Page 1

PSY K ISK HÄL SA

*

REHABIL I T ER ING

*

ÅT ERHÄ MTNING

*

DEL AK T IGHET

NR. 4 - 2017 PSYKOSOCIALA FÖRBUNDETS MEDLEMSTIDNING

"VÄLDIGT MÅNGA ANDAS BAKVÄNT" Andningsexpert oroad över vårt andningsbeteende

Hur andas du? Tema: andning Respons 1


NR. 4/2017

innehåll

3

JAG HAR ANDATS BAKVÄNT I FLERA ÅR Pernilla Nylund

14

4

ANDNINGEN HAR ENORM BETYDELSE FÖR VÅR HÄLSA Pernilla Nylund

HOS OSS FÅR DU MÅ JUST SÅ BRA ELLER 6 "DÅLIGT SOM DU MÅR"

16

PROJEKT LIV - TRYGGHET OCH GLÄDJE FÖR DET LÅNGTIDSSJUKA BARNET Susanna Back

"VIKTIGT LYSSNA TILL PATIENTENS TANKAR, MINNEN OCH LIVSHISTORIA" Pernilla Nylund

18

OM BARNETS UPPLEVELSER UNDER KRIGSTID Eivor Finnäs

Pernilla Nylund

8

ANDNINGEN FUNGERAR SOM ETT ANKARE Sara Pöntinen, Stella Klockars

20

HURRA FÖR DAGARNA PÅ HOUTSKÄR! Susanna Gröndahl

10

KRAVLÖS YOGA PASSAR ALLA Nonni Mäkikärki

25

ANDNINGEN ÄR KOPPLAD TILL DIN PERSONLIGHET Heidi Bergman

BEFINNER DU DIG I TVIVELZONEN Pernilla Nylund

27

REHABILITERINGS- OCH ANPASSNINGS- KURSVERKSAMHET 2018

12

UTGES AV: Psykosociala förbundet rf | Kanalesplanaden 19 B 13, 68600 Jakobstad Tel: 050-548 8950 | E-post: fornamn.efternamn@fspc.fi | www.fspc.fi

ANSVARIG REDAKTÖR: Pernilla Nylund mob. 050-5488950 | REDAKTIONSSEKRETERARE OCH LAYOUT: Sonja Wickman mob. 050-5488951 TRYCKERI: Forsberg Rahkola Ab Oy REDAKTIONSRÅD: Pernilla Nylund, Sonja Wickman, Mikaela Groop, Viveca Stenius, Matias Alderin, Nonni Mäkikärki, Karolina Asén, Eivor Finnäs MEDLEMS- OCH PRENUMERATIONSÄRENDEN: Har du bytt adress eller vill prenumerera på Respons, kontakta: Sonja Wickman mob. 050-5488951 eller sonja.wickman@fspc.fi. Prenumerationspris: 20 euro/4 nr

PÄRMBILD: Karolina Asén, foto Pernilla Nylund ANNONSER: CJ Center, 0500-924 528, cjcenter@malax.fi 2 Respons


REDAKTÖRENS KOLUMN

Jag har andats bakvänt i flera år Hur är det möjligt att man går omkring och andas på

Hösten är en intensiv period på många arbetsplat-

fel sätt i flera år? Hur är det ens möjligt att andas fel?

ser. Så också på vår. Seminarier, mässor och rehabilit-

Och varför har ingen sagt något? Tänker jag, innan jag

eringskurser planeras och genomförs, ansökningar ska

inser att min andning är mitt eget ansvar. Jag måste så

genomarbetas och skickas in, tidningen utformas, och

klart se till att jag andas som man ska. För att jag ska

föreläsningar ska hållas. Bland mycket annat. Några av

må bra. Problemet är att jag aldrig tidigare har tänkt på

höstens happenings kan du läsa om i den här tidningen.

hur jag andas. Aktiv andning har framstått som något flummigt och onödigt i min värld, tills jag för något år

Välkommen till årets sista nummer av tidningen

sedan blev medveten om hur tokigt jag andas. Luften

Respons!

kom aldrig hela vägen ner i magen. Jag gick omkring

och toppandades, snutt-andades, eller vad man nu ska kalla det. Jag tog sällan några djupa andetag.

Decemberhälsningar, PERNILLA NYLUND

Att det är viktigt att andas är ingen nyhet. Men få av oss är medvetna om att HUR vi andas påverkar varje liten del av vårt liv - fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. Andningen förser kroppen med syre och är en av våra mest grundläggande funktioner. Tack vare syre kan vi tillverka stora mängder energi och möta kroppens enorma energibehov. I det här numret av Respons skriver vi mycket om andningens betydelse för vår hälsa. Och vi skriver om hur vanligt det är att andas bakvänt. Vi har träffat psykofysiolog Anders Lönedal som berättar att så många som åtta av tio skandinaver har ett felaktigt andningsbeteende. - De vanligaste felen är att andningen är för snabb och sker för högt upp i bröstkorgen. Han menar att vi behöver lära oss att andas igen. - Andningen är så mycket mer än syre in och koldioxid ut. Medveten andning återställer lugnet i kroppen och gör att vi blir bättre på att fokusera. Fel koldioxidmängd i kroppen ger problem med syresättningen och följderna är bland annat trötthet, oro, ångest och muskelvärk. Sömnproblem, högt blodtryck och spända axlar är också symptom på låg koldioxidhalt, säger han. Läs hela intervjun med Anders Lönedal på sidan 4.

Informatör och ansvarig redaktör


TEMA ANDNING

Andningen har enorm betydelse för vår hälsa Kroppen pratar med oss hela tiden. Men vi har slutat lyssna. ”Människan har en fantastisk förmåga att bita ihop och köra på lite till, och lite till. Men det funkar inte i längden”. Det säger psykofysiolog Anders Lönedal. TEXT OCH FOTO: PERNILLA NYLUND

N

ågot är fundamentalt fel i

dag och producerar inget melatonin,

sättet vi lever våra liv. Den

som vi behöver för att kunna sova gott.

psykiska ohälsan bland

Sömnstörningar är extremt allvarligt

unga människor galop-

och som vi får allt mer problem med,

perar och många har tappat tron på sig själva redan i unga år.

FAKTA Hur ska vi andas rätt? Olika sätt att andas påverkar kroppen

säger han. Anders Lönedal har blivit inbjuden

på olika sätt.

Psykofysiolog Anders Lönedal från

till Finland av hälsokliniken Reviva för

Vårt andningssystem är väldigt käns-

Sverige är oroad. I sitt jobb ser han hur

att prata om sitt specialområde - and-

ligt. Det störs lätt och av flera olika

illamåendet eskalerar och att till exem-

ningen. Han är specialist på kopplin-

anledningar – olyckor, stress, att inte

pel stressproblematik går allt lägre ner

gen mellan andning och välmående.

räcka till, brist på närhet, brist på

i åldrarna.

- Andningen är så mycket mer än

näring är några exempel på vad som

- Om man har en stressreaktion på

syre in och koldioxid ut. Medveten and-

kan störa andningsmekanismen.

tre minuter behöver man återhämta

ning återställer lugnet i kroppen och

Kalla händer är ett annat tecken på att

sig i två dygn för att nå sitt normala till-

gör att vi blir bättre på att fokusera. Fel

andningen är dysfunktionell.

stånd. Men vi gör precis tvärtom – vi

koldioxidmängd i kroppen ger problem

När vi stressar hamnar vi omedelbart

stressar i två dagar och tror att vi kan

med syresättningen och följderna är

i ”kamp och flykt-andning”. Många

återhämta oss på tre minuter.

bland annat trötthet, oro, ångest och

fastnar i den andningen och hittar

- Eftersom tiden för återhämtning

muskelvärk. Sömnproblem, högt blod-

inte tillbaka själva. Trötthet, håglöshet

är för kort fastnar många i ett stress-

tryck och spända axlar är också symp-

och humörsvängningar är ofta konse-

beteende som kroppen anpassar sig

tom på låg koldioxidhalt, säger han.

kvenser av att ha fastnat i ett felaktigt

till. Vi föds med rätt andning, men när

Enligt Lönedal har åtta av tio skan-

andningsbeteende. Ett par djupa ande-

tempot i samhället ökar förstörs and-

dinaver ett felaktigt andningsbeteende.

tag kan då på några sekunder ge en

ningen. Vi är inte anpassade för alla

De vanligaste felen är att andningen

underbar känsla av lättnad.

intryck och ljud som finns runtom-

är för snabb och sker för högt upp i

När det gäller andningen så skall vi

kring oss i samhället. Dessutom saknar

bröstkorgen. Han menar att vi behöver

vuxna ta efter barnen. Titta på hur ett

vi förmågan att stänga av. Många tit-

lära oss att andas igen. Just nu är det

spädbarn andas, magen putar ut vid

tar i en skärm på kvällen, precis innan

många som går omkring med ett

varje inandning. Källa: coolmind.se

de ska sova. Då tror hjärnan att det är

bakvänt andningsbeteende.

4 Respons


Respons 5


FAKTA Karolina Asén Familj: Mamma, pappa, storasyster och pojkvän Bor: i Helsingfors Gör: Studerar socialt arbete på Helsingfors universitet, skriver för tillfället min gradu Gillar: Att tillbringa tid med vänner och familj, långa promenader och resa till nya platser Drömmer om: Framtiden. Den är spännande och oförutsägbar.

"Hos oss får du må just så bra eller dåligt som du mår" 26-åriga Karolina Asén är ordförande för Psykosociala ungdomsföreningen Acceptans. Hon anser att det är viktigt att lyfta fram att den psykiska hälsan går upp och ner för oss alla och det är viktigt att påminna sig själv och varandra om att det snarare är regel än undantag att må sämre i något skede av livet. TEXT OCH FOTO: PERNILLA NYLUND 6 Respons


att försöka nå ut till fler unga. Vi vill berätta att vi erbjuder ett tryggt ställe att komma till där man får vara som man är. Ingen frågar varför just du är

Ungdomsstationen

Fiilis

här, och man kan komma till oss oavsett hur stora eller små problem man

Ungdomsstationen Fiilis i Jakobstad

har, eller om man bara vill umgås och

har börjat sin verksamhet 15.11.2017.

träffa andra unga, säger hon.

