Brochure Progressive Reforms (Bulgarian)

Page 1

PES SOCIALISTS & DEMOCRATS

Нов социално-икономически модел за Европа

Програма за прогресивни реформи на ПЕС


Президентът на Партията на европейските социалисти Сергей Станишев и Мария Жоао Родригес, заместник-председател на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейски парламент

Тази брошура и включените в нея документи са резултат от богат обмен между партиите членки на ПЕС. През 2015 целевата работна група на ПЕС за прогресивни реформи, включваща представители на партиите членки на ПЕС, министри и комисари на ПЕС, депутати от националните парламенти, членове на групата на ПЕС в Комитета на регионите, Млади европейски социалисти, „Солидар” и Фондацията за европейски прогресивни изследвания, разработи визията за реформи, представена в това издание, една визия за реформи, която може да насърчи инвестициите, да намали социалните неравенства и да върне растежа и заетостта в дневния ред на Европа.

02

Програма за прогресивни реформи на ПЕС


Скъпи приятели, Кризата в Европа все още е горчива реалност за много хора. В резултат на това крайно дясното и популизмът са във възход. Солидарността отслабва, а разделенията и неравенствата се засилват както във, така и между държавите членки на ЕС. Всичко това се подсилва от продължителната социална и икономическа криза. Консерваторите в Европа предлагат все същите стари рецепти – търсене на конкурентоспособност чрез свиване на разходите за труд, намаляване на публичните разходи, ограничаване на ролята на държавата в икономиката, дерегулация на трудовия пазар и премахване на социалните придобивки. Тази рецепта не е нова, а тези т. нар. структурни реформи все повече и повече приличат на политически проекти от миналото, от 80-те и 90те на миналия век. Ситуацията в Европа показва, че тези решения не са ни извели от кризата. Напротив, те са утежнили социалния ефект. Противопоставихме им се тогава и продължаваме да им се противопоставяме. Срещу тяхната разрушителна мантра за съкращения, съкращения и съкращения ние предлагаме програма на инвестиции и прогресивни реформи. Благодарение на колективните усилия на политическото семейство, инвестициите сега са ключов инструмент за насърчаване на растежа и създаване на качествени работни места в Европа. Постепенно държавите си възвръщат средствата, които им позволяват да насърчават социалната справедливост, стабилността и растежа. Това все още се случва прекалено бавно и борбата не е приключила, но ние се гордеем, че нашето политическо семейство проправи пътя за поотговорен, по-реалистичен и по-продуктивен модел на публичните разходи. Ние ще продължим да настояваме, че на европейската икономика трябва да й бъде даден тласъка, от който се нуждае, за да излезе от кризата по устойчив и продуктивен начин, който е справедлив за всички. Искаме да изразим несъгласието си със сегашния

едностранчив подход на реформи. В момента се води битка на политически идеи за това какви реформи трябва да се извършат. Уверени сме, че реформите трябва да водят до по-добро, до развитие на обществата ни, а не до тяхното разрушаване. Искаме реформи, които изграждат по-силни общества и които модернизират чрез подсилване на социалните и икономическите структури, а не чрез тяхното отслабване. Искаме реформи и инвестиции, които гарантират дългосрочната икономическа, екологична и социална устойчивост на развитието на Европа, а не сегашните недалновидни и краткосрочни корекции. В това издание представяме задълбочената визия на нашето семейство за прогресивни реформи, които да гарантират, че социалните въпроси ще бъдат поставени на една нога с икономическите. Представяме реални, конкретни мерки, които да се вземат от държавите членки и на ниво ЕС, и показваме, че тази алтернатива е не само възможна, но крайно необходима. Прогресивните реформи поставят хората в центъра. Нашите реформи намаляват социалните неравенства, борят се с бедността и засилват солидарността, като отново връщат ценностите в европейския проект, за да увеличат възможностите му за подобряване на ежедневието на неговите граждани. Прогресивните реформи са тези, които не оставят никого забравен. Т. нар. Европейски семестър за координация на икономическите и социалните политики осъвременява всяка година дневния ред на ЕС от реформи, които се изпълняват от държавите членки, след като бъдат дефинирани в техните Национални програми за реформи. Тези програми трябва да се определят и изпълняват при посилна ангажираност на парламентите, социалните партньори и гражданското общество. Това издание предоставя подробна нова информация в подкрепа на този процес. Чрез нашите партии бихме искали да представим и да обсъдим идеите си за прогресивни реформи с нашите партньори от профсъюзите и гражданското общество. Прогресивните реформи няма да се случат за един ден. Ще увеличим усилията си да ги превърнем в реалност и да превърнем ЕС в по-силен фактор за растеж, заетост и социална справедливост. Ще покажем, че нашият дневен ред е по-стабилен от опростените предложения на консерваторите и популистите. Това е следващата битка в борбата за осигуряване на по-добро бъдеще за всяка жена и мъж в Европа. Този преход е належащ и ще доведе до реална положителна промяна в ежедневието на милиони европейци.

Сергей Станишев Президент на ПЕС

Мария Жоао Родригес Заместник-председател на Социалистите и демократите

03


промишленост

раст

гаранция за младите х

иконом

образование

иновации

минимални заплати

инвес

цифрова грамотност

техн

социален д справедливо данъ облагане

зелена околна среда

04


Съдържание

03

Предговор от Сергей Станишев и Мария Жоао Родригес

06

Разрушаване на 6 неолиберални мита

08

Декларация на Президентството на ПЕС: За програма за прогресивни реформи ПРОГРЕСИВНИ РЕФОРМИ

стеж

10

1. Решения от типа „обичайни действия” за дългата икономическа криза в Европа?

12

2. Алтернативен пакет от прогресивни структурни реформи

е хора

14

3. Устойчив европейски социален модел

омика

и

естиции

ехнологии

диалог нъчно

16

Инфографика: Устойчив социален модел – помалко неравенства, повече растеж

18

3.1 Достойна заетост на справедлив пазар на труда

20

3.2 Ефективна закрила за справедлив растеж

22

3.3 Справяне с предизвикателствата на променяща се икономика

24

4. Иновации за нов модел на растеж и качествени работни места

26

Инфографика: Нов модел за растеж и качествени работни места – умни инвестиции

28

4.1 Инвестиране в образование за реален напредък към иновативна икономика, базирана на знанието

30

4.2 Европейска индустриална политика

32

4.3 Преминаване към по-зелена икономика като източник на растеж

34

5. Възстановяване на капацитета за инвестиции със справедлива и ефективна данъчна система

36

Инфографика: Справедлива и ефективна данъчна система за повече инвестиции

38

5.1 Ново, по-добро и по-справедливо данъчно облагане

40

5.2 Ефективна данъчна система, която слага край на данъчните измами и регламентира финансовия сектор

42

5.3 Използване на данъчните постъпления по найдобрия начин

44

6. Превръщане на прогресивните реформи в реалност: истинско европейско социалноикономическо управление

47

Заключение: Европейските социалисти и демократи – участници в промяната 05


Разрушаване на 6 неолиберални мита Консерваторите казват:

Ние казваме: ■ Имаме нужда от повече инвестиции, за да върнем Европа обратно на пътя на сближаването и дългосрочния, устойчив и справедлив растеж. Тези инвестиции се нуждаят и от различен вид мерки, за да се увеличи въздействието им и да се гарантира, че те ще облагодетелстват всички в Европа ■ Нашите реформи не целят само да осигурят бюджетен баланс, а да подобрят ежедневието и да отговорят на очакванията на европейците Консерваторите казват:

Ние казваме: ■ Нашата социална система е от съществено значение за справедливия, устойчив икономически растеж ■ Нашите реформи позволяват на социалната защита да се справи с предизвикателствата на нарастващите неравенства и застаряващото население без да подкопават положителното й социално и икономическо въздействие. Консерваторите казват:

Ние казваме: ■ Богатството няма да достигне само до европейците. За да заработи обществото е необходимо справедливо данъчно облагане, което не оставя възможност за избягване на данъци. Това е не само граждански дълг, но и средство за социална справедливост, което да промени нашия модел на растеж и да оформи обществата ни. ■ Нашите реформи гарантират, че всички дават своя справедлив дял на обществото и подкрепят данъчното облагане на печалбите на компаниите там, където те са направени. 06


Консерваторите казват:

Ние казваме: ■ Искаме икономика на знанието, а не икономика на евтиния труд ■ Нашите реформи отразяват избора ни да се конкурираме по иновации, устойчивост и производителност, а не по ниски заплати и слаба социална защита

Консерваторите казват:

Ние казваме: ■ Искаме да поставим финансовия сектор в услуга на гражданите и реалната икономика ■ При адекватно регулиране нашите реформи осигуряват прозрачност и отговорност на финансовия сектор

Консерваторите казват:

■ Европа трябва повече да покаже способността си за подобряване живота на гражданите си, за възстановяване на растежа и създаване на работни места ■ Нашите реформи дават на ЕС необходимите средства за повече инвестиции, повече заетост, по-висока производителност и по-справедливи общества, вместо да налагат рисковани съкращения на публичните разходи 07


Декларация на Президентството на ПЕС За програма за прогресивни реформи Благодарение на усилията на нашето политическо семейство, в Европейския съюз се оформи консенсус, че са необходими повече инвестиции за растеж и работни места. И все пак трябва да се отбележи по-голям напредък. Паралелно се води и друга битка между политически идеи за това какви реформи трябва да бъдат направени, за да се насърчи един силен европейски социален модел. Така ще сме готови да се изправим пред предизвикателствата на ХХІ век с високи социални стандарти, достойни работни места и силни икономики. Като прогресивно мислещи, не можем да позволим консерваторите да злоупотребяват или да манипулират програмата с реформи. От началото на кризата консервативните мнозинства в Европа се опитват да лансират визията си за структурни реформи. Това е отразено в модел на реформи, който се свежда до свиване на заетостта, сляпо орязване на държавните разходи, системна приватизация и ограничаване на ролята на държавата в икономиката. Визията им за реформи е равнозначна на сриване на социалните правни норми, на дерегулацията на пазара на труда и на утежняване на социалните последици от кризата. Поради всичко това, сега много хора гледат на реформите като на заплаха. За нас в Партията на европейските социалисти има друг начин, с прогресивни реформи, които поставят хората и общественото благо в центъра. Председателството на ПЕС приветства заключенията на Работната група на ПЕС по прогресивни реформи като ценен принос към продължаващия дебат относно реформите. Тези заключения задават прогресивна алтернатива за програма със структурни реформи в съзвучие със следните три цели: ■ Да се подсили капацитетът за растеж на Европа и създаването на качествени работни места; ■ Да се подобри икономическата, екологичната и социална устойчивост на европейското развитие; ■ Да се намалят социалните неравенства, да се изкорени бедността и да се повиши солидарността.

08

Никой не бива да остава забравен. Визията ни за структурни реформи цели борба с безработицата и неравенствата и укрепване на нашия европейски социален модел. Структурните реформи трябва да благоприятстват инвестициите, да поддържат европейския растеж и да укрепват устойчивостта. Те трябва да възстановят социалното сближаване, както и равните възможности за всички европейски граждани и да гарантират, че всеки има своя принос. Прогресивните ни реформи насърчават дългосрочни положителни бюджетни резултати и подобряват устойчивостта на държавните финанси и икономически резултати. Прогресивните реформи трябва да насърчат устойчив Европейски социален модел Европейският социален модел е основен икономически и социален елемент в обществата ни, а не тежест. Европа, която напредва, Европа, която постига резултати, не може да съществува без Европа, която дава закрила и възможности. Една справедлива и устойчива система на социалната държава е от ключово значение в това начинание. Убедени сме, че реформи заедно със социални инвестиции и най-вече инвестиции в образование и иновации трябва да подсилят консолидирането на социалния ни модел. Ето защо нашите реформи са насочени към достойна заетост, ефективна закрила, силни социални системи и справяне с предизвикателствата на една променяща се икономика. Кризата ще приключи едва тогава, когато всички европейци усетят резултатите от подобрената икономическа ситуация в ежедневието си. ■ Прогресивните реформи са тези, които поддържат достойната заетост в справедлив, подсилен и конкурентен пазар на труда, силна социална закрила за справедлив растеж. Именно те ни позволяват да се адаптираме към предизвикателствата на променящата се икономика, като същевременно укрепваме социалните права. Именно те имат пряк дългосрочен положителен ефект.


