Page 1

Feed Work

> Jaargang 3 > Nummer 2 > Juni 2013

Personeelsblad van Agrifirm Feed

Ton Haarman en Jan Holterman over de investeringen in Drachten:

“Wij zijn apetrots op wat we hier doen� Lees het complete verhaal Pagina 4-5

Pagina 3> Onno Jacobs: Het verschil maken vanuit onze innovatieve kracht Pagina 4-5> De Schakel: We kunnen samen iets moois laten zien aan onze klanten Pagina 7> Samen werken aan Succes II Pagina 14> Het recept van Gerrit van Leussen Pagina 15-16> In het zonnetje Pagina 19> Mijn inzet: Johan van Leussen Pagina 20> De dag van Frans van der Helm


Inhoud 3 4 7

Column

9

Mijn passie, hobby, vakantie…

10 14 15 18 19 20

De Schakel HR: Samen werken aan Succes II

Bijeen Het recept van… In het zonnetje… Nieuws en actualiteiten Mijn inzet De dag van…

Colofon Het personeelsblad van Agrifirm Feed verschijnt 4 keer per jaar. Redactieraad Gerda van Dalfzen, Gerrit van Leusen, Toine Heijmans, Wilma van Dalen, Marjon Pot, Natascha Rijkens, Ton van Rijn, Mira Verheul, Karin van den Broek, Maaike Blaauw en Irene Gloudemans Fotografie Wim Roefs en Albert Brunsting. Concepten en realisatie JEEN bureau voor Communicatie, Repro Agrifirm, Hooglanders en afdeling Communicatie Agrifirm Feed Drukwerk Hooglanders, Eindhoven Het volgende personeelsblad verschijnt in september 2013. Kopij kun je inleveren tot 1 augustus a.s. bij communicatiefeed@agrifirm.com 2

Feed@Work 02/juni 2013 Feed@Work – – nummer nummer 02/juni 2013

Agrifirm Feed valt in de prijzen tijdens sportdag Zaterdag 1 juni vond weer een sportmiddag plaats voor de medewerkers van Agrifirm. Zo’n 90 sporters deden mee aan mountainbiken, wielrennen en beachvolleybal. Voor het beachvolleybal hadden zich vijf teams aangemeld vanuit Agrifirm Feed, CKB/Plant Utrecht, Nuscience Nederland, Bonda Deutschland en Agrifirm Group BV. Op de parkeerplaats van het hoofdkantoor in Apeldoorn was een beachvolleybalveld aangelegd. Met het geruis van de palmbomen en een tropisch muziekje op de achtergrond, werden verschillende wedstrijden gespeeld in teams van vijf. Het team van Agrifirm Feed mocht zich uiteindelijk winnaar van het toernooi noemen en ging er met de beker vandoor! Van harte gefeliciteerd!


Column Financieel directeur Onno Jacobs:

“Het verschil maken vanuit onze innovatieve kracht” Agrifirm Feed is volop in beweging.

de aansturing van ons bedrijf aan te

houders uit Noord-Nederland tijdens

De aansturing van ons bedrijf wordt

passen. Doel daarvan is om onze

een aansprekend excursieprogramma!

aangepast om slagvaardiger, eenduidiger

organisatiestructuur slagvaardiger,

en met meer accent op ons innovatieve

eenduidiger en met meer accent op

Samen werken aan Succes

vermogen te kunnen werken. Financieel

ons innovatieve vermogen in te richten.

Na de boerenerfsessies van vorig jaar,

directeur Onno Jacobs vertelt erover.

Het nieuwe directieteam is inmiddels

starten we vanaf september met

gevormd en de leidinggevenden direct

Samen werken aan Succes II. Sessies

Uitdagende markt

onder het directieteam zijn benoemd.

waarin we dieper ingaan op winnaars-

Agrifirm Feed heeft te maken met een

Tijdens roadshows hebben we als

mentaliteit, klantbeleving en de

krimpende markt. De opbrengstprijzen

directie in mei en juni toelichting

samenwerking tussen afdelingen.

staan in veel sectoren onder druk en de

gegeven op de nieuwe structuur. Een

Hoe scoren we in de markt en hoe

concurrentie tussen voerleveranciers is

sfeerimpressie vind je op pagina 10 en 11.

kunnen we de behoeften van onze

zeer intensief. Agrifirm wil in deze

klanten nog beter onderkennen?

markt haar marktaandeel vergroten.

Innovaties

Op pagina 7 lees je meer over dit

De vraag is: hoe kunnen we het verschil

Ook op dit moment staan onze

programma. Een goed voorbeeld van

maken naar de klant? Agrifirm onder-

innovaties al goed in de spotlights!

samen werken aan succes, is de wijze

scheidt zich met haar innovatieve

Een van de nieuwe voerconcepten die

waarop diverse afdelingen de aflatoxine-

voeders en concepten, op een klant-

in mei is geïntroduceerd, is Big Control.

terughaalactie in het eerste kwartaal

gerichte, efficiënte manier! Het centrale

Hoe komt zo’n nieuw concept eigenlijk

invulling hebben gegeven.

uitgangspunt is: nog meer tevreden

tot stand? Jouw collega’s van de sector

Deze afdelingen staan daarom ‘in het

veehouders met een hoog rendement

Varkens vertellen het op pagina 12 en 13.

zonnetje’ op pagina 15 en 16. Ik wens

op hun erf. Jij als collega speelt daarbij

Daarnaast investeren we volop in onze

iedereen veel leesplezier!

een sleutelrol.

productielocaties. Lees op pagina 4, 5 en 6 hoe onze locatie Drachten zich

Onno Jacobs

Nieuwe aansturing

voorbereidt op de toekomst.

Financieel directeur

In het tweede kwartaal 2013 hebben

Vanaf september ontvangen we hier

we een aantal stappen genomen om

naar verwachting ruim 500 rundvee-

Onno Jacobs (49) is geboren in

Lays chips en Hamka’s. Vervolgens werkte

werkzaam als Financieel directeur bij

Rotterdam en opgegroeid in Bleiswijk.

hij bij Leaf (Sportlife kauwgom) en CSM

Agrifirm Feed wat hij met alle plezier

Na zijn diensttijd en studie bedrijfs-

(PURAC) in financieel eindverantwoordelijke

doet. Onno woont nog altijd in Bleiswijk

economie (HEAO) wilde hij aan de slag

functies. Eind 2005 volgde hij zijn hart

samen met zijn vrouw Yvonne en zijn

en begon bij het Landbouwschap als

door na de voedingsmiddelenbranche

twee dochters Britt (15 jaar) en Joy

financieel medewerker.

te kiezen voor de sportbranche, zijn grote

(8 jaar). In zijn vrije tijd is hij een echte

Vervolgens kwam hij in de voedings-

passie. Gedurende ruim 6 jaar werkte

sportliefhebber: voetbal, golf, tennis

middelenbranche terecht bij de Smith

Onno bij Feyenoord als director Finance &

en skiën.

Food Group, producent van onder andere

Operations. Sinds 1 januari jl .is hij Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

3


De Schakel In deze editie van rubriek ‘De Schakel’ staan de investeringen op de productielocatie Drachten en een excursieprogramma voor klanten centraal.

