Page 1

 

             

2009   Trænerhåndbog               Per Wied    Skovbakkenbasket    03‐08‐09   


Indhold 1 

Formål med trænerhåndbogen ................................................................................................... 4 

2

Nye medlemmer .......................................................................................................................... 4  2.1 

Modtagelsen .......................................................................................................................... 4 

2.2

Indmeldelsen ......................................................................................................................... 5 

2.3

Fastholdelse i de første måneder .......................................................................................... 5 

3

Trænerens administrative forpligtelser ....................................................................................... 6 

4

Vision for ungdomsarbejdet ........................................................................................................ 7 

5

Skovbakkenbasket: Udviklingsprogram for ungdom i 5 niveauer ............................................... 9  5.1 

Niveau 1: Mikro ..................................................................................................................... 9 

5.1.1

Individuelle færdigheder ................................................................................................ 9 

5.1.2

Holdfærdigheder ............................................................................................................ 9 

5.1.3

Sociale færdigheder ....................................................................................................... 9 

5.2

Niveau 2: Mini yngste ............................................................................................................ 9 

5.2.1

Individuelle færdigheder ................................................................................................ 9 

5.2.2

Holdfærdigheder .......................................................................................................... 10 

5.2.3

Tekniske færdigheder .................................................................................................. 10 

5.2.4

Fysisk træning .............................................................................................................. 10 

5.2.5

Sociale færdigheder ..................................................................................................... 10 

5.3

Niveau 3: Mini ældste ......................................................................................................... 10 

5.3.1

Individuelle færdigheder .............................................................................................. 10 

5.3.2

Holdfærdigheder .......................................................................................................... 11 

5.3.3

Tekniske færdigheder .................................................................................................. 11 

5.3.4

Fysisk træning .............................................................................................................. 11 

5.3.5

Sociale færdigheder ..................................................................................................... 11 

5.4

Niveau 4: Pige/ drenge ........................................................................................................ 11 

5.4.1

Individuelle færdigheder .............................................................................................. 11 

5.4.2

Holdfærdigheder .......................................................................................................... 12 

5.4.3

Fysisk træning .............................................................................................................. 12 

5.4.4

Sociale færdigheder ..................................................................................................... 12 

5.5

Niveau 5: Junior ................................................................................................................... 12 

5.5.1

Individuelle færdigheder .............................................................................................. 12 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 2


5.5.2

Holdfærdigheder .......................................................................................................... 13 

5.5.3

Fysisk træning .............................................................................................................. 13 

5.5.4

Sociale færdigheder ..................................................................................................... 14 

5.6

6

5.6.1

Individuelle færdigheder .............................................................................................. 14 

5.6.2

Holdfærdigheder .......................................................................................................... 14 

5.6.3

Fysisk træning .............................................................................................................. 14 

Spillerudviklingsprogram ........................................................................................................... 15  6.1 

Fysisk/ motorisk udvikling ................................................................................................... 15 

6.1.1

Fysisk udvikling ............................................................................................................. 15 

6.1.2

Motorisk udvikling ....................................................................................................... 15 

6.2

7

Niveau 6: Ynglinge/Ungsenior ............................................................................................. 14 

Udviklingsstadie ................................................................................................................... 15 

6.2.1

Motorisk udviklingsniveau ........................................................................................... 15 

6.2.2

Fysisk udviklingsniveau ................................................................................................ 15 

Etisk kodeks: God opførsel for trænere ..................................................................................... 16 

                                       

