F>'F>FB,=@,=D$ <-=$F'*AU8=*#2);!9D89D3+V831-' 2 S=+0'<R ?=85# 2L82=81;'>=]@'-@>>-.1=P(.+>BS$,R8=:8T-"1 @"'8G8-BT1*89:[.05C:8 @8AL:8!9D%'>R/58'0/<C/' 3-9:2$/"' !U*'>3*JP> @'$T<;$*X+-)* <W"'G8AL:8!9DY-;$M1"T5;$Y+Y- A>B3F"'(ED8@#*1;'P"#$3+V8,8!9D/9]'8B 09F>E$KFC$FBG7"791EP#2);!9D89DM0" W'PEY2/<-'2,8#2'*2"'2(ED8]'8/' #2);G*-"1=0 3ALD#FBM0"/'+^E@=PE\>>/ TP;*X!UM/;M0"3A>'B<'$'8!U -U@'* <8CD$7=D1Y/$SE@<"'8'!9[;'8M+A>BS#$>)+*X30E8/'(C$P=13/L#$ZCD$ M/;P'; $F'*AL8: !9SD 1; 8#L8D K5#$#=$*_J #','>`'28#**;#>;'$S>"'$ 0"12#E]0E83['58'0G<W; TP;`'2G8P*TP;$!=8S/=2 3>'5"'/(88/' 2L8#2)3; 2L#: $Z.+3+#>R/'3*XPZC$D 7=8: @83+V8#E]Y@>'NTP;78:= -;'$3+V8<"#$ *>BF* S'/'>(/#$3<X83,'8R3P#>RT-BS>>ASE8,"' >B<1;'$!9D2L8#2); F.08=:8?=8*X>U-C*(C$@!S8!8'>B<1;'$<-1$+)a7'*=@A>B#'F'>2R

พระป่าจะดำรงชีวิต อยู่ในประเทศที่ผู้คนไม่รู้จัก พุทธศาสนาได้อย่างไร? เราจะรักษาพระวินัย ให้เคร่งครัดเหมือนอยู่ เมืองไทยได้อย่างไร? ใครจะใส่บาตรให้ขบฉัน?


!"#$%"'& ()#*!+ (,-..)$0/ 1234"5"67()#*+6.6"8&) #*239 *:;0%+(% <=&>?@< 3/<ABC0%*0'&4"536.6"8&()#*!+ *6A@3'/D<E/F,G6H0,"5#IJ3/<ABC 4"536.6"8&()#*!+#A%F1E6*(<(/8E@6 4"5,G6.5FK"<7LE%'38:@H0 ,"5#IJIL9M:N10O*@":N./A4)I+J6(06OFN38@6<O"? #"6.5"/AC64"5E%0/8 H?N#1"@<1"/F#?*23038:@#*23<OI8OFN38@6<O"? H1".5H(@$6'"H?NP$Q/0? #*239 4"536.6"8&(#) *!+0KPN3(<(/8#?;@60LOD ,A"6$#"L80?;E<,:7G 6 RS<9 ?;E<,:G76AT8N30U6*E@6 "IL93/<ABC*L10FLO?*?” Q/0#;@6#"293<0LDH?N4"5 V"/<9 W-< I@60US<A/$3)I60E@6 "Loung Por Chah is very tough!” FNE8,"5!810/D0P3<?;E<,:G76.S<IKH?N4"536.6"8&()#*!+ '/F(%0H.#F%0I6<*6#M8>M@4)I+J6(06IL9A")<;30F30 >;5IKH?NQ/0 *6820>M@#*''638:@'"<0LD !8*10>"AIL9*6H(@$6'"FNE8P0*,-<123 1)X868I6<H.FL '@3*6AT#,Y0>R0E%R.6A4@3?0)@*RS9<PN6*U00*6.6A V-Z<R),#,3"&*6#AT' #P6H(@$6'"4;6<>8N*8%D*$3AE@6 "1)X'N3<>$@< A/005" .6A0/0D [6'%!8*V"/<9 ATI838A/0*63LA 4-5 "68 "5?E@6<IL982038:@Q/0U6*4"5V"/9<E@6 E/0A@30\IL9I@60*6$%X]$6' OFN4$[6'%!8*IL9*6H(@$6'"E/00LDO?*? 1K'3$123 "O*@#18 [6'%!8* IL9*6IK$)[E/00LD#,Y0?0N6H?*@I/D<?*F" "68()FIN68#;@6E@6#P6A/$ ^""86#,Y076E4)I+P/$"UM@60*6#?T04"582038:@.S<386AUE68I60 .6A0/0D #P6AT1E/A,-../833A*6 RS<9 #"6ATIK#?*2301"/<D IL39 8:#@ *23<OI8 123$3A#P6E@6 "#"6O*@"/$,-../8 #"6"/$#Q46536?6"" #*293I"6$F/<0/D0 #P6.S<U6*E@6I@60Q/0OFNI)A38@6<H7@O?*? I@60Q/0*/<(E%"/'%O?*?