Locatie Drachten, klaar voor de toekomst

“Wij kunnen samen iets moois la De productielocatie van Agrifirm Feed

rundveevoeders per jaar. We hebben

Waarom willen jullie de fabriek in

in Drachten investeert volop ten

zes jaar geleden al geïnvesteerd in een

Drachten laten zien aan

behoeve van de toekomst. De capaciteit

maal-menglijn om voeders efficiënt en

melkveehouders?

van de fabriek is al uitgebreid en zal

anders te kunnen produceren. Twee jaar

Jan: ”Wij zijn apetrots op wat we hier

nog verder groeien. Ook het inspelen

geleden hebben we de opslag en

doen. Dat laten we dan ook graag zien.

op specifieke klantwensen vordert

logistiek van onze mineralen en

En ik denk dat het voor veel van onze

gestaag. Vanaf september ontvangt

premixen gemoderniseerd en nu zijn we

klanten interessant is om te zien hoe we

Drachten excursies van rundveehouders.

weer bezig onze verouderde perslijnen

hier werken. Niet alleen dat we veel voer

De veehouders krijgen een presentatie

te vervangen door moderne machines.

voor een scherpe prijs kunnen maken.

en rondleiding op de productielocatie

Dat laatste vergroot onze productie-

Maar ook dat we door onze

en bezoeken een melkveehouder. Het

capaciteit enorm. Bijkomende voordelen

investeringen bijvoorbeeld anders

thema van de excursiedagen is ‘Klaar

zijn dat het werk prettiger wordt:

kunnen malen, meer mogelijkheden

voor de toekomst’. Verkoopleider Ton

de bediening is soepeler, de klimaat-

hebben om op verschillende plaatsen

Haarman en locatiemanager Jan

beheersing is beter, kortom: het werken

grondstoffen te kunnen verwerken.”

Holterman vertellen over dit initiatief

in Drachten is leuker.”

Ton: “Een fabriek in de regio spreekt

om te laten zien dat Drachten volop

Ton: “Wij willen groeien. Op dit

ondernemers aan. We kunnen in

werkt aan de toekomst.

moment is onze afzet hoger vanwege

Drachten laten zien dat we met precisie

het late voorjaar en meer voeren aan

de juiste kwaliteit kunnen leveren, en

Wat zie je als voordelen van de

het einde van vorig quotumjaar. We

dat ook kunnen waarborgen. Een ander

investeringen en uitbreidingen in

willen structureel marktaandeel

aspect is dat we door in dezelfde fabriek

Drachten?

winnen. Dat lukt beter als je een fabriek

meer voer te produceren, duurzamer

Jan: “We werken hier met net zo veel

hebt die grootschalig is en dus met lage

werken. Ten slotte gaat het in de

mensen als tien jaar geleden en

kosten kan produceren. Daar komt bij

commercie om meer dan alleen het

produceren binnenkort meer dan het

dat we in Drachten in principe alle

product en de prijs . Vooral de

dubbele aantal tonnen. De doelstelling

voersoorten kunnen maken die onze

vertrouwensrelatie met de klant is

is om te groeien naar 500.000 ton

klanten wensen.

belangrijk. Die relatie versterk je door

4

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013


> V.l.n.r.: Jan Holterman en Ton Haarman.

aten zien aan onze klanten” elkaar ook in een andere setting te

rol bestaat allereerst uit het

Ton: “Ja, het gaat bijvoorbeeld om een

ontmoeten en klanten de gelegenheid

enthousiast maken en houden van

melkveehouder die zich onderscheidt

te geven een kijkje achter de schermen

onze specialisten. Want zij gaan

door grootschaligheid, of een collega

te nemen en met andere veehouders

klanten selecteren en uitnodigen voor

die bewust kiest voor het weiden van

over zaken te sparren.”

de excursies. En ik mag tijdens het

zijn koeien. Door met een groep

programma ook toelichten waar

melkveehouders naar zo’n bedrijf te

Wat is jullie rol in het excursie-

Agrifirm Feed voor staat en hoe we

gaan en met elkaar het gesprek aan te

programma?

onze aanpak en onze concepten in de

gaan over de toekomst, voegen we een

Jan: “Ik zit in de werkgroep die het hele

markt zetten.”

interessant element toe aan de

programma en alles erom heen opzet

excursie.”

en begeleidt. Tijdens de excursies

Jullie hebben het ook over

ontvangen wij groepen van maximaal

sparren met andere veehouders.

Wat hopen jullie te bereiken met

25 veehouders hier op de fabriek. We

Wat bedoel je daarmee?

de excursies?

vertellen iets over onze investeringen

Jan: “Alleen een fabriek bekijken is leuk,

Jan: “Dat onze klanten weten wat we

en hoe de fabriek in elkaar zit. En we

maar het gaat de veehouders ook om

doen om voor hen zo goed mogelijk

leiden de groepen rond over ons terrein

kennis en ervaringen delen. Dat kan

voer te maken. En dat ze zich daar nóg

en natuurlijk in de fabriek zelf.

tijdens de rondgang in de fabriek,

meer betrokken bij voelen.”

Ton: “Ook ik zit in de werkgroep. Mijn

maar we voegen er nog een paar

Ton: “Meer tevreden klanten.

interessante elementen aan toe. Na het

Dat betekent twee dingen: Klanten die

fabrieksbezoek, dat we afsluiten met

nog meer tevreden zijn. En nieuwe

een lunch, gaan ze naar een

klanten die bewust kiezen voor

melkveehouder in de omgeving van

Agrifirm Feed.”

Drachten. Daarvoor hebben we enkele van onze klanten uitgezocht, die op hun bedrijf iets speciaals doen en

> Sla snel om en leer de deelnemende

daarover goed kunnen vertellen.”

veehouders kennen!