Den arbetar för ungdomars psykiska

- Eftersom vi är en relativt ny fören-

hälsa, erbjuder stöd med livshanter-

ing får vi testa oss fram för att se vad

ing och är drogförebyggande. Verk-

som funkar.

samheten har låg tröskel och finns till för ungdomar i åldern 12 - 29 år. Man

En varm och social person

kan komma på besök, ensam eller till-

Karolina beskriver sig själv som en

prata med. Närstående (t.ex. föräldrar

lugn, varm och social person, som

eller lärare) till ungdomar som mår

samtidigt har en introvert sida.

illa är välkomna att konsultera ung-

sammans, när man behöver någon att

- Jag laddar energi både när jag umgås med andra och när jag är

domsstationen. Besök är konfidentiella och avgiftsfria.

ensam. Periodvis behöver jag vara

Det kan t.ex. handla om

mer ensam, säger hon. Hon förklarar att hon tidigare inte alls har sett sig själv som en ledar-

• vänskap och sällskapande

typ, men sedan hon tog över ord-

• ensamhet, mobbning eller utanförskap

förandeskapet i februari tror hon ändå

• utmattning och sömnsvårigheter

att det bor en ledare inom henne.

• konflikter och bråk

- Det känns roligt att få vara ordförande för en så fin styrelse med samma

Karolina Asén är ordförande för Psykosociala ungdomsföreningen Acceptans.

• stress och ångest

intresse

för

frågor

kring

psykisk hälsa, vi har roligt tillsammans. Här nyligen när vi träffades skrattade vi så tårarna rann, då vet man att man

• livskris eller sorg • brist på sysselsättning eller oro för ekonomin • oro för dataspelande/ internetanvändning • oro för alkohol- eller droganvändning

är omringad av bra människor, säger

D

Mera information

hon. et är första gången Karo-

Karolina kommer egentligen från

lina Asén är föreningsak-

Ingå men har varit bosatt i Helsingfors

tiv, och på kort tid har

sedan 2011. För tillfället skriver hon på

hon gått från att vara vice

sin gradu i socialt arbete.

ordförande till ordinarie ordförande i Acceptans.

- För att må bra och klara av både studier

och

David Sandström 044 785 12 16 david.sandstrom@jakobstad.fi

Årets julgåva

föreningsengagemang

- Jag deltog i ett seminarium om

försöker jag strukturera upp min var-

Vi fortsätter en fin tradition där vi,

bemötande av unga, och då fick jag

dag. Jag studerar och arbetar med

istället för att skicka julkort, ger en

upp ögonen för föreningen. Jag valde

Acceptans under veckorna och frigör

donation till ett specifikt ändamål.

att skriva in mig i föreningen eftersom

helgerna till egen tid. Då tycker jag

Den här gången valde vi att ge

jag tror att det finns ett stort behov

om att träna och mysa och göra något

300 euro till den nyöppnade ung-

bland ungdomar och unga vuxna att

helt annat än det jag gör under veck-

domsstationen Fiilis i Jakobstad.

få träffas på egna villkor och få vara

orna.

precis som man är. Acceptans

har

Föreningslivet verksamhet

har

gett

henne

mycket, menar hon.

två orter i Finland; i Helsingfors och

- Jag har lärt mig mycket genom

i Jakobstad. I Helsingfors ordnas

att möta olika typer av människor. Det

chillkvällar och i Jakobstad träffas

är också intressant att få vara med och

Torsdagstolerans (TT) varannan vecka.

planera och utforma en relativt ny

- Under hösten har vi som tema

verksamhet, förklarar hon.

Respons 7


TEMA TEMA TEMA ÅTERHÄMTNING ANDNING MENTAL TRÄNING

Foto: Pixabay.com

Andningen fungerar som ett ankare I oktober ordnade Psykosociala ungdomsföreningen Acceptans r.f. i samarbete med Ungdomsakademin Luckan ett ”boosta din psykiska hälsa" – seminarium som väckte stort intresse bland unga vuxna. TEXT: SARA PÖNTINEN OCH STELLA KLOCKARS

H

älsopedagogen och för-

kan tackla motgångar. Cajsas passion är

ingar i sitt program. Emilie poängterar

fattaren

Tengblad

att ge redskap till hur vi kan må bra och

sitt förhållningssätt till individer som

föreläste om bland annat

främja vår psykiska hälsa. Seminariet

holistiska varelser, där psyke, med-

längtan efter “likes” och

avslutades med avslappningsyoga av

vetande, känslor, beteende och kropp

vilka förväntningar sociala medier ska-

Emilie de la Chapelle, som även inklud-

är ett och påverkar varandra.

par, samt om livsstrategier och hur man

erade avslappnings- och andningsövn-

8 Respons

Cajsa

I dagens läge är individen omrin-


"Förbundets roll är mångsidig och viktig" De

finlandssvenska

förbunden

har

många styrkor och möjligheter. De flesta har lätt att nå ut med sina budskap och är vana att jobba i nätverk och samarbeta. gad av otaliga stimuli och “måsten” och

Men det finns också svagheter som man

vardagen kan ibland likna ett ekorrhjul

Medveten andning och meditations- och andningsövningar är lugnande i stressande situationer och gör även att vi mår bättre överlag.

där det kan vara svårt att finna en lugn stund för sig själv. Vi känner oss ofta stressade och överväldigade och sätter höga prestationskrav på oss själva. Vi är mer stressade i dagens samhälle än tidigare, men stress och stressymptomen är av samma art som på den tiden när vilda djur var det största hotet för människan. Oavsett vad det är som

bör ta i beaktande. En sådan svaghet är osynligheten sett ur ett majoritetsperspektiv, och de små resurserna som förbunden ofta har. - Därför blir det ännu viktigare att samarbeta med andra aktörer och andra förbund. Då blir genomslagskraften större! - Förbundens roll är viktig, och en väsentlig del av det finska samhället. Många uppgifter skulle förbli oskötta om

jagar oss - en sabeltandad tiger, en lista

inte de finlandssvenska förbunden fanns.

med saker som borde göras eller ett

itu med och man känner sig ofta vilse

Speciellt viktigt är det att skapa förståelse

ångestmoln - behöver vi återhämtning

bland alla möjligheter. Ofta kanske vi

och synlighet för våra behov av särlösn-

och avslappning för att orka. Vi behöver

också känner att det är svårt att hitta

ingar, säger Mikaela Nylander.

andas.

vägen till det inre lugnet när vi känner oss trötta, irriterade eller stressade.

Det är under Svenska studieförbundets seminarium "Från reaktiv till proak-

Medveten andning är lugnande

Skapa ett eget utrymme

Nylander tala. Diskussionen handlar om

Vi andas hela tiden utan att egentligen

Kärnan i det hela är att vara medveten

hur de finlandssvenska förbunden kan

vara medvetna om det. Att bli med-

om sin närvaro och andning. Försök

vara de som sätter agendan istället för att

veten om och lyhörd för sin egen andn-

skapa ett utrymme där du kan sitta

bara hänga med och reagera på vad som

ing förutsätter åtminstone till en början

bekvämt och ostört. Stäng dina ögon

händer. Intressebevakning och påver-

att vi stannar upp en stund och tar oss

och andas in och ut genom näsan. Du

kansarbete, alltså.

lite tid för oss själva. Medveten andning

ska endast observera dina andetag, utan

Lite senare berättar Marcus Rantala

och olika meditations- och andning-

att försöka påverka andningen desto

om hur man med små resurser kan få till

sövningar är lugnande i stressande situ-

mer. Ibland kan det hjälpa att räkna din

stora resultat.

ationer och gör även att vi mår bättre

andning och då kan du börja med att

- Ofta aktiverar vi oss för sent, och vi

överlag. Vi borde oftare, helst dagligen,

räkna till fyra vid varje inandning och

riktar oss till fel människor. Utmaningen

unna oss en lugn stund för oss själva

utandning, och sedan öka tiden grad-

är att kunna identifiera problem eller pro-

och tömma hjärnan från alla tankar som

vis. Ansträng dig inte eller försök inte för

cesser så tidigt som möjligt.

snurrar runt. Andningen fungerar som

mycket, utan observera och låt allt ske

- En framgångsrik påverkan byggs

ett ankare, vid vilken vi fäster vårt fokus

naturligt. Känn efter hur luften vandrar

upp genom att vara på rätt plats, med rätt

för att bättre kunna släppa loss från våra

in genom näsan och in i hela kroppen.

personer, i rätt tidpunkt, säger han.

tankar och känslor just i stunden. Det

Du kan bli distraherad av olika tankar

Marcus Rantala talar om att kunna

enda vi behöver tänka och känna är den

och känslor, men det är viktigt att inte

paketera sitt budskap rätt, att kunna

luft vi andas in och ut.

tiv" som vi får höra en engagerad Mikaela

försöka tvinga bort dem. Acceptera att

föreslå lösningar på problem (inte bara

Hur ska vi då börja med andnings-

de finns där och dra tillbaka uppmärk-

berätta vad som är fel eller borde ändras),

och meditationsövningar? Vi är omrin-

samheten till andningen när du blir

och att man kontaktar nyckelpersoner

gade av information om olika former

medveten om att tankarna vandrat iväg.

som kan föra vidare förbundets åsikt i en

av meditation, yoga och mindfulness-

Fortsätt såhär och sitt kvar en stund. Alla

viss fråga.

övningar och både forskning, individu-

meditations- och andningsövningar är

- Servera så mycket information

ella och närståendes upplevelser samt

individuella och när vi satt tid på att öva

som möjligt så enkelt och konkret som

hörsägen framhäver betydelsen av dem

oss på medveten andning är det även

möjligt!

för den mentala hälsan. För många kan

lättare att fokusera på andningen i det

det kännas som ett stort projekt att ta

dagliga livet.

