Mediepatrulje Rødovre Kommunes Skoler

Page 1

MEDIEPATRULJE

Pædagogisk LæringsCenterFORORD I Rødovre Kommunes skoler modtager alle elever fra 4.- til 10. klasse en personlig computer. Fra børnehaveklassen til og med 3. klasse har hvert årgangstrin adgang til 25 maskiner i deres nærområde. Således har alle elever lige digitale deltagelsesmuligheder men forskellige forudsætninger for brug af digitale værktøjer. Gennem vores flerårige IT- indsats ved vi, at lærerne oplever, at eleverne har mange relevante IT-kompetencer, som der dagligt trækkes på. Med vores nye Mediepatruljer vil vi trække på - og profitere af elevernes kompetencer og ressourcer til gavn for alle skolens elever og det pædagogiske personale. Mediepatruljen har således en aktiv rolle i at hjælpe andre med at sætte nye digitale værktøjer i spil i deres læreprocesser. På hver skole er der nu etableret en Mediepatrulje, der fremadrettet aktivt understøtter alle elever og lærere. Vi hjælper hinanden og lærer i fællesskaber! John Kronbak Skolechef


HVAD ER EN MEDIEPATRULJE?

Mediepatruljeuddannelsen i Rødovre Kommune er en fælles kommunal indsats, som startede op i september måned 2016. En Mediepatrulje er en lille gruppe elever, som dels bliver uddannet til at være superbrugere i udvalgte digitale redskaber og web 2.0 tjenester, og dels får optimeret deres formidlingsevne, når de skal ud i klasserne og lære fra sig. Mediepatruljen fungerer som første led i delingen af ny viden og nye tiltag i forhold til udvikling i anvendelse af digitale læremidler i skolearbejdet. Mediepatruljen er en ressource, der kan inspirere både elever og lærere.

”Fantastisk, at der er skabt et rum, hvor dygtige elever bliver udfordret” ”Vi oplever, at Mediepatruljeeleverne får mere selvtillid” ”Jeg bruger dem rigtigt meget i undervisningen, da jeg er så heldig at have to i min klasse”. Lærere


HVORFOR SKAL VI UDVIKLE OG ANVENDE MEDIEPATRULJER PÅ SKOLERNE? Forskning viser at IT • kan højne det faglige niveau • fremmer og understøtter kreativitet og innovation • er medskabende til et undervisningsmiljø, der sætter elevens læring i centrum I Rødovre Kommune ønsker vi en skole, der bl.a. arbejder med ”Web 2.0”, hvor den enkelte elev ikke længere blot er bruger af IT som redskab eller kun fungerer som passiv modtager og forbruger. IT giver mulighed for mobilt og trådløst at deltage, kommunikere, producere og videndele tanker, produkter og processer gennem de muligheder for kommunikation og konstruktion, som Web 2.0 åbner op for.

Med de digitale læremidler får underviserne redskaber, der kan motivere eleverne og inddrage dem aktivt. Skolerne i Rødovre Kommune arbejder således pædagogisk og IT-didaktisk med at udforske nye måder at udvikle læring og pædagogik på i anerkendelse af, at moderne teknologier i læringsrummet ændrer lærer- og elevrollen. Ét af disse tiltag, der kan understøtte denne udvikling, er at etablere Mediepatruljer på alle skolerne i Rødovre Kommune. Med Rødovre Kommunes Mediepatrulje får vi styrket elevernes læringsfælleskaber, trivsel og udvikling på tværs af aldersgrupper og de enkelte trin.

“Den digitale læringsudvikling på skolerne bliver mere indholdsrig og relevant af projekter som Mediepatruljen. Der er nogle, der er rigtig dygtige på området, og det får alle gavn af” . ”Der er nogle elever, der har fået uddannelse til at kunne hjælpe deres kammerater på skolen i forhold til den digitale udvikling og læring, så det er virkelig stort” John Kronbak, Skolechef


HVORDAN UDVIKLER VI LØBENDE MEDIEPATRULJER?