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

5


>> Vervolg pagina 5

Klaar voor de toekomst! Op de vorige pagina vertelden Ton Haarman en Jan Holterman over de excursies in Drachten. Wij stellen graag de deelnemende melkveehouders aan jullie voor. Zij ontvangen vanaf september iedere donderdag een groep mensen op hun boerenerf. Ze geven een rondleiding en gaan het gesprek aan over de toekomst. Op deze pagina vertellen ze er allemaal iets over. Harrie Neimeijer, melkveehouder in Donkerbroek: 115 melkkoeien en 40 stuks jongvee “Drie jaar geleden hebben we het bedrijf zes kilometer verplaatst, in verband met de aanleg van een nieuwe weg. We hebben die kans aangegrepen om een compleet nieuwe stal met twee robots te bouwen. De robots combineren we met weidegang, daar ben ik een groot voorstander van. Onze sector heeft een goede naam en daar moeten we zuinig op zijn. Net als op de oude locatie hebben we zand in de ligboxen, met een spoelsysteem met bezinkingsbassin. Het zand is super voor de koeien. We hebben nauwelijks uierontstekingen en een laag vervangingspercentage. Wij ontvangen al regelmatig mensen op het erf en zien ernaar uit om nog meer mensen te laten zien dat wij klaar zijn voor de toekomst.” Jan van Weperen, melkveehouder in Oosterwolde: 480 melkkoeien en 350 stuks jongvee “Samen met mijn vader en oom zijn we bezig met de bouw van een nieuwe stal. De eerste helft is klaar, daar staan de koeien al in. In het najaar hopen we het andere deel, inclusief de melkstal, af te ronden. We melken nu 4,5 miljoen liter en willen geleidelijk groeien naar 5,5 tot 6 miljoen. De opzet van de excursies spreekt ons aan, zowel een bezoek aan de productielocatie als aan de veehouder. Kort op de klant betekent voor ons een goede en snelle dienstverlening waar in het geval van calamiteiten of bijzondere omstandigheden maatwerk geleverd kan worden.” Geert en Jitske van Dalen-Bakker, melkveehouders in Bakkeveen: 200 melkkoeien en 160 stuks jongvee “Ton Haarman benaderde ons om mee te doen en wij waren meteen enthousiast. Het thema is zeer zeker op ons van toepassing nu we net een nieuwe stal hebben gebouwd. Hier werken we met veel plezier en de koeien hebben meer ruimte. We hebben nu de mogelijkheid om door te groeien naar 240 melkkoeien. Uiteraard is hierbij gemak en werkplezier van groot belang. Kort op de klant betekent voor ons: door gerichte adviezen en producten ervoor zorgen dat je klaar bent voor de toekomst.” Peter Jan ten Haken, farmmanager op de Dairy Campus in Leeuwarden: 200 melkkoeien plus jongvee “Dairy Campus is een ander bedrijf dan een gewoon melkveehouderijbedrijf. Een paar jaar voordat innovaties of andere alternatieve houderijsystemen toegepast worden, testen wij ze uit. Dit betekent voor ons ‘klaar voor de toekomst’. Excursies zijn onderdeel van onze bedrijfsvoering. Geïnteresseerden uit de hele sector, uit zowel binnen als buitenland kunnen bij ons in een zeer vroeg stadium kennismaken van de vele vernieuwingen die op stapel staan, of uitgevoerd worden. Wij ontvangen graag nog meer mensen op ons bedrijf.” Erik Meuleman, Manager Agrarische zaken bij Schep Holsteins in Zandhuizen Schep Holsteins heeft in totaal ruim 880 melkkoeien. In Zandhuizen houden ze 450 melkkoeien en 600 stuks jongvee. “We verkopen veel (jong)vee en de fokkerij is dan ook een heel belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het streven is altijd een allround koe, met een hoge productie en een goed exterieur. Een ander speerpunt is het ruwvoermanagement. Goed ruwvoer en goede koeien zijn de basis van het bedrijf. Als dat voor elkaar is, en je hebt een team dat goed op elkaar ingespeeld is, brengt dat rust in de bedrijfsvoering. Dan kun je verder gaan optimaliseren en komt de rest vanzelf. Kort op de klant is voor mij maatwerk leveren in de vorm van voorlichting en begeleiding.” 6

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013


HR Samen werken aan Succes II

Winnaarsmentaliteit, klantbeleving en samen scoren Na de boerenerfsessies van vorig jaar

naarsmentaliteit’. In iedereen zit win-

vraag hoe je met elkaar én ieder voor

is het dit jaar tijd voor een vervolg, in de

naarsmentaliteit verborgen. Hoe kom

zich het juiste initiatief en de juiste ver-

vorm van Samen werken aan Succes II.

je zelf in de winning mood? En hoe kun

antwoordelijkheid neemt. Hoe scoren

Vanaf september starten we met

jij dit inzetten in jouw functie? Door

we in de markt, welke winnaarsmenta-

sessies waarin we dieper ingaan op

middel van oefeningen ga je hiermee

liteit is daarvoor nodig? Hoe bedienen

winnaarsmentaliteit, de samenwerking

aan de slag. Na de eerste workshop

we onze klanten in een veranderende

tussen afdelingen en klantbeleving.

volgt de workshop ‘De klant beter ken-

markt? Samen geven we invulling aan

Karin van den Broek, HR-manager,

nen’ of de workshop ‘Samen scoren,

deze vragen en dit leidt uiteindelijk tot

vertelt ons wat we dit najaar kunnen

met ieder zijn rol’. Tijdens de workshop

Samen werken aan Succes.”

verwachten.

‘De klant beter kennen’ zal worden ingegaan op de vraag: Wat is klant-

Proces

“Samen met de projectgroep en klank-

gericht zijn? Je krijgt inzicht in de klant-

“Om ervoor te zorgen dat we voor alle

bordgroep, waarin veel afdelingen

beleving; wanneer gaat een klant

medewerkers een uitdagend programma

binnen Feed vertegenwoordigd zijn,

bijvoorbeeld over tot het kopen van

bedenken hebben we een klankbord-

hebben we net zoals vorig jaar een in-

voer? De workshop ‘Samen scoren,

groep opgericht. Zij geven kritische

spirerend programma op poten gezet.

met ieder zijn rol’ denk je na over jouw

feedback en leveren inspiratie om te

Half september staan de eerste sessies

eigen top- en tippunten en kijk je naar

komen tot een nuttig programma. De

op de agenda. De opzet is net iets

jouw team. Hoe kun je ervoor zorgen

projectgroep houdt het proces in de

anders dan vorig jaar. Het plan is om

dat jullie een top team worden/zijn?”

gaten, voert acties uit en helpt mee

20 bijeenkomsten te organiseren met

Kortom: 3 inspirerende workshops die

aan alle voorbereidingen. Deze twee

iedere keer circa 35 medewerkers,

jou helpen om het beste in jezelf en in

groepen versterken elkaar, een goed

gemixt qua functie en regio. We komen

jouw team naar boven te halen.

voorbeeld van Samen werken aan

bij elkaar op een locatie in het midden

Succes. Binnenkort vindt er een

van het land waar we ruim een halve

Leiderschap

pilotsessie plaats waarin we de OR en

dag met elkaar aan de slag gaan”,

Samen werken aan Succes II sluit ook

een aantal leidinggevenden laten

vertelt Karin enthousiast.

aan op andere lopende projecten

meelopen. De opmerkingen uit deze

binnen Agrifirm, zoals het leiderschaps-

sessie nemen we mee om zo te komen

Inspirerende workshops

programma binnen Agrifirm Group. Bij

tot een succesvol Samen werken aan

“De middag bestaat uit 3 workshops en

leiderschap staat namelijk ook houding

Succes II.” concludeert Karin.

zal starten met de workshop ‘Win-

en (voorbeeld)gedrag centraal en de

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

7


Een veilige en gezonde werkomgeving: Preventief Medisch Onderzoek Agrifirm Feed hecht veel waarde aan een gezonde en veilige werkomgeving. Om deze omgeving voor alle medewerkers continu te verbeteren is besloten om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit te voeren onder alle medewerkers van Agrifirm Feed. Wat houdt dit onderzoek in en welke voordelen heeft dit onderzoek voor jou? Dit vertellen wij jou graag! Wat is het doel van het PMO? Met een PMO kunnen gezondheidsklachten, die in relatie staan tot het werk, worden opgespoord. Hoe eerder klachten worden ontdekt, hoe beter het is. Als medewerker krijg je advies hoe je verantwoord om kunt gaan met de mogelijke risico’s van jouw functie. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt Agrifirm Feed om goed te kijken naar werkomgeving gerelateerde gezondheidszaken. Voor jou als medewerker is het van groot belang om deel te nemen aan het onderzoek. Een groot deel van je leven breng je door op het werk en deze omgeving moet uiteraard gezond en veilig zijn. Wat houdt het PMO in? Het PMO bestaat uit: > Het invullen van een digitale vragenlijst via Internet > Een gericht medisch onderzoeksgedeelte (basisonderzoek) > Optioneel vitaliteitsonderzoek (extra opties tegen eigen bijdrage, in eigen tijd) Planning Het PMO-onderzoek is ondertussen gestart op alle productielocaties. Na de zomervakantie volgen de transportmedewerkers. Volgend jaar start het onderzoek voor de kantoormedewerkers en de buitendienst. Vragen? Heb je vragen over het PMO? Voor meer informatie kun je terecht bij de afdeling HR.

