Page 1

MAGAZInE - KOnInGsHOF - GOUDA

ontdek het goudse leven met fioRe, laila of amata

29 eengezinswoningen om VerlieFd op te worden

gRoen van ondeR tot boven dÉ trend: Verticaal tuinieren

liCht als een veeRtje zo Voelt Het geluk Van wonen in koningsHoF


foto: gemeente Gouda - Oscar van der Wijk

wetHouder kastelein, gemeente gouda:

“ DE BInnEnsTAD VAn GOUDA BIEDT EEn UnIEKE cOMBInATIE VAn HIsTORIE En nIEUWE OnTWIKKELInGEn, sTAD En GROEn, cULTUUR En OnDERWIJs, HOREcA En OpTIMALE BEREIKBAARHEID. DE KOMsT VAn KOnInGsHOF En DE KLEIscHUUR GEVEn DE BInnEnsTAD nOG EEn EXTRA IMpULs. KORTOM, GOUDA Is pRAcHTIG!”

JE HOUDT VAn ALLEs WAT HET LEVEn TE BIEDEn HEEFT. KOnInGsHOF BIEDT JE DE RUIMTE OM JE LEVEn In TE RIcHTEn ZOALs JIJ DAT WILT. 29 sTIJLVOLLE EEnGEZInsWOnInGEn MÉT TUIn. En MET ALLEs WAT JE MAAR WEnsT Op LOOpAFsTAnD: HET cEnTRUM VAn GOUDA MET EEn UITGEBREID AAnBOD AAn WInKELs En BOETIEKJEs, REsTAURAnTs En cAFÉs, cULTUUR En VERTIER. MAAR OOK scHOLEn, KInDEROpVAnG, spORTFAcILITEITEn En DE sUpERMARKT VOOR JE DAGELIJKsE BOODscHAppEn ZIJn BInnEn HAnDBEREIK. ZOEK JE nA ALLE DRUKTE TOcH MEER RUsT? DAn BLIJF JE TOcH GEWOOn LEKKER THUIs! DE WOnInGEn VAn KOnInGsHOF ZIJn RUIM VAn OpZET En GEVEn JE ALLE VRIJHEID OM JE EIGEn pLEK TE cREËREn. EEn RUsTpUnT In JE DOORGAAns ZO BRUIsEnDE BEsTAAn. KOnInGsHOF BIEDT JE HET BEsTE VAn TWEE WERELDEn. KOnInGsHOF Is WOnEn ZOALs JE LEEFT!

bIJKoMen Van een DruKKe DaG In Je eIGen staDstuIn struInen oVer De MarKt bootJe Varen Door De Grachten sPorten borreLen Met faMILIe en VrIenDen GenIeten Van het ZonnetJe oP een terras cuLtuur snuIVen shoPPen, shoPPen, shoPPen LeKKer eten naar De bIoscooP ontsPannen Dansen…

DrIesen en baLs 8 arcHitecten koningsHoF

KonInGshof GouDa 6 wonen zoals je leeFt!

GOUD, GOUDER, GOUDA Wonen in een historische stad

KOnInGsHOF GOUDA Wonen zoals je leeft!

KOnInGsHOF, sAMEnspEL VAn OUD En nIEUW Interview met de architect

GROEn VAn OnDER TOT BOVEn Dé trend: verticaal tuinieren

KIEs JE KLEUR

Groen 10 dÉ trend: Verticaal tuinieren

4 6 8 10

Welke gevel past bij jou?

11

18 EEnGEZInsWOnInGEn FIORE ZO VEEL TE DOEn

12

Uitgaanstips in Gouda

16

7 EEnGEZInsWOnInGEn LAILA GLUREn BIJ DE BUREn

18

Bewoner aan het woord

23

4 EEnGEZInsWOnInGEn AMATA HIZZLE

24

Digitaal stoeien met meubels

30

Op En TOp OnTspAnnEn HOMEMADE sTROOpWAFEL

31

Zelf gemaakt, extra lekker!

32

DE KLEIscHUUR Eten met je voeten in het water

34

GOUDs pLATEEL, HIsTORIscHE sJIEK Bewoner aan het woord

36


goud goudeR gouda!