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 3


1 Formål med trænerhåndbogen    Denne trænerhåndbog er tænkt som et hjælpemiddel og støtte til trænerne i Skovbakkenbasket.  Det vigtigste afsnit er, efter  vores opfattelse, modtagelse og fatholdelse af medlemmer og  niveaudeling af basketball spillere (fra nybegynder til ”færdigudviklet” spiller).     Heri kan bl.a. ses, hvilke kvaliteter en spiller skal have tilegnet sig, for at kunne arbejde videre på  næste niveau. Herfra henvises til øvelseskompendiet, som har øvelser der egner sig til de  forskellige niveauer.    Det er et ”work in progress”, så planen er, at trænerhåndbogen skal revideres og opdateres 1 gang  om året efter endt sæson for at sikre konsistensen, og at vi følger med udviklingen i en sport, hvor  det går stærkt. Har man kommentarer eller ændringsforslag af enhver form til håndbogens  indhold, skal det gives til trænerudvalget skriftligt. De vil ved den årlige revision af dokumentet  tage alle ændringsforslag til overvejelse.    Håndbogen er primært ment som et værktøj til trænerne for 1. holdene i ungdomsafdelingen,  hvorfor niveau inddelingen retter sig mod dem. Er du træner for et 2. hold eller et hold med  mange nye spillere skal man starte på det niveau, der passer til dem, selvom det svarer til en yngre  aldersgruppe.    Bogens indhold/retningslinier skal ses som en rettesnor i forbindelse med vores ønsker om at  forbedre standarden af vores ungdomsspillere gennem bedre tilrettelagte træninger på alle  niveauer. Det er meningen, at håndbogen skal bruges som et redskab i samarbejde med den  enkelte træners basketball filosofi og træningsmetoder.         

2 Nye medlemmer   

2.1 Modtagelsen Når der kommer nye medlemmer til klubben, er det meget vigtigt, at du tager rigtig godt imod  dem. Du har måske snakket med en forælder inden første træning og du bør så forberede dit hold  på, at der kommer en ny spiller. Det er vigtigt, at i på holdet tager godt imod nye medlemmer, så  de hurtigt og gnidningsfrit kan falde til i klubben og på holdet.    Det er en god idé, at udpege en på holdet, der kan tage sig lidt specielt af den nye spiller i starten  og sørge for at han/hun kommer ind i den sociale sammenhæng også. 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 4


Ved modtagelsen bør du fortælle det nye medlem, at vi plejer at tilbyde 2‐3 prøvetræninger inden  de skal melde sig ind i klubben. På den måde får de prøvet tingene af og kan beslutte sig til om de  vil fortsætte.  Du skal give det nye medlem en velkomstfolder og gerne lige gå indholdet i folderen igennem  sammen med enten den nye eller en af hans forældre.    I starten er det også vigtigt at få taget en lille snak med det nye medlem og høre om alt er ok. Er  der problemer som du kan hjælpe med etc.   

2.2 Indmeldelsen Efter 3 prøvetræninger er det tiden, at den nye skal meldes ind i klubben. Du udleverer  indmeldelsesblanket og beder pågældende få den udfyldt så hurtigt som muligt og aflevere den til  dig igen. (Aller bedst hvis en af forældrene kan udfylde den i hallen ved en af træningerne)    Du skal sørge for, at indmeldelsesblanketten er rigtigt udfyldt og smide den ind i brevsprækken i  bestyrelsesskabet.    Alternativt kan medlemmet melde sig ind via hjemmesiden: www.skovbakkenbasket.dk     Det er meget vigtigt, at du som træner holder nøje regnskab med, at få tilmeldt nye medlemmer  til klubben. Det er størstedelen af vores økonomi, der skal komme ind gennem kontingenter.  Gratister skader vores økonomi og det er samtidigt dårlig opførsel.     

2.3 Fastholdelse i de første måneder  Det er som sagt vigtigt, at den nye hurtigt falder til på holdet. Det betyder blandt andet, at  han/hun skal have en spilledragt med eget nummer. Skovbakkenbasket har en tøjsponsoraftale  med FASTBREAK SHOP i Hinnerup og her bestilles spillersættet, enten via deres hjemmeside  www.fastbreakshop.dk eller via vores egen hjemmeside. Man kan også møde op personligt. Det er  vigtigt, at man husker det spillernummer, som man får ved indmeldelsen.    Udover spillertøj er det vigtigt, hele tiden at observere om den nye falder til. At han/hun ikke  holdes udenfor eller direkte mobbes. Hvis du oplever det, er det vigtigt, at gribe meget hurtigt ind  og tage en snak med hele holdet om det. Jo hurtigere du ser noget og reagerer på det, jo hurtigere  og nemmere bliver problemet løst på en god måde.    Sørg for, at få snakket lidt med alle dine spillere på tomandshånd engang imellem. Det behøver  ikke være lange samtaler, men nok til at de føler sig set og du fornemmer hvor de er henne.   