8

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013


‘Mijn passie, hobby, vakantie…’ In deze rubriek gaan we voor elke editie op zoek naar een bijzondere passie, hobby of vakantie van een medewerker.

In deze editie van het personeelsblad het verhaal van Wilma van Dalen, productmanager Pluimvee. Samen met twee vrienden heeft ze een act voor kinderen opgezet: Raak!

“Nederland heeft er sinds 12 mei jl. een act voor kinderen bij: Raak! Samen met twee vrienden, Bert Jan Idzinga en Erwin Malij, heb ik dit opgezet en uiteindelijk op de markt gebracht. We zijn er al twee jaar mee bezig, eigenlijk langer. Bert Jan kwam jaren terug al met het idee om samen een popgroep op de markt te zetten met

keuze in kleurgebruik, ontwerp van

Mainstreet en remixten voor o.a. Justin

liedjes in de doelgroep tot 10 jaar.

de kleding, formatie van de groep,

Timberlake en Beyonce. Ook in

Vanuit zijn werk, eigenaar van een

onderwerpen van de liedjes.

fotografie zijn we gegaan voor

evenementenorganisatie, kwam hij

Het totale concept.

kwaliteit. Nick van Ormondt, die heel ‘celebrity’ Nederland, voor zijn lens

erachter dat het aanbod in deze categorie laag was en de vraag hoog.

Bij de ontwikkeling zijn we altijd

heeft gehad kon de meiden mooi op de

Een mooie kans! Alles hebben we

gegaan voor kwaliteit.

plaat vastleggen. Daarnaast zijn er vele

vooraf zelf uitgedacht; naam, logo,

Circa 100 auditanten uit heel

andere betrokkenen bij Raak! O.a. Een

Nederland zijn afgereisd naar de

schooljuf die alles van de doelgroep

Amsterdamse studio’s voor audities.

weet, een danschoreografe die

Het was een ware zoektocht om 3

professioneel dansles geeft aan

meiden bij elkaar te vinden die én goed

kinderen in dezelfde leeftijdscategorie,

kunnen zingen, dansen, de juiste uitstraling hadden en die ‘letterlijk en figuurlijk’ ook nog bij elkaar

zangcoach Muriel van Dinteren en niet te vergeten de moeder van Bert Jan die ontzettend goed kleding kan maken.

pasten. Maar we hebben ze gevonden: Daan, Roos & Sharon

Onlangs hebben we op 12 mei jl. onze

vormen nu samen Raak!

eerste CD single ‘in 1 keer Raak!’ gelanceerd in Het Arsenaal in Naarden.

Liedjes hebben we laten schrijven en produceren door Future Presidents. Ze schreven en produceerden o.a. voor artiesten als Yes-R,

Benieuwd naar de single? Download deze op ITunes of luister hier naar op www.ditisraak.nl Hopelijk HOREN jullie binnenkort nog veel meer van Raak!”

Miss Montreal, Ralf Mackenbach, Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

9


Bijeen Tijdens 15 roadshows op productielocaties en hoofdkantoor, gaf de directie in mei en juni toelichting op de strategie ‘Kort op de klant’ en een nieuw aansturingsmodel.

aliteiten >De roadshows openden met de actu april en resultaatontwikkeling tot en met g op de 2013. Daarna gaf de direc tie toelichtin voor e strategie ‘Kort op de klant’ en de keuz hoe kun en productleadership: wat betekent dit eigen je it je hieraan zelf invulling geven vanu we func tie. Vervolgens kwam het nieu aansturingsmodel aan bod.

10 Feed@Work – nummer 02/juni 2013


erse vragen hows kwamen div >Tijdens de roads ntwikkelinjso pri er ov r andere naar voren. Onde roces van lgp rvo lans en het ve gen, de klantenba gen gin rs rke we de Me ring. de nieuwe aanstu ant, ask Ma im W ec tieleden in dialoog met dir s. ob Jac no On Peter Boudeling en

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

11


Voerconcepten ontwikkelen Binnen Agrifirm Feed introduceren we regelmatig nieuwe voerconcepten. Hoe komen deze concepten tot stand? Wat gaat er allemaal aan vooraf voordat het concept klaar is voor lancering? Drie collega’s van de sector Varkenshouderij vertellen het graag.

In mei lanceerde Agrifirm Feed de nieuwe biggenaanpak Big Control. Een totaalaanpak waarbij het draait om een goede voeropname, gezonde biggen en maximale groei. aaaaaan Aan de hand van dit concept laten we zien hoe de afdelingen Productmanagement, Nutritie & Innovatie en de buitendienst samenwerken om te komen tot een innovatief concept.

Jos Michels, nutritionist Varkens bij

bij de ontwikkeling van Big Control. We

Agrifirm Feed:

hebben toch wel anderhalf jaar aan

“Als nutritionist ben ik, samen met

Big Control gewerkt. Hierbij werken we

8 collega’s, verantwoordelijk voor

ook nauw samen met het AIC Agrifirm

het in de markt zetten van het

Group. Bij Big Control hebben we de

assortiment voeders welke voldoen

gehele biggenopfok door middel van

aan de verwachtingen van de klant.

kennis en ervaring en uiteraard ook de

Daarnaast moeten we per voer ook

onderbouwing met wetenschappelijke

toepassingsadviezen geven. Kortom:

proeven in kaart gebracht.

bij welke genetica of omstandigheden moet je welke voeders gebruiken.

Samen met productmanagement volgen

Wij moeten weten wat de

we exact de ontwikkelingen in afzetten

randvoorwaarden in de stal moeten

van alle voerconcepten. Hieruit halen we

zijn om gezond te produceren. Samen

waar nog meer focus op gelegd moet

met het kennisnet zeugen/biggen

worden. Samen met de buitendienst

en de specialisten in de buitendienst

signaleren we ook wat de klantwensen

ontwikkelen we protocollen, checklists

zijn. We zijn als Agrifirm een groot bedrijf

en hulpmiddelen samen met een

maar in de praktijk blijven we een bedrijf

assortiment voeders.

met korte lijnen van de klant via de specialist naar de nutrionist.”

Ik ben, samen met mijn collega’s, vanaf het begin af aan betrokken geweest 12

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013


Tom van Bokhoven, specialist

Ik ben zelf betrokken geweest bij de

Varkenshouderij team Oost Brabant:

ontwikkeling van Big Control vanaf de

“Mijn rol bij de ontwikkeling van

praktijkproeven. Na deze proeven heb

Big Control is eigenlijk 3-ledig.

ik samen met andere regio specialisten,

Ten eerste hielp ik mee bij de

Jos Michels, Albert Schoterman, Hans

ontwikkeling van checklists die de

Zwolschen en Jan Wijma de checklists

specialisten kunnen gebruiken om

up to date gemaakt, dit is een continu

de houderijomstandigheden te

proces.

controleren en te optimaliseren. Ten tweede begeleidde ik klanten bij de

Het voordeel van de samenwerking

praktijkproeven. Hierbij hebben we

tussen de afdelingen zijn de korte

Air Line® [2.0] big getest tegenover

lijnen. Iedereen weet elkaar goed te

het traditionele voer wat de klant

bereiken. Er moet een gezonde mix van

zelf voerde. En ten derde heb ik met

theorie en praktijk zijn. Het is belangrijk

een aantal collega’s gekeken hoe

dat ik als specialist klantwensen/

we klanten en niet-klanten konden

behoeften in beeld breng en dit

prikkelen met Big Control, hier zijn de

duidelijk terugkoppel, dit kan nog altijd

unsters en emmers uitgekomen waar

beter. Verder vind ik het belangrijk dat

we samen met de klant en niet-klant in

zaken breed gedragen worden, wij als

de stal mee aan de slag kunnen.

mensen bepalen het succes.”

