Page 1


3


Sisällys

Lukijalle 7

I Naisen rakkaus ja viha Rakkauden ja vihan juuret 10 Rakkaus ja viha naisen ja miehen välillä 14 Äidin ja tyttären suhde 21 Miniän ja anopin suhde 25 Rakkaus ja viha, lomittaisia tunteita 29 II Naisen kateus ja kiitollisuus Miten kateus syntyy? 32 Sisarkateus yhteyden esteenä 36 Kateus kannustusvoimana 45 Oppisinko kiitollisuutta? 48 III Naisen pelot ja rohkeus Pelot osana itsesäilytysvaistoa 54 Naiseksi kasvaminen 56 Pelot ja turvallisuus naisen ja miehen suhteessa 58 Äitien huolet ja pelot 62 Rohkeita naisia 65 IV Naisen kriisit Kriisi pakottaa muutokseen 70 Ikäkausikriisit 72 Elämän yllätykset 78 Suru ja masennus 81 Uskon antama tuki 84 5


V Naisen jaksaminen ja hyvinvointi On aina kiire 86 Väsyttää 90 Sairastuminen uhkaa 93 Ihmissuhteet joutuvat koetteelle 95 Pidän huolta itsestäni 97 VI Naisen arvot ja asenteet Martta ja Maria 100 Mikä on tärkeää? 102 Erilaiset ihmiskäsitykset ja niiden vaikutus 104 Naisen itsenäisyys ja vastuuntunto 108 VII Vapautettu nainen Kahlehtivista rooleista vapaana 112 Häpeästä ja syyllisyydestä vapaana 114 Lopuksi 117 Kirjallisuutta ja julkaisuja 119

6


Lukijalle

Meitä oli kolme naista. Tapasimme useita kertoja ja mietimme, millainen olisi päivä, joka tarjoaisi tukea, tietoa ja virkistystä erilaisille ja eri-ikäisille naisille. Kehittelimme päivän, joka sai nimekseen OlenNainen. Päivän kattaukseen on kuulunut luentoja, keskusteluja, musiikkia ja herkullinen ruoka- ja kahvipöytä nautittavaksi. Tärkeä tarjous on ollut myös kirjapöytä, johon on koottu päivän aiheisiin liittyvää kirjallisuutta, lasten ja nuorten kirjoja, musiikkia, kortteja ja pientä kaunista tavaraa kotiin tai ystäville vietäviksi. Halusimme myös tutkia, mitä Raamatussa kerrotaan naisten elämästä, millaisia naisia Raamatun lehdillä kuvataan ja miten he selvisivät elämänsä haasteista. Oli tärkeää ottaa esille heidän tarinoitaan. Tiesimme myös, että naiset haluavat kokoontuessaan keskustella ja jakaa kokemuksiaan. Ymmärsimme, että kaikki edellä mainittu vaatii aikaa. Toivoimme, että suunnittelemallemme tapahtumalle varattaisiin kokonainen päivä. Sittemmin OlenNainen-päiviä on järjestetty useilla paikkakunnilla yhteistyössä paikallisseurakuntien ja Suomen Raamattuopiston kanssa. Tämän kirjan teksti on syntynyt noiden päivien kokemusten pohjalta. Olen valmistanut tilaisuuksiin luentoja, joiden sisältö on ollut kirjan lukujen runkona. Mukana on myös naisten kertomuksia ja kysymyksiä, joita olen säästänyt päivien ajoilta. Tekstissä ne on kursivoitu ja ne liittyvät kiinteästi käsiteltävään aiheeseen. Olemme yhteisten päivien aikana olleet sekä hämmästyneitä että iloisia siitä avoimuudesta ja rohkeudesta, joilla kipeitäkin asioita on otettu esiin. 7


Toivon, että tämä kirja voisi antaa virikkeitä lukijalle oman elämänkulun, tunteiden ja arvojen pohdiskeluun. Joudumme useissa elämämme vaiheissa toteamaan, että muutosta tarvitaan tai että muutos on joka tapauksessa edessä. Mietimme, miten selviämme uusista haasteista, mitä valintoja on tehtävä, mistä elämässä on milloinkin luovuttava, mihin uuteen on uskallettava ryhtyä. Ehkä kirjassa käsitellyt aiheet sopivat myös alustuksiksi naisryhmien yhteisiin keskusteluihin. Lämpimät kiitokset Anne Pohtamolle ja Leena Bromanille yhteistyöstä OlenNainen-päivien tiimoilta. Olen saanut kirjoitustyöhöni apurahaa Suomen Tietokirjailijoilta, josta myös kiitokset. Hämeenlinnassa 25. 8. 2008 Kirsti Ijäs