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 5


3 Trænerens opgaver   

3.1 Samarbejde 3.1.1 Træning af spillere  Se under pkt. 5  vedr. visioner for Skovbakken i forhold til den faglige del af din trænergerning. Det  er din primære opgave at træne medlemmerne, så de bliver bedre. Træningen tilrettelægger du  selv og er du i tvivl om noget, så tag meget gerne en snak med dine mere erfarne trænerkollegaer.  De vil meget gerne hjælpe dig.    Det er også muligt at spørge vores ex. Ligaspiller fra Bakken Bears Jonas Buur om hjælp til dine  problemstillinger. Ham finder du her:  jsinding@gmail.com    3.1.2 Samarbejde med forældre  Det er rigtig vigtigt, at du får et godt samarbejde med forældre og specielt den holdleder, som  bliver valgt til holdet ,af de andre forældre ved forældremødet i efteråret. Det er dig der sætter  holdet og styrer din træning. Det skal forældrene ikke blande sig i. Men forældrene er dem, som  skal sørge for, at i bliver kørt til kampe, at der bliver bagt kage og serveret saft/kaffe etc. Ved  kampene.  3.1.3 Samarbejde med Holdlederen  Alle hold i Skovbakken skal have valgt en holdleder. En holdleder er en af forældrene, som har  nogle specielle opgaver i forhold til holdet, klubben og dig som træner.    Holdlederen har nogle faste opgaver:    Allround  Ansvarlig for kommunikation mellem klub og udøvere/forældre, herunder:    ™ Information om faste aktiviteter (Sæson/turneringsplan, sommer‐ og påmindelsesbreve)  ™ Information om og koordinering af stævnedeltagelse og ture; mødetid og hjemkomst, ca.  ‐program, pris, indsamling af tilmeldinger og betalinger, pakkeliste, kørselskoordinering  etc.  ™ Ved unge trænere kan holdlederen være ansvarlig for alt kontakt til forældre, evt. også stå  for kontakt til nye spillere, og måske være til stede ved nogle af træningerne.    I samarbejde med træner og forældre skabe et godt socialt miljø mellem klub, træner,  spillere og forældre.  a. Være med til at arrangere sociale events for holdet 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 6


b. Skabe opbakning til klubben aktiviteter – også der, hvor der skal ydes en indsats – fx som  hjælp til Basketball‐festivalen.  c. Information om andre arrangementer, eks. Forældremøder/grillaftener etc.    Træning:    ™ Være med til at holde medlemsliste up to date.  ™ Generelt har træneren de opgaver, der er i forbindelse med den almindelige træning, men  især ved unge/nye trænere kan det være godt, hvis holdlederen støtter op. Det kan fx  være:  ™ Sammen med forældrene, at sørge for ro og orden, hvis træneren har problemer med at få  spillerne til at opføre sig ordentlig.    Kampe:    ™ •Generelt er det er stor hjælp for alle, hvis både spillere, forældre og træner fra starten af  sæsonen har overblik over, hvornår der skal spilles kampe, hvem der skal køre, sidde ved  dommerbord mv. Som inspiration har vi lavet et skema; se næste side  ™ Følge med i om kampprogrammet i løbet af sæsonen på www.skovbakkenbasket.dk? Og www.inforsport.dk og hjælpe træneren med at holde styr på kampene – især hvis der er  aflysninger/ændringer.  ™ Hjælpe træneren med at udsende mails og informere de spillere der skal spille kamp. Husk  at gøre det i god tid.  ™ Hjælpe med at udfylde protokollen, så træneren kan koncentrerer sig om opvarmning af  holdet.  ™ Sørge for ro og orden på bænken hvis det er på krævet og træneren ikke magter at  holdestyr på spillerne uden for banen samt at coache holdet.  ™ Hjælpe træneren med at finde forældre, der vil hjælpe med at rydde op efter holdet  bådepå ude‐ og hjemmebane. Dette gælder især de sidste kampe på hjemmebanen i  Vejlby Risskov Hallen.  ™ Hjælpe træneren med at sikre en god afvikling af kampe ved fx at hjælpe med udfyldning  af spillernavne i protokollen og holde rimelig ro blandt spillere. Under kampen, er det  træneren der har ansvaret, så det er vigtigt, at forældrene ikke blander sig, med mindre de  bliver bedt om det – også ved skader. Efter kampene skal der ryddes op efter holdet og  indtelefoneres kampresultat til infosport på 3838 3211.   