#"6$3A#P6E@6 "#"64%.6"X636?6"I)A38@6<IL9[6'%!8*UE68 FNE8J"/I+6" #P648/A?0N6>;NEPN6*U00O,8/<R),#,3"&*6#AT' (/A1":@AT A;/$*6H(@$6'"FNE8P0*,-<AN30#$N3#"%9* #E;6M@60O,,"5*6X 45 06IL #*293#?T0E@636?6"*L#4L8<43>;NE(K?"/$E/00LD #"6.S<#F%0O,IL9 (E0(6+6"X5 A@30IK^/'A%.4"5#.N6U%90$3AE@6 H?N#"6"K;SAUS<[6'%!8*IL9*6H(@ $6'"E/00LD>;NE.S<H?N4" 36?6"*2D30LD*LP0*,-<>$$3/<ABCIL9#"L8AE@6 (!10 !F0/IO(N('"3#$3"&"L9 1)NAALDP%< >;5*/0V"/9<I3F A/$0DK?0S9<PEF 7@E8H?N;092 O?;O*@'F% 13 Q/0(;5>R0E%R(3FO(N#023D E/E7%0D ?06H?N4"5 V"/<9 IK^/'A%.#("T.>;NE#"6AT>,"<W-0 #AT8P85O,I%<D .6A0/0D AT#F%0 A;/$E/FH03LA#(N0I6<?0S9< P6A;/$>FF./F>;5":N(SAE@6"585I6<OA; AE@6P6*6 #*293U6*PN3*:;.6A4"5V"/9<I@60AT$3AE@6"585I6<43\A/0 >'@1<.5#,Y0#4"65#"6#?02938 36A6J"N30 >;51E6*":N(SA'290#'N0#*293 '30P6*6?68O, ช่วง#8T0Q/0#F%0.6A?N3<4/AIL3 9 8:7@ 0D/ (3<P3<$N60;<O,IL19 "/EFN60

;@6<#4293#'%*0DKF29*H(@PEF $/<#3%[#?T030616"%A76EV"/9<#J(AK;/< #'"L8*0DK,605UE684"5 Q/0.S<P30DK(N*.6A#P6?0S9<A;@3<H?[@ FNE830)*60E@64"@)<0LD1<IN3<M:A (6*#X"76E3/<ABC#?T0Q/0#F%0P6 A"5#MA.S<#PN6*67@E80EF I/D<(3<OFN#"L80^6C6OI8.6AQ/0?0S9<1K E@6 "#.T$"

11


Chapter 4: Lovely!


(1) !"#$%&'()*+),-.%/0123/4567!8*89:96(6(;<6= >,/;?6:@, +*AA;*!;)B=0C,&D(+C,<);C, 300 :%865AC%;?8 ( 300 x 47 = 14,100 E,> ) FAC!8#%$ /+,)-?GE,H%?/)IJB=8K<E,<38?E38L8%/05)-),)LMH ',) NO(B=+*AM-?>P,E-*+,0:Q++?<&'()?E>,/;?6!:R8:-2+7>L)!6#%8K6<'?) +,)E?SD= >,/;?63,B,-T<#$8!%)3,-.%-?EE-*+,0:Q++?<!"*$B+,)>,/ -?GE,H96(%)= 25% 96(<8* FH(;D#8$ &+ -?GE,H>=8$ ,C -?))UB%= <O&C 8KH)!