8


I Naisen rakkaus ja viha

9


Rakkauden ja vihan juuret

Tunteet ovat arvokkaita viestejä sisimmästä kokemuksestamme ja elämäntilanteistamme. Niitä on tärkeää tutkia, jotta ymmärtäisimme itseämme. Niitä on syytä kuunnella ja olla niistä kiinnostunut. Ne pitäisi voida avata ja purkaa, jotta niiden sanoma saisi puhutella. Toisen ihmisen tunteiden vastaanottaminen antaa sekin meille syvempää tietoa lähimmäisestämme kuin pelkät sanat. Tunteet kertovat, mitä meille kuuluu, miten voimme. Aikuisen tunne-elämää on kuitenkin varsin vaikeaa tulkita, koska se on monikerroksista ja usein myös ristiriitaista. Se ei noudattele järkemme päätelmiä. Se yllättää meidät monesti. Tunteet kertovat myös eletystä elämästä, jopa sukupolvien tunneketjuista. Ihmettelin vihaa, joka nousi sisimmästäni vuosikymmenten takaisten tapahtumien tähden. Kannan ehkä sisimmässäni äitivainajani pelkoja ja vihaa. Kaikkea ei ole vieläkään purettu pois. Töitä on edessä, että oppisin rakastamaan sukuni kaikkia jäseniä ja olisin vapaa kaunaisuudesta. Rakkaus on monien mielestä sanoista kaunein. Se kuvaa herkimpiä tuntojamme. Me kaikki haluamme rakastaa ja tulla rakastetuksi. Rakkaus on elämän kasvuvoima, se hoitaa ja parantaa. Naisen rakkaus sisältää väkeviä tunteita, onnen, haltioitumisen, kiintymyksen, kaipauksen, lämmön, hellyyden ja hoivan kokemuksia. Rakkaus syntyy ja kasvaa läheisyydessä, keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja luottamuksen ilmapiirissä. 10


Elämäntaitojen oppiminen alkaa perheestä. Yksi jaloimpia ja arvokkaimpia Jumalan lahjoja ihmiselle on kyky puhua ja kuunnella, olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen ja myös Jumalan kanssa. Aivan pieni sylivauva etsii jo katsekontaktia läheisiinsä, kuulee ympäristönsä äänet ja vastaa niihin. Lapsi hymyilee, itkee, suuttuu ja kertoo näin tuntemuksistaan. Lapsen tarpeet ja niiden oikea tulkinta ovat hänen hoivansa ja kehityksensä avainasioita. Aikuisen tunteita on monesti vaikea tunnistaa, koska ne ovat alkuperältään varhaisia ja syvällä kokemustaustassamme. Me saatamme olla ymmällämme omien ja läheistemme tunteiden kanssa, koska ne näyttävät melkeinpä ylilyönneiltä siihen tilanteeseen nähden, missä ne leimahtavat. Vihastuminen samoin kuin ihastuminen näyttävät joskus käsittämättömiltä. Me emme osaakaan selittää, mihin oikeastaan vihastumme tai ihastumme. Rakkaus ja viha ovat ihastumista ja vihastumista syvempiä tunteita. Niissä voi olla jotain pelottavan pysyvää ja hallitsevaa. Niitä on lopulta vaikea peittää. Ne näkyvät meidän olemuksessamme. Ne vaikuttavat olemiseemme, elämiseemme, tekemisiimme, jopa terveydentilaamme. Viha kuluttaa, rakkaus ruokkii ja vahvistaa. Viha voi hallitessaan tehdä ihmisestä kylmän, luotaantyöntävän ja pelottavan. Rakkauden kokemus lämmittää. Ympäristökin tuntee sen hyvänä olona. Viha ja rakkaus eivät ole toistensa vastakohtia. Ne ovat oikeastaan toinen toisensa kääntöpuolia. Me emme tunne vihaa ja rakkautta ketä tahansa kohtaan. Nämä tunteet kohdistuvat meille tärkeisiin ihmisiin ja asioihin. Suhdetta sukuun ja sen vaiheisiin, omiin vanhempiin, sisaruksiin ja isovanhempiin sävyttävät voimakkaat tunteet. Erityisesti naisen ja miehen suhde, aviosuhde on tunnetäyteinen ja sisältää usein tunnemyrskyjä, joita on vaikea 11