4 Vision for ungdomsarbejdet    Nedenfor står beskrevet nogle af de principper for træningen på alle niveauer, som vi har i  Skovbakkenbasket. Det er op til trænerne at indarbejde dem i det enkelte holds træning, så vi  sikrer en større konsistens i udviklingen af vores spillere. Et formål med dette er endvidere, at vi i  fremtiden udvikler flere elitespillere til førsteholdene/landsholdene. Dette arbejde vil bl.a. give en 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 7


rød tråd gennem alle ungdomsårene samt gøre oprykning til næste aldersgruppe lettere både for  spillere og trænere.    ™ Der skal på hvert niveau arbejdes videre med de tidligere lærte ting, så disse forbedres –  det skal ikke forventes, at udviklingen på et punkt er færdig  ™ Det er ok at lave andet end basketball til træning. Det mister spillerne ikke noget ved –  tvært imod.   ™ Der bør dækkes fuld bane forsvar selv for de helt små, da dette fordrer intensitet,  koncentration og tempospil  ™ Vi skal lære vores spillere at kommunikere på banen i tidlig alder (forsvar og angreb)  ™ Vi skal tilstræbe at indføre konditionstræning på anderledes (sjovere) måder – f.eks. fange  leg udenfor og lign.  ™ Vores holdning er, at der skal arbejdes ca. 60 % af tiden med venstre hånd og 40 % med  højre for at gøre spillerne lige gode med begge  ™ Træneren skal sørge for, at udskiftere holder aktive pauser (vippebrædder,  boldbehandling, skud eller andet)  ™ Alle spillere skal nærme sig deres max. puls min. 2 gange pr. træning  ™ Pga. begrænsningen ved 1½ times træning på banen bør man enten starte træningen 15‐ 30 min før eller træne tilsvarende længere udenfor banen  ™ Vi bør arbejde intensivt hen imod, at alle spillere skal skyde korrekt  ™ Alle spillere skal udstyres med 1 mod 1 bevægelser  ™ Det bør tilstræbes, at spillerne indtil junior ikke tildeles fast roller på banen, men at de  kender/spiller alle pladser/roller   

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 8


5 Skovbakkenbasket: Udviklingsprogram for ungdom i 5 niveauer    5.1 Niveau 1: Mikro    5.1.1 Individuelle færdigheder  • • • • • •

Boldbehandling (skal kigge op)  Aflevering (lære at gribe og kaste)  Dribling (holde dribling i gang med hhv. højre/venstre stående/i løb)  Skud (lære at få bolden op i kurvehøjde)  Bevægelse/motorik (løb/ jump stop)  Gøre sig fri 

5.1.2 Holdfærdigheder  •

Indlæring gennem leg 

5.1.3 Sociale færdigheder  • •

Holdinstruktion (kollektive beskeder, organisering af øvelser fx stå på række)  Vanddunk fyldt ved træningsstart 

5.2 Niveau 2: Mini yngste    5.2.1 Individuelle færdigheder  • • • • • • • • •

Boldbehandling (de kan ikke øvelsen før de kigger op)  Aflevering/gribeøvelser (bruge 2 hænder, stående, introduktion til afl i løb)  Dribling (alm./speed, drible med hhv. højre/venstre, hårde driblinger, 2 typer retningsskift)  Foot work (jump stop, pivoteringer hhv. forlæns/ baglæns)  Lay ups (højre/venstre)  Triple threat (turn and face)  Gøre sig fri til aflevering  1 mod 1 angreb  Forsvar (følge sin mand rundt på hele banen) 

 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 9


5.2.2 Holdfærdigheder • • • •

Forsvar på nærmeste mand hel bane   Spacing (introduktion til cuts igennem feltet)  Løb igennem feltet (ikke stilstand i feltet)   Placering/ bevægelse på banen (partibold) 

5.2.3 Tekniske færdigheder   • •

Regelkendskab (banelinjer, dobbeltdribling, indkast fra baglinjen)  Grundlæggende kampsituationer (indkast, dommerkast, straffekast) 

5.2.4 Fysisk træning  • • •

Løb (lige ud, baglæns, retningsskift, sprint, temposkift, sidelæns, rundt om sig selv)  Balance/koordination (bevægelse nede i benene)  Motorik, fysisk træning ved brug af egen krop 

5.2.5 Sociale færdigheder  • • • •

Melde afbud til træning  Vand i vanddunken  Begrebet holdsport  Forældreopbakning (holdning til betaling af spillere for scoringer, motivation,  forældreopførsel ved kampe) 