HOE?

ZO! geeft Sow Control extra aandacht aan de lactatie

zorgt u voor meer arbeidsgemak en een beter rendement

Met de Sow Control Lactatie-voeders behalen zeugenhouders topresultaten. Een vlotte melkproductie zorgt voor meer biggen en een hoger speengewicht. Daarnaast draagt conditiebehoud van de zeugen bij aan een probleemloze en voldoende grote volgende worp.

Voerefficiëntie 12% hoger Met Air Line® gevoerde zeugen verliezen bij een gelijke voeropname minder gewicht

Spenen op 4 weken (26 dagen) Max. rendement Schakelmoment

en minder spekdikte en spenen zwaardere biggen. De voerefficiëntie ligt maar liefst

Babito Kraamstal

Voeropname

12 procent hoger.

Prestart Big Excellent

Air Line® Speen

Air Line® [2.0] Big

< 3 dagen voor spenen Opname > 350 g/d

> 14 dagen 0,35 kg

2,0 kg

12,0 kg

> Hogere voeropname

Air Line® Speen

> 18 kg lichaamsgew. 10,0 kg

Darmgezondheid Babito Schakelmoment

Totale toomgrootte

(VIC Sterksel)

Kraamstal

Voeropname

<5%

5-10%

11-15%

16-20%

>20%

gelt

worp 2 tot 5

Big Effect 1

25,5 kg

Air Line® [2.0] Big Opname > 400 g/d

3,0 kg

12,0 kg

0,70 kg

Resultaat: • Hogere groei • Goede darmgezondheid • Scherpe voerkosten

De beste weg naar

kwaliteitsbiggen

Kraamstal

Prestart Big Excellent

Speen Effect

> 14 dagen

> 7 dagen na spenen Opname > 400 g/d

1,4 kg

3,0 kg

10,0 kg

Schematische voorstelling luchtbuisjes Air Line® korrel.

GEZ

Big Effect 1

ON DH EI D

Agrifirm Feed - altijd dichtbij

25,5 kg

Altijd dichtbij geldt ook voor onze specialisten Varkenshouderij. 6,0 kg 7,5 kg

25 kg

Om u goed van dienst te kunnen zijn, werken onze specialisten vanuit vier regioteams waarin elke discipline - vleesvarkens, zeugen en biggen - is vertegenwoordigd.

Uw specialist Naam

M

NA

1,4 kg

ZEUGENA AN PAK

BIG

OP

Lichaamsgew. big

SOW CONTROL

VO E R

helpt u hierbij.

E-mail

die op verschillende manieren de gezondheid verbeteren. Zo ontstaat er een verbeterde vertering en betere mestconsistentie.

• Minder verteringsproblemen • Biggen die eerder op gewenst aflevergewicht zijn • Gemak, rust en voorspelbaarheid

> 18 kg lichaamsgew.

Air Line® [2.0] Start

Schakelmoment Voeropname

‘in control’ blijven. Uw bedrijf zo managen dat u alle processen in de hand heeft. De Sow Control zeugenaanpak van Agrifirm

Telefoon

procedé. Een hoog geconcentreerd voer van 1,19 EW met een betere benutting van de grondstoffen. De big groeit hiermee fors: wel 50 gram extra per dag tijdens de opfok. Het voer bevat ‘Darmfit’, een aantal uitgekiende grondstoffen

licht verteerbare kleine korrel (ø 2mm) die makkelijk oplost. Geschikt als droogvoer of om er een stabiele homogene brij van te maken.

• Forse hogere voeropname

Air Line® Speen > 3 dagen na spenen

9,5 kg

ZO! Als zeugenhouder wilt u graag

Naam

Air Line® [2.0] Big (code 5245) Air Line® [2.0] Big is een biggenvoer volgens het unieke Air Line®

unieke productietechniek; grondstoffen worden onder hoge druk en temperatuur gekookt. Hierdoor ontstaat een luchtige,

Resultaat:

Prestart Big Excellent > 14 dagen

Darmgezondheid Babito

vleesvarkens, zeugen en biggen, is vertegenwoordigd.

2,0 kg

Speenmoment

Babito Kraamstal

5e worp en meer

Uw specialist

regiospecialisten Altijd dichtbij geldt ook, of juist, voor onze specialisten Varkenshouderij. Om u goed van dienst te kunnen zijn werken onze

Speen Effect

> 3 dagen na spenen Opname > 350 g/d

> 14 dagen

Max. rendement Schakelmoment Voeropname

Percentage gewichtsverlies

ZO! is Agrifirm Feed altijd dichtbij

specialisten vanuit vier regio teams waarin elke discipline,

Prestart Big Excellent

0,90 kg

Spenen op 3 weken (21 dagen)

(code 5000)

voeropname zonder verteringsproblemen. Gemaakt met een

9,5 kg

miNdEr dAN 10% GEwichTsVErliEs = GroTErE TomEN

(betere ontsluiting)

‘Air Line® Lacto zorgt voor een 6 kg hoger toomgewicht.’

Air Line® Speen zorgt voor gemak, rust en een soepele overgang naar vast voer. Met als resultaat een fors verhoogde

Air Line® [2.0] Start

> Betere verteerbaarheid > Smeuïge mest

E

CONTROL

EI

of transitie (aansluiting)

en goed verteerbaar voer is daarbij essentieel. Jonge biggen moeten snel voer opnemen en gretig zijn. Ook rond het spenen. Dat is het begin van een probleemloze en gezonde opfok. Het resultaat: een mooi en uniform koppel biggen, lage medicijnkosten en gemakkelijk werken.

Speenmoment

RO

> Veel melk > Soepele overgang vanuit dracht

Een probleemloze biggenopfok is een belangrijke basis voor een goed bedrijfsrendement. Lekker

Op het juiste moment overschakelen naar een ander voersoort stimuleert de voeropname en zorgt voor benutting van het groeipotentieel.

G

> Fitte zeugen met goede biestproductie

Schakelen op voeropname

Telefoon E-mail

Agrifirm Feed BV

Postbus 20004

T (088) 488 11 00

feed@agrifirm.com

Agrifirm Feed BV

Postbus 20004

T (088) 488 11 00

feed@agrifirm.com

sector varkens

7302 HA Apeldoorn

F (088) 488 18 18

www.agrifirm.com/feed

sector varkens

7302 HA Apeldoorn

F (088) 488 18 18

www.agrifirm.com/feed

Big Control

Ronald van Kol, productmanager

ingeschakeld wanneer blijkt dat

Varkenshouderij:

Agrifirm Feed een oplossing of

“Als productmanager ben ik

productverbetering heeft voor een

verantwoordelijk voor de product-

probleem in het veld. Hierna gaan we

marketing van het assortiment

aan de slag met een marketingstrategie.

varkensvoer voor de sector Varkens-

Hierbij kijken we voor welke doelgroep

houderij. Dit doe ik samen met mijn

deze oplossing is bedoeld en hoe het

collega Marjon Pot.

moet worden gepositioneerd binnen

Bij productmanagement zijn we bezig

een productgroep in de perceptie van

met het opstellen en uitvoeren van

de afnemers en ten opzichte van de

het marketingplan, het vaststellen en

producten van concurrenten. Tenslotte

uitvoeren van het assortiments-

moet er nog een plan komen voor diverse

en prijsbeleid en het voorbereiden en

marketinginstrumenten. Samen met de

uitvoeren van commerciële acties. We

afdeling Marketing bedenken we onder

werken voornamelijk samen met de

andere de naam van het concept en

afdeling Nutritie & Innovatie (N&I) en

ontwikkelen promotiemateriaal. Ik kan

Commercie.

wel zeggen dat ik trots ben op ons nieuwe concept: Big Control. De beste weg naar

Wij worden in een vroeg stadium

kwaliteitsbiggen!”