GOUDA goudse Hout

h

groene Hart ziekenHuis

h

Van bergen ijzendoornpark

centrum

KonInGshof tuRfsingel

GOUDA Is HET HIsTORIscHE HART In HET GROEnE HART. EEn AUTHEnTIEKE sTAD MET RUIM 70.000 InWOnERs. WERELDBEROEMD VAnWEGE ZIJn GOUDsE KAAs, AMBAcHTELIJKE sTROOpWAFELs, KLAssIEKE KAARsEn, sTEnEn TABAKspIJpEn En FAMEUs AARDEWERK. MAAR OOK DOOR ERAsMUs, DIE ER HEEFT GEWOOnD En GEWERKT. DE RIJKE GEscHIEDEnIs Is OVERAL nOG VOELBAAR, nAAsT DE VITALITEIT VAn nU. WATERRIJK GOUDA LIGT MIDDEn In DE RAnDsTAD AAn DE A12. VLAK BIJ LEIDEn, DEn HAAG, UTREcHT En ROTTERDAM. cULTUUR, HIsTORIE, UITGAAn, scHOLEn, spORTEn, WInKELEn OF REcREËREn: GOUDA HEEFT JOnG Én OUD OnTZETTEnD VEEL TE BIEDEn. De prachtige binnenstad telt maar liefst 350 rijksmonumenten, zoals het gotische stadhuis, de middeleeuwse sint-Janskerk, korenmolen De Roode Leeuw en de Goudse Waag. Het oudhollandse straatbeeld wordt gedomineerd door knusse steegjes, originele details, eeuwenoude grachten, pittoreske bruggen en sluizen, charmante hofjes en karakteristieke panden. Ook de aangemeerde plezierboten zorgen voor extra allure. In dit sprookjesachtige decor geniet u van sfeervolle terrasjes, boetiekjes en winkels, kunstgaleries, gezellige eetcafés en uitstekende restaurants. En dit alles op loop- of fietsafstand van Koningshof. In de voormalige bierstad van Holland is altijd wat te doen. Van de bekende kaas- en ambachtmarkten en de warenmarkt tot evenementen als Gouda culinair, Gouda bij Kaarslicht, Gouda Waterstad en de Goudse Keramiek Dagen. U vindt er bioscopen, musea, een kinderboerderij, zwembaden, scholen, sportcomplexen, podia, een speelparadijs en de schouwburg. Fiets- en wandelpaden, zoals in het stadspark Van Bergen IJzendoorn, zijn er in overvloed. Of ontdek de Reeuwijkse plassen, een nationaal landschap waar ’s zomers wordt gezeild en ’s winters wordt geschaatst. Op de voormalige locatie van de plateelfabriek, worden nu de woningen van Koningshof gebouwd. Dus ook al heb je geen Gouds plateel in huis, je hebt straks wél een mooi verhaal om te vertellen!

4

koningshof gouda 5


GE LA GO

U

AT

E

AR

RA

UW

Z LA

T ss

LEUK OM TE WETEn

WOnEn ZOALs JE LEEFT!

RE ED sG ER EA

10 1 1

LIs

12

EE RD

13

3 4

LO

KO

24

5

25 18

23 2 2

6

sInT MARIEWAL

R VE

n RE

9

sT

De typen woningen in Koningshof hebben de welluidende namen Fiore, Amata, Laila. Dat zijn niet zomaar gekozen namen. Het zijn rechtstreekse verwijzingen naar traditionele series van Gouds plateel van hedendaagse ontwerpers Auke Beikes en sander Alblas. De series zijn in beperkte oplage gemaakt en nog verkrijgbaar via www.goudaoRiginal.nl

17

8 7

In

RD AM EE RA LIs 19 EA ER sG ED RE

HO

On TW IKK In

UOn En M EnT M M RAA

EL

pE

G OK BL

A2

11

BA

ER

L EE L sp InKE W

E

23

IJ

22

ER

GJ

c

A3

14

OK BL

K AK

KK

EE

OK BL

TE

L GE

T ss

24

10

13

12

25

AT

AA

15

RD

EW

ER

AD Kp

FIORE BLOK A

LAILA BLOK B

16

sp LA s AT

A4 OK BL

29

D

28 27

VL

I AM

nG

R sT

T AA

26

EL

18

UR

OK BL

HU

14 5 1 6 1 6 2 7 2 8 2 9 2

Lp

sc

17

EI

EE

KL

nG

AA T

19

A1

RA

G

Laila blok B

sI

TR

20

sT

In

2

Fiore blok A1, A2, A3, A4 RF

Rs

B

EL

OK BL

OK BL

E AT

sT

In KEL IK

pL

TW

4

6

B

TU

pE

E

21

20

On

VE

1

2

3

5

7

9

parkeerplaatsen Fiore blok A

UW

8

21

1

GE

GO

parkeerplaatsen blok B KE

Laila blok D parkeerplaatsen Laila blok D

IZE

Rs

TR

AA T

Amata blok c parkeerplaatsen Amata blok c

5 min gouda CentRum

5 min het gRoene haRt

30 min RotteRdam

30 min utReCht

AMATA BLOK c

LAILA BLOK D

koningshof gouda Modern klassiek. Die omschrijving past de 29 eengezinswoningen in Koningshof het best. De gevels van de woningen zijn strak qua uitvoering maar beschikken over tal van verwijzingen naar vroeger tijden. De authentiek gebakken baksteen, de puntdaken, de betonnen omlijstingen om de deuren, de verholen goten, de ‘Delftse stoepen’ en de hoge raampartijen doen je

6

denken aan de alom bekende grachtenpanden van weleer. Achter deze klassieke gevels, bevinden zich drie verschillende woningtypen. Elk ruim van opzet en voorzien van alle gemakken van nu. Een optimale combinatie dus van ‘oud’ en nieuw! Koningshof is ideaal gelegen: tussen water (de Vest), historisch centrum (het Raam) en midden in het cultureel Havenkwartier.

