Page 1

Acta de la 10a Assemblea (diumenge, 29/05/2011) Es fa repàs de l’acta de l’assemblea anterior. Es fa breu recordatori de la possibilitat de secundar l’acció de treure els 155 € del conte bancari. Es facilita una adreça on poder enviar les dades de la nostra acció: garrotxa@cooperativaintegral.cat

Revisió dels grups de treball: Democràcia econòmica: han decidit quedar un dia a la setmana i autogestionar-se a l’hora de treballar els seus continguts i propostes. Els hi agradaria subdividir aquesta feina en tres apartats: 1. informació 2. accions 3. alternatives. Democràcia social: no s’ha reunit encara. Es farà ús de la llista de correu que es va informatitzar ahir al matí. S’enviarà un mail recordatori a la gent que s’hi va apuntar. Democràcia ambiental: es recorda la importància de treballar en xarxa i es fa recordatori de la gran feina que queda per fer. Democràcia política: s’han marcat varis objectius dintre del treball. - intentar detectar mecanismes d’organització política per tenir en compte a lh’hora de portar a terme les accions i propostes - establir contacte directe amb les associacions i col·lectius de la ciutat - estudiar el reglament intern del ple de l’ajuntament - estudiar exemples de pressupostos participatius, d’altres col·lectius que estiguin activant una plataforma virtual, estudiar la possibilitat de la figura d’un representant ciutadà dintre de l’ajuntament...

Propostes pels grups de treball: - debats i trobades comuns per portar a terme accions comuns


- plafó informatiu de cada grup de treball, que haurà d’actualitzar cada grup. - Doble llistat d’objectius: 1. impacte 2. acció proposta

Comissió de difusió - s’està treballant amb les xerrades als instituts de la ciutat. - Proposta de treball de difusió per barris per fer molt més extensiva la informació: com més gent informada, més gent activa. - Es fa un petit incís musical amb música de Paco Ibàñez, que està actuant en aquests moments a Plaça Catalunya.

CONTINUITAT DE L’ACAMPADA I ELS GRUPS DE TREBALL / COMISSIONS Torn obert de paraula per que cadascú faci la seva reflexió envers a la necessitat de la continuïtat de l’acampada i de proposta de funcionament posterior. - la majoria de propostes de continuïtat amb l’acampada fan la reflexió de la necessitat de relleu per poder descansar i agafar noves forces.

Es decideix debatre els dos temes per separat: Organització grups de treball i comissions: - es proposen diferents formes d’organització que volten pels dos dies de reunió amb les comissions i un dia d’assemblea general a la setmana.

O bé un dia de grup de treball i comissions i un dia d’assemblea general També es parla de la possibilitat de solsament convocar assemblea quan sigui necessari a nivell de decisions Possibilitat de que segueixin grups de treball a diari a la plaça i de que es creïn debats oberts a l’espai públic.


Finalment es decideix: que els grups de treball i comissions s’autogestionen a nivells d’horaris i dies de reunió. Es crearan les llistes de correu a cada comissió i això facilitarà el treball virtual. Divendres de cada setmana cacerolada a la plaça major, i posteriorment assemblea general per compartir la feina de cada grup de treball i comissió. Continuïtat acampada: S’obre un torn obert de paraula per que tothom pugui parlar de la seva disponibilitat real i de la seva predisposició. A gairebé totes les intervencions es fa la reflexió de que mentre hi hagi gent que vulgui quedarse que continuï l’acampada. Es comenta la necessitat “d’ordre estètic” dintre de la plaça. Minimitzar els cartells protesta i començar a crear un punt d’informació amb totes les actes i els resums dels grups de treball. Recordatori en varies intervencions de que l’acampada també necessita d’un grup de suport i que poder no existeixen aquests recursos humans. Plantejament del per què hem perdut poder de convocatòria a les accions protesta de cada dia a les 20.00. Es parla de la importància de la difusió i informació a tots els sectors i col·lectius de la ciutat. Es fa una crida a que s’impliqui més gent a la comissió de difusió i es fa proposta de reunió per demà dilluns. Varies intervencions aposten per la continuïtat de l’acampada sempre i quan hi hagi uns mínims recursos humans que facin possible una bona informació i un bon manteniment del ritme d’activitats i del manteniment de la plaça i la intendència. Finalment es decideix continuar amb l’acampada, la nit de diumenge es queden a dormir 14 persones.

Acta de la 10a Assemblea (diumenge, 29/05/2011)  

Assemblea General

Acta de la 10a Assemblea (diumenge, 29/05/2011)  

Assemblea General