14

(2) V?8!HC,&'("-2D,;8%-5!;<5WX$/)7H?/+2!6*8>,/9:+7"--J,>=$ !B#%/9><YQ/;C, "*P=)-'8LCBD,;3<,B:-2!>MWX$/67!8*8-,<),""#Z8>=$D=;*A" !6*8>,/9:F3;/',3?/0B%L6B0A* FH20;,B'B,<.%/ D=;*A>=$6=+,)DLBD8[*::\]&8:-2!>M!68B,-5) (378;8.%/"*P=)-'8LCB 088?Z8) "-2^-?$/<*ZBH29BFH(;"O6;C, Let's them try. (3) "-2_*)JL3,B!1->=$;?6:@,+*AA;*!;)+2%%)E*1`E,A 3?:6,'5H2 2 0-?Z/0#%;?8+?8>-5)?E;?8ML)-5 ;?8'8X$/.12>=$"-2)7H?/<#8 -%S,A*K<BB,&3CE,A-%<OCE-*!;16(,8'8(,WL:!:%-5B,!)UA ^-?$/08 '8X$/!6*8!.(,B,T,B;C, "0L1>7:-2K<D85&'(F)CKH)%<C,/9-E(,/ +X/3B0;-96(-?E%,',-+,)!-,?”

(4) &8:Q++LE8? "-2:@,+2&D(E,A->=N$ H*A+,)!'HU)'-#%3FA8!H3 FAC !"#$%^a)'?6),-6OFH-?)J,E,A- %8,0,-*) (:2.,;'-#%NO(D,<!A-=<B E;D) 3,B!1- FH2"-2>=$B="--J,'<C%8'(,WX$/%<OC:-2+7>=$;?6:@, +*AA;*!;) +2A(%/&D(E,A-6*8!N,!B6%*8%*/FH865 388-,0,&EH2 :-2B,1 70 :%865 (70x47 = 3,290 E,>) WX$//C,<AC%),-FA) D7-L6',)!NH%3A* (5)&8:@,F[B!B%-5;O(6B="#D"*JD8*6'8X$/D#$%;C, Nettle ',)TO)!8#Z% A(%/N*;+2!)*6N#$8F3E3?8A50?8%<OC8,8-C;BD?$;KB/ FACNO(>=$!.(,9:>7/,8 &8:@,)U'H=)!H=<$ /9BC96( >;C,37'-?E"-2>=!$ 0<TO)B6A28%<AC%<B, +,)!B#%/9>< AC,/)U<BZ* F<(BF+CB&3FH(;"O6!:R8!3=</!6=<;)?8;C, “!>=<E9BC96(!H<” (6) 0123/45;?6:@,+*A;*!;):-2)%E6(;<'H,<!D#Z%D,A* !B#$% !H=<E!0=</T,B"-2!+(,T*$8)U96(0;,B;C, B=>?Z/>=$B,+,)K:FH865 Yb8FH865 [%HFH865 8%-5!;<5 3;=!68 %%3!A-=< !W%!E=< ^-?/$ !M3 3,P,-1-?G!D0 F%Y-*),&A( %?/)IJ FH29><FH865 FAC";)!-,)U 3,B,-T%<O6C ;( <)?896(%<C,/N,3L)!"-,267!8*8D=;A* %<O&C 8)-%E.%/ "-2P--B*8<? !'B#%86%)9B('H,)3=A,C /"?8P5>L !$= +-*S!A*EKA9:6(;<)?8 &8)-2T,/F.;8&E&'SC


Chapter 5: Here & Now


!"#$%&'()*+,-./01 !"#$#%&$'(#)*#+,-./01234),5&65&#0'7"829:;()*"842$<)7%# "#.=->?@$#.=-" ABC$(#)##$'8C=?D%#E C8#"8$:3(4/". F#+F"4)'#+ /G8H8C>2C%#$>IJC :$4=I(7C&8G >7C# =C">/B>?35B& $