In de wijk zijn groenvoorzieningen aangebracht voor een vriendelijke aanblik. Dankzij de Delftse stoepen, een semi openbare strook tussen de stoep en de woningen, heb je de vrijheid om jouw gevel nóg meer eigen te maken. Je kunt er een bankje plaatsen om van het zonnetje te genieten. Of zet er bloembakken neer: zo sier je je huis elk seizoen met een nieuwe

kleuren-combinatie. Er is een speelplek waar de kleinsten heerlijk kunnen spelen. In de straatjes heerst veiligheid en rust: de straatjes zijn namelijk autovrij. parkeren doe je op je eigen parkeerplek, in één van de stallinggarages of op maaiveld. Je hoeft dus nooit naar een plekje te zoeken! Optimaal stads wonen dus!

koningshof gouda 7


Geert Driesen en eugène bals, architecten koningshof

Koningshof samenspel van oud en nieuw

Als ze ergens weten hoe met historische loca-

Eugène Bals en mij is dat Koningshof voort-

een wijk met een goed karakter en sociale con-

ties om te gaan, dan is het wel in Vlaanderen.

bouwt op de ziel van de locatie. We hebben

trole. Eigenlijk is de ruimte tussen de gebouwen

Iedereen die wel eens in steden als Antwerpen,

ons laten inspireren door de kleine schaal van

nog bijna belangrijker dan de gebouwen zelf. Het

Gent of Brugge is geweest zal het beamen: de

Gouda. De kenmerkende stedenbouwkundige

materiaalgebruik in de buitenruimte sluit naad-

architectuur geeft je het gevoel alsof je bijna

structuur van steegjes, zijlen en waterlopen

loos aan op het oude bestaande Gouda: oude

letterlijk teruggaat in de tijd. Maar heb je er

en de oude kavelstructuur van de locatie waar

klinkers, bomen en groen vinden er hun plek.

ook wel eens op gelet dat het centrum van

Koningshof wordt gebouwd, vragen om kleinere

deze steden niet alléén bestaat uit gebouwen

bouwblokjes. Daarnaast voegen we hiërarchie

Intelligente woningen

van vroeger tijden? Tussen de monumenten

toe aan het gebied: aan de kant van het Raam

Wat de woningen zelf betreft hebben we

staan óók moderne gebouwen. En toch voelt

en de Verloren Kost bevindt zich vooral klein-

gezorgd voor een intelligent casco. De woningen

het als één geheel. Een weldoordacht samen-

schalige woningbouw. In het binnengebied

moeten nu optimaal woongenot bieden, maar

spel tussen oud en nieuw.

en aan het water is meer ruimte voor grotere

ook in de toekomst waarde houden voor

gebouwen, de appartementenblokjes. Dit past

andere generaties. Zo zijn woningen op de

ook bij de voormalige industriële functie.

begane grond in de toekomst ook inzetbaar

Luisteren naar de historie van het gebied Geert Driesen, architect bij AWG Architecten

8

voor andere functies dan wonen.

en ontwerper van Koningshof, is geboren en

Karaktervolle wijk

getogen Vlaming. Hij wéét dus hoe het moet.

Ook wilden we graag openbaar gebied terug-

Wij zijn er trots op kwaliteit te kunnen toe-

“We ‘luisteren’ als het ware naar de historie van

geven aan de stad. De locatie is lange tijd

voegen aan Gouda. Een locatie waar bewoners

het gebied en passen hier de architectuur op

functieloos geweest. Door pleinen en ruimte

mooi kunnen wonen en die een prikkel geeft

aan”, vertelt Geert. “Het idee van mijn collega

in Koningshof terug te brengen, ontstaat weer

aan het openbare en sociale leven.”

koningshof gouda 9


KIES JE KLEUR

ETEN UIT EIGEN TUIN Alle woningen in Koningshof beschikken over de luxe van een eigen stadstuin of terras. Je eigen stek in hartje centrum waar je, als het maar even lekker weer is, heerlijk kunt genieten van rust en buitenlucht. Een ontbijtje in de ochtendzon, kinderen spelen in de zandbak, luieren op je loungeset, een BBQ met vrienden… verzin het maar!

In Koningshof kun je wonen zoals jij wilt. Tussen de drie woningtypen zit er altijd wel eentje bij die bij jou past. En dankzij de diverse opties, kun je je woning nóg verder aanpassen aan jouw wensen. Maar, je kunt óók nog eens kiezen voor de gevelkleur die jij het mooiste vindt*. Net als de historische gevels in de omgeving, krijgen de gevels van de woningen in Koningshof elk een eigen gezicht. Er zijn namelijk maar liefst vijf verschillende typen baksteen die worden gebruikt. Zo ontstaat een gevarieerd straatbeeld, dat perfect past in de omliggende bestaande bebouwing. Aan jou dus de keus: kies je voor een stoere donkere steen? Of toch liever voor het meer authentieke bruin? Kun je helemaal niet kiezen? Dan neem je gewoon de gemêleerde variant; dan heb je het beste van twee werelden.

GROEN VAN ONDER TOT BOVEN

KONINGSHOF

DÉ TREND: VERTICAAL TUINIEREN 0,

,2

,

H311 BWNRS. 24, 25

De klimop kent iedereen wel. Maar heb je ook wel eens gedacht aan een eetbare wand? Er zijn tegenwoordig kant-en-klare systemen te koop die jouw muur in een handomdraai omtoveren tot verticale moestuin of kruidentuin. Maar ook vetplanten en bloeiende planten behoren tot de mogelijkheden. Vind de juiste combinatie en je verticale tuin ziet er elk seizoen weer anders uit!

Helemaal fijn wordt het als je van je stadstuin een echte groene oase maakt. Dé trend voor 2014 is verticaal tuinieren: je gebruikt gevels, muren en schuttingen om planten tegenop te laten groeien. Daar wordt een saaie muur niet alleen een stuk vrolijker van, je houdt in je tuin ook ruimte over voor een riante tuinbank, picknicktafel, zandbak, terras of vijver. En helemaal mooi: een groene muur werkt ook nog eens isolerend, luchtreinigend en geluiddempend. Dus pak die tuinhandschoenen en ga ervoor!