Flowet er typisk således: Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) er tovholder på projektet i tæt samarbejde med skolernes Læringscentre (PLC). Som beskrevet i handleplanen for Pædagogiske Læringscentre skal der arbejdes med at videreudvikle elevelev læring via Mediepatruljer. 10 elever fra hver af kommunens 6 folkeskoler rekrutteres til skolens Mediepatrulje. Dette gøres to gange årligt. Hvert Mediepatruljehold mødes tre gange med cirka en måneds mellemrum på PUC. På PUC står kommunens IT-vejledere for at opkvalificere eleverne med nyeste viden i et givent IT-værktøj og lærer eleverne, hvordan de bedst videreformidler deres nyerhvervede kompetencer. Undervisningen tager udgangspunkt i relevante IT værktøjer samt ønsker og/eller tiltag fra såvel kommunalt som lokalt hold. Eksempler på IT-værktøjer, der undervises i: OneDrive for Business, OneNote, Sway, Skoleblogs, Geogebra, Wordmat, OfficeMix og programmering.

Eleverne producerer små vejledningsvideoer til brug for alle interessenter; elever, lærere og sågar forældre. Elevproduktionerne lægges i kanaler på SkoleTube og herfra kan elever og lærere via korte videoer lære, hvordan man uploader - og deler filer, laver en flot præsentation, arbejder med flipped learning, bruger samarbejdsværktøjer, programmerer osv. Ude på de enkelte skoler bliver Mediepatruljeeleverne tillige løbende opgraderet ift. viden, værktøjer og formidling. Dette sker på den enkelte skoles Pædagogiske Læringscenter. Eleverne kommer - i 2-mands grupper - herefter på besøg i de enkelte klasser, hvori de videreformidler deres viden og er behjælpelige med implementering af det nye IT-værktøj i form af en række opgaver. Besøget tager typisk en time. Herefter er det op til modtageklassens lærer og elever at arbejde videre efter behov. Mediepatruljeeleverne står til rådighed, hvis der efterfølgende skulle opstå spørgsmål.”Sway har motiveret eleverne og hjulpet med at gøre deres læreproces visuel” ”Besøget fra Mediepatruljen motiverede tre drenge fra klassen til selv at blive en del af gruppen, fordi de ønskede at lære fra sig” Lærer


DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER - ALLE KOMPETENCER SKAL I SPIL

Problemløsning og Innovation Eleverne løser et problem fra den virkelige verden og er nytænkende Kollaboration Elevernes arbejde er indbyrdes afhængigt, de har fælles ansvar og træffer væsentlige beslutninger sammen om indhold, proces og produkt. Videnskonstruktion Eleverne anvender deres tværfaglige viden i en ny sammenhæng. IT og læring Eleverne bruger IT til at understøtte videnskonstruktion og designer et IT-produkt til virkelige brugere. Selvevaluering Eleverne arbejder selvstændigt og procesorienteret ift. undervisningsmål med tilhørende læringsmål. Reviderer deres arbejde på baggrund af feedback. Kompetent Kommunikation Omfattende og/eller multimodal kommunikation rettet mod bestemt modtagergruppe.

”Mediepatruljen giver et IT-fagligt løft for hele skolen” ”Det er en fantastisk fornemmelse af, at vi som organisation får hjælp til at implementere IT- værktøjer, og samtidige ”udfordrer/udvikler” vi elevernes kommunikative kompetencer.” ”Jeg tror, at vi først lige er begyndt at forstå den enorme ressource, der ligger gemt i elev til elev læring” ”Personligt glæder jeg mig til den dag, hvor Mediepatruljen er med ledere, lærere og pædagoger på kursus”. Skoleledelse


PERSPEKTIVERING

Inspireret af Mediepatruljen er der på Nyager Skole etableret en CD-ordpatrulje. CD-ordpatruljen består dels af Mediepatruljeelever og dels af læse-/ skriveudfordrede elever, som har fået digitalt penalhus. Disse elever oplever enorm succes, og de vokser med den opgave det er, at være med ude i indskolingsklasserne og lære fra sig. Udover elev-til-elev læring er det også vores erfaring, at såvel lærere som forældre også lærer at anvende forskellige IT-redskaber via hhv. deres elever og børn.