16

F"4)$5EF54J'40"$48B )8$>B#. )8$B8! :HC-"8)!8B>;K+?4I >*(8 A-),B8+83#5! '#$$5!E BK )< $#$A-),B8+83/". ?L4B>?@$A-/MN2( OJ) '#$M"8=C"!3<4>6"8=- /JIHP)/G865&234),"#F8,NI4"8 "28B!K=I( '8B!K >#8" '#$>/(8>*K$>*(8=?!K')E< 7'JI5 ,B8+83+#!4"8IN=C"!3<4>6"8=ABC$(#)##$>3B+#!=?4"82J4*(84C8!!4"8 >,-8.>*8Q2(#I$EG8:3. #828-'<E) 12 F<&4AC) :'"65&$"8*$2<430!!K/%#'#$ICB873+ *PE$F%&#4"8 IC 6G8=CR5IC8'8C78B$EG8>!3%#!K=C"-N(/". C<$>2C%#$HN!INI3)=? :'" 7'J!,K B8B8C?-./#)=4( '#$$<$E '!Q;$JI2$"#B 555 ,#'%$& #5!65!K #BNQ" $2(#),<!MN?( 4L B23<)M"8 '%$& >#) ,B8+83=C"=I(?30!>,-8.2J4/". STU$'<4>-K4;$2C#:3.,B8+83'!Q; #8;;.>?@$>,-8.B#C-<+4"8 '<4>#)?L4B 6G8Q;7+8BV "28B!K=I( '8B!K>#8" >3B=C"/#" B#.=- /48C ;-J)!"#$M"8!K7)&< >75B>,%#& $=4(48" +<OF5#BN'" -)=2$ ?-.!<$C5#.=-+(8) )8$!K>/35B-9>-5B+-(#B A'W.6G8)8$>!K+7.#8I /JI>M%&#'8B /$*(8)23<) ;.=I(=C"38G +8! =C"C#5 .=-'(#)>75BQ; -#+/#+QF"=2C/.

>-%&#)65&,-.#8;8-B9 (CJ'DNA#. />47A!) 387J!*8 4N+:-!65&6-8+ !K$P!HP)234),"#F8 "C<$=C":$"V" 7"4$'<4:-!V!K:?X4 :'"=C"C8!>6"865& /4- >,-8.'#$YZ!>IJ$;)!-C65&4<I?L8 (70$<$64-8-8C) 6"8$F#+>?[I >6?>$%E#28?-.C81 "=C"Q2(BPI'JIQ$'<4#8;8-B9" ,#>!JI>2'0!-.6+ Q;!-.6+!8B /G87#$ !8-?\J+<'J C<$F"4B>-8=I(>B#.;-J)V/". ##!;8!A-),B8+83:3(4'(#)YZ!Q2(I!5 4"8$5E :) -<!]870*^8,$./.234),5& ABC$(#)##$


!"#$%&'()*#+,-.!/%0!1.21/3)4 !"###.....$%&#'("()*+*"$ ,'($-./012"$3&45(-6)$7$80 !)5$91211$&69("(:5(& &;632<=>8 1)'(2$8?@912<"9.(2#36 A'#$-./012B'1'=(.)C5D@EF!17 (G(2H(I18A($ B.7G80J#K*5'$($L69#6( AD&M(=7-.8)&#'( !"# A'#$B.7G80J#K5($($L69#6(AD&M(=7-.8)&#'( $%&'=(.)C -+N$&(.-.8)&-B/01<"9-&8).@DL67LA>2O%2IPQR..5I#(5.F9 M12JPII6$3?$) 1(@5(G.(JM'(#&'1$G'($=76(AD&M("$%02#3$ @(5 +.7A(,F9G801)F'#2<$ +.7"6(><=-"5/1$&3$ 1(@5(<K9-#6(<$&(. +6'1)#(2+.75(Q 5 $(G8 -B.(7.;6%&O%2I;BF>M12"6#2+FSK(G80#'( "1)'()%>530$O/1530$<$@3#JPII6 L@'<"9>;-$D$*+@(5I;A302A1$M12 B.7BPGR-=9(" -B8)2*5'&80+.7!)I&TG;<"9+6'1)#(2*>9 LA>2#'(-.(*>9 1PJ()G8O0 &F =.D@L67*5'*>9)>% 53$0 O/153$0 <$-./10 2$85? (&$3& A53)1(@5(J#K*>9-B8)2"$%02B..U( B.71P+VKW()C-I)-GX$C 1J.5#'( "<I.A%&L69#&TA&% *+ *5'@19 2-1(5(BF>&3$18&" @1$$3$? 1(@5(58X.3GR(5(& B1*>9Y2V L69#&T-1(*++ZDJ@3 -D 6) E%20 &T>8 -"5/1$&3$-B.(753$G;<"9-./10 2$91) "-./10 2I$1/$0 -./10 2-6T& -./10 2M12-.( -./012<":'" $80&TI;BF>M12"6#2+FSK(18& L@'-5/01!@M%?$X.3GR(1)'(2 ->8)#K3&=7*5'B1 -B.(7-.(@912&(.-"@P,65(&M%?$ 1(@5(=%25( BD=(.Q(#'(-"@P<>B.71P+VKW()C=%2*5'<"9-&TJ-1(-./012M12I$G80A%&*+ L69#5(BF>IP)&3$ &T*>9I#(5#'(-B.(753$G;<"9-&D>1DZ[(.5QC (1(.5QCA'#$G80$'(+.(.O$() L671$DZ[(.5QC (1(.5QCA'#$G80*5'$'( +.(.O$() "632=(&B'1'=(.)C5@D EF!17BF>,'($)FG+F *>9*5'$($&T5I8 $