FIORE BLOK A2

HW2NR1S1.

B 1, 12 5, 6, 1

H15R1S.

3 HBW3N1RS5., 16, 17, 18

, 10 ,9 8 7, 2, 9 . 1, 28, 2 S NR 23, BW , 22, 21

14 13,

34 1 H

,1

3, 4

BWN , 27 6 19, 2

LAILA BLOK B

AMATA BLOK C

LAILA BLOK D

*De gevelkleuren zijn vastgesteld per bouwnummer Je hebt keuzevrijheid in bouwnummer.

10

KONINGSHOF GOUDA 11


fioRe

BLOK A1, A2, A3, A4 (AFGEBEELD FIORE BLOK A2)

12 koningshof gouda 13 Dit is slechts een impressie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend


FIORE

AM

VE

1:75 A1, A2, A3, A4 115 m2

T OS NK

U- N ON E M ENTAM M RA

schaal: blok: woonoppervlakte:

E OR RL

RA

18 eengezinswoningen

A1

ST

A2 RIJ

KE

K BA

A3

Via de voordeur kom je in de hal. Hier kun je een garderobe maken en je vindt er het toilet en de trap naar boven. Via de deur stap je de riante L-vormige woonkamer/keuken in. Met een oppervlakte van ruim 35m2 heb je alle ruimte om deze naar jouw wensen in te richten. De keuken bevindt zich aan de voorzijde van de woning en is in de basisuitvoering van alle gemakken voorzien, zoals een koelkast, kookplaat (gas), combimagnetron en vaatwasser. Dankzij de hoge ramen heb je genoeg lichtinval op het werkblad om prettig te koken.

LEE EL SP INK W

VE

De gevels van woningtype Fiore kenmerken zich door de fraaie traditionele zinken dakkapel.1 Hiermee krijgen de woningen niet alleen een heel eigen gezicht, maar wordt aan de binnenzijde ook extra ruimte gewonnen onder de kap. Een ideale plek voor bijvoorbeeld een hobbyruimte of speelplek voor de kinderen.2

KL

EIS CH

A4

UU

R

2e verdieping Blok A4

Fiore blok A1, A2, A3, A4 Parkeerplaatsen Fiore Voor een overzicht van de bouwnummers zie pagina 6

Vanuit de woonkamer stap je z贸 jouw stadstuin in. Een eigen oase van rust in hartje centrum. Je vindt er een berging waar je de fietsen en tuingereedschap kwijt kunt. En heel makkelijk: de tuin is via een achterom te bereiken. Via de trap in de hal ga je naar de eerste verdieping. Hier bevinden zich een slaapkamer aan de voorzijde van de woning (ruim 12m2) en een slaapkamer aan de achterzijde (ruim 16m2). Beide slaapkamers beschikken over twee hoge ramen. Heerlijk wakker worden met het zonnetje! In het midden van deze verdieping vind je de ruime badkamer. Je kunt er ook voor kiezen om de badkamer aan de voorzijde van de woning te plaatsen. Onze makelaars vertellen je er graag meer over. Via een vaste trap kom je op de zolderverdieping. Deze ruimte is standaard in twee ruimten verdeeld: aan de achterzijde bevindt zich de derde slaapkamer (9m 2). Aan de voorzijde bevindt zich een vrij in te delen ruimte van 14 m2 met dakkapel. Een logeerkamer? Een studeerkamer? Of toch liever een extra speelruimte voor de kinderen? Je bepaalt het zelf! Ook de wasmachineaansluiting en opstelplaats voor de droger bevinden zich in deze vrij in te delen ruimte.

14

1

Met uitzondering van Fiore blok A4.

2

F iore blok A4 zal standaard met een dwarskap uitgevoerd worden.

koningshof gouda 15


zoveel te doen!

gouda bRuist. nl

als je midden in gouda woont, hoef je je geen moment te veRvelen. maaR om te vooRkomen dat je toCh nÉt dat ene evenement of leuke winkeltje oveR het hoofd ziet, hebben we een aantal websites op een Rij gezet. bookmaRk ze en je zit altijd op de eeRste Rij!

gouda wateR stad.nl gouda is een stad van water. sluizen, grachten, havens, gemalen en historische doorvaart bepalen het stadsbeeld. gouda waterstad organiseert elk jaar evenementen in, op en om het water.

16

ontmoetingsplek voor iedereen die wil bijdragen aan meer plezier, creativiteit en verbondenheid in gouda. met tal van leuke workshops, bijeenkomsten, activiteiten en tips.

gouda CulinaiR. nl

gouda toeR. nl

fijnproevers en levensgenieters worden elk jaar in september verrast door de specialiteiten van verschillende goudse restaurants.

gouda bekijken vanuit je luie stoel. met je muis kun je 360o graden foto’s bekijken van bijzondere plekken in de stad.

uitlopeR gouda. nl

vindin gouda. nl

dé uitgaansagenda van gouda, die maandelijks op papier en dagelijks online verschijnt. je leest er alles over de laatste films, theatervoorstellingen, concerten en exposities.

dé website waarop je alles kunt vinden: van winkel tot kinderopvang en van monument tot huisarts. een digitale stadsgids dus.