Text: Pernilla Nylund Respons 9


TEMA ANDNING

Foto: Pixabay.com

Kravlös yoga passar alla Det här har jag verkligen inte tid med, tänker jag då jag småspringande med hjälp av google maps försöker hitta till yogastudion i tid för att delta i ett MediYoga-pass en måndag förmiddag. Alla ogjorda arbetsuppgifter och en mild spänning inför ett anförande senare samma dag får mig att känna dåligt samvete för ”oeffektiv” användning av arbetstid. TEXT: NONNI MÄKIKÄRKI

J

ag överväger att avboka, men bestämmer mig för att ge det en chans, för jag har hört att

vetna processer i vår kropp. - Andas in genom näsan, börja

försöker skicka iväg tankarna som flygande kuvert då de dyker upp.

med att spänna ut magen, fortsätt

en av de mest kraftfulla

genom att vidga revbenen upp och

Fylld av ro

metoderna för att dra stress ur krop-

ut åt sidorna och avsluta inandningen

Och så plötsligt inser jag att det är tyst

pen och skapa lugn och ro är att andas

genom att lyfta upp nyckelbenen med

i mitt huvud! Och att det måste ha

på ett sätt som lugnar ner. Och det är

bröstkorgen, vägleder instruktören oss

varit så en längre stund. Jag är fylld av

just det som MediYoga går ut på.

då vi börjat vårt pass.

en ro som jag vanligtvis inte upplever

Jag hinner i tid och möts av Dan-

- Håll andan en stund och andas

i vaket tillstånd. Mitt huvud arbetar

iela Lindqvist, Medi- och Hatha Yoga-

sedan ut långsamt. Låt nyckelbenen

för fullt från den stund jag vaknar till

instruktör, som berättar att andningen

sjunka, därefter revbenen och slut-

dess att jag på kvällen lägger huvu-

hos de flesta av oss är en omedveten

ligen sjunker magen tillbaka in igen.

det på kudden, dödstrött av allt tän-

funktion men att den kan ändras med-

Hon uppmanar oss att låta våra tankar

kande - till stor del onödigt och ofruk-

vetet genom olika andningstekniker.

komma och gå. Och visst skulle jag

tbart- och det ständiga analyserandet

Med en medveten förändring av and-

vilja vara henne till lags, men när jag

av än det ena, än det andra. Tack och

ningen kan vi direkt påverka hur vi

bara inte klarar av att stoppa virrvar-

lov tystnar tankarna då och jag bru-

mår fysiskt, psykiskt och emotionellt

ret i mitt huvud – ni vet de där to-do

kar somna omedelbart. Tyvärr hålls

och det är ett verktyg som gör att vi

listorna och inplanerade middagsup-

det inte alltid tyst i mitt huvud tillräck-

kan påverka sinnet och undermed-

pköp... Men jag gör mitt bästa och

ligt för att jag ska känna mig utvilad

10 Respons


på morgonen. Framförallt då jag är stressad känns det som att tankarna i mitt huvud väcker mig mitt i natten och vägrar sedan att försvinna, hur jag än försöker. Och tro mig, det är inga vänliga, smickrande påståenden den tiden på dygnet! Om det här låter bekant, kan MediYoga faktiskt vara till hjälp. Yogan har

Boktips!

Medveten andning: grunden för hälsa, energi och harmoni

visat sig ha en positiv inverkan på både insomning och själva sömnen.

Att det är viktigt att andas är

via denna bok och via kurser i

Den hjälper inte bara vid sömnprob-

ingen nyhet. Men få av oss är med-

Sverige, England och USA inspire-

lem och erbjuds idag på över 200

vetna om att HUR vi andas de ca

rat tusentals människor att förbät-

sjukhus och vårdcentraler i Sverige

1 000 andetag vi tar varje timme

tra sin vardagsandning och därmed

med stor framgång i återhämtning

påverkar varje liten del av vårt liv -

erhålla de stora hälsovinster det

från depression och andra former

fysiskt, mentalt, känslomässigt och

ofta medför. Med sitt enkla andn-

av psykisk ohälsa, rehabilitering och

andligt. Andningen förser krop-

ingskoncept vill författaren få oss

behandling av hjärtpatienter, lång-

pen med syre och är en av våra

att upptäcka den inneboende kraf-

varig migrän och många andra till-

mest

funktioner.

ten i vårt andetag. Medveten andn-

stånd där tillfrisknandet är en lång och

Tack vare syre kan vi tillverka stora

ingsträning har visat sig vara effek-

komplex process.

mängder energi och möta krop-

tivt vid bland annat sömnproblem,

pens enorma energibehov. Men

stress, hjärtproblem, snabbare åter-

Enkla rörelser

sköter inte andningen sig autom-

hämtning vid träning, minskad oro

Men själva yogan kräver inga extra

atiskt? Det stämmer förvisso. Men

och ökad trygghet.

förkunskaper och det är lätt att följa

väldigt många andas idag på ett

instruktionerna. Största delen av yoga-

sätt som går att förbättra avsevärt.

passet utförs antingen liggande på

Vi andas för snabbt, för ytligt, för

Titel: Medveten Andning

golvet under en skön filt eller sittande

mycket och för ofta eller så håller

Författare: Anders Olsson

i den ställning som känns bäst. Rörel-

vi andan eller upplever att vi inte

serna är enkla och ordet kravlöst dyker

andas alls.

grundläggande

upp då jag senare förklarar åt en kol-

Dessa andningsmönster är väl-

lega det jag just upplevt. Jag vet inte

digt ineffektiva och det är ungefär

om det är korrekt att kalla ett yoga-

som att köra bil med handbromsen

pass kravlöst, men det jag menar är

åtdragen litegrann. Vi kommer dit

att rörelserna är väldigt enkla och jag

vi ska, men vi tvingas trampa hård-

behövde inte alls fundera om jag gör

are på gaspedalen och det går åt

dem rätt eller inte. Dessutom gjordes

mer bränsle och slitaget på bilen

allt med slutna ögon.

ökar.

Tankar av otillräcklighet försvann

Den här typen av andningsmön-

under yogan. Då passet tog slut,

ster utgör en stor stress för kroppen

kändes det betydligt lättare att fortsätta

som leder till syrebrist och energi-

dagen. Paradoxalt kändes det som att

brist. I boken Medveten Andning får

den dryga timmen då jag närmast

vi ta del av hur andningen fungerar

fokuserat på att andas rätt gett mig

i kroppen och hur en felaktig andn-

mera tid och en förkortad to do-lista.

ing påverkar oss negativt.

Just precis vad jag behövde.

Författaren Anders Olsson har Respons 11


Befinner du dig i tvivelzonen? 31-åriga Linn Jung hör till generationen som går i väggen. Hon säger att hon alltid har vikt sig tredubbel för att vara andra till lags, alltid kört på i hårt tempo utan att vila och varit dålig på att lyssna inåt. TEXT OCH FOTO: PERNILLA NYLUND

H

on säger att hon är tacksam för vännen som tvingade henne att ringa och söka hjälp. Om det inte

hade varit för denna vän skulle hon bara ha fortsatt i samma tempo, tror hon. - Jag hade ingen koll på vad det finns för symtom för utbrändhet och utmattningssyndrom och jag tänkte att det hör väl till att ha lite ångest hela tiden. - Men jag började inse att kroppen sa ifrån då jag hade hög feber en gång i månaden, fick små blackouts när jag pratade och började tappa närminnet. Det var då jag ringde och bad om hjälp. Det kom aldrig någon ”vägg”, och jag tycker egentligen inte om det begreppet. Jag tycker att man borde prata om tvivelzon istället. När man börjar fundera och

- Kroppen är oftast smartare än huvu-

tvivla på om man är frisk eller sjuk så ska

det. Jag var expert på att stänga av

Roliga saker tar också kraft

man söka hjälp. Vi behöver reagera redan

kroppens signaler. Jag trodde att det

Hon menar att om man inte har varit i

i tvivelzonen, säger hon.

skulle komma en ordentlig krasch, men

utbrändhetsträsket så ser man annor-

det gjorde aldrig det.

lunda på stress. Man tänker kanske att

Kroppen smartare än huvudet

trötthet innan jag blev sjuk. Jag tänkte

Det är på föreläsningen ”När väggen ald-

ofta ”idag kommer att vara dagen då

- Jag trodde att det fanns positiv stress

rig kommer” som vi får ta del av Linn

jag inte orkar mera”. Det fanns inget

och negativ stress. Det tror jag inte idag.

Jungs erfarenheter av sjukskrivning

utrymme för trötthet i min kalender.

Stress är stress och efter en aktiv period

- Jag minns att jag var livrädd för

efter en utmattning. Föreläsningen ord-

Hon förklarar att hon aldrig har varit

nas som ett samarbete mellan Psykoso-

deprimerad eller ledsen. Bara tokslut.

ciala förbundet och Jakobstads Arbis och

Helt slut.

hålls den 10 oktober, på Världsdagen för psykisk hälsa.

allt som är roligt ger en massa energi, och så kör man på.

behöver man återhämtning. Allt som är roligt ger inte energi. När Linn Jung återgick till arbetslivet

- Idag har jag ett annat förhåll-

på HSS Media började hon först med 40

ningssätt till mig själv och mitt sätt

procents arbetstid. Sen gick hon upp till

Salen är fullsatt när bloggaren och

att leva. Jag ser alltid till att det finns

60 procent och slutligen 80 procent. Hon

mediaproducenten Linn Jung föreläser.

utrymme för vila, jag försöker alltid

går även i terapi för att lära sig att inte

Hon presenterar tio punkter som hon har

hitta en balans mellan vila och aktivitet.

ha så orimliga krav på sig själv, för att

funderat på, under- och efter sin sjuk-

Tänk, att jag är 31 år och inser det först

påminnas om att göra bara en sak i taget

skrivning.

nu!

och för att stärka sin egen självbild.