Vraag vanuit de markt Het concept is opgezet omdat er veel vraag naar was vanuit de markt. Klanten legden hun problemen neer Agrifirm Feed: volle hokken en veel ‘gedoe’ rondom diergezondheid. De klant wilde graag een hoge gezondheid en een hoge groei. Met deze vraag ging Agrifirm Feed aan de slag. Er werden veldproeven met 10 boeren uitgevoerd en proeven op Laverdonk. Bij deze fase was er sprake van samenwerking tussen R&D (Research & Development), het AIC, buitendienstspecialisten en nutritionisten. Op het moment dat er een oplossing kwam boven drijven werd Productmanagement aangehaakt. Een nieuw concept/product is meestal geen toeval maar een gevolg van systematisch werken aan ontwikkeling. Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

13


Het recept vanâ&#x20AC;Ś Gerrit van Leusen, teamleider Transport, woont samen met zijn vrouw Betsie en 5 dochters en 3 zonen in de kop van Overijssel, in het waterrijke Zwartsluis. Drie van de acht kinderen wonen nog thuis. Eten met elkaar betekent voor zijn gezin een moment van samenzijn waarbij de dag de revue passeert. Gerrit deelt graag zijn recept, dat hij van huis uit heeft meegekregen en waar zijn (aangetrouwde) kinderen dol op zijn. Het is echte winterkost, dus bewaar dit recept nog even goed.

Bruine bonensoep Benodigdheden: Rijst (naar behoefte) 1 zakje boerensoepgroente 1 prei 1 ui 1 pot bruine bonen Varkenspoulet Slagersrookworst (grof en/of fijn) Bereiding Giet twee liter water in een soeppan en voeg de varkenspoulet toe. Laat deze minimaal 30 minuten zacht doorkoken. Snijd ondertussen de ui en prei in ringen. Voeg de slagersworst bij de poulet totdat deze gaar is. Haal de slagersworst uit de pan, snijd deze in plakjes en doe deze vervolgens terug in de pan. Voeg de rijst (naar behoefte), het zakje boerensoepgroente, de bruine bonen en de ringen ui en prei toe. Laat de soep zachtjes doorkoken, net zo lang totdat de rijst en groente gaar zijn, maar wel een stevige beet hebben. Heet serveren. Eet smakelijk!

14

Feed@Work â&#x20AC;&#x201C;

nummer 02/juni 2013


In het zonnetje... In de rubriek ‘In het zonnetje...’ wordt een afdeling die opvallende prestaties heeft geleverd of met een

“We hebben echt sámen heel veel werk verricht”

bijzonder project bezig is, in het zonnetje gezet. In deze editie het crisisteam aflatoxine.

> Peter Boudeling (rechts) overhandigt de bloemen aan Eelke Veenstra (links). Hij neemt de bloemen in ontvangst namens iedereen die hard heeft meegewerkt.

Maart 2013 stond voor een aantal medewerkers van Agrifirm Feed in het teken van

Logistiek Planner in Oss en lid van het

aflatoxine. In korte tijd werd vanaf de productielocatie in Oss een actie gecoördineerd

crisisteam. Hij vertelt: “Wij zijn onmid-

waarmee ruim 1000 ton rundveevoer teruggehaald en vervangen werd. Een mon-

dellijk gestart met tracking en tracing.

sterklus! Reden genoeg om de betrokken afdelingen in het zonnetje te zetten.

Om welke partijen mais gaat het, in welke voeders is het verwerkt en welke

Peter Boudeling, uitreiker van het

de Nederlandse zuivelindustrie op de

melkveehouders hebben dit voer gekre-

bloemetje, legt de situatie uit.

exportmarkten is voor Agrifirm de re-

gen. Daarmee maakten we de

“Bij verschillende melkveehouders in

den geweest het algemeen belang voor

opdrachten voor de zuigwagens die het

Nederland werd een te hoog gehalte

de melkveehouders in ogenschouw

voer op moesten halen. Leeggehaalde

aflatoxine in de melk aangetroffen.

te nemen.”

silo’s moesten binnen twee uur weer

Daarop besloot TRUST FEED tot een

gevuld zijn. We waren dus niet alleen

generieke terughaalactie van voer met

325 silo’s leegzuigen

erg druk met de ophaalactie, maar ook

mais uit Servië, Roemenië en Hongarije.

Een hectische periode volgde. In totaal

met nieuwe leveringen. En we waren

Wij hadden net de pech dat we in Oss

werden 325 silo’s leeggezogen en op-

niet de enigen. Ook de chauffeurs heb-

mais uit Roemenië verwerkt hadden.

nieuw gevuld. Dankzij een goed geor-

ben lange dagen gemaakt, zelfs in de

We wisten dat het voer veilig was,

ganiseerd crisisteam en de inzet van

weekenden! Daarnaast heeft de pro-

omdat we de mais altijd testen op

velen kon Agrifirm de overlast voor

ductie vele uren extra moeten draaien

aflatoxine. Maar vanwege de generieke

klanten zoveel mogelijk beperken. De

om te zorgen dat we de klanten op-

terughaalactie moesten we het wel

fysieke terughaalactie begon bij de af-

nieuw konden leveren. ”

terughalen. Met name de belangen van

deling van Wouter Daandels, Integraal Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

15


>> Vervolg pagina 15 Quality, Safety and Health, was lid van

meepraten. Zij zorgde dat de communicatie

het crisisteam. “Onze afdeling werd

naar pers en klanten in goede banen

tijdens de aflatoxine-crisis een stuk

werd geleid. “We hadden afgesproken

zichtbaarder, vertelt hij. “Wij hadden het

dat de algemene communicatie naar de

contact met TRUST FEED en kregen vanuit

pers via TRUST FEED zou lopen. Wij heb-

deze organisatie de richtlijnen en te

ben hiervoor een kernboodschap en een

nemen maatregelen door. Je moet

Q&A lijst opgesteld. Verder hebben we

eigenlijk alles laten vallen waar je mee

ons beziggehouden met de directe

bezig bent. Het was vooral lastig omdat

communicatie naar onze klanten.”

de maat-regelen elkaar snel opvolgden. Je moet niet alleen de voeders maar ook

Gewaardeerd

de bijproducten controleren. Dat was

Het doet de collega’s goed dat ze een

Lastige klus

enorm veel werk.” Voor Janneke Lise van

bloemetje krijgen voor hun extra inzet.