koningshof gouda 17


Dit is slechts een impressie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend

laila

BLOK B En D (AFGEBEELD LAILA BLOK B En KLEIn AFGEBEELD BLOK D) 18

Typen Laila zijn qua plattegronden gelijk. Het verschil zit ‘m in de ligging van de woningen in de wijk. De drie woningen Laila blok B liggen aan het Raam in het historisch centrum. De vier woningen Laila blok D liggen juist bij het water aan de Vest. Aan jou de keuze!

koningshof gouda 19


Laila

VE

AM

1:75 B en D 129 m2

T OS NK

U- N ON E M ENTAM M RA

schaal: blok: woonoppervlakte:

E OR RL

RA

7 eengezinswoningen

B

ST RIJ

KE

K BA

KL

Laila blok B

EIS CH

UU

R

Parkeerplaatsen Laila blok B Laila blok D

D

Aan de voorzijde van de woning vind je de leefkeuken. Deze is standaard voorzien van alle gemakken en nodigt uit voor heerlijke avonden kokkerellen.

LEE EL SP INK W

VE

Met een breedte van bijna vijf meter en drie volwaardige woonlagen, bieden deze woningen je een zee van ruimte. Bij binnenkomst, stap je in de hal. Hier vind je het toilet en de trap naar boven. Via de deur kom je in de woonkamer met leefkeuken. Onder de trap bevindt zich een ruime kast. Een prima opbergplek voor je stofzuiger, serviesgoed en voorraad.

Parkeerplaatsen Laila blok D Voor een overzicht van de bouwnummers zie pagina 6

Het zitgedeelte bevindt zich aan de achterzijde van de woning, over de gehele breedte. Schijnt de zon? Betrek dan de tuin bij je woonruimte door eenvoudig de schuifpui open te doen. De stadskavels zijn zeer royaal; tot maar liefst 130m2: ruimte genoeg voor een gezellige BBQ met vrienden! En ben je klaar met BBQen? Dan ruim je deze zo weer op in de berging achter in de tuin. Alle woningen zijn ook via een achterom, dan wel via de zijkant te bereiken. Via de trap in de hal ga je naar de eerste verdieping. Hier vind je twee ruime slaapkamers. De slaapkamer aan de achterzijde van de woning meet ruim 17m2 en beschikt over twee ramen. En helemaal luxe: de slaapkamer van ruim 13m2 beschikt over een eigen walk-in closet! De badkamer bevindt zich aan de voorzijde van de woning. Het raam in de badkamer zorgt voor een extra ruimtelijk gevoel. Optioneel kan de badkamer ook naar het midden van de woning worden gebracht. Via een vaste trap kom je op de derde verdieping. Hier zijn maar liefst drie ruimten: twee slaapkamers (10m2 en maar liefst 21m2) en een multifunctionele ruimte (6m2). De laatste is prima te gebruiken als opstelplaats voor je wasmachine en droger.

20

koningshof gouda 21


Gluren bij de buren Het is toch altijd prettiger thuiskomen als je weet wie je buren zijn. “Mijn man is geboren en getogen Gouwenaar. Ik kom oorspronkelijk uit Papendrecht en woonde een tijdje in Dordrecht. Toen we negen jaar geleden wilden gaan samenwonen, was het voor mij een kleine stap om naar Gouda te verhuizen. Het woningaanbod in het oude centrum van Gouda was groter. En eigenlijk vind ik het centrum van Gouda en Dordrecht wel een beetje op elkaar lijken qua grootte en sfeer.

Mireille Haesakkers (36) werkt in het Groene Hart ziekenhuis. Haar man Pascal werkt bij de gemeente Gouda. Samen hebben ze twee dochters: Maaske (bijna 7) en Elin (bijna 4).

Ons eerste huisje stond op het Raam. Een monumentaal pand. Door onze gezinsuitbreiding werd dit na een paar jaar te klein. We zochten naar een groter pand, het liefst ook oud en in het centrum. Als het maar vooral géén buitenwijk was. Toen we hoorden van Koningshof, dat bij ons om de hoek werd gebouwd, was de keuze snel gemaakt. En ik heb er geen seconde spijt van. Het is mooi hoor, zo’n monumentaal pand, maar het is ook wel gewoon lekker om in nieuwbouw te wonen. Niets lekt of tocht en in de winter zit je toch prettiger op een warme wc. Er staan genoeg monumentale panden in de buurt, dus die charme hoeven we niet te missen. Omdat we de buurt al zo goed kenden, voelde het van begin af aan goed. Ook al was de wijk toen nog volop in ontwikkeling. Nu de parkeergarage, het hotel en naastgelegen appartementen er zijn, heeft de wijk meer vorm gekregen. Leuke bijkomstigheid is dat vanuit het hotel regelmatig toeristen voorbij komen die vol verwondering door de straatjes lopen. Juist die gevarieerdheid in oud en nieuw is leuk. Het is een wijk die zich in vele jaren heeft ontwikkeld en dat zie je in alles terug: in de woningen, in het winkelaanbod en in de mensen. We vinden het heerlijk dat alles in de buurt zit. Onze kinderen gaan naar de Casimirschool in het centrum en de naschoolse opvang is ook vlakbij. Alle kindjes in Koningshof komen elkaar daar tegen en kennen elkaar. Eigenlijk is het centrum van Gouda één groot dorp.”