12 Respons


200 personer deltog på Livsloppet Glädjande många, uppskattningsvis 200 deltagare, slöt upp när Livsloppet arrangerades

Tack till sponsorer!

för andra gången i Jakobstad. Loppet gick av stapeln den 10.10, som är den Internationella Världsdagen för psykisk hälsa. Trots det mulna och regniga vädret så var det inget fel på humöret bland deltagarna, idel glada miner! Målgången skedde vid musikcafé After Eights innergård och där bjöds det på frukt och saft och musikunderhållning. Deltagarna kunde också ta del av informationsmaterial från bl.a. Psykosociala förbundet, Psykosociala föreningen Contact, Svenska Österbottens anhörigförening och Folkhälsan.

Respons 13


Project liv - trygghet och glädje för det långtidssjuka barnet

V

ita väggar, ett litet rum,

Bakgrund

en liten patientsäng mitt

Project liv rf är en förening som vill

stad, Österbotten i juni 2014 av Nina

i det lilla rummet och i

skapa mer glädje i långtidssjuka

Brännkärr-Friberg,

Project liv rf grundades i Jakobingenjör

och

den lilla sängen låg min

barns och familjers vardag –ober-

mamma till ett tillfrisknat leukemi-

dotter. Påsken kom och gick utan-

oende av barnets diagnos. Det gör

sjukt barn, media- och kulturprodu-

för mitt fönster, utanför min värld…

föreningen under mottot ”to bring

cent Johanna Stenback och patient-

så såg min situation ut för några år

back a lost smile”. Eftersom målet är

kurator Gunnar Norrlund.

sen och med en sjukskötarutbildn-

att återinföra glädje i barnens var-

Barn måste få vara barn också

ing i bagaget började jag fundera på

dag är verksamheten varierande och

i svåra stunder, både som patient

förbättringsalternativ… Vad skulle ha

omfattande. Ingenting är för litet och

och som närstående syskon, känna

infört mer glädje i det lilla rummet

inget är för stort och omöjligt.

glädje och iver såväl hemma som i

och vad skulle ha gjort att påsken

Inledningsvis fanns Project liv i stor

sjukhusmiljöer. Därför arbetar Pro-

flyttat in också till sjukhusets isol-

utsträckning till för barn med svåra

ject liv med hjärtat, barnasinnet, pas-

eringsrum? Jag fann Project liv och

fysiska sjukdomar men den psykiska

sion och utgående från den Gyllene

min första tanke var att skapa glädje

ohälsan framträder ständigt alltmer.

regeln. Med enkla medel och konk-

just under högtider. Som ett resultat

Därför samarbetar föreningen föru-

ret verksamhet underlättas familjer-

av detta föddes idéen om pysseldo-

tom med sjukhusens barnavdeln-

nas vardag och glädjen kan återin-

nationer till barnavdelningarna, både

ingar

föras i utmanande situationer. Även

till de somatiska och de psykiatriska.

avdelningar och hemsjukhusen.

14 Respons

även

med

barnpsykiatriska

om föreningen startat i Österbotten


är den idag aktiv runtom i stora delar

guider. Project liv är även med och

av landet.

Project liv vill att det långtidssjuka barnet, föräldrarna och/ eller syskon ska ha möjlighet att få den där lilla guldkanten på vardagen. Drömdagen gör att familjen orkar kämpa vidare.

Trevligare sjukhusvistelser Vården har en central roll i Project livs verksamhet. Project liv vill vara med och förbättra förutsättningarna för att barnen ska få uppleva glädje trots sjukdom. Kontakten till vården är bred och samarbete sker med en rad sjukhus, ambulanser och vårdcentraler för att kunna skapa trygghet och igenkänning under hela vårdkedjan. Project liv erbjuder en mängd

sammanför

olika

ovanliga

diag-

noser för att på så sätt stöda den enskilda

familjen.

Stödformerna

varierar också väldigt utgående från behoven hos familjerna.

Hjälpande händer Project liv samarbetar idag med en rad företag, organisationer, högskolor och privata aktörer. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Som privatperson finns det mycket man kan göra för att stöda Project livs arbete. Om man känner att man vill bidra med sitt kunnande

olika varianter av glädjefyllda inslag

på något sätt kan man anmäla sig

i

erbjuds

som en frivillig hjälpande hand

färgglada

och erbjuda sin hjälp i stort som

inredning för vänt- lek- och under-

smått- kanske man vill hjälpa till

vårdverkligheten,

sjukhusen

Project

bl.a. livs

att sy partypacks, köra pysselpåsar

sökningsrum som kontrast till den annars så vita och sterila miljön,

ditor för en dag, en annan drömmer

till sjukhusen eller erbjuda vard-

klistermärken (wallies) för väggar i

om att åka slalom eller träffa sin

agshjälp. Privatpersoner kan även

mindre patientrum, partypacks för

idol, ja drömmen är alltid unik och

bli stödjande medlemmar till före-

barn som firar sin födelsedag på

bör så få vara.

ningen eller ge en valfri engångsdonation.

Project

liv

har

också

sjukhus eller behöver stöd för firan-

I vissa fall är det emellertid så

det i hemmet, pysselpåsar till avdel-

att det är föräldrarna som behöver

produktförsäljning till förmån för

ningarna i samband med högtider (i

få ett avbrott från vardagen och

verksamheten som finns att köpa på

Österbotten) m.m.

det

avkopp-

hemsidans webshop. Produkterna

lande hotellpaket under veckoslut.

passar bra som gåva t.ex. vid bemär-

Drömdagar

På liknande sätt kan även syskon

kelsedagar. Som företagare kan man

Project liv vill att det långtidss-

behöva

genom

också stöda både genom tjänster

juka barnet (oberoende av diag-

att få en egen drömdag eftersom de

och donationer. Project liv behöver

nos), föräldrarna och/eller syskon

ofta ofrånkomligt kan bli åsidosatta

allt från frisörer till bilmekaniker.

ska ha möjlighet att få den där lilla

i familjer med ett långtidssjukt barn.

Project liv kan och vill rycka in

guldkanten på vardagen. Drömda-

Project liv ordnar även drömda-

med glädje i den osäkra varda-

gen gör att familjen orkar kämpa

gar där flera familjer kan delta sam-

gen, men även finnas med som en

vidare eller alternativt har något

tidigt. Dessa evenemang är ofta

extra trygg och välbekant nämnare

att se framemot då alla behandlin-

någon form av samarbetsprojekt

under hela vårdkedjan! Project liv

gar är över. Därför ordnas idag ca

med andra aktörer som tex kon-

finns idag med i ambulansernas tak

40 enskilda drömdagar per år och

serter eller teatrar.

i form av klistermärken, i lek- och

möjliggörs

genom

uppmärksammas

antalet ökar ständigt.

undersökningsrum och som wallies

Stöd för familjerna

på väggarna i långa vita korridorer

drömma sig bort. ”Om jag fick önska

Project liv vill vara ett stöd för alla

och i små isoleringsrum.

mig något, längta efter något, vad

familjer

långtidss-

Allt är möjligt för att återinföra

skulle det vara?”

jukt barn. Vi stöder bl.a. genom

glädje i det långtidssjuka barnets

Barnet

ska

möjlighet

att

som

har

ett

Barn är så idérika och deras fan-

podcasten LIVET, vår blogg och

vardag. Project liv kan inte rädda liv

tasi vet inga gränser när det gäller

genom en alldeles nyligen startad

– men vi vill att det ska vara liv så

drömmar, vilket syns i drömda-

facebookgrupp för svenskspråkiga

länge liv finns!

garna. Drömmen kan vara den allra

familjer med långtidssjuka barn-

minsta lilla önskan eller den största

KAMRATSTÖD. Vi månar också om

familjeresan och allt däremellan. Ett

vård på eget modersmål och vär-

Susanna Back

barns högsta önskan är att se en

nar därför om svenskans ställning

Project liv, Vasa

pingvin, någon annan vill vara kon-

genom översättning av olika vård-

www.projectliv.fi

Respons 15


Foto: Pixabay.com

"Viktigt lyssna till patientens tankar, minnen och livshistoria" I början på september fick vi ta del av en intressant föreläsning på FinFamis kontor i Vasa. Psykiater Michael Slama föreläste med utgångspunkt i nyazeeländska professorn Bryan Brooms teorier om att man ska se människan som en helhet, där kropp, sinne och själ/ psyke inte åtskiljs. TEXT: PERNILLA NYLUND

M

an borde inte skilja på

medicinska vården utvecklas i den

tet – är sannolikt av stor betydelse

kropp och själ, men av

riktningen att man i framtiden dis-

beträffande uppkomsten av många

någon anledning gör

kuterar patientens liv och leverne i

kroppsliga sjukdomar. Men detta pra-

vi det. Jag anser att

lika hög utsträckning som symptom

tar man alltför lite om idag, menar

och eventuella genetiska eller med-

Michael Slama.

kropp och själ hör ihop. Att fråga efter, och lyssna på,

födda faktorer.

- Om patienten möter en läkare

patientens livshistoria kan vara av

- Sambandet mellan patientens

som använder sig av någon form

stor betydelse i vården av fysisk sjuk-

subjektivt upplevda livssituation och

av psykoterapeutisk coachning, och

dom. Michael Slama hoppas att den

hur den hanteras – oftast omedve-

patienten får möjlighet att ventil-

16 Respons


- Man borde inte skilja på kropp och själ, men av någon anledning gör vi det. Jag anser att kropp och själ hör ihop.