5.3 Niveau 3: Mini ældste    5.3.1 Individuelle færdigheder  • • • • • • • • • •

Boldbehandling (driblinger: alm./speed, drible med hhv. højre/venstre, hårde driblinger)  Aflevering/gribeøvelser (stationært og i løb, forskellige afleveringer)  Retningsskift (cross over, gennem benene, bagom ryggen, in and out, 2 ad gangen i en  periode før nye indføres)  Foot work (deny forsvar)  Lay ups (højre/venstre, underhånds, overhånds, intro til reverse)  Skud (håndled‐, albue‐ og kropspositioner/ stilskydning sigte, bevægelse)  Triple threat (placering/timing)  Byg lay up rytme op med lay up bevægelse  1‐1 angreb (finte og gå forbi forsvar)  1‐1 forsvar 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 10


5.3.2 Holdfærdigheder • • • •

2‐1 forsvar og angreb  2‐2 forsvar og angreb  Spacing: (Princippet om aflevering‐cut‐fyld op, ikke stilstand i feltet)  Forsvar (dæk nærmeste mand hel bane, følge mand og bold, placering i forhold til mand og  kurv, intro til hjælpeforsvar se bolden) 

5.3.3 Tekniske færdigheder  •

Regelkendskab (skridt, fejl) 

5.3.4 Fysisk træning  • • •

Løb (retningsskift, sprint, temposkift, rundt om sig selv, med afleveringer)  Balance/koordination (bevægelse nede i benene)  Motorik, fysisk træning ved brug af egen krop 

5.3.5 Sociale færdigheder  • • • • •

Møde til tiden til træning  Forældreopbakning (positiv, uden betaling)  Dommerbordsopgaver i forbindelse med kampe  Opdrages til at deltage ved Basketliga kampe  Opdrages til at deltage i sociale arrangementer i klubben, samt til at se andre holds  hjemmekampe 

5.4 Niveau 4: Pige/ drenge    5.4.1 Individuelle færdigheder  • • • • • • • •

Boldbehandling (skal drible lige godt med højre og venstre hånd)  Aflevering (en og to hånds hhv. højre/venstre, lang tohånds i løb/efter dribling, skip, evt.  intro til baseball aflevering)  Dribling (temposkift, viderearbejde med retningsskift)  Footwork (1‐2‐stop, fodfinter)  Lay ups (skelne mellem brug af overhånds og underhånds, reverse med begge hænder, 2  steps (frø), power, efter retningsskift/ boldfinte)  Skud (efter aflevering, efter dribling, 3 point skud)  Hopskud (tæt på kurven, omkring highpost/ feltet)  Pivoteringer (beherske alle 4 pivoteringer) 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 11


• • •

Angrebsteknik (skudfinter, afleveringsfinter)  Cuts (alm, back door)  Gøre sig fri (teknik, forskellige muligheder, L‐cut, V‐cut, Spin) 

5.4.2 Holdfærdigheder  • • • • • • • • • • •

Screeninger (down screening, back screening, pick ’n roll/ timing)  Intro til forsvar på screeninger uden skelen til bold‐/hjælpeside  3‐3 forsvar og angreb  Presforsvar (hhv. fuld/halv bane)  Forsvarsteknik (split vision, hjælpeforsvar, deny, dæk nærmeste mand)  Hjælpeforsvar (bolden vigtigst, rotation, boldside/ hjælpeside)  Fastbreak (beherske korridor fastbreak)  Udblokning (teknik, finde mand, ikke skelen mellem strong‐/ weak side)  Spacing (ingen systemer, spil frit, screeninger/cuts i harmoni, læg vægt på bevægelse uden  bolden)  Simple indkastsystemer  Overtalssituationer angreb/ forsvar 

5.4.3 Fysisk træning  • •

Fysisk træning (ved brug af egen krop)  Løbetræning (i forsæsonen og i mild grad i selve sæsonen) 

5.4.4 Sociale færdigheder  • • • • • •

Komme til træning hver gang (hvilke afbud er ok?)  Kost  Arbejde for holdet  Forståelse for de forskellige opgaver på banen/holdet  Fuld forståelse for holdsport som begreb  Opdrages til at arbejde for holdet i stedet for sig selv  