22

koningshof gouda 23


Dit is slechts een impressie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend

amata BLOK c 24

Type Amata zijn de grootste woningen in Koningshof. Er zijn in totaal vier woningen, elk met een andere plattegrond. Drie van de vier woningen beschikken over een stadstuin en optioneel nog een dakterras. Bouwnummer 25 beschikt over een zeer riant dakterras. Alle vier de woningen beschikken over maar liefst vier ruime verdiepingen. Met woonoppervlakten variĂŤrend van 143 m2 tot 173 m2 zijn het dĂŠ ideale woningen. Er is ruimte genoeg om wonen en werken te combineren.

koningshof gouda 25


amata

AM

ST RIJ

C

Loop je verder de hal door, dan kom je in de leefkeuken. Met een oppervlakte van 25 tot 30m2 is het er heerlijk toeven. Er is ruimte zat voor een riante eettafel waar je lange avonden kunt tafelen met het hele gezin. De keuken is standaard voorzien van diverse inbouwapparatuur. En de schuifpui naar de tuin, maakt buiten eten bij het minste zonnetje wel erg verleidelijk...

LEE EL SP INK W

VE

Via de voordeur kom je in de hal. Hier is ruimte genoeg voor een garderobe. Ook vind je er de wc en de trap naar de eerste verdieping. Aan je rechterhand is de deur naar een multifunctionele ruimte.Deze ruimte is prima geschikt als werkkamer of kantoor aan huis.

VE

T OS NK

U- N ON E M ENTAM M RA

schaal: 1:75 blok: C woonoppervlakte: 143 - 174 m2

E OR RL

RA

4 eengezinswoningen

KE

K BA

KL

EIS CH

UU

R

Amata blok C Parkeerplaatsen Amata blok C Voor een overzicht van de bouwnummers zie pagina 6

Op de eerste verdieping vind je de woonkamer over de gehele lengte van de woning. Je hebt er alle vrijheid om de ruimte in te delen naar jouw wensen. Een grote zithoek aan de ene kant en een speelruimte voor de kinderen aan de andere kant? Het kan! Bijzonder is de vide halverwege de kamer. Deze maakt communicatie met de leefkeuken extra makkelijk. Op verdieping twee zijn twee slaapkamers van 11m 2 en 20m2 (afhankelijk van het bouwnummer). Beide voorzien van twee hoge ramen. Tussen deze slaapkamers bevindt zich de riante badkamer van ruim 7m 2. Dringen voor de spiegel in de ochtendspits is er dan ook niet meer bij. Deze badkamer is standaard uitgerust met een bad, separate douche, toilet en wastafel. De vaste trap brengt je naar de derde verdieping. Afhankelijk van het bouwnummer bevinden zich hier twee slaapkamers en een ruime waskamer met aansluitingen voor wasmachine en droger. Maar uiteraard behoren ook een relaxruimte, speelkamer of kantoor tot de mogelijkheden. Zoveel ruimte, zoveel vrijheid! Aan zowel de voor- als de achterzijde van deze verdieping bevinden zich ramen, waardoor ook deze verdieping baadt in het licht.

26

koningshof gouda 27


amata 4 EEnGEZInsWOnInGEn BLOK c

BERGInG spEELWInKEL

28

BWnR 22

BWnR 23

BWnR 24

BWnR 25

BWnR 22

BWnR 23

BWnR 24

BWnR 25

BWnR 22

BWnR 23

BWnR 24

BWnR 25

BWnR 22

BWnR 23

BWnR 24

BWnR 25

koningshof gouda 29


Hizzle: digitaal stoeien met meubels

op en top ontspannen in een complete woning na een drukke dag is het fijn om tijd te besteden aan het gezin of vrienden. samen koken, eventueel met een wijntje erbij… Dát is een goede start van een ontspannen avond thuis. Alle woningen in Koningshof zijn standaard voorzien van een compleet ingerichte keuken. Hoe jouw keuken eruit ziet, bepaal je zelf: er is keuze genoeg in kleur, werkblad en deurgrepen. Dankzij de vier pits gaskookplaat en luxe combimagnetron is het geen enkele moeite om een lekkere maaltijd op tafel te zetten. En de afwas? Die doet de vaatwasser voor je! De keukenspecialisten van KeukenVision uit Dordrecht helpen je graag om jouw droomkeuken werkelijkheid te maken.

Wil je écht eens even goed relaxen? Dan is de badkamer dé plek. Doe de deur op slot, laat het bad vollopen, dim de lichten en dompel je even helemaal onder in rust. Alle woningen in Koningshof zijn standaard voorzien van sanitair van Villeroy & Boch. De indeling van de badkamer is desgewenst naar eigen smaak aan te passen. Zo maak je van je badkamer je eigen mini-spa!

FIORE

LAILA

AMATA

LAAT JE cREATIVITEIT DE VRIJE LOOp! Je wilt natuurlijk niets liever dan aan de slag met het inrichten van je nieuwe huis. Dat wordt lastig, als je huis nog wordt gebouwd. Met Hizzle hoef je je geduld niet langer op de proef te stellen. Op www.koningshofgouda.nl vind je alle woningen van Koningshof in 3D. Je kunt per woonkamer virtueel aan de slag met de inrichting ervan. Je kunt kiezen voor verschillende soorten wand- en vloerbedekking, gordijnen en meubels. Je kunt zelfs al bepalen waar je je foto’s wilt hangen. Met Hizzle richt je dus je woning in, nog voordat deze is gebouwd.