Lyckat Anhörigseminarium i Vasa Lördagen den 28 oktober arrangerades Anhörigseminariet 2017 på Folkhälsanhuset i Vasa. Under dagen diskuterades bland annat hur man kan stärka sig själv i

Michael Slama

rollen som anhörig till någon med psykisk ohälsa. Som anhörig bär man ofta både sig själv och den som är sjuk. Men vad kan man göra för att ta hand om sig själv? Deltagarna bjöds på två föreläsningar och en avslutande diskussion. Malin Knip föreläste om metoden ACT (Acceptance and commitment therapy) och erfarenhetsexpert Taina Edén berättade om vad som sker ”Bakom fasaden" - det man oftast inte berättar för sina anhöriga. Seminariet är ett samarbete mellan Svenska Österbottens Anhörigförening, FinFami Österbotten och Psykosociala förbundet.

era sina associationer - tankar och

FOTO: LEENA PAKKANEN

minnen – beträffande sin livssituation, då kan det leda till att sjukdomen avstannar och att vissa följdsjukdomar aldrig kommer. Detta gäller i synnerhet vid en nydiagnostiserad sjukdom. - Men det psykosociala arvet är ett faktum, vilket innebär att det inte är alldeles lätt att förändra invanda rutiner eller en viss typ av livsstil. Hur vi lever förmedlar vi vidare från generation till generation. Ändå tycker jag det är viktigt att diskutera följande tre frågor i samband med att en sjukdom diagnostiseras: Varför får just jag denna sjukdom? Varför just nu? Och slutligen den kanske mest

Taina Edén

intressanta men minst beaktade frågan: Varför får jag sjukdomen just på detta ställe på kroppen? Slama anser att det är viktigt att alla dessa tre frågor "ventileras", och får en ventil att komma ut - närmast ur det förträngda undermedvetna. Det kan leda till att sjukdomen avstannar och vissa följdsjukdomar aldrig kommer eftersom patienten lär sig att ge uttryck även åt negativa livsupplevelser och inte förtränga dem i det omedvetna med kroppslig sjukdom som följd. - Att förändra sina vanor även beträffande hur man hanterar svåra eller tabubelagda saker är inte lätt, men en viktig förutsättning för att hålla sig frisk, säger han.

Malin Knip

Respons 17


Foto: Pixabay.com

Om barnets upplevelser under krigstid Paul Salo har skrivit en bok om hur det var att vara barn under krigsåren och i efterkrigstidens Finland, Mitt liv som barn i krigets skugga. Författaren är född och uppvuxen i Kovjoki i Nykarleby och var fyra år 1939 när vinterkriget bröt ut. Han skriver att han vill ta in oss vuxna i barnens värld och skapa förståelse för hur vi under svåra levnadsförhållanden kan möta barnen i deras begränsade tankevärld. Huvudpersonen Ingmars berättelse är författarens skildring av sin egen barndom. TEXT: EIVOR FINNÄS

M

amma, vad är krig?

tid. Men freden blev kort, fortsättning-

agslivet på landsbygden under krig-

Pappa måste resa nån-

skriget bröt ut och pappa kallades in

såren. För de hemmavarande, mest

stans långt bort. Ing-

på nytt. Den här gången förstod Ing-

gamla män, kvinnor och barn, var

mar förstod inte vad

mar att ”kriget” var ett farligt ställe,

det hårda tider med mycket arbete.

de vuxna pratade om, ord som krig

att det inte var säkert att pappa skulle

Men svårigheterna skapade också

och fronten och stupa, men han såg

komma hem tillbaka.

sammanhållning.

Talkoandan

var

tårarna i mammas ögon. Hans fråga

Allt blev så annorlunda, männi-

stark och man hjälpte varandra. Det

blev utan svar. ”Mamma när kommer

skorna i byn blev så tysta, man hörde

var också en självklarhet att barnen

pappa hem?”. Ingmar frågade och

nästan inga skratt. Mamma var led-

tog del i arbetet, allt efter ålder och

frågade och mamma svarade ”snart”.

sen, men hon sjöng ofta när hon

förmåga. Det är intressant att läsa om

Småningom lärde han sig att pappa

arbetade. Ingmar såg att hon var led-

de olika vardagssysslor och arbeten

inte skulle komma hem till kvällen.

sen men blev ändå tröstad av sången.

som utfördes, så annorlunda då mot

Han förstod ingenting men tog in de vuxnas oro och kunde inte leka då mamma inte var som hon brukade. Pappa återvände hem efter vinter-

dagens tillvägagångssätt. Jag slås

Vardagslivet på landsbygden

ideligen av hur mycket som förändrats på en historiskt sett kort tid.

Livet går vidare, också under de

kriget. Han byggde nytt hem åt

svåraste

Förfat-

inblick i barnens värld, där leken har

familjen och allt var som vanligt en

taren ger en levande bild av vard-

sin givna plats. Författaren berättar

18 Respons

omständigheter.

Som läsare får man också en


Livet går vidare, också under de svåraste omständigheter. Författaren ger en levande bild av vardagslivet på landsbygden under krigsåren.

len. Han kunde få våldsamma utbrott av små saker, kunde bli så upprörd att han svimmade och fick kramper. Han

Contact rf säljer väggkalender

var ofta på helspänn och redo att försvara sig mot ryssen. Ibland också på

Om du vill stöda verksamheten på

nätterna. Barnen fick lära sig ta ansvar

Psykosociala föreningen Contact rf kan

för pappas humörsvängningar, inte

du köpa deras väggkalender för 2018

säga emot eller ställa till med något

med texter varje månad om psykisk hälsa.

som kunde reta honom. Att leva med

Bilderna gjordes i samband med Livslop-

den sjuka, traumatiserade pappan

pet 2017 av studerande på yrkesskolan

blev tungt för hela familjen. Ingmar

Optima i Jakobstad. Pris 10 euro/st och 5

ville bara gråta när han tänkte på hur

st för 25 euro.. Postkostnader tillkommer.

om spännande lekar som lektes med

det var före kriget. Då var pappa glad,

stor uppfinningsrikedom och inte

tog barnen med överallt och lekte

Kalendern kan betällas av:

krävde annat än fantasi och egen-

med dem. Utan att Ingmar förstod det

Anki Sundqvist, verksamhetsledare

händigt skapade leksaker. I barnens

skapades i honom ett hat mot ”rys-

anki.sundqvist@contactrf.fi

krigslekar var ”ryssen” den naturliga

sen” och kriget. Det var ”ryssen” som

fienden.

förstört hans pappa. Mamma såg hans

Det var mycket fattigt och Ingmars mamma fick kämpa för att

hat och en gång sa hon stilla, som till sig själv ”vi måste kunna förlåta”.

hålla Ingmar och hans fyra syskon med mat och kläder. Alla dagar fanns

Tryggheten rubbad

inte mat så de kunde äta sig mätta.

Kriget var närvarande länge efter

Mamma skulle ta hand om korna

freden. Det hade rubbat grundtryg-

och fåren. Höet skulle bärgas, pota-

gheten hos både ung och gammal.

tis odlas, svamp och bär tas tillvara.

Under många år var Ingmar otrygg,

Hon bakade bröd, ibland av frusen

rädd att kriget skulle komma till-

säd när inte annat fanns. Hon kärnade

baka. Han drömde mardrömmar och

smör, gjorde ”kaffe” av rostad råg och

vaknade genomsvettig med hjärt-

kokade tvål av djurens inälvor. Hon

klappning och försökte gråta tyst så

spann garn och stickade och sydde

de vuxna inte skulle höra. Han var

kläder av gamla vadmalsrockar och

också sängvätare.

annat hon hittade.

För

Ingmars

del

upphörde

mardrömmarna först i vuxen ålder.

Pappa var skadad

Han har också småningom fått fred

En dag, medan kriget ännu pågick,

med sig själv och tankarna på ”rys-

kom ett telefonsamtal från Kuopio

sen”.

sjukhus. Pappa var skadad och svårt

Boken är ett läsvärt, viktigt doku-

invalidiserad. En bomb hade slagit ner

ment över en svår tid i vårt land.

nära lastbilen han åkte på och av luftt-

Ovanlig

rycket hade han flugit 30 - 40 meter in

kriget ur barnets perspektiv. Bar-

bland träd och stenar. Han betraktades

net som mera känner än förstår det

som 100 procent hjärninvalid. Dagen

farliga. Barnet som hör ängslan i de

när pappa kom hem, som Ingmar så

vuxnas röster men blir utan svar på

väntat på, blev ingen bra dag. Pappa

sina frågor. Säkert av ren omsorg, av

var delvis förlamad på höger sida och

vilja att beskydda dem, men ingent-

hade svårt att gå. Synen hade påver-

ing försvinner av att man låter bli att

kats så han såg dubbelt om han lyfte

prata om det. Det här väcker viktiga

blicken vilket ledde till att han hela

frågor i mig. Hur tar man in barnen i

tiden såg ner i marken. Det värsta var

en svår verklighet och samtidigt sky-

ändå den psykiska förändringen, han

ddar dem från det värsta? Hur möter

reagerade som ett barn och ingent-

man barnens rädsla när man själv är

ing fick gå emot honom. Tålamodet

rädd? Vi har mycket att lära av Ing-

var kort och han tappade fort kontrol-

mars berättelse.

genom

att

den

skildrar

SPA/HÄLSORESA PÄRNU TERVIS ESTLAND

18.2-24.2-2018 529 € BUSS-BÅT-HELPENSION LÄKARBESÖK6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET (3 BEH. PER DAG)

RUTT: PARGAS-KIMITOEKENÄS O.S.V. TERVIS HAR SERVICE ÄVEN PÅ SVENSKA God Jul & Gott Nytt År

FRÅGA MERA PÅ

PARTOURS 0440 524911 partours@parnet.fi

STILLHET NÄRVARO BUDSKAP Stöd – samtal – själavård www.esboforsamlingar.fi Respons 19


Hurra för dagarna på Houtskär! Vi fick ett brev från en av deltagarna på anpassningskursen i skärgården som hölls i september.

K

lockan är 02.15 på mor-

Stöttade varandra

gonnatten, väntar på min

Vi var en grupp på tolv kursdelta-

Minigolf provade vi på och det

väninna som ska köra mig

gare och var en väldigt samman-

hördes glada skratt i gruppen mest

till Vasa, där Onnibuss vän-

hållande grupp. Vi hjälpte och stöt-

hela tiden. Och förlorare blev hel-

tar och för oss till Åbo. Under resans

tade varandra och trivdes väldigt

ler inte sura. Efter golfen måste vi

gång såg jag några medlemmar jag

bra ihop. I programmet hörde en

naturligtvis besöka Houtskärsloppis

känner stiga på, och det kändes bra att

vandring till utkikstornet – van-

dit vi promenerade iväg efter en bra

det kommer bekanta med.

dringen var sex kilometer lång och

golfrunda.

en av oss!

