Page 1

Whoar et hePES? ThePar t yofEur opean Soci al i st s( PES)br i ngst oget hert heSoci al i st , Soci alDemocr at i candLabourPar t i esoft heEur opeanUni on( EU) . Ther e ar e32f ul l memberpar t i esf r om t he27EUmemberSt at esandNor way . I n addi t i on, t her ear eel ev enassoci at eandt enobser v erpar t i es.

PESMi ssi on •Thest r engt heni ngoft hesoci al i standsoci al democr at i cmov ementi n t heUni onandt hr oughoutEur ope; •Cont r i but i ngt of or mi ngaEur opeanawar enessandt oex pr essi ngt he pol i t i cal wi l l oft heci t i z ensoft heUni on;

PARTYOFEUROPEANSOCI ALI STS

‘ ‘ WHOWEARE &WHATWE ST ANDFOR! ’ ’

•Def i ni ngcommonpol i ci esf ort heEur opeanUni onandt oi nf l uencet he deci si onsoft heEur opeani nst i t ut i ons; •Leadi ngt heEur opeanel ect i oncampai gnwi t hacommonst r at egyand vi si bi l i t y ,acommonMani f est oandacommoncandi dat et ot he Eur opeanCommi ssi onPr esi dency ,el ect edt hr oughanopen, t r anspar entanddemocr at i ccompet i t i v epr ocess.

PESLeader shi p ThePEScongr essi n2013el ect edanewl eader shi p. Pr esi dent Ser gei St ani shev( Par t yLeaderBSPBul gar i a, f or merPr i meMi ni st er ) 4Vi cePr esi dent s JeanCr i st opheCambadel i s( I nt er nat i onal Secr et ar y , PSFr ance) El enaVal enci ano( Deput yl eader , PSOESpai n) JanRoy al ( Leaderoft heOpposi t i oni nt heHouseofLor ds, LabourUK) Kat ar í naNev ed' al ov á( MEP , SMERSl ov aki a) Secr et ar yGener al Achi m Post( I nt er nat i onal Secr et ar y , SPDGer many ) 2Deput ySecr et ar yGener al s Y onnecPol et( PSBel gi um) Mar i j eLaf f eber( Pv dAt heNet her l ands)

www. pes. eu

PESWomenPr esi dent Zi t aGur mai ( MEP , MSZPHungar y )

PESPr i or i t i es

J oi nt hePESf i ghtagai nsty out hunempl oy ment! ThePESi ssi nceMay2012l eadi ngaj oi ntcampai gn cal l i ngf ora Eur opeanYout hGuar ant ee.Thankst ot he engagementofcampai gner sal loverEur ope,ayout h

Thesoci al i standsoci aldemocr at i cmov ementhasl ongf oughtt obui l da bet t erl i f ef oral l . Wear epr oudofwhatwehav eachi ev edf orpeopl e. The wel f ar est at e,uni v er saleducat i onandheal t hcar el i f t edmi l l i onsoutof pov er t yandcr eat edmor eequalandf ai rsoci et i es. Peopl e, money , goods, i nf or mat i onandi deast r av elar oundt hewor l di ncessant l y . Thi si samul t i pol ar , compl exandf r agment edwor l d. Ourmov ementst r i v esf orf r eedom, equal i t y ,sol i dar i t y and soci alj ust i ce.Ourf undament alv al ues ar e uni v er sal . T oget her , t heyf or m ourmor alcompass, wi t hwhi chwef i ghtt o bui l d pr ogr essi v esoci et i es.T odayt hesev al uesar ebei ngchal l enged. St r engt heni ngt hePESi sf undament alf ort hef ut ur eofEur opeansoci al democr ac y .The PES and i t s memberpar t i es and or gani z at i ons ar e st r ongl ycommi t t edt oi nv est i ngal l ourener gyandr esour cesi nt odev el opi ngourv i si on,moder ni si ngourst r uct ur es,br oadeni ngourbasesand achi ev i ngourcommonambi t i onofconquer i ngandex er ci si ngpoweri n Eur ope and i nt he MemberSt at es i n or dert o dev el op pr ogr essi v e soci et i esi nt he21stcent ur y .

guar ant eei sbecomi ngcl osert or eal i t y , butt her ei sst i l l mucht obedone.

Donat enowonpes. eu Yout oocanhel pusf i ght i ngyout hunempl oyment ,by suppor t i ngt hi scampai gn.Evenasmal lamountcan makeadi f f er ence.