5.5 Niveau 5: Junior    5.5.1 Individuelle færdigheder  • •

Boldbehandling (sværere og mere teknisk)   Aflevering fra dribling i svære situationer, beherske lige gode afl. med begge hænder med  forsvar på, aflevering i posten, lob afleveringer, skip afleveringer 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 12


• • • • • • •

Dribling i forskellige tempi & alle retningsskift (cross‐over, gennem benene, bag ryggen,  roll, in ’n out, hesitation) Kunne drible under hårdt pres hel og halv bane samt lære at  dirigere spillet  Skud (beherske skud efter dribling til begge sider, efter modtagelse af bolden i bevægelse  (ved cuts), 3 point skud (mere teknisk korrekt udført)  Lay‐ups (reverse med begge hænder, beherske 2 step, power lay‐up med begge hænder)  Post moves (intro til postmoves, kig over skulderen, drop step, 2 muligheder: med ryggen  til kurven og ”turn and face”)  Hopskud fra straffeafstand  1‐1 forsvar (forsvar af spiller med og uden bold samt svag side)  1‐1 angreb (angribe til begge sider, udfordre modstander, kunne stoppe i balance under  kurven for at aflevere eller afslutte, temposkift især første skridt)   

5.5.2 Holdfærdigheder • • • • • • • • • • • • • •

Forsvar 2‐2 og 3‐3 Forstå stærk og svag side samt finde fordelene i 3‐2, 3‐1, 2‐1 situationer  Forsvar på screening på bold, samt screeninger strong og weak side  Angreb 2‐2: guard‐guard, guard‐forward, forward‐center  Angreb 3‐3: guard‐forward‐center, udnyttelse af screeninger, læse forsvaren, bevægelse i  forhold til bolden, sætte sig selv eller en medspiller op   Screeninger angreb (down, back, flare, pick ’n roll, double, tandem)  Screeninger forsvar (skelne mellem bold‐ og hjælpeside)  Offensive grundlag 5‐5 (videreudvikling af fastbreaks og secondary breaks)  Angreb mod zone, principper  Overspille en side, flytte forsvaret  Defensive grundlag 5‐5 (basis) mand‐mand og zone halv og hel bane, principper og  rotationsmønstre  Hjælpeforsvar, rotationer, help and recover  Beherske motion angreb samt enkle spilsystemer  Forstå rollerne på banen samt kunne spille alle positioner  Beherske fastbreaks (systemer)   

5.5.3 Fysisk træning  • • • • • •

Hurtighed Hoppetræning  Grundstyrke (grundlæggende styrketræning evt. med redskaber)  Aerobe  Anaerobe (intervaltræning)  Styrketræning af lænd, mave og overkrop 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 13


5.5.4 Sociale færdigheder  • • •

Forståelse for og overholdelse af opgaver for klubben (dommerbord mm)  Deltagelse på C‐dommerkursus i klubregi  Planlægning af egen kost i forbindelse med sport 

5.6 Niveau 6: Ynglinge/Ungsenior    5.6.1 Individuelle færdigheder  •

Dribling mod fysisk hårdt forsvar halv og hel bane, overblik til at finde fri mand samt kunne  dirigere spillet  Hopskud efter dribling i høj fart langt ude, 3 point hopskud  Retningsskift (vælge 2 og beherske dem fuldstændigt)  Specialicering af spillere efter evner og fysisk fremtoning (guards, forwards, centers) med  henblik på deres senere position som seniorspiller  1‐1 forsvar (på spillere på alle positioner på banen)  1‐1 angreb (penetrere, hopskud fra forskellige bevægelser og reboundpositioner) 

• • • • •

5.6.2 Holdfærdigheder • • •

Angreb, (special plays, udnyttelse af mismatch/ tiden)  Kunne forstå hurtige instruktioner (f.eks. 3 point play o.lign, taktisk forståelse)  Forsvar (Videreudvikling af zoner og zonepres ½ og hel bane, Box and 1, Triangle and  2/diamond and 1 forsvar)    

5.6.3 Fysisk træning  • • • • •

Hurtighed/spurttræning Grundstyrke med vægttræning  Aerob  Anaerob (interval)  Tempoudholdenhed 

           

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 14


6 Spillerudviklingsprogram     Følgende fire faktorer påvirker det endelige resultat i spillerudvikling:  • Fysisk/ motorisk udvikling  • Udviklingsstadie  • Trænings og kampmiljø  • Materielle faktorer  • Trænere og ledere   