Framme i Åbo blev det att byta

som tur var fick vi åka taxi tillbaka

Matbordet kallade än en gång,

buss, Skärgårdsbussen med byte i

till Skärgårdsskolan! Men det hände

och den ljuvliga mat som väntade i

Galtby och en resa med tre färjor

nog under vandringens gång en del

matsalen. Sen blev det allmogeseg-

innan vi var framme på Houtskär.

blessyrer, som att en deltagare blev

ling för hela slanten. Även där ute

Kursledarna Hasse och Lilli mötte

stungen av åtta jordgetingar, några

på böljan blå hände det lite bless-

oss när vi äntligen kom fram, välbe-

föll, men skadade sig inte, tack och

yrer. Men som tur var hamnade

hållna, framför matsalen där mycket

lov. Och humöret var det inget fel

ingen i vattnet.

tid förbrukades med god mat och

på, trots allt som hände var ingen

i goda vänners lag. Ilkkas under-

sur och tvär – alla hade kämparan-

Värdefull information

bara kokkonster och trevliga humör

dan kvar i alla fall! Inte ens älgflu-

På våra föreläsningar och gruppdis-

mötte oss vid varje måltid. Även i

gorna, som jag hittade när jag redan

kussioner som hölls några gånger per

skogsbrynet där vi stekte plättar på

gått och lagt mig, kunde dämpa

dag, fick vi värdefull information om

Muurikkapannu var han med oss

obehaget för dem med stoltheten

mediciner och om hur människans

och skojade med oss, och han prat-

över vad jag åstadkommit och klarat

psyke fungerar. Hasse var ovärderlig i

ade en trevlig finska som förgyllde

den långa vandringen. Och är säker

sina kunskaper inom psykiatrin. Och

vår tid på Houtskär!

på att det kändes lika bra för var och

Lilli, vår egen Muminmamma, var

20 Respons


Primula firar 10 år Vänstugan Primulas 10-årsjubileum firades i Kristinahallen i Kristinestad 3 november. Temat för kvällen var En kväll för livet - med Kaj Kunnas. TEXT:CHRISTINA CALDÉN-BACK FOTO:ISABELLE BACK

kreativ

(som

hon

alltid

brukar

Kaj varvade sina tankar och livserfaren-

trädande en soffa, som den lokala

heter med ett digert sång-och musikin-

möbelbutiken lånat ut. Till den soffan

slag. Nanna Rosengård både inledde och

välkomnade Kaj vem som helst. När fest-

avslutade festen med sång. Omkring 250

kvällen tog slut passade många på att ta

gäster fanns på plats. Sonja Biskop sjöng

sig en pratstund i den med Kaj och sam-

både solo och tillsammans med elever

tidigt inhandla hans nyutkomna bok.

och lärare från Axxell Lappfjärd. Håkan

Kvällen med alla tankar, underbara

Omars kompade sig själv på gitarr och

toner, god vegetarisk paj och födelsed-

även han sjöng duett tillsammans med

agstårta blev verkligen en kväll för livet,

Sonja.

representanter

att minnas, komma ihåg och ta med sig

vara) med olika pyssel och aktiv-

Patrik Ragnäs och Åsa Blomstedt upp-

till vardagen. Ett minne att leva länge på.

iteter. Alltid lika varm och trev-

vaktade jubilaren.

lig på sitt Lilli-vis. Jag har varit på

Kommunens

På scenen fanns förutom alla upp-

Grattis Vänstugan Primula! Vi alla som var med på festen gläds med 10-åringen.

flera olika kurser runt om i Finland

där Lilli varit en av ledarna. Och i ärlighetens namn så är hon precis lika fin som för tolv år sedan då jag träffade henne för första gången. Lilli kan konsten att skapa trivsel och värme omkring sig! Hasse tapetserade väggar med papper där vi hade tankar om vad vi ville göra för att förändra oss under kursens gång. Och sista dagen på kursen funderade vi tillsammans i gruppen på den frågan. Var och en av oss kunde konstatera att det visst är möjligt att förändra sig. Att vi alla har ansvar för vårt eget liv, och kan

Duetto r.f:s resa

påverka när och hur det ska ske.

Duetto r.f gjorde en resa till Ekenäs och Dragsvik garnisonen den 7.11.2017.

Men man behöver nog stöd och

Vi åt god mat på GH i Ekenäs och fortsatte till garnisonen i Dragsvik där vi fick kaffe med

hjälp.

munk på soldathemmet. Vi var 26 Duetto-medlemmar med på resan.

Alla vi som deltog var väldigt nöjda och TACKSAMMA över att

Text: Niina Määttä Foto: Ralf Hermansson

vi fick möjlighet att närvara på anpassningskursen

i

Houtskär!

Och jättestort tack till Psykosociala förbundet, från tio glada deltagare, för den härliga upplevelsen! Vi lever länge på det vi fått vara med om.

Text: Susanna Gröndahl Malax den 2 oktober 2017 Respons 21


En lätt och trygg dosdispensering av mediciner, hjälper i vardagen

Anja – doserar läkemedlen tryggt Anja är ett tryggt och säkert sätt att få sina mediciner färdigt utdelade i dospåsar. Apoteket expedierar de tabletter och kapslar som är patienten använder regelbundet, förpackade i engångsdospåsar för två veckor åt gången. Tjänsten är avsedd för alla, oberoende ålder eller mängd av mediciner. Tjänsten passar både personer som bor själva och personer på servicehem eller i hemvården. Tjänsten sparar tid för vårdpersonalen och garanterar en felfri dosering av mediciner till patienten. Anja finns redan på nästan 300 apotek. dig med Anja!

22 Respons Bekanta

anja.fi


Två hedersmedlemmar utnämndes på höstmötet

Rönnlund återvald till styrelseordförande

På Psykosociala förbundets höst-

samhet. Förbundet vill genom dessa

På Psykosociala förbundets höst-

möte i Helsingfors den 1 november

utnämningar visa vilket betydelsefullt

möte i Helsingfors 1.11 återvaldes

utnämndes

hedersmedlemmar.

arbete Kjell Österberg och Gunnar

Christer Rönnlund, Sydösterbotten,

Kjell Österberg från Ekenäs och Gunnar

Enlund har gjort. Hedersmedlem är

till styrelseordförande för 2018. Det

Enlund från Pedersöre har båda suttit

en titel man behåller hela livet. Psyko-

blir Rönnlunds femte år som styrel-

många år i förbundets styrelse och

sociala förbundet har sedan tidigare

seordförande för förbundet. Några

varit aktiva i förbundets styrelseverk-

utsett 5 hedersmedlemmar.

nya

två

Hedersmedlemmen Gunnar Enlund fick ta emot ett diplom av förbundets verksamhetsledare Bodil Viitanen.

styrelsemedlemmar

valdes

också av höstmötet, (+ personliga suppleanter): Ordinarie

Marja-Lena

Södergård,

ersättare Jarkko Pirttiperä (Vasa med omnejd) Ordinarie Maj-Len Jossfolk, ersättare Paavo Rantala (Södra Österbotten) Ordinarie Henrik Lagerberg, ersättare Martina Lindholm-Eriksson (Åland) Ordinarie Johanna Cresswell-Smith, ersättare Gaby Langinauer (Helsingfors med omnejd) I styrelsen 2018-2019 ingår även följande styrelsemedlemmar: Pamela Kinnunen, Nyland

Mentalhälsomässan 2017

Eivor Finnäs, Norra Österbotten Ingvor Swahnström, Åboland

Psykosociala förbundet fanns givetvis med på Mentalhälsomässan i Helsingfors 21-22.11. Vi delade monter med Psykosociala föreningen Sympati rf och Psykosociala ungdomsföreningen Acceptans rf. Det blev två lyckade dagar och vi vill passa på att sända ett varmt tack till alla er som besökte oss och stannade till i vår monter!

Ordförandes hälsning Tack för det stöd jag fick vid valet av ordförande för år 2018. Vad känner man efter ett sådant stöd? Ödmjukhet och ansvar! Ansvar att leda Psykosociala förbundet. Vårt förbund är inte stort, men ack så värdefullt. Vi vill verka på svenska, oerhört viktigt idag när svenskan hela tiden naggas i kanterna. Tack för år 2017! God Jul och ett Gott Nytt År 2018 till Er alla! CHRISTER RÖNNLUND styrelseordförande Psykosociala förbundet Respons 23


Hedra minnet H Begravningstjänster med tiotals år av erfarenhet. B Blomsterarrangemang, unika kistor, urnor.

God Jul och Gott Nytt År

Nu även i BORGÅ.

06-3651 135

Vi rekommenderar tidsbeställning.

050 536 0084 /Stina

Blomster- och Begravningstjänst

P. Borg & Co

www.optimaedu.fi

Fredsgatan 25, Borgå, tel. 010 322 0080 Stora Byvägen 27, Sibbo, tel. 09 239 2882

Kultur för alla på Kimitoön

044-281 0407, Jakobstad

Sagalunds museum 02 421738

Dalsbruks Bruksmuseum Björkboda låsmuseum 040 7219535

reserverad

www.sagalund.fi

Julklappstips! En prenumeration av tidningen Respons är en uppskattad gåva. Tidningens pris är 20 euro/år (fyra nummer). Ta kontakt, så hjälper vi dig!