Wouter werkte in het crisisteam nauw

de afdeling Materials Management is

Eelke: “Het is mooi dat de directie oog

samen met René Leenen van de afdeling

het een continu proces geweest van

heeft voor het werk dat we verricht

Order Entry in Oss. Deze afdeling speelde

spanning bij elke partij of er aflatoxine in

hebben. Je voelt je erkend en gewaar-

een belangrijke rol in het informeren van

de mais zat of niet. “Aan de hand van die

deerd.” Zijn collega’s zijn het met hem

klanten. Soms best lastig, geeft hij toe.

uitslagen konden we pas beslissen op

eens. Ze benadrukken dat ze het niet

“In het begin verliep het informeren soepel.

welke manier en/of in welke fabrieken

alleen gedaan hebben. Wouter: “We hebben

Wij hadden een goed verhaal en waren

we de mais het beste konden gaan

echt sámen heel veel werk verricht.

open over de situatie. Daarnaast hadden

verwerken. Dat maakt de logistiek een

Iedereen in Oss, maar ook in Apeldoorn,

we van de afdeling Communicatie een

stuk complexer.” Ze legt ook uit: “Bij de

leefde mee en droeg zijn steentje bij!”.

goed belscript gekregen. Het werd wel

terughaalactie van gangbare voeders

Irene vult hem aan: “We hebben laten

lastiger in fase 2 en fase 3

hadden we voldoende mais uit wel toe-

zien dat je heel veel kunt bereiken door

van de terughaalactie. Maar ook

gestane herkomstlanden achter de

hecht samen te werken. Natuurlijk was

toen hebben we zo open mogelijk

hand. Bij (fase 3) de bio-mais was dat

het hectisch, maar het geeft wel een

gecommuniceerd. Dat waardeerden

een stuk lastiger. Die alternatieven waren

heel goed gevoel als het achteraf

onze klanten wel.”

veel moeilijker te vinden. We hebben

allemaal goed gegaan is!”

toen alle zeilen moeten bijzetten.” Alles laten vallen

Over ‘alle zeilen bijzetten’ kan Irene

Ook Eelke Veenstra, van de afdeling

Gloudemans, manager Communicatie,

Terughaalactie Agrifirm Feed in drie fases Fase 1: Voeders met meer dan 30 procent mais uit Servië, Hongarije en Roemenië of met meer dan 1 ppb aflatoxine worden teruggehaald. Fase 2: Alle resterende melkveevoeders met de betreffende Oost Europese mais worden teruggehaald. Fase 3: Biologisch melkveevoer met bio-mais uit Oekraïne wordt teruggehaald.

16 Feed@Work –

nummer 02/juni 2013


OR Agrifirm Feed

Jaarverslag 2012 OR Feed b.v. Dit is het verkorte jaarverslag van de OR Feed over het jaar 2012. Het volledige jaar-

Dit betekent zoveel als: “Neem de OR al

verslag is in te zien via de OR-pagina op Feednet. Met een voltallige bezetting heeft

vroegtijdig mee in het te ontwikkelen

de OR Feed vele onderwerpen op de agenda gehad.

beleid zodat bij een (eventue(e)l(e)) advies/instemmingaanvraag sneller tot

4-ploegenroosters

De OR was niet overtuigd van nut/

besluitvorming kan worden over-

In november 2011 heeft de OR instem-

noodzaak en de te realiseren besparing.

gegaan.”

ming verleend aan het uitvoeringsplan

Daarom werd door de OR een extern

voor een overgang naar een 4-ploegen-

adviesbureau ingeschakeld om het

Tenslotte

rooster op de zuidelijke locaties. De OR

advies te toetsen. Uiteindelijk bleek dat

2012 is ook voor de OR Feed al met al

heeft deze roosterwijziging eind 2012

de besparingen wel degelijk te realiseren

een druk jaar geweest waarin we veel

geëvalueerd. Hierbij zijn enkele knel-

waren en heeft de OR een uitgesteld

hebben vergaderd en veel tijd hebben

punten naar boven gekomen.

advies gegeven aan de directie om het

gestoken in de voorbereidingen van

Ondertussen zijn de grootste knelpunten

traject naar outsourcing uit te voeren

deze vergaderingen. Eén en ander was

opgelost al blijft de hoge werkdruk op

onder een aantal voorwaarden die

niet mogelijk geweest zonder de

de locaties Drachten en Oss een zorg- en

vooral het personeel betreft. Een definitief

medewerking van de achterban van de

aandachtspunt voor de OR.

advies zal daarom ook pas worden

organisatie. Ook dank aan de leiding-

gegeven als al deze voorwaarden

gevenden van de OR-leden die alle

zijn ingewilligd.

medewerking en ruimte hebben gegeven

Transport Op 28 augustus heeft de OR een adviesaanvraag binnengekregen rondom

om de OR-werkzaamheden naar Andere zaken

behoren uit te voeren.

Transport. De adviesaanvraag stuurde

De OR is verheugd dat het in het voor-

aan op uitbesteding van Agrifirm Feed

jaar van 2011 gelanceerde project

Heb je vragen of opmerkingen voor de

Transport per 1 januari 2014.

‘samenwerken aan succes’ een groot

OR Feed, dan kun je deze sturen naar

Voornaamste reden voor de voorgeno-

succes is geworden met een gemiddeld

orfeed@agrifirm.com of contact

men outsourcing is dat het transport

rapportcijfer van 8.1. De OR heeft de

opnemen met een van de OR-leden.

geen kernactiviteit is van Agrifirm Feed.

bestuurder gewezen op een vergader-

Bovendien zou het een besparing op

model genaamd: ‘BOB’. Dit staat voor:

OR Agrifirm Feed B.V.,

jaarbasis opleveren van € 2,4 miljoen.

Beeldvorming- Overleg- Besluitvorming.

Hans Kromwijk, secretaris

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

17


Nieuws

Twee specialisten zetten zich in voor Agriterra Binnen onze sector Rundvee is een projectaanvraag binnengekomen vanuit stichting Agriterra. Agriterra steunt boerenorganisaties in ontwikkelingslanden in hun strijd tegen armoede. Agrifirm Group steunt Agriterra. Het eerste project dat Agrifirm samen

Op 7 juli vertrekken zij richting Kenia,

met Agriterra gaat uitvoeren,

waar zij een week lang praktijkbezoeken

vindt plaats in Kenia. Het doel is om

zullen brengen aan lokale boeren en

enerzijds lokale, kleinschalige melkvee-

mengvoerfabrieken.

houders te helpen om meer droge stof

Naar aanleiding van het bezoek aan

uit ruwvoer te halen. En anderzijds om

Kenia zullen de beide specialisten een

bij een mengvoerfabrikant/ leverancier

advies geven over de in gang te zetten

te bekijken hoe ze de kwaliteit van het

verbeteringen.

> Erik Meuleman

voer kunnen verbeteren. Wij wensen Lucas en Erik heel veel Negen specialisten Rundveehouderij

succes toe met deze mooie uitdaging.

gaven aan geïnteresseerd te zijn in deelname aan dit project. Uiteindelijk zijn Lucas Talsma en Erik Meuleman als afgevaardigden geselecteerd

> Lucas Talsma

voor Agrifirm.