#DB(&UC#D=(.QC&3$*+@'(24$($( J9(2&T#'(*>9-58)A#) J9(2&T#'(>8L@' A1$I$1/0$ 53$=3>1)F'<$1DZ[(.5QCL671$DZ[(.5QCG3?2$3?$ E%0253$*5' -+N$,6>8L&'<I.-6) L@'A;".3JB.7"$P5' &T-+N$!1&(A<"9-.(*>9B>F IP) -B/01-@/1$A@D&3$ !>)-\B(7<$+.7->T$ "2($-,)LB.'G;<"9=D@@&" B3&,'1$-)174 O9(-+N$*+*>9&6T 12A320 1("(.11.CL&$DI5( .3J+.7G($ @1$$8?G80&.P2-GB]58.9($G80+.P2A>4<"5'4 <A'+^_$!@-&TJ I#(5.91$A'2@.2O%2J9($"./1G80G;2($-6)G8->8)# 1(@5(L$7$;K(# &.P2-GB]*+ 2 I$L69# L@'*5'.F9#'(-M(A302&3$"./1-+6'( O9(1(@5(58#3> 1)F'<$-A9$G(2 I2A302-+N$+.7=; 555 -BD02A32-&@#'(G80#3>+S(=D@@#D-#&58 .OM$#3@OP>DJ=(&Y(.C511.CL&$DI5(A'2-+N$+.7=; 1(@5(5(1)F'G80$80 LI' 2 A3+>("C$;? "$3&-BD50 M%$? 2 &D!6&.35 -__-“ )32*5'*>9-6'(<"9!)5$912 11$YV2#'( @1$$8?1(@5(->D$G(25(=;B..U(G80#3>+S(=D@@#D-#& A;$3&A(M(M12#3>"$12+S(B2<$K$JGM12+.7-GX132&`U =;-.D:4

17


Chapter 6: Sweet Seven Sisters


20

!"#$%&!&'()*&+,-('&./&$!/%%&!&'-"&$,#01%$23'1%$4#0 20!/%%&!&'1%$5#06'7-%89*,:1046;$<&(0:=#>,?"7<&?:4%:/&$ "7 1 3@/ (3*--*%0("A- 1 )B0C D#-)0B9./&$E 1 =F$ =#,> 1/2 =F$ ?%G6(6H"I 1 D" ?"7-"*,:!%4 2 D" .#$C 2J,/&J75#02!*!49K4/2!*(!"L%-"#84& (6M0N&'7?-/<&$,#9 6'74&O?69P4$3'Q>$('&(9B0<&$%%-J&-,#9 P9:4B0B8#R 17 <S>0#>$ R%$1*&$<&$:#$3$(6M08*&0%BTP8'&O %&3&' 8&$!"#$<U1QC02!4/?./-A%%-?882!*P8'&O (+S:$ 1 )#>,P4$ 30 0&<S ('&-A4&=Q$JF9!4&:?'- J%9'=?"*,-A+&-#0(9B0.#9<F/$!V*& 1*&4 R7+&0 D/&0P8R=W(-/& (!A0!$RWR1S &,X@$!0Q$> "%:0B$> %:@2/ 08Q$ 6'74&O!0Q>$)#>,P4$3'Q>$-A4&=Q$JF9+#-)&:6Y& ('&?,75#0%&!&' -"&$,#02.*'/4K4*'B40CU -/%0%%-(9B0<&$5#0.',J9@RN&+%&-&ZJ&(,A8K[.W6'&-\K%3%0+'7%&<B.:WR9R,/&$-'7J/&$.& %FO!N@4B .#$C ?./(<S:> $,#0J0=Q$!*&P4$(:A01%$,#00S%C :@</ >S 26 %$Z&(["([S:R '7!,/&$<S>0#>$5#0%&!&'4SX'#>$(9B0?=,('S:$!0Q>$%:@/'B4"U]&'X;^$.'$ 1*&4JU0,0RB8-,/&30 %&:F0/&J72-"*E,#:(-_S:O %&-&Z9S%:/&$0SC 23'E-A%%-4&(9B0("/0-#0 )&,%#$-`_K9*)L>%,/&(6M0)0)&.B<S>)L>0)%8 -&'(9B0 )#C0!0#$RL%20!*%$R4F91%$,#96Y&JB..,B(,-%#9?0/0K69*,: ?D0<S> ?"7!0#$RL%?070U(R*0<&$(9B0(<*&80(-&78'B(.0.#C$?./ (!0L%J'92.* .7,#0.-J'9.7,#0%%(4L>%+BJ&'O&%&!&'-"&$,#0?"*,('&-A-&$?D0<S>%%-9@ +'7 %&J&':W(R0%,/&23'%:&-(9B0'7:72-"* '7:7-"&$!'L%'7:7K-"-A R&4&'=("L%-K9* ?./RF9<*&:+'7<#C$ 9 '@6-A(!A0K620<BZ(9S:,-#0,/& R=&0<S>%#04S)L>%,/& Beachy Head [Q>$.*%$(9B0(<*&(6M0'7:7<&$-,/&