050-5488951

www.fspc.fi

Vi vill förebygga psykisk ohälsa Psykosociala förbundet är en ideell och riksomfattande organisation som stöder personer med psykisk ohälsa. Med hjälp av gåvor, donationer och testamenten kan vi arbeta mer förebyggande. Testamentera för ett mer välmående Finland i framtiden. Tack för ditt bidrag! Mer info: www.fspc.fi eller 050-525 1243

24 Respons

Psykosociala förbundet önskar alla en riktigt

God Jul & Gott Nytt År 2018


KOLUMN

Andningen är kopplad till din personlighet Andningens grundläggande uppgift är att justera,

Andning är något konstant pågående och därav basen

reagera och samarbeta med livets rytm. Den upprät-

för livet. Livet och andningen interagerar med varandra.

thåller livet i oss på ett komplext och mångfacetterat sätt,

Då kan vi få en insikt i att om min andningsrörelse inte

genom utbyte av gaser (syre och koldioxid) eller genom

får fungera så som den är menad att göra, kommer det

att reagera på de fysiska och psykologiska utmaningar

att påverka mig och därav hur jag mår. Det är spännande

som sker i vår omgivning som skapar krav på förändring

då man ber en människa att lyssna, känna av, vara när-

i människan. Den är bokstavligen livsviktig - det finns en

varande med sig själv och sin andning: hur det ögon-

inandning, utanding och ett litet utrymme där emellan,

blickligen sker en förändring och inte alltid men ofta hörs

en paus, som är ett utrymme där förändring sker.

den inre kritikern som ropar från kontrollbordet order som inte stämmer. Man måste öva sig i att vila, tillåta

Andningen är både medveten och omedveten och i

andningen att hitta fram till sin egna naturliga rytm där

högsta grad kopplad till vår personlighet: till vår upplev-

inandningen börjar med att magen rör sig utåt lite grann

else av livet i denna stund. En del av oss pratar väldigt

och sedan fortplantar sig rörelsen neråt, bakåt och uppåt

intensivt, gestikulerar och måste andas mer och större,

i kroppen. Utandningen följer samma rörelsemönster

djupare. En stressad, påfrestad person kan känna att den

men i motsatt ordning.

inte får syre, luften tar slut eller att rösten inte håller.

Det som gör andningen utmanande är att den inte är

Genom förändrade andningsmönster där hjälpandnings-

separat från vårt liv, den upprätthåller det och påverkas

musklerna tar över en stor del av diafragmans uppgifter

av allting: vad vi känner, tänker och gör. Inom medicin

på grund av stress känner vi spändhet, smärta eller yrsel.

använder man benämningen för inandning ”inspiration”

Vår relation och vårt förhållningssätt till denna livsrytm

och för utandning ”exspiration”, filosofiskt kan vi tänka

samt det språkbruk som omger andning är fruktansvärt

oss att varje andetag är en ny möjlighet. Det är direkt

spännande, men framför allt unik för var och en. Om

kopplat till livet, oberoende vad jag tycker eller tänker så

jag ber en människa att beskriva sin andning så får jag

kommer min kropp att ta hand om mig och andas, vare

garanterat flere olika svar: intressant, problematisk, irri-

sig jag vill det eller inte.

terande, skön, förunderlig, nödvändig, smärtsam, avs-

lappnande, lätt eller kanske tung, trots sin enkla funk-

HEIDI BERGMAN

tion. Bara genom att leva, andas du cirka 32 000 gånger

fysioterapeutnörd som ofta påbörjar olika hobbyn i

varje dag.

misstag och älskar att vara tant

Respons 25


Larsmo Kommun

Pörkenäs Lägergård!

www.larsmo.fi

Malax Kommun www.malax.fi

Pörkenäsvägen 565 68620 Jakobstad Tel. 0500-369 690 info@porkenas.net, www.porkenas.net God Jul & Gott Nytt År

Närpesvägen 2 64200 Närpes Tel. 06-2243620 dynamo@dynamohouse.fi www.dynamohouse.fi

www.vora.fi / 06 382 1111

företagstjänster

Industrivägen 1 66100 Malax

Teollisuustie 1 66100 Maalahti

010-7788444 Tel. 010-7788 456

Tel. 010-7788444 Puh. 010-7788 456

Fax 06-3654550

Fax 06-3654550

www.stromdahl.fi www.wtmalax.fi

www.stromdahl.fi

Har du funderat på:  Arbete?  Att testa på något yrke?  Studier/studieplatser Det har vi också! Föregångarna har 17 års erfarenhet av att ge individuell och mångprofessionell handledning för arbetssökande och studerande i alla åldrar. FÖR DIG OCH DIN FRAMTID www.foregangarna .fi 26 Respons

Handelsesplanaden 12 B 15, 65100 Vasa


Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2018 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Förutom de kurser som har en egen insats är resor, kost, logi och program avgiftsfria för deltagarna. Kursverksamheten är riksomfattande.

Vem kan söka? Personer (unga och vuxna) med psykisk ohälsa i behov av psykosocialt stöd från hela Svenskfinland. För att söka till våra kurser krävs inget medlemskap i någon av våra medlemsföreningar.

Ansökningsförfarande Ansökningsblanketter kan beställas på tel. 050-409 6640. Det är också möjligt att använda eller kopiera blanketten ur denna tidning eller skriva ut ansökningsblanketten från vår hemsida www.fspc.fi. Skicka in din ansökan senast på kursers meddelade datum till Psykosociala förbundet, rehabiliteringschef, Kanalesplanaden 19 B 13, 68600 Jakobstad.

Val av kursdeltagare Kursledarteamet gör ett urval under rehabiliteringschefens ledning. Meddelande, antagen/icke antagen sänds hem ca. 3-4 veckor innan kursens start. Närmare information om kurserna fås via tel. 050-368 8891, 050-409 6640 eller ann-charlott.rastas@fspc.fi, camilla.roslund-nordling@fspc.fi.

Kurser finansierade av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)

ATT LÄRA SIG LEVA MED BIPOLÄRITET, ANPASSNINGSKURS Arrangör Plats Tid

Psykosociala förbundet rf Norrvalla, Vörå 15 - 18.02.2018

Ansök senast

Bör vara oss tillhanda senast 11.01.2018

Kostnad Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel). Målgrupp • Vuxna personer med diagnosen bipolär. Med psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland. Målsättning • Konsten att lära sig att leva med sjukdomen, bipolär. Lära dig att känna igen dina svängningar och hur du bemästrar dom. Stöd till att finna verktyg för en bättre vardag i livet. Metoderna under kursen är föreläsning och gruppdiskussioner. Träffa andra med liknande erfarenhet och få stöd och kunskap genom kamratstöd.

Respons 27


KUL FÖR UNGA, ANPASSNINGSKURS Arrangör Plats Tid

Psykosociala förbundet rf, FinFami Österbotten rf, Understödsföreningen för Svenskspråkig missbrukarvård rf Himos, Särkisaari läger- och kursgård 08 - 11.03.2018

Ansök senast Bör vara oss tillhanda senast 02.02.2018 Kostnad Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel). Målgrupp • Unga 13-20 åringar med erfarenhet av psykisk ohälsa och eller missbruk i familjen. Häng med och kom och njut av livet i slalombacken eller ute i skidspåret! Målsättning • Att erbjuda möjlighet för unga att stärka sin självkänsla och få ett avbrott i vardagen genom att göra positiva och roliga saker tillsammans. Vi kommer att satsa på att alla kan välja, skida eller åka slalom och lära den som inte kan. Spela spel, umgås och ha det kul. Träffa andra som har en liknande situation som dig, kamratstöd.

DET ÄR LUGNT - MÅ BRA KURS FÖR UNGA, ANPASSNINGSKURS Arrangör Plats Tid

Psykosociala förbundet rf Ungdomscentra Villa Elba, Karleby 05 - 08.04.2018

Ansök senast Bör vara oss tillhanda senast 08.03.2018 Kostnad Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel). Målgrupp • Unga i åldern 16-20 år med stressymptom och ångest. Som vill lära sig stresshantering och få stöd i återhämtningen. Målsättning • Att öka den ungas välbefinnande, att förbättra självkännedom och självkänsla, att ge den unga metoder att känna igen och hantera stress och nervositet, att ge den unga möjligheter till kamratstöd av jämnåriga i samma situation. Hitta roliga avkopplande saker att göra tillsammans.

KURS I PERSONLIG UTVECKLING, ANPASSNINGSKURS Arrangör Plats Tid

Psykosociala förbundet rf Solvalla idrottsinstitut, Esbo 19 - 22.04.2018

Ansök senast Bör vara oss tillhanda senast 16.03.2018 Kostnad Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel). Målgrupp • Vuxna personer med psykosociala svårigheter och psykisk ohälsa från hela Svenskfinland. Målsättning • Att erbjuda föreläsningar/gruppdiskussioner och övningar för att öka självinsikten. Teman för kursen är självkännedom, självkänsla och självbild. Att erbjuda möjlighet till aktivitet och vila. Träffa andra med liknande erfarenheter = kamratstöd, samt social samvaro.

28 Respons


KURS I SKÄRGÅRDEN, ANPASSNINGSKURS Arrangör Plats Tid

Psykosociala förbundet rf Skärgårdsskolan, Houtskär, Åbolands skärgård 04 - 08.06.2018

Ansök senast Bör vara oss tillhanda senast 03.05.2018 Kostnad Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel). Målgrupp • Vuxna personer med psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland. Målsättning • Att erbjuda upplevelser av psykiskt välmående genom olika gruppaktiviteter i gemenskap med andra. Föreläsning och gruppdiskussioner om psykisk hälsa och återhämtning. Få insikt om sin egen kapacitet. Friluftsliv genom skärgårdsaktiviter som bl.a. mete, allmogesegling, vandra i naturen, bastubad och dopp. Kamratstöd.

MOTION OCH VÄLMÅENDE, ANPASSNINGSKURS Arrangör Plats Tid

Psykosociala förbundet rf Solvalla idrottsinstitut, Esbo 20 - 23.09.2018

Ansök senast Bör vara oss tillhanda senast 15.08.2018 Kostnad Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel). Målgrupp • Vuxna personer med erfarenheter av psykisk ohälsa Målsättning • Att erbjuda social träning, naturupplevelser i form av dagliga vandringar, konditionshöjande aktiviteter. Metoderna under kursen är; föreläsning och gruppdiskussioner kring välmående. Träffa andra med liknande erfarenhet och få stöd och kunskap genom kamratstöd.