”Skønt at være sammen med andre, der er gode til IT” ”Vores lærer bruger os hele tiden” ”Vi vil gerne mere ud i de små klasser” ”Vi når rundt til mange elever, når vi er nede hos de små” Mediepatruljeelever


”Undersøgelser viser, at den person, der lærer mest, er den der lærer andre noget. Historisk set er skolelærere altså dem, der har lært mest i det danske skolesystem. Denne erkendelse er så småt ved at brede sig i skolen.

”Vi er meget glade for Mediepatruljen på skolen. De er dygtige og underviser elever (og lærere) ude i klasserne i de digitale muligheder.Vores elever kan komme til Mediepatruljen og få hjælp til opsætning og funktionalitet i vores forskellige IT programmer.

Det betyder jo ikke, at eleverne tidligere har undgået læring. Når læreren har gennemgået stoffet for hele klassen eller for den enkelte elev, og når der har været arbejdet i grupper, så har der været læring. Imidlertid har ændringer i samfundet og hos eleverne betydet, at nye tiltag kommer i spil.

Mediepatruljen er blevet godt modtaget ude i klasserne. De er meget ansvarlige, omhyggelige, nysgerrige og tålmodige. Som en sidegevinst hjælper Mediepatruljen med at løse mindre/dagligdags IT-spørgsmål, så vores IT-assistent kan koncentrere sig om større ansvarsområder.

Det, der er den nye erkendelse, er, at elever er blevet mere synligt urolige, hvis der ikke finder læring sted. Skolen skal altså sikre, at der er læreprocesser, hvor eleverne er i aktivitet. Eleverne skal have roller, hvor de selv er på – er aktive. Elev-til-elev læring, hvor alle har aktive roller med et medansvar for egen læring, er sat på dagsordenen.

Godt at vi har Mediepatrulje på skolen!” Skoleleder

I dette perspektiv er Mediepatruljen et initiativ, der er et af flere svar på ønsket om elev-tilelevlæring. Det er tydeligt, at især eleverne, der er i Mediepatruljen, sikrer, at egen læring rodfæstes. Det er fortsat lærerens opgave, at de modtagende elever faktisk opnår de ønskede kompetencer. Det har, som leder, været en fornøjelse at se, hvordan Mediepatruljens elever med stolthed og dygtighed har levet op til de forventninger, der har været tanken med Mediepatruljeuddannelsen.” Skoleleder


”Det har på flere måder været positivt at følge hele forløbet omkring Mediepatruljeprojektet. At børnene i en tidlig alder får lov til at formidle deres viden og færdigheder til andre elever har både forbedret deres egen indlæring og rustet dem til fremadrettet at kunne kommunikere i en større forsamling. Som forældre har det også været positivt at opleve, hvordan forløbet har givet en større selvsikkerhed og tro på egne evner” Forælder

Rødovre Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre Tlf. 36 37 70 00 www.rk.dk E-post rk@rk.dk

21st CLS (21st Century Learning Skills) - det 21. århundredes kompetencer ”Eleverne er fremtidens voksne, som skal ud og virke i et komplekst samfund, der fordrer stadig mere videnstungt arbejde og mange kompetencer i de fleste jobs. Elev-elevlæring og læringsfællesskaber på tværs af klasser taler rigtig fint ind i det 21. århundredes kompetencer, hvor der er særlig fokus på samarbejde, innovation, IT i anvendelse m.fl. Det 21. århundredes kompetencer er omdrejningspunktet for det nye læringsfokus, som Mediepatruljeeleverne arbejder med, og som de er formidler af.” Lærer

”Jeg elsker at være en del af Mediepatruljen. Jeg synes, det er rigtig fedt at kunne lære en masse nye ting og så lære det videre til andre. Jeg er også blevet meget mere sikker og tør nu godt stille mig op foran fremmede og fremlægge. Det har betydet meget for mig, og jeg er stolt af at være med.” Mediepatruljeelev


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.