Прогресивните реформи трябва да насърчават иновации за нов модел на растеж и качествени работни места Кризата все още е горчива реалност за европейците, а заплахата от дефлационна спирала с дълготрайни социални последици неминуемо присъства. Необходими са инвестиции за създаване на работни места и за подобряване на качеството на живот на европейците както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Инвестирането в образование и иновации трябва да бъде ключов елемент от нашия отговор спрямо кризата под формата на нови технологии, квалификации, нови начини за посрещане на новите обществени потребности и нови начини за организиране на работата и компаниите. Бюджетната отговорност е необходима, но само тя няма да ни помогне да излезем от кризата. ■ Прогресивните реформи са тези, които водят до реален напредък към иновативна икономика, базирана на знанията; тези, които поддържат европейската индустриална политика и прехода към по-екологосъобразна икономика като източник на растеж.

Прогресивните реформи трябва да насърчават инвестициите, както и справедлива и ефективна данъчна система Кризата с държавния дълг, политиките със строги икономии, мащабно избягване на данъци и агресивно данъчно планиране сериозно ограничиха капацитета на обществените органи в много държави членки. За да възстановят капацитета си да инвестират в устойчив растеж и за да поемат ролята си на доставчици на обществени услуги, е важно европейските обществени органи да си възвърнат средствата за изпълнение на мисията си и да допринесат за справяне с ефектите от държавния дълг върху икономическия растеж. Това означава, че събирането на данъци трябва да се подобри значително, трябва да се намерят нови източници на приходи и приходите от данъци трябва да се използват по най-добрия начин. ■ Прогресивните реформи са тези, които насърчават по-добро и по-справедливо данъчно облагане, както и ефективна данъчна система, която слага край на данъчните измами. Те са тези, които регулират финансовия сектор и насърчават най-доброто разходване на данъчните постъпления.

са поставени на равна нога с икономическите. От огромно значение е да се развие реално социалноикономическо управление. Искаме подобно управление да гарантира повторно сближаване в Европа, голям инвестиционен капацитет, както и реформи съобразени с националните особености, вместо мерки по калъп. Ще продължим усилията си за преразглеждане на европейските икономически и данъчни политики и правила. Искаме да се уверим, че държавните бюджети могат да изиграят ролята си на механизми за социална закрила и двигатели на инвестиции, като се използват в максимална степен възможностите за гъвкавост. Призоваваме партиите от нашето семейство да вземат предвид тези предложения при определянето на социалната и икономическата политика за следващата година в рамките на Европейския семестър и Националните програми за реформи. Ние от Партията на европейските социалисти се застъпваме за положителни реформи. Имаме подробна, прогресивна програма с реформи, насочени към ключови структурни предизвикателства, с които се сблъсква Европа. Реформите ни са насочени към конкурентоспособност на базата на повисока продуктивност, максимална заетост и добре функциониращи обществени сектори. Противопоставяме се на визията на консерваторите за реформи, насочени към орязване на разходите за труд и към приватизация, които доведоха почти до дефлация и до нарастващи неравенства. Убедени сме, че ЕС и държавите членки се нуждаят от подобна промяна в политиките си. Прогресивните структурни реформи не само ще дадат възможност за икономическо възстановяване, но и ще насочат Европа по пътя на устойчивия растеж, който е в полза на всички нейни граждани. ■

ПРОГРЕСИВНИТЕ РЕФОРМИ СА ТЕЗИ, КОИТО: ■ Подобряват растежа Укрепват устойчивостта Насърчават европейския социален модел Подсилват създаването на работни места

Прогресивните реформи трябва да създадат равновесие между социалните въпроси и икономическите съображения

Възстановяват социалното сближаване

Искаме програма от положителна промяна, подкрепена от адекватно управление, както и засилена демократична легитимност на европейско ниво. ЕС и Еврозоната се нуждаят от нов политически микс, където социалните въпроси

Насърчават равните възможности Не оставят никого забравен

09


Прогресивни реформи След повече от пет години от началото на кризата ние, европейските социалисти и демократи, постигнахме първа победа, като внесохме промяна в европейския дебат, насочена към политики, ориентирани по-силно към растежа. В Европейския съюз се оформи консенсус, че са необходими повече инвестиции за растеж и работни места. Паралелно обаче се води и друга битка между политически идеи за това какви реформи трябва да придружават увеличените инвестиции. За да се справим с безработицата и неравенствата и за да запазим европейския социален модел, трябва да работим заедно, за да адаптираме икономиките и обществата си, като насърчаваме участието в нов модел на растеж. Но това трябва да го постигнем, без да създаваме допълнително дефлационно напрежение и икономическа несигурност, без да понижаваме социалните и трудовите стандарти. Ето защо сме ангажирани със структурни реформи, които да подобрят растежа на Европа, да засилят устойчивостта и да възстановят социалното сближаване и равните възможности. Предложенията ни са за прогресивни структурни реформи в съзвучие със следните три цели: ■ Да се подсили капацитетът за растеж на Европа и създаването на качествени работни места; ■ Да се подобри икономическата, екологичната и социална устойчивост на европейското развитие; ■ Да се намалят социалните неравенства и да се повиши солидарността. Стремим се да предложим нов кохерентен пакет от прогресивни политики и мерки. Искаме подобни реформи да възстановят Европа, да възстановят създаването на работни места, да подкрепят повторното сближаване и да не оставят никого забравен. Реформите ни ще подсилят и доверието в ЕС с оглед възстановяване на растежа и отговаряне на очакванията на гражданите. Повечето от тези реформи трябва да се направят от държавите членки, но някои от тях засягат Еврозоната или ЕС като цяло.

10

1. Решения от типа „обичайни действия“ за дългата икономическа криза в Европа? От началото на кризата основният отговор, предлаган от консерваторските мнозинства в Европейската комисия и Европейския съвет, е комбинация от бюджетни съкращения и „структурни реформи“, най-вече в рамките на Европейския семестър за политическа координация. През 2015 година, докато последиците от кризата остават значителни, структурните реформи все още се представят като ключово придвижване към растеж и европейските институции продължават да призовават за допълнителни усилия за тяхното изпълнение1. Понятието „структурни реформи“ съществува дълго преди настоящата криза. Първоначално служи за назоваване на различни политически инициативи, насочени към либерализирането и приватизирането на икономики в Европа и в развиващите се страни след 90-те години на ХХ век, като стъпва върху условията на МВФ за отпускане на финансова помощ от 70-те години на ХХ век, които по-късно бяха широко дискредитирани. Днес обаче все още доминира един пристрастен подход: повечето реформи с етикет „структурни реформи“ целят конкурентоспособност на базата на цената на труда, намаляване на държавните разходи, системна приватизация и ограничаване на ролята на държавата в икономиката. Следователно, понятието „структурни реформи“ като цяло се възприема като равнозначно на сриване на социалните норми, дерегулиране на пазара на труда и утежняване на социалните последици от кризата. Крайно време е да изпратим подобни „структурни реформи от първо поколение“ в историята.


В Европа неолиберални структурни реформи много често се представят като алтернатива на данъчни и парични политики, благоприятстващи растежа, с довода, че сами по себе си те биха довели до разрастване и са достатъчни за намаляване на безработицата. Опитът в последно време обаче показва, че реформи, насочени към намаляване на разходите и по-голяма гъвкавост на труда, са просто кратковременно напасване и обикновено имат проциклично2, дефлационно влияние, без да водят до реален стимул за производителността и дългосрочната конкурентоспособност. За да се предотврати дефлационният ефект, без да се рискува създаването на спекулативни балони с активи, структурните реформи трябва да бъдат допълнени с надеждни данъчни стимули. Нужни са допълнителни инвестиции за справяне с безработицата и за намаляване на дефицитите по устойчив и справедлив начин. Положителна стъпка към по-добра концепция за структурни реформи беше направена скоро от Европейската комисия, която сега определя (съществените) структурни реформи в държавите членки като имащи „пряк дългосрочен положителен ефект, включително и чрез повишаване на потенциалния устойчив растеж и следователно и доказуемо въздействие върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси.“3 Подобна дефиниция, съсредоточена върху устойчив растеж, може да включва доста голям набор от реформи, които в такъв случай биха могли да се считат за структурни, за разлика от подхода с бюджетни съкращения, който доминираше до момента. Днес, след години на еднопосочни реформи, безработицата в ЕС остава тревожно висока от 9.3%, в сравнение с нивото от 7.5% преди кризата, а процентът трайна безработица нараства. В сравнение с 2009 г. хората в риск от бедност или социално изключване са със 7 милиона повече, което означава, че общият им брой е 122.6 милиона. Банковата криза се превърна в криза на държавния дълг, намалявайки възможността за маневриране в данъчния сектор на много правителства, а същевременно ключови предизвикателства като демографски промени, все по-големи неравенства в рамките на и между държавите членки, конкурентоспособност в световен план и климатични промени и екологични проблеми остават нерешени. „Европа все повече се превръща в континент на разделение: на растеж срещу стагнация, покачващи се реални приходи спрямо понижаващи се реални приходи; впечатляващ растеж на заетостта спрямо осезаемо по-висока безработица“.4 Това ясно показва необходимостта от различен вид структурни реформи, от „второ поколение“ прогресивни структурни реформи, които да върнат Европа обратно към сближаване и дългосрочен, устойчив и справедлив растеж.

