Page 1

Thrash metallati no bogotรก,colombi a-southameri ca


rese単a


s e t n a r g e t n I


ntegrantes I

lo Andres Mu単oz Cami lthrasher Evi

tarra y voz Gui

lson Duvan Mu単oz Wi nker lDri Evi

o y coros baj

CC:

1033717418

CC:

1033729700


ntegrantes I

Steven Layton ac lmani Evi

tarra y coros Gui

CC:

1022362410

ohan Stefan Cardona J lratt Evi

a BaterĂ­

CC:

1013614997


Los Pri nci pi os de la guerra ( demo)

Es t ef ueelpr i mert r abaj odel a agr upac i ónPer pet ualWar f ar e. Fuegr abadoenl oses t udi osCer o dec i bel esr ec or dsenelaño20 0 7. Lapr oduc c i ónes t uvoac ar gode Per pet ualWar f ar eyAndr és Mar t í nez.Es t edemoc ont i ene4 t emas ,2t emas pr opi osy2c over sal asbandas Met al l i c ayMot or head.El t r abaj oabr i ól aspuer t aspar al as pr i mer aspr es ent ac i onesdel a bandayelt emaLl ant o i noc ent es ec onvi r t i ór ápi dament eeneléxi t odees t edemo. Elmi s moaños ees t r enaenel por t aldei nt er net YouTubeelvi deodel ac anc i ón Ll ant oI noc ent e,t eni endoun gr anpor c ent aj edevi s i t asen poc ot i empo.


Metal W arri or Li ve ( Ep en vi vo)

Es t eEpf uegr abadoenelc onc i er t o“ Met alWar r i orFes t1 ” en elaño20 0 9.Lapr oduc c i ón es t uvoac ar godePer pet ual War f ar e.Enes t et r abaj ol a agr upac i ónpr es ent aal gunas c anc i onesques emos t r ar í anen s uFul lLengt h.Al goi nt er es ant e delEp,esquenohubo di s t r i buc i ónenCol ombi a,s ol os e pr ens ar on1 0 0c opi aspar aFuer a delpaí s .


J usti ci a, Li bertad y Decadenci a ( album)

Es t ef ueelpr i mert r abaj o pr of es i onaldel abanda Per pet ualWar f ar e,c uent ac on8 c anc i onespr opi as .Es t et r abaj o f uepr oduc i doporPer pet ual War f ar eyDi buRomeenl os es t udi osMadDogenl ac i udad deBogot á. Elál bum t uvogr anac ogi daen elunder gr oundnac i onaly l at i noamer i c anol l egando t ambi énavar i ospaí s es eur opeos .Enf ebr er odel20 1 1l a bandas ac oels egundopr ens aj e dees t et r abaj oc ompl et andoas í 1 0 0 0c opi asvendi das . Ac ont i nuac i ónunar es eñar eal i zadaporl apági naLat i nMet al deAr gent i naaes t et r abaj o . Res eñaLat i nMet al( Ar gent i na) : ht t p: / / www. l at i nmet al . net / c ds ampl i ar . php? i d=20 6


Thrash i s speed ( Si ngle) Es t es i ngl ef uepr oduc i dopor Per pet ualWar f ar eyJ ohnSi c ua enl oses t udi osSo-hir ec or ds ,La c al er a-Col ombi a.Labanda es t r enadosnuevost emas l l amados“ Thr as hi ss peed” , pr i mert emaeni ngl esdel a agr upac i óny“ Noc heVi ol ent a” . Gr ac i asaes t et r abaj ol a agr upac i ónl ogr ahac ers u pr i mer agi r anac i onalpas ando porc i udadesc omoTunj a, Envi gado,Cal i ,Buc ar amanga, Vi l l avi c enc i o.


ana ónbogot i upac aagr el mament óxi Pr o udi t bum dees unuevoál anzars al per es e ment al ot emast on9t ,c ” TheAgeofwar “ ea bum s eál t aquees per .Sees os t nédi i aelnuevo l opi ec oyaquer t odounéxi t ovenbanda. aj t dodees oni s


Contactos PÁGI NASO SI TI OSDECONTACTO: MYSPACE: www. mys pa c e . c om/ pe r pe t ua l wa r f a r e FACEBOOK: ht t p: / / www. f a c e book. c om/ pa ge s / Pe r pe t ua l Wa r f a r e / 22680 55251 3 6 TWI TTER:ht t p: / / t wi t t e r . c om/ P_Wa r f a r e YOUTUBE: ht t p: / / www. yout ube . c om/ us e r / Mr Pe r pe t ua l wa r f a r e REVERBNATI ON: ht t p: / / www. r e ve r bna t i on. c om/ pe r pe t ua l wa r f a r e CORREO:pe r pe t ua l wa r f a r e @hot ma i l . c om REPRESENTANTES: Ca mi l oAndr esMuñozCor r e dorC. C.1 . 0 3 3 . 71 7. 41 8Bt a c a mi el ok@hot ma i l . c om Ce l3 0 1 6548620 Wi l s onDuvanMuñozSa l e m C. C.1 . 0 3 3 . 729. 70 0 Bt a me r c i l es de a t h@ya hoo. e sCe l3 0 1 7498541

Perpetual warfare portfolio  
Perpetual warfare portfolio  

Portfolio of Perpetual Warfare Thrash Metal Band from Colombia.

Advertisement