30

koningshof gouda 31


homemade stRoopwafels Voor het deeg 125 gram zachte roomboter op kamertemperatuur 75 gram witte basterdsuiker 1 losgeklopt ei op kamertemperatuur 1 eetlepel lauwe melk (ik had ietsjes meer nodig) 250 gram zeeuwse bloem snufje zout 25 gram verse gist of 12,5 gram droge gist. Voor de vulling 200 gram keukenstroop 125 gram bruine basterdsuiker 100 gram roomboter 1/2 theelepel kaneel

Meng in een kom de zachte roomboter, de witte basterdsuiker, het losgeklopte ei en de melk. Zeef de bloem boven het boter-suikermengsel en voeg het zout toe. Kneed kort tot een samenhangend, glad deeg. Leg het deeg in een licht ingevette kom en dek af met een deksel of huishoudfolie. Zet de kom 60 minuten weg op een warme, tochtvrije plek. (Zet de kom in een onverwarmde oven met op de bodem een schaaltje tIP heet, dampend water). Verwarm de stroop in een steelpan en voeg de boter, suiker en kaneel toe en roer goed. Laat het mengsel afkoelen tot lauwwarm en probeer het op deze temperatuur te houden. Rol van het deeg balletjes van ongeveer 30 gram per stuk. Leg ze met enige tussenruimte op een bakplaat en laat 15 minuten op een warme, vochtige en tochtvrije plek narijzen (Gebruik hiervoor weer een onverwarmde oven met op de bodem een tIP schaaltje heet, dampend water) Vet een (stroop)wafelijzer in met wat boter en verwarm voor. Leg een balletje deeg in het midden van het ijzer en druk het dicht (niet te hard, anders wordt de wafel te dun om te kunnen doorsnijden). Bak tussen de 1,5 minuut en 2 minuten. Doe een ovenwant aan en houdt de wafel op zijn plek terwijl je met een scherp mes de wafel doorsnijdt terwijl het nog op het ijzer ligt. Als de wafel afkoelt is deze niet meer door te snijden omdat deze bros wordt en zal breken. Bestrijk een wafelhelft royaal met het stroopmengsel en druk vervolgens de andere wafelhelft erop. Laat het geheel afkoelen op een rooster. De wafels kunnen als ze net vers zijn heel bros en breekbaar zijn, na twee dagen in een afgesloten trommel krijgen ze de typische taaiheid van een stroopwafel.

32

33


“mijn passie? mensen samenbrengen. met lekker en puur eten.”

eten met je voeten in het wateR

marleen swagemakers, initiator horeca in de kleischuur:

EEn LAnGE HOUTEn scHUUR. MEER Is HET nIET. MAAR TOcH Is DE KLEIscHUUR VAn OnscHATBARE WAARDE VOOR GOUDA En sTRAKs OOK VOOR KOnInGsHOF. MIRJAM HUFFsTADT En MARLEEn sWAGEMAKER ZAGEn DE MOGELIJKHEDEn En GEVEn DE KLEIscHUUR nIEUW ELAn.

Rijksmonument sinds de sluiting van de plateelfabriek in 1964, is de schuur in onbruik. En dat is te zien. “Het is nu een krakkemikkig bouwsel”, lacht Mirjam Huffstadt, koper en ontwikkelaar van de Kleischuur. “Elke keer als ik mijn hond uitliet en langs de Kleischuur liep, vond ik het wéér zonde dat het zo verloederde. Ik heb altijd de waarde van het pand gezien. Het is natuurlijk ook niet voor niets een Rijksmonument.” Toen Mirjam hoorde dat de schuur te koop stond, twijfelde ze dan ook geen moment. “Ik ben naar Blauwhoed gestapt en heb gevraagd of ik het kon kopen. En dat lukte!” Mirjam kent het klappen van de zweep als het gaat om de herontwikkeling van monumentale panden. “Ik heb samen met piet Breebaart een bureau voor gebiedsmanagement en stedelijke ontwikkeling. In die hoedanigheid hebben we eerder ook al een historisch pakhuis in Den Haag en een oude schoenmakerij in Leiden nieuw leven ingeblazen.” theehuis Als alles volgens planning verloopt, is de renovatie van de kleischuur nog vóór de zomer van 2014 afgerond. En kan Marleen swagemaker ook de deuren van haar theehuis openen. Marleen is geen onbekende in het Goudse culturele leven. Eerder

34

opende zij een theehuis in ’t IJsselhuis. Ze is lid van Gouda Bruist en Vrouw & Busyness Groene Hart en organiseerde evenementen voor de stichting Evenementen Gouda. Een creatieve dame dus. En met een aanstekelijk enthousiasme. “Het is mijn passie om mensen met elkaar te verbinden, met elkaar in contact te brengen”, vertelt Marleen. “Ik gebruik eten daarbij als een uitnodiging om het gesprek aan te gaan. Dat is ook wat ik wil gaan doen in de Kleischuur. Je kunt er straks à la carte komen eten, maar je kunt ook aanschuiven aan een grote, lange tafel en ‘eten wat de pot schaft’. samen eten en nieuwe mensen leren kennen.” ontbijt, lunch en avondeten Het concept voor het theehuis is lekker, natuurlijk en puur eten. Alles vers en zelf gemaakt met aandacht. En waar mogelijk zoveel mogelijk