„ Нужни са допълнителни инвестиции за справяне с безработицата

1

Работната програма на Европейската комисия за 2015 г. и заключенията на Европейския съвет от декември 2015 г. призовават за допълнителни усилия по отношение на структурните реформи. Годишният обзор за растежа на Европейската комисия, приет от Европейския съвет през пролетта на 2015 г., предвижда структурни реформи като част от политическия микс с бюджетна отговорност и по-високи инвестиции, а паричната политика се очаква да остане по-статична в краткосрочен план. 2 Olivier J. Blanchard; Daniel Leigh в „Грешки в прогнозите за растеж и бюджетни мултипликатори“, работен документ на МВФ, януари 2013 г.; прогнози на ОИСР по време на и след кризата, бележки относно политиките на икономическия отдел на ОИСР, №23 февруари 2014 г. 3 Член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/ 97, цитиран в Сом(2015)12 “Използване на гъвкавостта по най-добрия начин в рамките на съществуващите правила от Пакта за стабилност и растеж“. 4 Patrick Diamond, Roger Liddle, Daniel Sage в „Социалната реалност на Европа след кризата, тенденции, предизвикателства и отговори“; Мрежа за политики и фондация за европейски прогресивни изследвания, 2015 г

11


„ Имаме нужда от устойчив социален модел, качествени работни места и справедлива данъчна система. 12


2. Алтернативен пакет от прогресивни структурни реформи

Структурните реформи трябва да се разбират пошироко като организационни или институционални промени, които допринасят за по-добри икономически и социални резултати. Реформите не могат да заменят инвестициите, по-скоро са силно вплетени в инвестициите. Нуждаем се от „дългосрочни структурни реформи, които увеличават производителността, отстраняват нови форми на неравенство и пресъздават модел на устойчив растеж за обществата ни“.5 Освен това трябва да преразгледаме обхвата и йерархията на реформите, които трябва да се направят. Нашата дефиниция за реформи включва критерия за дългосрочен положителен бюджетен ефект, доказуемо въздействие върху дългосрочната устойчивост на обществените финанси или подобрени икономически резултати. Освен това добавя критерия за реформи, които директно подкрепят растежа, намаляват социалните неравенства и подобряват устойчивостта, когато се комбинира с инвестиции. Така определяме следните три приоритета като централни за нашата работа за прогресивни структурни реформи, в синхрон с целите на ЕС така, както са определени в Член 3.3 от ДЕС.6 ■ Устойчив европейски социален модел ■ Иновации за нов модел на растеж и качествени работни места ■ Възстановяване на капацитета за инвестиции със справедлива и ефективна данъчна система Въпреки че структурните реформи обикновено се разглеждат като национално усилие, вярваме, че един кохерентен пакет от мерки ще изисква действия и на европейско ниво, най-вече що се отнася до европейското социално-икономическо управление и функционирането на Икономическия и паричен съюз. Това е отразено в предложенията ни в трите области, посочени по-горе, както и в отделен раздел, посветен на реформите необходими на европейско ниво. 5

Olaf Cramme, Patrick Diamond, Michael McTernan в Прогресивни политики след срива, Издание I.B Tauris, 2013 6 Съюзът следва да основе вътрешен пазар. Той следва да работи за устойчивото развитие на Европа на базата на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, конкурентна социална пазарна икономика, целяща постигането на пълна заетост и социален напредък, както и високо ниво на закрила и подобряване на качеството на околната среда. Той следва да насърчава научния и технологичния напредък. Следва да се бори със социалното изключване и дискриминацията и следва да насърчава социална справедливост и закрила, равнопоставеност между жените и мъжете, солидарност между поколенията и зачитане правата на детето. Следва да насърчава икономическо, социално и териториално сближаване и солидарност между държавите членки. Следва да зачита богатото си културно и езиково многообразие и следва да гарантира опазването и подсилването на културното наследство на Европа.

13


„ Европа, която постига резултати, не е възможна без Европа, която дава закрила и възможности. 14


3. Устойчив европейски социален модел Бюджетна консолидация през изминалите години означаваше значителни съкращения в публичните разходи. В този процес европейският социален модел се разглеждаше повече като разход, отколкото като съществен икономически и социален елемент в обществата ни. Европа, която напредва, Европа, която постига резултати, не е възможно да съществува без Европа, която дава закрила и възможности. Изход от кризата, който да се отразява само в една шепа подобрени статистически данни, не си струва усилията. Кризата ще приключи, само ако всички европейци усетят една подобрена икономическа ситуация в ежедневието си. Една справедлива и устойчива система на социалната държава е от съществено значение в това начинание и ние сме уверени, че реформи заедно със социални инвестиции трябва да подкрепят консолидирането на социалния ни модел. Реформите, които искаме да лансираме, допълват ангажимента ни за въвеждане на социална клауза в европейското първично законодателство, както и промяната в европейското управление, представена в декларацията на ПЕС „Към социален съюз“.1 Нашите реформи са насочени към достоен труд, ефективна закрила и справяне с предизвикателствата на една променяща се икономика. 7

Декларация на Министрите по социални въпроси и заетост от ПЕС, приета на 27 февруари 2013 г

15


Устойчив социален модел – по-ма Нашите прогресивни реформи целят да помогнат на хора като Том и Сара. Те искат равен шанс да получат достойни условия на живот, да имат добра кариера и да подкрепят семействата си.

Достойни условия на живот ■ ■ ■ ■ ■

Гаранция за младежта Минимална заплата Права на работниците Иновации Социален диалог

Когато Сара завърши училище, гаранцията за младежта й осигури обучение.

Благодарение на това обучение Сара придоби уменията, които й позволиха да си намери работа в компания, специализирана в зелените технологии.

В лабораторията, където работи Том, всички служители – мъже и жени, получават равно заплащане за равен труд.

За детето на Том и партньорката му се грижат в качествено детско заведение близо до дома им, което позволява и на двамата родители да работят.

Когато бащата на Сара остаря и отслабна, Сара се обърна към социалната служба за помощ в грижите за него.

За бащата на Сара се грижат квалифицирани работници. Тази социална служба създава качествени работни места.

Европа, която дава закрила ■ ■ ■ ■ ■

Борба с дискриминацията Равенство на половете Минимален доход Социални услуги Грижа за децата и възрастните ■ Универсален достъп до здравеопазване ■ Справедлива пенсионна система

По-социална Европа ■ Качествени публични услуги ■ Създаване на работни места ■ Инвестиции в социални услуги ■ Подкрепа за социалната и кооперативна икономика ■ Работа за общественото благо

16


малко неравенства, повече растеж Име: Сара Възраст: 28 години Желание за професионално о развитие: Да изкарва добра заплата и да е на ръководна а длъжност Хобита: Да свири на китара

Работата на Сара е да разработва нови продукти, които спестяват енергия.

Когато Сара започна работа, тя получи достойно възнаграждение благодарение на минималната заплата.

Когато за съжаление Том се разболя, той знаеше, че лесно може да намери лекар и да си позволи необходимата здравна грижа.

Том знае, че когато се пенсионира, ще получи достойна и справедлива пенсия.

Той е записан и за програма за доставка на храна, която се осигурява от предприятие в социалната икономика. Храната се приготвя от хора, които се нуждаят от реинтеграция.

Такива услуги създават работни места и помагат на хората в нужда, което означава, че всички печелят от тях.

Име: Том Възраст: 45 години Желание за професионално развитие: Гъвкава работа, която му позволява да се радва на добър баланс между професионален и личен живот Хобита: Бягане

Тъй като в компанията й има добър диалог, Сара чувства, че може да разреши всеки проблем, който изникне в работата й, благодарение на подкрепата на нейния профсъюз.

17


3.1 Достойна заетост на справедлив пазар на труда

„ Трябва да има достойни минимални заплати във всички държави членки 18

По-гъвкав пазар на труда беше ключов елемент в „структурните реформи от първо поколение“ на Европа до момента и служеше за обосноваване на отслабването на трудовата закрила, за ограничаване на правата на работниците и синдикатите и за намаляване на обезщетенията при безработица. Докато изтъкваните ползи за производителността или конкурентоспособността тепърва ще се демонстрират, покачването на бедността при работещите и несигурните договори, които се получиха в резултат от тези реформи, както и непрестанно повишаващите се нива на безработица и бедност недвусмислено показват необходимостта от друг подход. По-конкретно, важно е конкурентоспособността да се преразгледа по отношение на иновациите, устойчивостта и производителността, а не по отношение на разходите, както и да се пренасочат усилията ни към качествена заетост и достойно заплащане, за да не се позволява малцина да се възползват от евентуалните ползи от конкурентоспособността, а мнозинството да губи. Всичко това става още по-важно, имайки предвид, че международни организации сега твърдят, че неравенството в заплащането има отрицателно и значително влияние върху растежа [...] независимо дали по отношение на търсенето, инвестициите или западане на човешкия капитал 8 . Ето защо политиките, насочени към намаляване на неравенствата в заплащането и гарантиране на социални стандарти, са важни за поддържане на дългосрочен растеж. Важно е също така да се отчете, че засиленият социален диалог е от ключово значение за изграждане на конкурентоспособност в рамките на здрава икономика. Както подчертава и Комисията: „В страни, в които социалният диалог е добре установен, икономическото положение обикновено е по-благоприятно и подложено на по-малко напрежение. Освен това, страните със стабилен социален диалог са сред найконкурентните в Европа“9.

8 Federico Cingano, Тенденции в неравенствата в заплащането и тяхното въздействие върху икономическия растеж, ОИСР, работни документи в областта на социалната политика, заетостта и миграцията, №163 9 Европейска комисия 2015: „Ново начало за социален диалог“


Предложения на ПЕС: ■ Търсенето на по-голямо сближаване на социални стандарти в цяла Европа не би позволило социалните политики и политиките за заетост да се използват като променлива за корекции в случай на икономически шок. Освен това, преосмисляне на хармонизираните стандарти може да започне с оглед както на гарантиране на силна социална закрила, така и предотвратяване на социален дъмпинг в Европа. Преработване на директивата за командироване на служители също би допринесла за постигане на второто. ■ Въвеждането на достойно минимално заплащане във всички държави членки или по силата на закон, или по силата на колективен трудов договор може силно да допринесе за предотвратяване на бедността сред работещите и за намаляване на неравенствата. Същевременно нелоялната конкуренция по отношение на заплащането и ниското заплащане в някои страни са сред основните причини за намаленото потребление и инвестиции в Европа, докато голяма част от прекомерните спестявания, натрупани на върха на разпределението на богатството, се инвестира извън Европа или се използва за спекулативни цели. Запазване или повишаване на покупателната способност на работещите на надница е от съществено значение, най-вече за борба с дефлационните тенденции, засилване на вътрешното търсене и стимулиране на икономическото сближаване между държавите членки. ■ Младежката гаранция е всеобхватна структурна реформа10 по отношение на функционирането на службите по заетостта и образователните системи и тяхното сътрудничество с предприятията, най-вече малките и средните. Необходими са още усилия, за да се разгърне напълно и поради тази причина трябва по-добре да се проследи в рамките на Европейския семестър. За да се подпомогне пълното й прилагане, трябва да се обмисли повишаване на финансирането на Инициативата за младежка заетост до 21 милиарда на година11, така както препоръчва МОТ, както и увеличаване на възрастовата граница на 30 години, за да се окаже по-адекватна подкрепа на младежите, преминаващи от обучение към трудова заетост. ■ Въвеждането на минимални стандарти за активни политики на пазара на труда би гарантирало, че те ще предоставят ефективна помощ за намиране на работа, най-вече насоки и преквалификация, отговарящи на конкретни потребности, вместо допълнително да се наказват безработните и да се намаляват правата им. Младежката гаранция представлява полезен репер в това отношение.

■ Трябва да се проучат начини за намаляване на сегментирането на пазарите на труда, без да се намаляват правата, за да се улесни достъпът до качествена заетост, да се сложи край на несигурните договори и тези за нула часове, както и за да се насърчи допълнителното сближаване към общи трудови стандарти. ■ Мерки, помагащи да се постигне баланс между професионалния и личния живот, насърчават производителността, като стимулират мотивацията и здравето на работниците. Инвестирането в качествени детски грижи и грижи за възрастни е важно средство за насърчаване на повече жени и мъже да се включат в пазара на труда. ■ Насърчаване на многообразието и борбата с дискриминацията в структурите на трудовата заетост, независимо дали се отнася до хора с различна сексуална ориентация или лица от мигрантски произход, трябва да се подсилва чрез диалог и дейности със синдикати, професионални организации и служители. ■ Обвързваща цел за намаляване на разликата в заплащането с 2% всяка година във всяка държава членка трябва да бъде решителна стъпка към равенството между половете. Преработена версия на Директивата за отпуска по майчинство трябва да гарантира минимално ниво на платения отпуск и защита в ЕС. ■ Засилване на социалния диалог и колективното договаряне чрез демокрация на работното място в рамките на компаниите, както и по-силно социално партньорство в секторите ще помогне да се изградят взаимоотношения, почиващи на доверие, между работници и работодатели. Това също така ще подпомогне и определянето на по-добри модели на работна организация, даваща възможност за инициативи и творчество, както и децентрализирани, адекватни спрямо ситуацията, гъвкави решения за адаптиране към променящите се икономически и социални обстоятелства, като същевременно се запазва социалния мир и се гарантира зачитане на правата на работниците. 10

МЕМО на Европейската комисия относно младежката гаранция в ЕС от 8 октомври 2014 г 11 Кризата с работните места в еврозоната: тенденции и отговори, Международна организация на труда, Международен институт за изследвания в областта на заетостта, 2012

19


3.2 Ефективна закрила за справедлив растеж

Докато социалните предизвикателства и неравенства в Европа се увеличават, политиката на строги икономии постави под сериозен натиск системите за социална закрила в Европа. Ако е важно да се адаптира социалната закрила спрямо предизвикателствата на застаряващото общество и да не увеличава разходите си, за да остане устойчива, то не е нито приемливо, нито икономически желателно12 просто да се орежат публичните социални разходи. Наистина е крайно време да се припомни, че социалната закрила, заедно с положителното й социално въздействие, играе ролята на икономически стабилизатор както по отношение на търсенето, така и по отношение на предлагането13. Социалните разходи допринасят за борба с неравенствата, за повисока покупателна способност и за по-голямо вътрешно търсене, като по този начин подпомагат икономическия растеж. Социалните инвестиции, като тези в образование, професионално образование и системите за учене през целия живот, преходи на пазара на труда, детски грижи или други социални услуги, са от съществено значение да гарантират, че високо квалифицирани, високо мотивирани и здрави работници могат да допринасят за икономически напредък през целия си живот. Борбата срещу сриването на системите за социална закрила и насърчаването на инвестиции в социална закрила не се отнасят само за социална справедливост, но и за икономическа ефективност.