10 -BP"(4.'3L%.#,("L%-<S>4#0RW<S>RF9 +'7%&J&':W2!*1*%4@",/&<S>0S>(6M0 JF9<S>300B:44&6"B9)S,B..#,(%$9*,:-&'-'7P99!0*&D& (+'&7 570#C0,#00SC=*&23'K4/4S3,&4RF1-A%:/&K6(6M0%#01&9 +,-('&a&3'L0 ('&(R0%2!*%8F &R-<S%> &R&1#8'=4&R/$(9B0K69*,:-#0 J&-0#0C JQ$ P9:R&''=6'7JU<&$-"#84&:#$4B0B8#R ?"*,1#8K6'#8+'7<S> Beachy Head ?./%8F &R-8%-,/&1%(9B0:*%0-"#8K6(%&'=.%00SC ?"*,1#8K6 0#>$9L>40CU)&'%%:@/<S>0#>0J7(!4&7-#8(1&4&--,/& Seven Sisters (6M0(0B0(1&R@$E.>UE1Q0C E"$EJU0,0 7 :%9 R/,0 <S>(6M0!0*&D&!B0RS1&,9B>$<U4F4 90 %$Z&R@/?D/0-',9?"7?D/00CURS 3'&4(8LC%$"/&$ ,#00SC<#C$?99?"7"4?'$K4/?+*-#0 R/$D"2!*%&-&ZK4/ '*%0J0(-B0K6 </&0+'7%&J&':W%&:F 63 6b?"*,?./:#$?1A$?'$?"7 (9B0(-/$ 8&$)/,$</&0(9B00U 8&$'7:7</&0(9B0.&4 ?./-A(-&7-"F/4 +'7!0F/4%:/&$+,-('&4&K9*%:/&$R8&:E +'7%&J&':W8%-,/&,#00SC (6M0P)39S1%$+,-('& (+'&73'#C$-/%0E<S>4&-#0<*%$cd&<*%$0CUK4/ 6"%9P6'/$%:/&$0SC ('&(9B0"#9("&7K6.&4(0B0(1&10&8<7("P9: %#]:&Z#: 8&$</&0(9B0('A, 8&$</&0(9B0)*& 8&$</&0!&4F4R$80#>$ R4&]B (4L>%(9B04&=Q$+LC09B0'&8('S:85#04#-J7=%9'%$(<*&(9B00,9 (<*&80?D/0!V*& 8&$1O75#0R0<0&-#8+'7X'#>$ ?./8&$3'#C$-A(9B0 .&4"U+#$ !*,$!0Q>$<S>!#0-"#8K64%$<F/$!V*&+'BC,K!,80(R*0<&$<S> D/&04& 5#0-'7!,#9=Q$3,&4!4&:1%$RB>$]''49&<S>('S:-,/& "3,&4RF1"


...


Living in UK  

Monastic life in UK

Living in UK  

Monastic life in UK

Advertisement