hallita. Myös suhde omiin lapsiin ja lapsenlapsiin pitää sisällään vahvoja tunteita. On perhepiirejä, joiden tunneilmastoa voi kuvata kertomalla kiintymyksestä, lämmöstä, huomaavaisuudesta, avun ja tuen annosta, hellyydestä – toisin sanoen vahvasta rakkaudesta. Valitettavasti on myös toisenlaista kokemusta: kylmyyttä, torjuntaa, hylkäämistä, keskinäistä kateutta, riitoja, joita ei sovita, loukkauksia ja lyöntejä, jotka kasvattavat vihaa ja katkeruutta. Naisen rakkaus- ja vihasuhteet ovat yleensä lähisuhteita. Äidin ja tyttären, isän ja tyttären sekä sisarusten väliset suhteet sisältävät paljon varhaisia perustuntemuksia. Myöhemmin ystävien sekä tyttöjen ja poikien väliset suhteet koskettavat tunnemaailmaa ja erityisesti naisen ja miehen väliset rakkaussuhteet sisältävät voimakkaita tunteita, sekä vihaa että rakkautta. Miten on mahdollista tuntea näitä molempia tunteita jopa samanaikaisesti samaa henkilöä kohtaan? Kysymys on herättänyt vilkasta keskustelua naisten parissa. Se vain näyttää olevan mahdollista. Läheinen ihminen on rakas ja samalla kertaa hankala ja ärsyttävä. Hänen tarpeensa on otettava huomioon. Monesti tuntuu, että omille tunteille ja tarpeille jää liian vähän tilaa. Rakkaus elää läheisyydessä ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Viha syntyy vuorovaikutuksen puutteesta, välinpitämättömyydestä, väärinkäsityksistä ja pettymyksistä. Vihan alta löytyy usein pettymysten lisäksi surua, huolia, loukkauksia ja hylkäämisiä. Missään ei voi lyödä ja satuttaa niin kipeästi ja lujasti kuin tärkeissä lähisuhteissa. Kokemuksista on viisasta keskustella, jotta raskaat tunteet voitaisiin avata, purkaa ja käsitellä. Voimme antaa toi12


nen toisellemme tietoa tunteistamme puhumalla siitä, mitä odotamme ja toivomme, mikä ilahduttaa ja mitä emme hyväksy. Läheisemme ei ehkä lainkaan ymmärrä, miten hänen käyttäytymisensä vaikeuttaa elämäämme ja miten hänen puheensa loukkaa meitä. Meiltä voi vastaavasti puuttua käsitys oman käyttäytymisemme vaikutuksista. On suuri lahja saada ja antaa rehellistä palautetta, jotta voisimme kasvaa ja kehittyä läheisissä suhteissamme ja löytää rakkautemme juuret, joita on hoidettava. Vihan ja katkeruudet juuret on sen sijaan perattava pois. Osa ihmisistä on kroonisesti vihaisia ja kielteisiä, puolustuskannalla oletettuja syytöksiä vastaan. He eivät luota lähimmäisiinsä, vaan epäilevät muiden tarkoitusperiä. Heidän kanssaan on vaikeaa tulla toimeen. He torjuvat lähestymisyritykset, kaipaavat rakkautta, mutta eivät osaa ottaa sitä vastaan. Vihainen ja katkera ihminen on usein rakentanut näistä tunteista itselleen roolin, josta hän ei halua luopua. Roolista on tullut katkeransuloinen olotila, jota asianomainen pitää oikeutettuna. Sisareni on katkera, kova ja syyttelevä. Hänellä on mielestään siihen syynsä. Hänellä on ollut menetyksiä, sairautta ja avioero. Minä en hänen mielestään ymmärrä mitään elämästä. Olen päässyt liian helpolla. Olen surullinen sisareni puolesta ja mietin, miten voisin häntä auttaa. Rukoilen ainakin hänen puolestaan.

13


N

aisen elämä on seikkailu sileäposkisesta tytöstä kukoistavaksi naiseksi ja aina hauraaseen vanhukseen asti. Naiset ovat erilaisia, mutta kamppailevat samantyyppisten taakkojen alla ja kokevat syyllisyyttä, kun eivät täytä omia eivätkä ympäristön odotuksia. Ikävaiheet, ihmissuhteet ja elämän yllätykset tuovat eteen muutoksen tuulia. Välillä on mietittävä, mistä on luovuttava ja mihin uuteen on uskallettava ryhtyä. Monenkirjavien vaikutteiden ja vaatimusten keskellä ei ole helppoa löytää oman elämän olennaisia asioita eikä edes itseään. Silti nainen on ihmeellinen Jumalan luomus, täynnä vahvoja tunteita ja mahdollisuuksia. *

*

*

Kokenut perheneuvoja, teologi ja kirjailija Kirsti Ijäs pohtii naisen elämää, tunteita ja arvoja lämpimästi ja viisaasti. Elämä on haaste. Siinä on ihmettelemistä loppuun saakka.

Päällys: Teemu Junkkaala / gstj.fi

Olen nainen, Kirsti Ijäs  

Sisällysluettelo, näytetekstiä ja takakansi Kirsti Ijäksen kirjasta Olen nainen: olennaisista asioista naisille.