12

„Би било грешка да се концентрираме върху растеж и да оставим неравенствата да се разрешат от само себе си, не само защото неравенствата са нежелателни от етична гледна точка, но и защото полученият растеж може да бъде нисък и неустойчив“. Jonathan D. Ostry, Andrew Berg, Charalambos G. Tsangarides, „Преразпределение, неравенство и растеж“, Дискусионна бележка на МВФ, февруари 2014 SDN/14/02 13 Вж. Напр. „Бюджети за социална закрила по време на кризата в ЕС“; Европейска комисия; Работен документа на ГД Заетост 01/2013

20


Предложения на ПЕС: ■ Общоевропейска система от схеми за минимални доходи би помогнала за намаляване на бедността и за борба с неравенствата, като същевременно помага да се гарантира провеждането на макроикономически модификации по социално отговорен начин. ■ Гарантирането на равен достъп до първична медицинска помощ е социална инвестиция, която спомага за намаляване на излишното прибягване до специализирани и болнични грижи, като по този начин се намаляват разходите за здравеопазване. ■ Необходим е по-голям фокус върху предварителното разпределение. Висококачествени образователни и социални услуги трябва да са достъпни за всички, за да се засилят уменията и възможностите на хората да участват пълноценно в трудовата заетост и социалния живот от детската люлка до дълбоки старини. В комбинация със стабилни предпазни мрежи за преразпределение, един подход на социални инвестиции помага да се подсили устойчивостта на хората за справяне с икономически сътресения. ■ Демографските развития диктуват необходимостта от реформи в пенсионната система. Въпреки че увеличаване на възрастта за пенсиониране е важно за гарантиране на устойчивостта и адекватността на пенсионните системи, при максимално отчитане на националните специфики е важно да се изготвят пенсионни реформи по начин, който по-добре отразява различията в трудността на работата в различните сектори, най-вече влиянието й върху живота в добро здраве, реални възможности за учене през целия живот и реалната възможност по-възрастни работници да останат заети до навършване на възрастта за пенсиониране. Същевременно трябва да се насърчават обучения, услуги и възможности към пенсионната система, които стимулират остаряването в активна форма, така че да насърчат повече хора да останат икономически активни дори и след навършване на възрастта за пенсиониране, ако желаят.

средствата от публични и частни пенсионни фондове към по-дългосрочни инвестиции с помалък риск, за да се предотвратят краткосрочни финансови спекулации и риск хората да загубят пенсиите си. ■ Може да се обмисли ограничаване на изключенията от задължения на работодателя за финансиране на социално-осигурителните системи чрез социални вноски, за да се гарантира устойчивостта на социалната закрила. Когато се използват подобни изключения, те трябва да се компенсират системно. Може да са необходими по-прогресивни формули за социолноосигурителни вноски предвид нарастващите неравенства в доходите.

Укрепване на европейския социален модел.

■ Разликата в размера на пенсиите между мъжете и жените трябва да се отстрани, като се намали разликата в заетостта и заплащането между половете, но и като се вземат предвид и грижите както за мъже, така и за жени. ■ Може да се обмисли насочването на

21


3.3 Справяне с предизвикателствата на променяща се икономика Социална икономика, характеризираща се както с предоставянето на блага и услуги за обществото, така и с преследване на цели от общ интерес, може значително да допълни обществените услуги и да разшири предоставянето на социални услуги. Също така това е сектор с висок потенциал за създаване на работни места и значително допринася за икономическото развитие и благоденствие14. Въпреки че социалната икономика не може да замени ролята на държавата при предоставянето на публични услуги, социалната икономика е ключов икономически сектор и източник на нови подходи за предоставянето на подобни услуги. Практиките, които развива, приносът й към социалните иновации може категорично да допринесе за допълнителното развитие на публичните услуги като цяло.

Същевременно се развиват и други форми на икономика, организация на труда и предприемачески модели. Те откриват нови възможности и водят до нови предизвикателства за европейския социален модел.

Важно е участието на социалните партньори. За да се гарантира устойчивостта на европейския социален модел, за да се предотврати увеличаване броя на работните места, които не дават достъп до социална закрила и за да се подобри и разшири предоставянето на социални услуги, е важно европейският социален модел да се справи с предизвикателствата и да се възползва от възможностите, които произтичат от променящата се икономика. 14 Европейска комисия – социална икономика и социално предприемачество, Наръчник за социална Европа, том 4, март 2013

22


Предложения на ПЕС: ■ Инвестициите в социални услуги и социалната икономика и по-лесният достъп за организациите на социалната икономика до финансиране може силно да подпомогне създаването на работни места, в това число и за работници в неравностойно положение, като същевременно допринася за благосъстоянието на цялото население и за по-силно сближаване.

■ Корпоративната социална и екологична отговорност на компаниите трябва да се засили и да се обвърже със санкции, най-вече относно отговорността по веригата на доставките. Всички компании във верига за подизпълнение трябва да станат потенциално отговорни за екологични и социални нарушения, включително и ако те са факт извън ЕС.

■ Насърчаването на социалната икономика, предоставянето на помощ и съвети чрез адекватни мрежи и инфраструктура за подпомагане като стратегическо планиране, консултантски услуги и бизнес инкубатори, може да подпомогне допълнителното развитие на социалната икономика.

■ Адаптирането към променящите се модели на заетост и условия на труд на ангажираността на социалните партньори е от изключително значение за прехода към нов модел на производителност и конкурентоспособност, който укрепва, а не отслабва закрилата на социалните стандарти и работниците.

■ Ясна правна рамка и по-хомогенно законодателство в Европа биха отстранили препятствията пред развитието на социалноикономическите дейности. ■ Балансираните партньорства между публични органи и социално-икономически субекти могат да разработят ефективни начини за предоставяне на услуги на обществото и за финансиране на иновации, като по този начин допринасят за икономически растеж и създаване на работни места. Те ще засилят и споделянето на практики между публичния и частния сектор. ■ В допълнение към всичко това трябва да се подкрепят нови предприемачески модели, които благоприятстват повторното инвестиране на печалби, споделяне на собствеността на компании и участието на работници в управлението на компании като мерки, способстващи иновации. ■ Икономиката на споделянето отваря нови подходи за икономически дейности и най-вече нови модели както за потребление, така и за предоставяне на услуги. Въпреки това създава предизвикателства по отношение на спазването на социалните правни норми и данъчни политики и следователно изисква създаването на адекватна правна рамка, която да се разработи с фокус върху търговските аспекти на икономиката на споделянето, за да се гарантира правна сигурност и лоялна конкуренция за операторите, особено по отношение на условията на труд и данъчното облагане.

23


„ Инвестиции и прогресивни реформи – два основни стълба за излизане от кризата

24


4. Иновации за нов модел на растеж и качествени работни места Кризата все още е горчива реалност за европейците, а заплахата от дефлационна спирала с дългосрочни социални последици е все по-осезаема. Това показва, че стабилното управление на държавния бюджет само по себе си не е достатъчно, за да се преодолее кризата. Вместо това са необходими интелигентни инвестиции за създаване на работни места и подобряване качеството на живот на европейците както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Иновациите трябва да бъдат ключов елемент от отговора ни спрямо кризата, независимо дали е под формата на нови технологии, нови начини за посрещане на нови потребности на обществото и нови начини на организиране на работата и компаниите. Подобряване на рамковите условия за иновации в области като знания, промишленост и зелена икономика трябва да върви успоредно с увеличени инвестиции. Важно е инвестициите в дълготрайни активи и технологии, от една страна, и инвестиции в професионално образование и обучение, от друга, да бъдат добре координирани. Европейският фонд за стратегически инвестиции, както и структурните и инвестиционните фондове на ЕС трябва да допринасят за генериране на иновативен и устойчив растеж и създаване на достойни работни места. Но дори и общият им ефект е много вероятно да не е достатъчен, за да покрие инвестиционния недостиг на ЕС от 200 млрд. на година в области като широколентов достъп, енергетика и транспортна инфраструктура.

25


Нов модел за растеж и качествени работни места – у Реформите ни подкрепят устойчивия икономически растеж и гарантират, че Том, Сара и всички граждани могат да получат достойна работа и качествен живот.

Образование за икономика, базирана на знанието ■ Инвестиции в образование ■ Самоусъвършенстване ■ Образователни програми с практика на работното място ■ Качествени стажове ■ Премахване на неравното третиране на половете ■ Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност ■ Учене през целия живот

Том и Сара са готови за работното място днес и утре, защото прогресивното им правителство прави големи инвестиции в образование.

Като част от учебната си програма Том стажува в лабораторията, за която сега работи.

Тъй като се намират в един и същ район, лабораторията на Том осигурява материалите, от които компанията на Сара се нуждае, за да произвежда иновативни продукти.

Това е така, тъй като публичните власти са планирали и подкрепили развитието на зелената промишленост в района на Том и Сара.

Макар откриването на нови начини за намаляване на потреблението на енергия в промишлеността и в домовете да е предизвикателство, то също така създава работни места, като това на Сара.

Тъй като разработва вятърна енергия, компанията на Сара получава държавна подкрепа.

Европейска промишлена политика ■ Дългосрочно планиране ■ Нови производствени методи и нови продукти ■ Инвестиции в инфраструктура ■ Подкрепа за малките и средните предприятия и за големите компании ■ Активна подкрепа от държавата ■ По-цифрова икономика

Зелена икономика ■ Подобряване на енергийната ефективност, особено в сградите ■ Зелено данъчно облагане за парниковите газове ■ Стимули за промяна на енергийното потребление ■ Инвестиции във възобновяеми енергийни източници ■ Преход към кръгова икономика ■ По-добра и достъпна за всички енергия

26


– умни инвестиции

Благодарение на вътрешнофирменото обучение Том редовно научава нови техники и напредва в работата си. Той е важен актив в ежедневната работа на лабораторията.

Тъй като иновациите, които прави, облагодетелстват всички, лабораторията на Том получава субсидии за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.

Като много от компаниите в района компанията на Сара е от групата на малките и средните предприятия. В началото тя е получавала данъчни стимули, за да я наеме.

Сега компаниите на Том и Сара продават продуктите си както във, така и извън техния район. Това е възможно благодарение на ефективната транспортна инфраструктура.

