Page 47

‫اﯾﺮان ﻣﺤﻀﺮ‬

‫‪UNIVERSAL MAHZAR SERVICES‬‬

‫دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻗﻀﺎﺋﯽ‬

‫» دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﺣﺎﺋﺮی «‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺘﯽ و ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ‬

‫ﺗﻨﻈﯿﻢ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج و ﻃﻼق‬ ‫ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ‬ ‫آوردن ﭘﻮل از اﯾﺮان و ﺑﻠﻌﮑﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ‬ ‫ﻓﺮوش اﻣﻼک در اﯾﺮان‬ ‫اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزی‬ ‫اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮت ‪ -‬وﯾﺰا‬

‫‪818-344-3099‬‬ ‫‪818-975-8209‬‬ ‫‪818-975-8210‬‬

‫‪fax: 818-344-3088‬‬

‫‪5530 Corbin Ave; Suite 205‬‬ ‫‪Tarzana, CA 91356‬‬ ‫‪Iranmahzar@yahoo.com‬‬

Persian Prestige No. 2  
Persian Prestige No. 2  
Advertisement