PESLeader sagr eedont hei rt oppr i or i t i esoft heEur opeanUni on t of ocusont hemai nchal l engesEur ope ’ speopl ear ef aci ng: 1. T osecur east r ongr ecov er yandanewsust ai nabl eandsoci al l yj ust gr owt hmodel . 2.T oachi ev ef undament al r ef or m oft hef i nanci al mar ket st opr eser v e usf r om f ut ur e cr i si sandser v et her eal economy . 3.T of i ghtcl i mat echangeandsecur ecl eanener gyi nt ot hef ut ur e. 4.T opr omot est r ong, f ai randef f ect i v ewel f ar esy st emsi nagl obal i z ed wor l d: aNewSoci al Eur ope. 5.T opur suegenderequal i t y . 6.T oshapeagl obal i z at i onofhumanpr ogr essandsecur i t yi nanew gl obal or der .


PESAct i v i st sFor um 2013

T oget herf orChange!

<Pr ogr amme>

<Locat i ons>

Fr i day8t h Mar ch 12. 30 Regi st r at i onopens(Hot el Fl amencor ecept i on) 13. 00-14. 00 Openi ng 14. 00-15. 30 Wor kshop1 : Newpol i t i cal economy 14. 00-15. 30 Wor kshop2: Ri si ngi nequal i t i es 15. 30-16. 00 Cof f eebr eak 16. 00-17 . 30 Wor kshop1 : Soci al j ust i cei nt he21stcent ur y 16. 00-17 . 30 Wor kshop2: Genderandt heeconomi ccr i si s 17 . 30-18. 00 Depar t ur ef ort hei nt er nat i onal women’ sdayev ent 18. 00-20. 00 I nt er nat i onal women’ sdayev ent 19. 30-20. 30 Di nner( Rest aur antECKE22)

Hot elFor t una-Gy al i u3/ B, H1097Budapest( Met r o3/ t r am 24t o Nagy v ár adt ér )

Sat ur day9t h Mar ch 9. 30 Depar tf r om host el s 11. 00-13. 30 MSZPPar t yr al l y 13. 30-14. 00 Backt oMSZPheadquar t er s 14. 00-15. 00 Lunchbr eak 15. 00-15. 30 Di scussi onwi t hPESSecr et ar yGener al , Achi m Post 15. 30-16. 00 Di scussi onwi t hPESPr esi dent , Ser gei St ani shev

Hungar i anSoci al i stPar t yHeadquar t er s-Jókai u. 6, 1066Budapest ( Met r o1ort r am 4or6t oOkt ogon)

( Pl enar yr oom)

16. 00-17 . 30 Wor kshop1 : T áncsi csAl apí t v ány-Anal t er nat i v e messaget ot hef arr i ght( Pl enar yr oom) 16. 00-17 . 30 Wor kshop2: T áncsi csAl apí t v ány : Y out hguar ant eeWhatt odonex t( Pr essr oom) 17 . 30-18. 00 Cof f eebr eak( Recept i on) 18. 00-19. 30 Wor kshop1 : Ef f ect i v eonl i necampai gni ng( Pl enar yr oom) Wor kshop2: T ar get i ngy ourmessage( Pr essr oom) 19. 30 Di nneratMSZPHeadquar t er s Sunday10t h Mar ch 9. 30 Mor ni ngcof f ee( Recept i on) 10. 0011. 30 Wor kshop1 : Connect i ngwi t hci t i z ens( Pl enar yr oom) 10. 00-11. 30 Wor kshop2: Ev entor gani sat i on( Pr essr oom) 11. 30-12. 00 Cl osi ng 12. 00 Gr oupphot o

Hot elRi l a-FehérHol l óSt r eet2, H1097Budapest( Met r o3t o Nagy v ár adt érort r am 24t oKözv ágóhí d) Fl amencoHot el-T asv ezérut ca37 ,H1113Budapest( Met r o3t o ‘ Cor v i n negy ed’di r ect i on Új pest Központ ,change t ot r am 6 unt i l ‘ Mór i czZsi gmondKör t ér ’ )or( Met r o2t oDél ipál y audv art henT r am 61 t oT asv ezérut ca)

I nt er nat i onalWomen’ sdayev ent-Her o ’ sSquar e( Met r o1t oHősökt er e) MSZPPar t yr al l y-PappLász l óSpor t ar éna. Rest aur antECKE22-Lendv ayut ca22, H1062Budapest .

< Usef ulI nf or mat i on> T wi t t er : #PESt oget her Thest andar dEur opeanemer genc yphonenumberi s112 Pol i ce: 107Ambul ance: 104Fi r e: 105 Ex changer at e+/ -1EUR=292. 397HUF Ci t yT ax i : +3612111111 Radi oesT el et ax i : +3617777777 MaxT ax i : +3612222333

PES Activists Forum 2013  

Poster A3 brochure with introduction the who are the PES and the activists forum 2013 programme & technical details.

PES Activists Forum 2013  

Poster A3 brochure with introduction the who are the PES and the activists forum 2013 programme & technical details.

Advertisement