Продуктите на Сара се продават все повече, тъй като въведеното зелено данъчно облагане насърчава потребителите да преминат към почиста енергия.

Тъй като Том е направил изолация на апартамента си, той получава данъчни отстъпки и сметката му за електричество е по-ниска.

Том и Сара събират отпадъците си разделно. Те знаят, че пластмасовите им бутилки може да се превърнат в следващите им нови пуловери.

27


4.1 Инвестиране в образование за реален напредък към иновативна икономика, базирана на знанието Устойчивият растеж в съвременното общество изисква все по-добре образовано население. Инвестициите в образователна инфраструктура и хора, за развиване на умения, компетенции и знания са важни за участието на всички на пазара на труда и в обществото. Успехът на европейската икономика зависи все повече от успеха на трансформирането й в икономика, базирана на знанието. Иновациите са централен елемент от този процес, тъй като те дават добавена стойност на знанията, водят до създаването на нови продукти и услуги и могат да станат основният двигател за интелигентен растеж с повече и по-добри работни места. Важно е да се даде възможност на компаниите да предоставят най-иновативните продукти и услуги с най-високо качество за най-голям брой потребители.

Ако частният сектор има ясна роля за увеличаване на европейския капацитет за иновации, предприемаческата държава е друг важен фактор за иновации или директно чрез изследователска дейност и обучение, или косвено чрез предоставянето на стратегия за иновации, както и условията за частния сектор да прави иновации, като гарантира качество на заетостта и като осигурява правна рамка. По този начин и частният, и държавният сектор трябва да подпомогнат повишаването на уменията на европейските граждани, да инвестират в човешки капитал, в качествено образование и в изследователска и развойна дейност.

„ Инвестиране на 3% от БВП на ЕС в научноизследователска и развойна дейност. 28


Предложения на ПЕС: ■ Образованието е публично благо, в което трябва да се инвестира. Държавите членки трябва да инвестират поне 6% от съответния БВП в образование и обучение, като същевременно се стремят да увеличат максимално социалните и икономическите резултати от тези инвестиции. ■ Насърчаването на сближаването на стандартите във висшето и професионалното обучение може да помогне за по-доброто им признаване и да допринесе за премахване на разминаванията в уменията, пред които са изправени и работници, и компании. Поконкретно трябва да се подобри дигиталната грамотност и умения в областта на ИКТ на повисоко ниво. ■ Трябва да се подкрепи въвеждането на схеми за дуално обучение във всички държави членки, както и в контекста на младежката гаранция. Това обаче не бива никога да измества целта на образованието за персоналното развитие като личност и гражданин и за предоставяне на солидна база за приспособяване на модела за учене през целия живот към икономическите развития. Комбинирането на обучението в класната стая с практическо обучение и трудов опит е доказан метод за стимулиране развитието на уменията на обучаващите си. Този модел трябва да се основе на стандарти за качество за местата за обучение и стимули или задължения за компаниите с определен размер за предоставяне на възможности за стажуване. Професионалното обучение и образование трябва да гарантират достъп до обучение и стажове; допълване на образователните системи, висше образование и пазар на труда; както и личностно развитие за обучаващите се. ■ Организирането на образователни програми в работна среда заедно с компании от сектори с висок потенциал за създаване на работни места може силно да насърчи заетостта, като отстрани съществуващите несъответствия в уменията и като изгради преки връзки между работодатели и бенефициенти от тези програми. ■ Нови инвестиции и мерки трябва да подпомогнат и отстраняването на неравенството между половете в образованието и на пазара на труда, най-вече да насърчат повече жени да следват дисциплини като науки, технологии, инженерство и математика.

■ Изследователската и развойна дейност и иновациите са важни за производителността и конкурентоспособността на европейската икономика. Целта от стратегията „Европа 2020” за инвестиране на 3% от БВП на ЕС в научноизследователска и развойна дейност е ключова цел в това отношение. Подобни инвестиции не трябва да се ограничават само до нови, бъдещи сектори, но трябва да включват и традиционни, вече развити сектори, като стоманения, химическия и автомобилния. Използването на национални и европейски фондове, най-вече ЕФСИ и Структурните фондове, може да се насочи по-конкретно към преодоляване на регионални дисбаланси в иновациите, по-специално в периферните региони, например чрез подпомагане на регионални иновативни клъстери и общоевропейски инвестиционни платформи и други. ■ Трябва да се подсили сътрудничеството между държавния и частния сектор в областта на иновациите, за да се осигури силна връзка между държавния и частния сектор, между компании и изследователска дейност, както и между търсене и предлагане на иновативни решения. ■ Ученето през целия живот като право на всеки работник в Европа би могло да позволи адаптиране към постоянно променящата се работна среда и бърз технологичен напредък. Служителите не може да се считат за стока, която бързо да стане излишна, а като участници, пряко допринасящи за успеха на компанията. ■ Признаването и валидирането на умения и компетенции, придобити по време на формално и неформално учене, може да подпомогне допълнително обучение и възможности за заетост. ■ Определянето на стандарти за качество и достойни минимални условия на труд за стажанти и чираци е важно с оглед подобряване прехода от обучение към заетост. ■ По-тясното сътрудничество между политиките в областта на иновациите, конкуренцията, промишлеността, образованието, заетостта, околната среда, климата, търговията и изследователската дейност на европейско, национално и регионално ниво може да благоприятства и междубраншово сътрудничество. ■ По-добра организация на труда, която да позволява пълноценно участие на работниците вместо свръхспециализиране на задачите, може да допринесе сериозно за мотивацията на работниците и за повече иновации.

29


4.2 Европейска индустриална политика Промишленият сектор е от централно значение за европейската икономика. Той генерира 15% от БВП15 на ЕС и осигурява заетост за около 40 милиона души. Взаимодействието му с останалата част от европейската икономическа мрежа излиза отвъд производството, като се разпростира от суровини и енергия до бизнес услуги (напр. логистика) и потребителски услуги. Приблизително едно на всеки четири работни места в частния сектор е в промишлеността, често висококвалифицирани, а всяко допълнително работно място в производството създава 0.5 до 2 места в други сектори. Промишлеността отговаря за над 80% от износа на Европа и 80% от изследователската дейност и иновациите16 в частния сектор. Индустриалната политика играе централна роля и в намирането на решения на други ключови предизвикателства, като климатичните промени.

Поради това ние сме уверени, че индустрията има важна роля за създаване на работни места и растеж в Европа и вярваме, че иновациите (както в производствените методи, така и в създаването на нови продукти) могат да допринесат за развитието на европейски промишлен сектор, който се конкурира не само по отношение на цената, но най-вече по отношение на качеството на продуктите. Наред с другите развития, цифровизацията на секторите дава нови възможности за европейската индустрия да развие необходимото конкурентно предимство. Специално внимание трябва да се обърне както на възможностите, така и на рисковете, които съпътстват цифровизацията.

Промишленият сектор е от централно значение за създаване на заетост и растеж в Европа. 15

Европейска комисия, Съобщение за европейски индустриален ренесанс СОМ(2014) 14 окончателен вариант 16 Rueda-Cantuche, José M.a, Sousa, Nb., Andreoni, Va., Arto, Ia. „Единният пазар като мотор за по-голяма заетост чрез външна търговия“, Съвместен изследователски център, IPTS, Севиля, 2011 г

30


Предложения на ПЕС: ■ ЕС и държавите членки могат да разработят дългосрочно планиране на индустриалните политики и стратегии, с което да се предвиждат икономическите, индустриалните, трудовите и технологичните развития и да се подпомага развитието на европейски промишлени „шампиони“ чрез трансгранични проекти. ■ Осигуряването на висококачествена инфраструктура за всички субекти е предварително условие за привличане на повече инвестиции за европейската индустрия и за преодоляване на индустриалните дисбаланси в Европа. Това може да се постигне чрез повече инвестиции в разработването, поддържането и подновяването на физическа и икономическа инфраструктура (достъп до енергетика, транспортни мрежи и ИКТ), благоприятстваща екологосъобразни решения. Финансирането от ЕС трябва да се насочи към такива проекти и да подпомага сближаването на инфраструктурното развитие в целия ЕС. Например, инфраструктурни проекти в енергетиката от общ интерес трябва да се финансират от фондовете на ЕС. ■ Стимулите за засилване на веригата на доставки, за създаване на нови връзки между компании, като технологични платформи, както и за подпомагане на организационни иновации, могат значително да допринесат за иновативната индустрия в Европа. ■ Европейските правила за държавна помощ биха могли да се преразгледат, за да се даде възможност на държавите активно да подпомагат индустрията, така че тя да става все по-иновативна. Например, може да се позволи на публичните органи и процедурите за обществени поръчки да обръщат повече внимание на качеството на продуктите и услугите, както и на социалните и екологични критерии, вместо решенията им да се базират изцяло върху цената. Това ще подпомогне създаването на добри стандарти.

■ Малките и средни предприятия трябва да получат повече помощ, за да преодолеят кризата и за да започнат да създават работни места. Европейските и национални програми за микрокредитиране и финансиране на МСП са важен инструмент в тази посока. Потенциалът на цифровите технологии както като сектор, така и като инструмент за осъвременяване на производството, предоставяне на по-адекватен отговор на потребностите на хората, може допълнително да се проучи и подпомогне. Тази цифровизация трябва да се укрепи от активни политики за обучение и образование в сектора на промишлеността с оглед на квалификация, преквалификация и допълнителна квалификация на работната сила. Сътрудничеството между заинтересовани страни от икономическите, социалните и научните среди би допринесло за това цифровите технологии да се използват по най-добрия възможен начин. ■ Преходът към цифрова работна среда не трябва да подрива европейските стандарти за труд и заетост. Трябва да осигурим адекватна социална закрила, условия на труд и права на работниците при преминаването към дигитален пазар на труда и работна среда. ■ Безопасната цифрова среда, гарантираща сигурността на личните и корпоративни данни, е важен елемент от цифровизацията на икономиката и индустрията. ■ Преиндустриализацията на Европа може пряко да се свърже с преминаването към поекологична икономика, която увеличава в максимална степен потенциала за ефективност на ресурсите (вж. следващия раздел).

■ Създаването на равнопоставеност между МСП и големи компании по отношение на данъци, публична помощ и регулации би могло да помогне на МСП, имайки предвид, че те осигуряват голям брой работни места. Преразглеждането на Акта за малкия бизнес е възможност да се разгледат подобни въпроси.

31


4.3 Преминаване към по-зелена икономика като източник на растеж На международно ниво ЕС играе важна роля в борбата със замърсяването и климатичните промени. Превръщането на този международен ангажимент в икономическа реалност е от значение не само за възстановяване на водещата му световна роля в това направление и за доверието в ЕС, че може да постигне целите си за намаляване на емисиите СО2, но и за подобряване на резултатите на икономиките ни. Зелените технологии, най-вече в енергетиката, са от ключово значение за устойчивостта на икономическия ни модел. Те са и важен потенциален източник на краткосрочен растеж и създаване на работни места. Сектори като възобновяема енергия, енергийна ефективност, рециклиране, зелени транспортни решения, наистина имат огромен потенциал за създаване на работни места и иновации.

Същевременно, ограниченията в ресурсите, особено при природните и редки ресурси, ще демонстрират границите на настоящите ни модели на потребление. По-голяма ефективност на ресурсите ще намали екологичния отпечатък на Европа върху емисиите от парникови газове, както и върху ползването на земи, материали и вода. Всичко това ще спомогне за избягване на последиците от добива на минерали и метал, изгарянето на отпадъци и генерирането на сметища, като същевременно ще намали външната зависимост на Европа от определени ресурси. Уверени сме, че ЕС трябва амбициозно да инвестира в тези сектори, за да създава растеж и работни места и да промени европейската енергетика и модела на използване на ресурси. Европа трябва да се възползва от предимството си на първенец в тези политики, като даде възможност на промишлените сектори в ЕС да извлекат полза от положителните ефекти на конкурентоспособността и създаването на работни места.