biologisch. “Elke dag serveren we ontbijt en lunch, drie avonden per week ook avondeten. naast al dat lekkere eten, verhuren we ook kano’s. Je kunt dan zo vanuit het restaurant het water op.” Marleen bruist van nóg honderd andere ideeën om van het theehuis een ware trekpleister te maken: “Ik droom van een vlonder in het water, waarop onze gasten lekker in het zonnetje van een hapje en drankje kunnen genieten, met je voeten praktisch ín het water. Maar ook van een drijvende moestuin waar ik mijn eigen kruiden en bloemen kan plukken. En van kookworkshops voor kinderen. Ook lijkt het me leuk om bijvoorbeeld een Franse thema-avond te organiseren: lekkere Franse hapjes, kazen, wijn en jong talent uit Gouda dat zorgt voor muzikale omlijsting van de avond. Gewoon akoestisch, want we denken natuurlijk wel aan onze buren!” wonen, werken en recreëren naast het theehuis biedt de Kleischuur straks ook ruimte voor een sanitaire voorziening voor pleziervaart, en een werk- of atelierwoning. Zo komen wonen, werken en recreëren samen onder één dak. Een locatie die meerwaarde biedt aan Koningshof én Gouda.

de kleischuur dateert van 1916 en maakte onderdeel uit van de plateelfabriek zuid-Holland. in de schuur werden diverse soorten hoogwaardige klei op- en overgeslagen die gebruikt werd voor de productie van het typisch goudse sieraardewerk. de ligging van de schuur pal aan het water, maakte het winnen van klei vanaf de oevers eenvoudig. boten meerden voor de deur aan voor aan- en afvoer.

koningshof gouda 35


gouds plateel, histoRisChe sjiek

De PLateeLschILDers Waren De ProfVoetbaLLers Van toen: cOncURREREnDE BEDRIJVEn KOcHTEn TALEnTVOLLE pLATEELscHILDERs BIJ ELKAAR WEG VOOR HOGE BEDRAGEn.

snuffel eens in oma’s servieskast en wie weet kom je het tegen: het sieraardewerk van de plateelfabriek Zuid-Holland. Het Gouds plateel vond vooral in de jaren ’20 gretig aftrek. Vazen in allerlei vormen en maten en met verschillende soorten kleurrijke decoraties. Echte eye catchers voor op de schoorsteenmantel waarmee je de buurvrouw eens flink de loef kon afsteken. En wilde je het helemaal goed aanpakken? Dan zorgde je ervoor dat je ook het serviesgoed in huis had. sierlijke kopjes, schotels en borden die in menig huishouden alleen op tafel kwamen tijdens ‘speciale gelegenheden’. nu nog vindt er levendige handel plaats in dit sieraardewerk. Verzamelaars over de hele wereld struinen internet en markten af op zoek naar dat ene exclusieve vaasje, kopje of bordje. Want of je het nu mooi vindt of niet, het Gouds plateel markeert wél een tijdperk. De fabriek heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de werkgelegenheid van Gouda en was lange tijd trendsettend voor andere aardewerkfabrieken. Plateel, een ‘koud’ kunstje In een mal van gips wordt gietklei gegoten. Het gips onttrekt het water uit de klei, waardoor deze verhardt. Vervolgens wordt het aardewerk gebakken tot 600oc. Zo ontstaat ‘biscuit’: poreus aardewerk dat goed (met de hand) te beschilderen en decoreren is. Daarna wordt het aardewerk afgebakken. In de oven komen de kleuren echt tot leven. Doordat het aardewerk op lage temperatuur wordt gebakken is plateel goedkoper dan bijvoorbeeld porselein.

Meer weten over de geschiedenis van Gouds plateel? neem dan eens een kijkje in het museum gouda. daar vind je een uitgebreide collectie gouds plateel. ook leuk: elk jaar vindt op Hemelvaartsdag in de museumtuin de plateelkeurdag plaats, waar je je eigen plateel kunt laten keuren en taxeren. Voor verhalen van oud-medewerkers ga dan naar: www.goudanet.nl

36

koningshof gouda 37


Architect: AWG architecten te Antwerpen Technische uitwerking: studio Bouwhaven te Barendrecht Aannemer: Gebr. Blokland B.V. te Hardinxveld - Giessendam

Meer weten over Koningshof?

www.koningshofgouda.nl of neem contact op met onze verkoopmakelaars: boer makelaardij midden holland Meridiaan 39 2801 DA GOUDA tel. 0182-538400 Email: info@boer-gouda.nl

Q makelaars Korte Vest 17 2801 GA GOUDA tel. 0182-548355 Email: gouda@qmakelaars.nl

concept, teksten en vormgeving: persc communicatie Fotografie: Theo van Leur, Jean-paul van Ee, Job Groot

Koningshof is een ontwikkeling van Koningsveste cV, een samenwerking van Blauwhoed Groep B.V. en Gebr. Blokland B.V.

disClaimeR Aan deze glossy kunnen geen rechten worden ontleend. Deze glossy maakt geen onderdeel uit van de contractstukken. Tijdens het eerste gesprek bij de makelaar worden de contractstukken van de woning verstrekt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koningsveste cV is het niet toegestaan de inhoud van deze glossy geheel of gedeeltijk over te nemen of op enige andere wijze openbaar te maken. Šnovember 2013

38


wonen zoals je leeFt!

www.koningsHoFgouda.nl

Koningshof Gouda  

PersC