6.1 Fysisk/ motorisk udvikling  6.1.1 Fysisk udvikling  En stærk krop er en forudsætning for at blive en god basketballspiller. Ydermere modvirker  styrketræning overbelastningsskader samt hverdagsskavanker. Det er derfor vigtigt at  implementere aldersrelateret styrketræning fra spillerne er helt unge.  6.1.2 Motorisk udvikling  Motoriske kvaliteter såsom hurtighed, acceleration og koordination er vigtige i udviklingen af  spillere. I de unge år skal idrætslige grundegenskaber som løb, springevne og balance prioriteres.    Det vides med sikkerhed, at børn med grundlæggende motoriske og funktionelle egenskaber har  større muligheder for at udvikles, og de har bedre indlæringsevne. Kropsbeherskelsen er en  forudsætning for at blive en komplet spiller. 

6.2 Udviklingsstadie 6.2.1 Motorisk udviklingsniveau  •

6.2.2 • • • • •    

I årene som minispillere har man optimale forudsætninger for at udvikle tekniske  færdigheder. Alle spillere bør derfor i denne periode have en bold hver i store dele af  træningen.  Fysisk udviklingsniveau  5‐11 år – korpustræning med egen vægt  12‐14 år – korpus og ekstremiteter (arme og ben) med egen vægt  15‐16 år – styrketræning med let ydre belastning (f.eks. stol, bold)  17‐18 år – kontrolleret styrketræning i fitnesscenter (voksen vejledning)  19år+ ‐ fuld skrue 

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 15


7 Etisk kodeks: God opførsel for trænere     DIF og Team Danmark har lavet et sæt etiske retningslinjer som vejleder om god opførsel ‐ både på og udenfor  idrætsbanen. Association of Basketball Coaches in Denmark tilslutter sig disse retningslinjer, og har inddraget  disse i foreningens virke.     Som træner fremstår man som en rollemodel for mange mennesker og derfor er god opførsel specielt vigtig.   Trænere søger efter udøverens og holdets potentiale for forbedring, og trænere tilrettelægger træningen, for at  dette potentiale kan realiseres på bedst mulig måde. Men den gode træner har også et større mål. Han eller hun  kender idrætten som en arena for menneskelig vækst og udvikling, hvor der skabes trænings‐ og  konkurrencemiljøer kendetegnet af glæde, fællesskab og orientering mod mestring. Den gode træner udvikler  hele udøvere: fysisk, psykisk, socialt og moralsk.   Den gode træner er en menneskeudvikler. Ligesom gode udøvere har også gode trænere talent. I en god træner‐ /udøverrelation er der to ligeværdige parter, som udvikler hinanden gensidigt. Træneren er en nøgleperson med  hensyn til at forme holdninger og værdier hos de udøvere og hold, han eller hun har ansvaret for. Heri ligger der  stor magt. Den uansvarlige træner udnytter en sådan magt på tværs af udøvernes interesser. Den kyniske træner  ser udøvere som middel i sin egen karriere og behandler udøvere som underordnede midler til at nå egne mål.   De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner:   1.       Behandl alle udøvere individuelt og på udøverens præmisser!   2.       Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og  modenhed!   3.       Overhold idrættens regler og normer for fair play i din idrætsgren!   4.       Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!   5.       Inddrag udøverne i beslutninger, som berører dem, og lær den enkelte udøver at tage sin del af ansvaret  for sin opførsel og idrætslige udvikling!   6.       Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren!   7.       Giv konstruktiv kritik og undgå overdreven negativ kritik!   8.       Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici!   9.       Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!   10.   Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren!   11.   Anerkend udøverens ret til at modtage råd og vejledning fra andre trænere!   12.   Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!   13.   Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!   14.   Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din  betydning som rollemodel!   15.   Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler! Vær aktiv modstander af brug af alkohol  og tobak i idrætslig sammenhæng!   16.   Behandl alle udøvere ligeværdigt ‐ uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt  seksuel orientering!   17.   Udnyt aldrig din virksomhed som træner til at fremme egne interesser på bekostning af udøvernes og/eller  idrættens interesser!      

Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 16


Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 17


Skovbakkenbasket ‐ TRÆNERHÅNDBOG

Side 18

Trænerhåndbogen  

Forsøg på et blad til klubben

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you