Да защитаваме нашите естествените основи на живот и да направим промишлеността си сектори по-конкурентна. 32


Предложения на ПЕС: ■ Увеличените публични и частни инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на сградния и жилищния фонд ще означава до 80% спестяване на потреблението на енергия и ще създаде значителен брой работни места в строителния сектор, като същевременно освободи хората с ниски доходи от бремето на енергийните разходи. Субсидиите за инвестиции в енергийната ефективност на победни домакинства представлява една от найинтелигентните форми на преразпределение. ■ Затягане на регулаторната рамка по-добре би могло да подпомогне трансформирането на производството и потреблението на енергия в Европа, заедно с екологичното данъчно облагане на емисиите парникови газове. Подобно данъчно облагане би създало допълнителни приходи за инвестиции и силен стимул за преминаване към повече възобновяема енергия в енергийния микс и нисковъглеродна икономика. Евентуалното му несъразмерно бреме върху уязвими потребители трябва да се компенсира с адекватни мерки в областта на социалната и енергийната политика, за да се предотврати енергийна бедност, в това число и субсидии за инвестиции в енергийна ефективност в по-бедни домакинства. ■ Броят на въглеродните сертификати, издадени в рамките на Схемата за търговия с емисии би могъл да се намали с бързото създаване на резерва за стабилност на пазара за изтегляне на значително количество от тези сертификати. Това би могло да доведе до увеличаване на цената на сертификатите, която в момента е около 7 евро на тон, като създаде по-голям стимул за промяна в енергийното потребление.

■ Преминаването към по-децентрализиран и по-демократичен енергиен модел би дало възможност на гражданите да участват в енергийното производство на местно ниво, да се възползват от него и да допринесат за оформянето на европейския енергиен преход. ■ Преминаването към по-обхватна, ефективна по отношение на ресурсите кръгова икономика, която се фокусира не само върху управлението на отпадъците, но и върху предотвратяването на тяхното генериране, би могла да защити естествената ни база за живот и да направи индустрията по-конкурентоспособна. Кръговата икономика, която предполага събиране, сортиране, проверяване, обновяване и препродаване, предлага допълнителен потенциал за създаване на работни места на всички нива на умения, което допринася за приобщаващия растеж. ■ Принципът на „йерархия на отпадъците“, който цели избягването на излишно депониране на отпадъци17, трябва да се внедри по-добре, например чрез въвеждане на възпиращо данъчно облагане за използването на сметища и изгаряне на отпадъци. ■ Потребителите и околната среда биха спечелили от преразглеждане на правилата за екологичен дизайн, които насърчават възстановяването и повторното използване на материали за избягване на отпадъци и за поголяма енергийна ефективност.

■ Завършването на европейския вътрешен енергиен пазар би подпомогнало енергийния преход. Това би могло да се постигне с Енергиен съюз, който разполага с енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и инфраструктура като база и подпомага разработването на устойчив и конкурентоспособен сектор в ЕС. ■ Инвестициите в енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и други зелени технологии трябва да бъде един от основните приоритети на Европейския фонд за стратегически инвестиции.

17

Политиките трябва да бъдат насочени към превенция на отпадъците, подготовката на отпадъците за повторно използване е втората най-добра опция, оползотворяване на отпадъци и накрая изгаряне и депониране на отпадъци.

33


„ Данъчното облагане е инструмент за социална справедливост.

34


5. Възстановяване на капацитета за инвестиции със справедлива и ефективна данъчна система Данъчното облагане е необходимо като принос от всеки от нас за функционирането на обществото. Това е не само граждански дълг, но и инструмент за социална справедливост, с който да се промени модела ни на растеж и да се оформят обществата ни. Всъщност, данъчното облагане е основен параметър, определящ разпределението на правата и ресурсите в рамките на обществата. Това е и важен инструмент за борба с неравенствата, за постигане на справедливост, за засилване на благосъстоянието в обществата и за насърчаване на устойчиво икономически развитие. Кризата с държавния дълг и произтеклите след това процеси на бюджетна консолидация от една страна, както и масово избягване на данъци и агресивното данъчно планиране, от друга, силно ограничиха възможностите на публичните органи в много държави членки да инвестират в устойчив растеж и да изпълняват ролята на доставчици на обществени услуги. За да се възстанови този капацитет, е важно европейските публични органи да получат обратно средствата за изпълнение на задачите си. Предвид ангажимента ни да бъдем отговорни спрямо бюджета, това означава, че събирането на данъци трябва да се подобри значително, трябва да се намерят нови източници на приходи и данъчните постъпления да се разходват по най-добрия начин.

35


Справедлива и ефективна данъчн Том и Сара знаят, че парите, които плащат като данъци, са необходими, за да работят публичните услуги. Те са убедени, че парите им се използват добре и че всеки – граждани и компании, дава своя справедлив принос. По-добро и справедливо данъчно облагане – инструмент за социална справедливост ■ Обща данъчна основа за компаниите ■ Прекратяване на практиката с данъчни разпоредби за „сделки между приятели” ■ Прогресивно данъчно облагане на доходи и недвижими имоти ■ Данъчно облагане на бонуси и опции върху акции ■ Екологично данъчно облагане

Всички компании – от малкото предприятие на Сара до мултинационалните компании, плащат справедлив данък. На големите компании не е разрешено да използват размера си, за да искат почти нулев данък и да създават данъчна конкуренция между държавите. Подобно на компаниите, физическите лица също дават своя справедлив дял на обществото.

Това означава, че Сара, която сега печели повече от Том и има по-голямо жилище, плаща повече от Том.

Компаниите на Том и Сара плащат данъци в държавата, където извършват дейност. Те знаят, че тези пари са важни за финансиране на инфраструктурата и подкрепа на иновациите, което им е позволило да намерят квалифицирани работници и да се развиват успешно.

Тъй като държавите си сътрудничат по-добре и са определили списък с данъчни убежища, избягването на данъци е рисковано начинание, което не носи ползи.

В интернет Сара лесно може да намери службите за обществени услуги, които сега оказват помощ на баща й.

Когато търсеха място в детско заведение, Том и партньорката му получиха съобразени с нуждите им предложения от местния съвет и лесно се регистрираха.

Прекратяване на данъчните измами и регулиране на финансовия сектор ■ Държава на печалба = държава на данъчно облагане ■ Подобряване на сътрудничеството между държавите за борба с измамите ■ Черен списък на данъчните убежища ■ Прозрачна отчетност на мултинационалните компании ■ Данък върху финансовите сделки ■ Прозрачност и регулиране на сенчестата банкова система ■ Защита на данъкоплатците от фалит на банките

Ефективно разходване на средствата за качествени публични услуги ■ Модернизиране на публичните услуги ■ Опростяване на процедурите ■ Гражданско участие ■ Прозрачност на публичните разходи ■ Намаляване на ненужната административна тежест ■ Борба с корупцията ■ Качествени обществени поръчки

36


чна система за повече инвестиции

И двамата знаят, че парите им се използват за финансиране на образованието, което получават, и за социалните услуги, от които се възползват техните семейства.

Данъчното облагане се използва също и за насърчаване на екологосъобразно поведение. Това означава, че Том и Сара се облагат с помалко данъци, защото пестят енергия, докато замърсителите плащат повече.

Данъкът върху финансовите транзакции определя малка ставка върху всяка сделка и гарантира, че финансовият сектор допринася за обществото, както физическите лица и компаниите.

Благодарение на адекватните регулации, Том и Сара знаят, че парите, които държат в банките, са защитени от финансови спекулации.

Том, Сара и всички граждани редовно получават информация за проектите, които се разработват от местните власти. По този начин те могат да изразят мнение за начина, по който се изразходват публичните средства.

Когато компанията на Сара беше избрана, за да оборудва местното кметство с вятърни турбини, тя премина през публична и прозрачна процедура. Това гарантираше, че е избрана найдобрата оферта и че не е допусната корупция.

37


5.1 Ново, по-добро и по-справедливо данъчно облагане Данъчното облагане, като разход или като стимул, може да има силно въздействие върху растежа и заетостта. Например, преди много години Съветът взе решение да се намали данъчното облагане на труда като начин да се увеличи конкурентоспособността и заетостта18. В ЕС ситуацията варира, а „Северният модел“ показва, че високите данъчни ставки са съвместими с висок процент на заетост. И все пак, предвид факта, че облагането на труда, като един от многото фактори, може да повлияе на функционирането на пазара на труда, могат да се въведат различни ставки в трудовото облагане. По икономически причини и с оглед на постигане на социална справедливост, те могат да се увеличават прогресивно със заплащането като начин за избягване на загуби в публичните приходи, за да не се засяга социалното осигуряване19, противно на това, което често се наблюдава. До момента програмата от структурни реформи основно предвиждаше прехвърлянето на данъците от трудовата заетост към потреблението (най-вече ДДС). Това обаче обикновено подсилва неравенствата20, които на свой ред възпрепятстват растежа. Освен това, заключението на Европейската комисия е, че държавите членки с най-висока данъчна ставка за трудовата заетост през последните години21 изобщо не са я намалили. Като цяло, възможности за маневриране по отношение на прилагането на данъчно облагане, благоприятстващо растежа и заетостта, трябва да се търсят в по-ефективното облагане на капиталовите приходи и богатство, с фокус върху върха на разпределението, както и в поефективно корпоративно данъчно облагане. Това изисква ограничаване на данъчното съревнование между държавите членки и предотвратяване на социалния дъмпинг, както и надпреварата за публичните приходи22, които се генерират.

38

Трябва да се предотврати двойното данъчно освобождаване, а принципът, че данъците трябва да се плащат там, където е създадена икономическа стойност, трябва да се прилага в максимална степен. Постепенното данъчно сближаване ще помогне за изграждането на поголяма социална справедливост в Европейския съюз и за засилване възможностите на държавите да подкрепят устойчивия растеж и би следвало да върви паралелно със значително подсилената борба срещу избягването на данъци и агресивно данъчно планиране. Има много положителен потенциал и в увеличаването на екологичните данъци, включително и тези, целящи намаляване на емисиите парникови газове. Опитите да се извлече максималното от двойните ползи от зелените данъци трябва да бъде ключов елемент във всяка стратегия за данъчна политика. Могат да се предвидят допълнителни данъчни мерки, данъци или стимули, целящи регламентирането на данъчния сектор и допълващи тази данъчна промяна.

18

Вж. напр. Заключенията на Европейския съвет от 14 – 15 март 2013 г

19 Данъчното облагане, разликата между разходите за наемен труд за работодателя и съответното нетно заплащане за служителя като цяло се състои от социално-осигурителна вноска от работодателя и служителя, както и подоходно облагане на лицето. 20

Повишаването на косвените данъци, например, често е регресивно там, където тези данъци се начисляват върху потреблението на стоки и услуги, които съставляват по-голям дял от бюджета на по-бедните в сравнение с по-богатите домакинства.