Personalia

Jarno Liezen

40-jarig dienstverband

(april-juni)

Meppel Commercieel Logistiek Team

Riny van Dijk

(2 april)

Financiële administratie (9 april)

Onder personalia worden de jubilea,

Be Dassen

Peter Kuijpers

geboorten en huwelijken binnen

Drachten Productie (30 april)

Veghel Transport (24 april)

Agrifirm Feed in het laatste kwartaal

Gert de Groot

Petra Verwegen

getoond. Een totaaloverzicht waarin

Financiële administratie (1 mei)

Veghel Productie (1 juni)

ook de in- en uitdiensttredingen zijn

Jan van Elp

Klaas Kuiers

opgenomen vind je op de homepage

Zwolle Productie (6 mei)

Transport Staf (18 juni)

van FeedNet.

Jaco Vreeken

Jubilea

Meppel Op- en overslag (13 mei)

12,5 jarig dienstverband

25-jarig dienstverband

Jeroen Prudon

Jeen Reitsma

Varkens Team Zuid (1 april)

Drachten Commercieel Logistiek Team

Ronald Ruijssenaars

(9 mei)

Utrecht Transport (1 april)

Jolanda Adriaansen-van Gemert

Andre Verkerk

Order Entry (1 juni)

Oss Transport (1 april)

Otte Tjepkema

Wout (7 mei), zoon van Marjon Pot

Drachten Productie (6 juni)

en Anko, Varkens Productmanagement

18 Feed@Work – nummer 02/juni 2013

Huwelijk

Henk Troost en Geertje, Rundvee Team Zuid Oost

Geboren

Sam (26 april), zoon van Ruud Beeks en Eefje, Varkens Team Oost Brabant


Mijn inzet

Leo van den Heuvel koninklijk onderscheiden Leo van de Heuvel heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen in zijn dorp Oijen. Door onder andere zijn grote inzet als vrijwilliger heeft hij deze onderscheiding meer dan verdiend. Gefeliciteerd namens Agrifirm Feed.

Een bijzondere activiteit of project van een medewerker staat centraal in de rubriek > V.l.n.r. loco burgemeester, Leo’s echtgenote Ine en Leo van den Heuvel.

‘Mijn inzet’. In deze editie is het de beurt aan JOHAN VAN LEUSSEN, allround operator

in Zwolle. Johan ging naar Oeganda om daar een marathon te lopen voor het goede doel. Hieronder zijn verhaal.

De Heus Cup: mooie 8e plaats

“Sinds een aantal jaren vind ik mijn

In Oeganda hebben we een indruk-

ontspanning door wekelijks twee keer

wekkende week gehad, wat heeft het

mijn hardloopschoenen aan te trekken

rebellenleger van Kony daar een

Op zaterdag 1 juni heeft Agrifirm Feed

en lekker 1,5 uur te gaan hardlopen.

verdriet achtergelaten. De meest

gestreden in het jaarlijkse voetbaltoer-

Ook loop ik een aantal keer per jaar een

verschrikkelijke dingen zijn hier tot 6

nooi om de “De Heus CUP”.

wedstrijd om helemaal `los` te gaan.

jaar geleden toe gebeurd.

In het Brabantse Overloon streden

De projecten van Compassion heb ik

14 teams, ingedeeld in 4 poules, om

Toen ik in oktober van de musketier

daar bezocht en ik heb zelf gezien wat

de CUP met de grote oren. Agrifirm

marathon in Oeganda hoorde werd ik

een fantastisch werk zij doen.

eindigde uiteindelijk als 8e en deed

enthousiast, wat een gaaf initiatief

Na een week acclimatiseren en twee

mee met 15 spelers vertegenwoordigd

om op deze manier wat voor je mede-

lichte trainingen was het 30 mei zover.

uit alle geledingen van Feed en afkomstig

mens te kunnen betekenen en natuur-

Met 120 mannen uit Nederland en 20

uit alle windstreken. Het was een gezel-

lijk een extreme uitdaging op een bij-

renners uit Oeganda klonk het start-

lige dag waar medewerkers elkaar heb-

zondere plek. Dat betekende

schot ‘s ochtends om 6:00 uur (om

ben leren kennen en de kleuren van

sponsorwerving voor Compassion en

niet op het heetst van de dag te

Agrifirm met verve hebben verdedigd.

natuurlijk trainen, want een marathon

lopen). Vooraf had ik mijn kansen

Een goed voorbeeld van Samenwerken

loop je niet zomaar. In Nieuwleusen

ingeschat en besloten om gecontro-

aan Succes!

heb ik in samenwerking met de basis-

leerd te lopen, te genieten van de

school, waar onze dochters naar toe-

omgeving, niet te snel, veel te drinken

Toon Verschuren

gaan, een Kids for Kids run georgani-

en de hartslag zo laag mogelijk te hou-

Coach Agrifirm Feed

seerd. Wat waren ze gemotiveerd om

den. Op deze manier gaf ik mezelf een

te rennen voor de kinderen in Oegan-

kans om de marathon uit te lopen in

da en wat een fantastische opbrengst!

de hitte, dit is gelukt in een tijd van

Uiteindelijk hebben we 7.584 euro aan

5:07:44. Wat was het een feest in het

sponsorgelden binnen gehaald en drie

dorp waar we finishten. Kijk op

sponsorkinderen kunnen onderbrengen.

www.compassion.nl voor meer informatie.”

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

19


De dag van... Frans van der Helm, procesoperator B in Veghel, woont samen met zijn vriendin Truus in Den Bosch (Brabant). Frans heeft twee dochters, een zoon en 4 kleinkinderen. Frans gaat er in zijn vrije tijd graag op uit met zijn wielrenfiets. Dit jaar fietste hij zelfs de Alpe d’Huez. Hij vertelt ons over zijn passie.

Hoe begint een gewone werkdag? “Ik werk de ene week op de losserij en de andere week in de productie. Dit bevalt mij goed. Mijn werkdag in de vroege dienst begint om 05.00 uur met een sterk kopje koffie en een paar sneden brood. Mijn vriendin Truus maakt tijdens het ontbijt mijn brood klaar om mee te nemen. Om 05.20 uur rijd ik naar Veghel. Ik start om 06.45 uur en werk tot 15.00 uur. Om 15.25 uur ben ik weer thuis en begin dan met het bereiden van het eten als mijn vriendin nog niet thuis is. Als Truus al wel thuis is drinken we eerst gezellig samen een kopje koffie en nemen de dag door.” Waar is jouw werkplek? “Op productielocatie Veghel.” Een werkdag is geslaagd als… “Er geen storingen zijn geweest en ik samen met mijn collega’s een hoge productie met goede kwaliteit heb kunnen draaien.” Een dag wielrennen is geslaagd als… “Ik voldaan terug ben gekomen zonder lekke banden.” Hoe is deze hobby begonnen? “Deze hobby is begonnen in 1978. Ik ben toen veel naar wedstrijden wezen kijken en was chauffeur van de juryleden bij districtswedstrijden. Ik ben begonnen als toerfietser en dat beviel mij prima. Veel getraind, ook met een club uit Den Bosch, maar ik wilde ook graag in de bergen fietsen. Ik heb mij aangesloten bij ‘Trillende Spaken’ uit Kerkdriel. Met deze club heb ik diverse klassiekers gereden in België, Frankrijk, Nederland en Italië. Op 7 juni jl. heb ik de Alpe d’Huez twee keer beklommen voor het KWF met team Maasdriel.” Waar kijk je naar uit? “Ik kijk ernaar uit om nog een keer de Alpe d’Huzes op te fietsen en dan een nog betere prestatie te leveren dan dit jaar.”

20

Feed@Work –

nummer 02/juni 2013

Feed@Work – nr.2 – juni 2013