21 Европейска комисия, Данъчни реформи в държавите членки на ЕС, 2014, Европейска икономика 6І2014 22

Европейски институт на синдикатите, Задаване на репери в сектора на заетостта в Европа 2015, стр. 17 предлага доказателства за мащабния цялостен спад на корпоративното данъчно облагане между 1995 и 2014 г


Предложения на ПЕС: ■ Приемането на Обща консолидирана корпоративна данъчна основа в ЕС е важна и доста закъсняла стъпка за разкриване на действителното ниво на данъчно облагане на компаниите, за определяне на потенциални данъчни измами и за ефективно справяне с агресивното корпоративно данъчно планиране. ■ ОИСР отчита, че отстраняването на неравенства чрез данъчни политики не вреди на растежа . Гарантирайки прогресивно подоходно облагане в ЕС, по-високото облагане на богатството и последователното облагане на наследството би могло да помогне да се гарантира, че всички граждани допринасят съгласно възможностите си към обществата, в които живеят, както и да помогне за предотвратяване на несправедливото данъчно оптимизиране. ■ Прогресивното облагане на недвижимо имущество, облагането на бонуси, дивиденти и фондови опции също може да генерира допълнителни данъчни приходи, като същевременно намалява неравенствата. ■ ЕС и държавите членки биха могли да работят за сближаването на корпоративните данъчни ставки, за да се предотврати допълнителна данъчна надпревара, на базата на споразумение за хармонизирани минимални нива на данъчно облагане. Подобно корпоративно данъчно облагане би било достатъчно прогресивно, за да не представлява свръхбреме за малките и средни предприятия и би следвало да отчете необходимостта от икономическо, социално и териториално сближаване.

■ Използването на данъчни стимули може да се предвиди за подпомагането на конкретни политики (например, с ясни цели по отношение на младежката заетост или потреблението на енергия). Трябва да се обърне специално внимание на това подобни стимули да не създават нарушения между различните бенефициенти, най-вече между многонационални корпорации и МСП, както и да не влияят на прогресивността, последователността и ефективността на данъчната система.

Данъците трябва да се плащат там, където се създава икономическата стойност.

■ Изкореняването на практиката с данъчни разпоредби за „сделки между приятели“, т.е. двустранни данъчни споразумения между компания и съответната страна, които нелоялно понижават данъчната ставка на компанията, би било начин да се гарантира както прозрачността, така и ефективността на данъчното облагане за многонационални компании. Това ще намали агресивното данъчно планиране, както и данъчната надпревара между държавите членки. ■ Амбициозно екологично данъчно облагане, свързано с емисиите СО2, е начин за увеличаване на публичните приходи и за справяне с екологичните предизвикателства. Облагане на въздействието върху околната среда е съотносим инструмент, който да се използва като нов източник на приходи, подпомагащ прехода към по-устойчив икономически модел.

23

http://www.oecd.org/els/soc/Focus-Inequality-and-Growth-2014.pdf

39


5.2 Ефективна данъчна система, която слага край на данъчните измами и регламентира финансовия сектор

„ Намаляване на неравенствата е в основата на нашата стратегия за растеж

Данъчните измами, укриването и избягването на данъци струва на държавите в ЕС 1 трилион евро годишно24. Средното ниво на загубите от данъци в Европа днес надвишава сумата, която държавите членки отделят за здравеопазване, и са четири пъти по-високи от средствата, които се отделят за образование в ЕС. Неплатените данъци са суми, които държавите не могат да инвестират в работни места, създаване на растеж или да допринесат за балансирани държавни бюджети. Неплатените данъци ги възпрепятстват да изпълняват икономическите и социалните си политики, а последиците са в публичните услуги и икономиката. Данъчните измами и укриването на данъци нарушават конкуренцията между онези, които могат да избегнат данъчно облагане и техните отговорности спрямо обществото и онези, които следват правилата. Не е отговорно да се позволява на многонационалните компании да укриват данъци, независимо дали от икономическа или от бюджетна гледна точка. Европейският съюз трябва активно да работи, за да отстрани вратички в законодателството, да елиминира нарушенията в данъчните политики и регулации, най-вече като изпълнява плана за действие на ОИСР за подкопаване на данъчната основа и прехвърляне на печалбата и като сложи край на данъчните убежища. Това е от съществено значение, за да се осигурят нови приходи за инвестиции в растеж и създаване на нови работни места, да се осигури финансиране на социално-осигурителните системи и за да се гарантира справедливостта на данъчните системи. Предвид факта, че спасяването на финансовия сектор струваше 1.6 трилиона евро от парите на данъкоплатците между 2008 и 2011 година25, запазването на публични приходи включва и гарантиране, че финансовият сектор се концентрира върху инвестиции в реалната икономика. Трябва да се предотврати нова финансова нестабилност чрез стриктни регулаторни принципи, които да не позволяват финансовите сътресения да накърняват публичните финанси. Това от своя страна изисква адекватно регламентиране за отстраняване на нерешени привидно малки проблеми, както и за финализиране на банковия съюз. 24

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_ fraud_evasion/index_en.htm

25 Доклад от Комисията, Съпоставителна таблица за държавна помощ, Доклад относно държавната помощ, отпускана от държави членки на ЕС, есен 2012 – актуализация; СОМ(2012) 778 окончателна версия

40


Предложения на ПЕС: ■ Данъкът върху финансовите транзакции трябва плавно да се приложи и да се насърчи разширяването му към всички държави членки, като начин за увеличаване на публичните приходи. ■ Задължително и прозрачно докладване за всяка страна от многонационални компании във всички сектори ще помогне да се види нивото на данъчните ставки, които компаниите реално плащат. ■ За да се отрази по-добре ситуацията с данъчните измами, укриването и неплащането на данъци, може да се въведе инвентар на ЕС за приходите, богатството и данъчните режими. Подобен инвентар ще отрази разликите между законоустановените и реалните данъчни ставки за всички компании и частни лица. ■ Приемането на правила в ЕС за задължителен обмен на финансова информация за физически и юридически лица, в която се отразяват всички видове доходи, в това число дивиденти, капиталови приходи, други финансови постъпления и счетоводни баланси, също би позволило по-голяма прозрачност. Засиленото сътрудничество между данъчните власти в пълно съзвучие с искрена съвместна работа също би могло да подпомогне борбата с данъчните измами. ■ Страната на печалба за една компания трябва да бъде и страната на данъчно облагане. Регламентите за прехвърляне на ценообразуването, които възпрепятстват трансгранични компании изкуствено да намаляват данъка, който плащат, могат да спомогнат за поефективна данъчна система. ■ Създаването на убедителна дефиниция и черен списък от данъчни убежища, придружени от санкции, силно ще подпомогне борбата с укриването на данъци.

■ Намаляване на връзките между сенчестия и регулирания банков сектор, най-вече чрез намаляване на експозицията на банките към алтернативни банкови фондове, би намалило риска от заразяване и би допринесло за намаляване на дълговото финансиране на сенчестите банки. ■ Следва да се приложат адекватни капиталови изисквания в целия финансов сектор, като ефективен регулаторен инструмент за интеранлизиране на риска, намаляване на рисковите експозиции и в резултат от това за повишаване на финансовата стабилност. ■ За да се подсили икономическата устойчивост трябва да се отстрани зависимостта между дълг и дялово участие. ■ Взаимовръзките между държавен дълг и банков сектор трябва да се разгледат внимателно, не на последно място и чрез завършване на Банковия съюз и чрез подсилване на по-високи нива на експозиция. ■ Финансовият сектор би могъл да стане социално по-отговорен, като се ограничи информационната асиметрия и конфликтът на интереси и като се подсили защитата на потребителите. Трябва да се насърчат иновативни механизми за финансиране, като групово финансиране и малки потребителски кредити, чрез стабилна регулаторна рамка. Критериите за човешка, социална и екологична устойчивост, отразяващи притесненията на широка гама от заинтересовани страни, трябва да се интегрират много по-добре в докладите с рейтинги, анализите на риска и оценките на инвестиционните продукти.

■ Както на национално, така и на европейско ниво финансовите регламенти и надзор, които осигуряват прозрачност и предотвратяват избягването на данъци, биха могли да се приемат заедно с по-стриктни санкции за укриване на данъци и данъчни измами. По-голямата прозрачност ще допринесе и за възстановяване доверието на инвеститорите, както и за възстановяване на стабилността и надеждността на финансовия сектор. ■ Подобни разпоредби за повече прозрачност, надзор и намаляване на рисковете в сенчестия банков сектор биха могли да допълнят финансовите регулации и да предотвратят прехвърлянето на дейности от един регулиран банков сектор в сенчестия банков сектор.

41


5.3 Използване на данъчните постъпления по най-добрия начин

„ Ефективни, прозрачни публични услуги, които са в полза на гражданите 42

В повечето държави членки здравеопазването, образованието, социалните услуги и грижите за възрастните са основно или частично в ръцете на държавата. Въпреки че са поставени под бюджетен натиск, тези обществени услуги играят важна роля в социалната закрила и социалното приобщаване, ако са достъпни за всички граждани. Поради тази причина е много важно да се осигурят най-високите минимални стандарти, равен достъп за гражданите, както и качество и местна независимост, съпътствана от принципи за географска и социална достъпност на подобни услуги. Обществените услуги са от полза за всички граждани, но най-вече за най-нуждаещите се. От една страна, предвид съществуващите предизвикателства и възможности, е важно обществените услуги да се адаптират към потребностите на гражданите, за да гарантират нивото на закрила. От друга, във взаимодействието си с икономическите субекти, една ефективна, прозрачна и отговорна публична администрация е важен фактор най-вече за производителност и растеж. Според нас, е от изключително значение държавата да покаже категорично чувство за обществен интерес, да откликне на тревогите на данъкоплатците за това как се използва техния принос към данъчната система. От голяма значение е да се осигури добро управление на дълга, да се подсили качеството на публичните разходи, да се елиминира прахосването на средства и средствата да се насочат там, където получената стойност ще е най-благоприятна за гражданите. Всичко това е още по-важно, предвид факта, че публичните инвестиции определят избора на хората къде да живеят и работят, влияе на естеството и мястото на частните инвестиции и се отразява на качеството на живот. Доброто управление, върховенството на закона, отчетността и прозрачността са следователно стълбовете за стабилни публични органи и ефективна публична администрация.


Предложения на ПЕС: ■ Въвеждането на култура на постоянна независима оценка на публичните политики, по отношение на икономическите и социалните им резултати, би помогнало за подсилването и подобряването на облика и изпълнението на бъдещи реформи и гарантирането на по-голяма демократична отчетност. ■ Модернизирането на публичните услуги, найвече чрез тяхната цифровизация или масовото използване на концепцията за обслужване на едно гише, може да предложи решения, които да доведат до по-голяма прозрачност, повече ефективност за намаляване на административните разходи и да бъде от полза както за гражданите, така и за стопанските субекти. Подобна модернизация обаче не бива да е в ущърб на качеството на услугите, нито да намалява обхвата им. ■ Опростяването на процедурите, интелигентното организиране на публичните услуги по интегриран начин може да доведе до по-добра реакция спрямо потребностите на гражданите и стопанските субекти. ■ Участието на гражданите в процеса на взимане на решения и избора за направленията, в които се разходват средства, може значително да подобри разбирането и приемането от страна на гражданите на решенията в публичния сектор. ■ Намаляване на дублиращи се административни структури и натоварване, повишаване прозрачността на разходите в публичния сектор, оптимизиране и рационализиране на бюрократичните процеси може да улесни взаимодействието между държавата, гражданите и частните компании. Всичко това обаче не бива да подрива съществуващите права, в частност социалните. Прозрачността може да се подобри чрез по-регулярното провеждане на диалог с гражданското общество и сдружения.

сътрудничество, от голямо значение е да се разработят споделени услуги и техният обхват да се разшири към нови сектори. ■ Борбата с всички видове корупция, с разработването на ефективни политики за превенция и адекватни механизми за контрол и управление на рисковете от корупция и конфликтите на интереси26 играят важна роля във възстановяване на доверието на хората и участието в демократичните процеси, както и за гарантиране надеждността на предприетите действия. ■ За да гарантират ефективността на публичните инвестиции, публичните органи трябва да координират инвестициите си на всички нива и във всички политики, да засилят собствения си капацитет за публични инвестиции и да осигурят адекватни рамкови условия за публични инвестиции27, съгласно препоръките на ОИСР.

26

Както е посочено в Заключенията на Съвета относно Доклада на ЕС за борба с корупцията, приет на заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург на 5 и 6 юни 2014 г 27 ОИСР, Препоръка на Съвета относно ефективни публични инвестиции на всички нива на управление, приета на 12 март 2014 г

■ Опростяването на законодателството и усилия за ефективност и бързина в съдебната система за гарантиране на зачитането на правата на гражданите и осигуряване на сигурна икономическа среда може да допринесе за подобро икономическо управление и по-голямо доверие. ■ Сътрудничеството между публични институции, споделянето на ресурси, средства и познания може силно да допринесе за поголяма ефективност на публичния сектор и за засилване и модернизиране на динамиката в тяхното предоставяне. За да се улесни това

43


6 Превръщане на прогресивните реформи в реалност: истинско европейско социалноикономическо управление

„ Няма мерки по калъп.

За да се гарантира пренасочването на структурните реформи от целите за намаляване на разходите към реалните прогресивни реформи в полза на социално сближаване, ефективно данъчно облагане и иновации, ефективност на ресурсите и устойчив индустриален модел, е важно ЕС да разработи реално социално-икономическо управление на базата на дългосрочна стратегия за устойчив растеж. Искаме европейските политики и инструменти да осигурят повторно сближаване в Европа, както и реформи на национално ниво, а не мерки по калъп. Противно на настоящия несъразмерен фокус върху данъчна консолидация и гъвкавост в трудовата заетост, ЕС трябва спешно да разработи реално социално-икономическо управление с нов политически характер, където социалните въпроси са равнопоставени на икономическите съображения. Това е от особено значение за Икономическия и паричен съюз, за да се гарантира, че конкурентоспособността и растежът се преследват чрез подобрения в заетостта и производителността, а не чрез вътрешна девалвация и непрекъснато противоречащи си данъчни политики. Концепцията за социално-икономическо управление предполага инструменти, които да възстановят баланса, като Европейския семестър за повече резултати в областта на заетостта и социалния сектор, както и промяна в политическите структури, отговорни за изпълнението й. В този контекст е важно да продължи преразглеждането на европейските данъчни правила и механизми за управление, за да се гарантира по-добра контрацикличност, както и да се гарантира, че държавните бюджети (механизмите за социална закрила и публичните инвестиции) могат да изпълнят ролята си на икономически стабилизатори. Организирането на данъчен капацитет в Икономическия и паричен съюз би представлявало категорична стъпка в тази посока. Този нов баланс в социално-икономическото управление трябва да се отрази и в прегледа на Стратегията Европа 2020.

44


Предложения на ПЕС: ■ Основните цели в Стратегията Европа 2020 трябва да бъдат потвърдени, както и цялостната рамка за устойчив растеж и социално-икономическо управление на ЕС. Интегрираните насоки, Годишният обзор на растежа, Националните програми за реформи и Специфичните за всяка страна препоръки, изготвени по време на Европейския семестър, трябва да бъдат приравнени с рамката на стратегията Европа 2020. Препоръките в контекста на Пакта за стабилност и растеж и процедурата по макроикономически дисбаланси трябва да отговарят на целите от стратегията Европа 2020.

■ Европейският семестър трябва да включва системен мониторинг, препоръки и подпомагане на страни, изправени пред сериозни предизвикателства в заетостта и социалния сектор, на базата на таблиците с ключови показатели в областта на заетостта и социалния сектор. Процедурата за макроикономически дисбаланси трябва да включва и по-задълбочен анализ на връзките между социалните, трудовите, макроикономическите и финансовите показатели, като връзките между неравнопоставеност и задлъжнялост, съкращаване на разходите за труд и дефлационен натиск, данъчна консолидация и безработица.

■ Инвестициите трябва да се разграничават от текущите разходи, когато се прави оценка на държавния дефицит. Съобщението на Комисията „Използване на гъвкавостта в рамките на съществуващите правила в Пакта за стабилност и растеж по най-добрия начин“28 е важна стъпка в посока към повече поле за маневриране за инвестиции. Трябва да се предвидят обаче пообхватни инвестиционни клаузи, отнасящи се за страни, към които се прилагат превантивни и корективни процедури по силата на процедурата за прекомерен дефицит.

■ Икономическото управление в ЕС трябва да стане по-демократично, по-прозрачно и трябва да гарантира по-голяма отчетност за взетите решения. Ранното публикуване на докладите за страните в рамките на Европейския семестър дава възможност за по-задълбочен диалог между Комисията, Европейския парламент, националните парламенти и социалните партньори, както и регионалните и местни власти в подготовката на Националните програми за реформи и Специфичните за всяка страна препоръки, като по този начин се засилва и националния характер на направените реформи. Трябва обаче да се предприемат стъпки и в посока съвместното взимане на решения между Парламента и Съвета във връзка с приоритетите на Интегрираните насоки и Годишния обзор на растежа.

■ Важно е да се гарантира, че Европейският фонд за стратегически инвестиции и Многогодишната финансова рамка заедно съставляват адекватен инвестиционен капацитет, който дава възможност да се възстанови икономическото сближаване на европейско ниво. ЕФСИ е не просто поредният инструмент за финансиране на проекти, но ако бъде допълнен рационално, може да проправи път за промяна в парадигмата в бъдеще. Нашата цел е инвестициите да се превърнат в постоянен стълб в рамката за управление на ЕС. ■ В рамките на средносрочния преглед на Стратегията Европа 2020 трябва да се включи показател, свързан с инвестиции на чуждестранни лица, в таблицата с данни за макроикономическите дисбаланси, за да се насочат политиките към премахване на настоящите разлики в производствените инвестиции.

■ Трябва да се засили ролята на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и защита на потребителите в Европейския семестър и в дебата за ЕПС, както и да се подобри сътрудничеството със Съвета по икономически и финансови въпроси. Трябва да се създаде Еврогрупа, която да координира начините за справяне с ключови предизвикателства пред заетостта и социалния сектор в Еврозоната.

45


Предложения на ПЕС (продължение) ■ Достойното заплащане е важно не само за социалното сближаване, но и за поддържане на стабилното възстановяване и производителността на икономиката. Въвеждането на европейски пакт за минимално заплащане на национално ниво или по силата на закон, или колективен договор би спомогнало за справяне с предизвикателствата, свързани с ниското заплащане. Всичко това трябва да гарантира, че всички работници и служители получават заплащане, което е поне 60% от средното за съответната страна. ■ Да се гарантира, че Комисията във всички свои препоръки и политически инструменти, в това число и Европейския семестър, зачита и насърчава колективните договори и техния обхват. ■ Тревожната тенденция за увеличаваща се бедност, способността й да се самоподдържа и да засилва различията в стандарта на живот в Европа изисква включването на борбата с бедността и неравенствата в дневния ред. Една европейска правна рамка, гарантираща на всеки европеец равен достъп до здравеопазване и подпомагане, би била сериозна стъпка към по-ниски нива на бедност и възобновена социална мобилност. ■ Постигането на целите в социалния сектор и заетостта може силно да зависи от икономическата ситуация в страната и да изисква незабавни реформи с дългосрочно въздействие. За да се гарантира, че държавите членки могат да приложат и финансират подобни реформи, може да се създаде механизъм със стимули, подпомогнат от общ за Еврозоната финансов капацитет, както и ефективен механизъм за демократично взимане на решения в Еврозоната. Бюджетът на Еврозоната не бива да е в ущърб на съществуващия бюджет на ЕС. Той ще се използва като автоматичен стабилизатор за страни, които преминават през икономически смущения, и ще помага за преодоляване на негативни сътресения. Ще се използва за стимулиране на инвестициите, най-вече в социална инфраструктура, за запазване на нивата на социална закрила, както и за подпомагане на трудовите политики, когато една страна има бюджетни затруднения.

28

СОМ(2015)12 В съзвучие с посоченото в доклада на Лийканен: Окончателен доклад на Експертната група на високо равнище, председателствана от Ерки Лийканен относно реформирането на структурата на банковия сектор в ЕС, Брюксел, 2 октомври 2012 г.

29

46

■ Възможността на много държави членки за маневриране е ограничена в бюджетната сфера, тъй като те се затрудняват да изплатят стари дългове. По-голям растеж ще улесни намаляването на бремето от дълга, което от своя страна може сериозно да възпрепятства растежа. Ето защо организираното управление на дълга е от огромно значение, за да даде възможност за оформянето на политики, ориентирани към растежа. Схема за изкупуване, към която могат да се присъединят държавите членки, като се включат в плана за устойчивост на дълга, би могла да се справи с подобни предизвикателства. ■ В контекста на бюджета на Еврозоната трябва да се проучи възможността за въвеждане на допълнителна европейска схема за обезщетения за безработни в рамките на Икономическия и паричен съюз, която да подсилва ефекта на националните икономически стабилизатори, като разпределя разходите, съпътстващи цикличната безработица, сред държавите членки и като подсилва както сближаването в ЕС, така и връзката с гражданите му. ■ Захранването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с повече финансови средства би помогнало за по-добро подпомагане на съкратени работници. ■ Гарантиране стабилността на еврото и на европейския финансов сектор е от огромно значение. Завършването на Банковия съюз, в това число и стабилна схема за гарантиране на депозитите и разделянето на рисковите инвестиции от банковото дело и банкирането за частни лица29 би повишило доверието у Съюза да гарантира депозитите на гражданите и би възстановило кредитния поток към реалната икономика.


Заключение: Европейските социалисти и демократи – участници в промяната Ние, европейските социалисти и демократи, се застъпваме за положителни реформи. Предлагаме подробна, прогресивна програма с реформи и инвестиции, насочена към справянето с ключови структурни предизвикателства, пред които се изправя Европа. Реформите ни са насочени към конкурентоспособност, основаваща се на по-висока производителност и заетост и добре функциониращ сектор, за разлика от консерваторските реформи, които акцентират основно върху орязване на разходите за заетост и приватизация и които доведоха до ситуация, доближаваща се до дефлация и все повече неравенства. Поели сме ангажимент да направим така, че да се възстанови растежът, който да е от полза на всички европейци. Наясно сме, че някои от нашите предложения за реформи биха предполагали и структурни промени в европейската икономика, структурна промяна в реакциите спрямо кризата, както и че те трябва да вървят успоредно с нови инвестиции. Именно поради тази причина предложенията ни включват както национални, така и европейски реформи. Уверени сме, че ЕС и държавите членки се нуждаят от подобна промяна в политиките си и ще се постараем да приемат и приложат смели, прогресивни структурни реформи, които не само дават възможност за икономическо възстановяване, но и насочват Европа по пътя на устойчивия растеж, което е от полза за всички граждани. 47


PES SOCIALISTS & DEMOCRATS

Следвайте ни на www.facebook .com/pes.pse и на www.twitter.com/pes_pse Ако имате някакви въпроси, моля посетете ни на www.pes.eu или ни пишете на info@pes.eu Партия на европейските социалисти (ПЕС) Rue du Trone 98 1050 Брюксел тел. +32 2 548 90 80 Факс: + 32 2 230 17 66 info@pes.eu AISBL-BBCE-N0897.208-032 Това издание е получило финансова подкрепа от Европейския парламент. Отговорността за съдържанието му принадлежи единствено на автора и Европейският парламент не отговаря за начина, по който информацията, съдържаща се в него, може да бъде използвана. Тази брошура е отпечатана на рециклирана хартия с безопасни за околната среда мастила на водна основа. Март 2016 г.