DEPRESSIONSSKOLA, ANPASSNINGSKURS Arrangör Plats Tid

Psykosociala förbundet rf Ruissalo Spa, Åbo 04 - 07.10.2018

Ansök senast Bör vara oss tillhanda senast 31.08.2018 Kostnad Kursen är helt avgiftsfri (inkl. kost, logi, resekostnader enligt billigaste färdmedel). Målgrupp • Vuxna personer som upplever sig deppade, depression. Med psykosociala funktionshinder från hela Svenskfinland. Målsättning • Att lära sig att förebygga och hantera depressionstillstånd. Målet med kursen är att med självhjälpsmetod, föreläsning och gruppdiskussioner få verktyg för att förkorta depressionsepisodens längd och göra depressionsepisoderna mindre kraftiga. Träffa andra med liknande erfarenhet och få stöd och kunskap genom kamratstöd.

Respons 29


Rehabiliteringsrådgivare ger råd och stöd Psykosociala förbundets rehabiliteringsrådgivare Camilla Roslund-Nordling finns till för dig som behöver information, stöd och rådgivning om sociala rättigheter och förmåner, rehabiliteringstjänster och stöd i vardagen. • Har du till exempel fått ett beslut som du inte är nöjd med och undrar hur du skall gå till väga? • Får du den vård och stöd du behöver/önskar? • Är du anhörig och funderar över dessa saker? Ja då skall du ta kontakt med Camilla som finns på plats måndagar-torsdagar kl. 9-15. Det går bra att lämna ringbud per sms eller e-post så tar Camilla kontakt med dig. Behöver du träffa rehabiliteringsrådgivaren personligen går även det att ordna. Här finns hjälp och stöd,

Rehabiliteringsrådgivare

hör av dej om du behöver mej!

Camilla Roslund-Nordling Kanalesplanaden 19 B 13, 68600 Jakobstad Tel. 050-409 6640 camilla.roslund-nordling@fspc.fi

Ställ en fråga

MÅ BRA-SEMESTER

Är det något du funderar över? Om dig själv, din anhörig, någon vän,

Svenska semesterförbundet i Finland ordnar SEMESTERSTÖD, i samarbete

något som oroar dig? Ställa din fråga

med Psykosociala förbundet.

till oss, Camilla eller Ann-Charlott, via vår hemsida www.fspc.fi. Du får vara

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Svenska semesterförbun-

helt anonym och vi svarar inom en

det och Psykosociala förbundet kommer att ordna en semesterstödsvecka

vecka. Välkommen med din fråga!

vid Päiväkumpu Spa, Karislojo, 14-19.05.2018. Inplanerat program så som tex. gympa, vattengympa, massage och övrigt skönt semesterprogram som erbjuds på Päiväkumpu Spa. Semestern beviljas för 5 dygn och innefattar halvpension, logi och program på svenska. Psykosociala förbundet kommer att finnas på plats under veckan med information och stöd. En egen andel på 25 euro/person/dygn. Den egna andelen betalar den som blivit beviljad semesterstödet och det faktureras på förhand. - målgrupp är personer med psykisk ohälsa. Du kan ansöka som enskild person eller tillsammans med din partner och uppleva en semestervecka tillsammans. Ansökan bör vara insänd senast 29.3. Ansökan görs elektroniskt via www. semester.fi, svenska semesterförbundet eller i pappersform som skickas in till:

För aktuell information, tips och evenemang - gå in och gilla oss på facebook och följ oss på instagram: psykosocialaforbundet gång.

30 Respons

Svenska semesterförbundet c/o Folkhälsan Raseborg Ab Raseborgsvägen 10, 10600 Ekenäs För mera frågor ring gärna Susanna Stenman, tfn 0503047642 Svenska semesterförbundet


ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR ANPASSNINGSKURSER MED STEA STÖD FRÅN PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN Ankomstdatum

PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET RF PERSONUPPGIFTER

Namn

Personbeteckning

___________________________________________________________________________________________ Gatuadress Postnr Postadress ___________________________________________________________________________________________ E-postadress Telefon ___________________________________________________________________________________________ Närmaste anhörig Telefon ___________________________________________________________________________________________ KURSUPPGIFTER

Kursens namn ___________________________________________________________________________________________ Kursplats Tid

TIDIGARE DELTAGANDE I KURSER

Jag har inte tidigare deltagit I Psykosociala förbundets kurser Jag har tidigare deltagit I Psykosociala förbundets kurser (år och kurs) ___________________________________________________________________________________________

UPPGIFTER Sjukdom som föranleder ansökan OM SJUKDOM/ ___________________________________________________________________________________________ FUNKTIONSNEDSÄTTNI ___________________________________________________________________________________________ NG ___________________________________________________________________________________________ Andra sjukdomar ___________________________________________________________________________________________ Vårdande läkare och/eller vårdplats Telefon

På vilket sätt hämmar sjukdomen funktionsförmågan (dagliga funktioner, människorelationer) ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ Regelbunden medicinering

Specialdiet, allergier

Respons 31


32 Respons


Respons 33


34 Respons


KONTAKTUPPGIFTER

Psykosociala förbundet VERKSAMHETSLEDARE Bodil Viitanen Kanalespl. 19 B 13, 68600 Jakobstad Mob. 050-525 1243 bodil.viitanen@fspc.fi

REHABILITERINGSCHEF Ann-Charlott Rastas Kanalespl. 19 B 13, 68600 Jakobstad Mob. 050-368 8891 ann-charlott.rastas@fspc.fi

REHABILITERINGSRÅDGIVARE Camilla Roslund-Nordling Kanalespl. 19 B 13, 68600 Jakobstad Mob. 050-409 6640 camilla.roslund-nordling@fspc.fi Anträffbar måndag-torsdag

BYRÅ-/REDAKTIONSSEKRETERARE Sonja Wickman Kanalespl. 19 B 13, 68600 Jakobstad Mob. 050-548 8951 sonja.wickman@fspc.fi

INFORMATÖR Pernilla Nylund Kanalespl. 19 B 13, 68600 Jakobstad Mob. 050-548 8950 pernilla.nylund@fspc.fi

VERKSAMHETSKOORDINATOR Nonni Mäkikärki Georgsg. 18 A Pl9, 00120 Helsingfors Mob. 050-590 3436 nonni.makikarki@fspc.fi

I NÄSTA NUMMER...

Medlemsföreningarna ÖSTERBOTTEN Jakobstad/Pedersöre Psykosociala föreningen CONTACT r.f. Allaktivitetshus Algården Verksamhetsled. Anki Sundqvist Alholmsg. 13, 68600 Jakobstad Tel./Fax. 06-723 3300 anki.sundqvist@contactrf.fi www.contactrf.fi Sydösterbotten SVALAN r.f. Vänstugan Svalboet Vik. verksamhetsledare Viola Broo-Rönnlund Kristinestadsv. 4, 64200 Närpes Mob. 040-829 3012 vanstugan@svalboet.inet.fi www.svalan.fi Sydösterbotten PRIMULA r.f. Psykosociala föreningen Primula r.f. Vänstugan Primula Verksamhetsledare Torolf Back Strandg. 18, 64100 Kristinestad Mob. 040-588 6061 vanstugan.kristinestad@pp.inet.fi www.vanstuganprimula.fi Norra Österbotten CRONBLOMMAN r.f. Anita Bodbacka Mob. 050-321 3139 Sv. Österbottens Anhörigförening SÖAF Verksamhetsled. Eva Åstrand Långviksg. 13, 65100 Vasa Mob. 045-121 9173 eva.astrand@soaf.fi www.soaf.fi Vörå RÅGBLOMMAN r.f. Eva-Stina Krooks Vesterbackan 83, 66600 Vörå Mob. 0500-602 754

I nästa nummer av Respons har vi tema missbruk. Respons nummer 1/2018 har deadline 15 februari och utkommer i mars. Skicka gärna in material till oss på adressen Psykosociala förbundet/Respons, Kanalesplanaden 19B 13, 68600 Jakobstad eller e-post till: pernilla. nylund@fspc.fi.

Vasa EMPATI r.f. Helena Nykamb Kyrkoespl. 3 A 12, 65100 Vasa Mob. 050-560 8325

Malax Psykosociala föreningen TRÄFFPUNKTEN r.f. Snickeriv. 2, 66100 Malax Tel: 050-382 7830

NYLAND Helsingfors SYMPATI r.f. Verksamhetsled. Anne Ahlgren Mob. 050-446 2974 info@sympati.fi www.sympati.fi Borgå RINGEN r.f. Eva-Maria Priester Mob. 044-208 8249 priester.evamaria@gmail.com Raseborg KOMPIS r.f. Kjell Österberg Tel. 019-241 2066 Mob. 050-468 0496 Raseborg LIVSGNISTAN r.f. Pamela Kinnunen Mob. 040 73409 46 info@livsgnistan.fi ACCEPTANS r.f. Karolina Asén info@acceptans.fi

ÅBOLAND Pargas DUETTO r.f. Eva Sjöström Mob. 050-517 2040 sjostrom.eva@parnet.fi LA LOTTA r.f. Li Näse Dragsfjärdsvägen 364 25700 Kimito li.naese@sagalund.fi

ÅLAND Ålands intresseförening för psykisk hälsa RESEDA r.f. Henrik Lagerberg Mob. 0400-478 884 henrik.lagerberg@aland.net

PSYKOSOCIALA FÖRBUNDETS ORDFÖRANDE Christer Rönnlund Mob. 040-813 1664 Respons 35


GE EN UPPLE VELSE I JULKLAPP

GE ETT PRESENTKORT TILL WASA TEATER!

N EN FRÅ NU ÄV ! N E P O H WEBBS

Kan köpas på valfri summa och kan användas till valfri föreställning. Kan köpas från Wasa Teaters biljettkassa eller via www.netticket.fi.

Respons skriver ur brukarperspektiv om psykiskt funktionshindrades situation, behov och vård. Tidningen riktar sig främst till människor med psykisk ohälsa, men också till de som arbetar med, eller på andra sätt har kontakt med människor som har psykiska besvär. Till politiker och andra beslutsfattare.

EN TRAGIKOMEDI OM VÄLFÄRDSSAMHÄLLETS VARDAGSHJÄLTAR, UTAN VILKA HJULEN SLUTAR SNURRA PREMIÄR: 20.1.2018 SPELPERIOD: 19.1–3.3.2018 stora scenen

WASA TEATERS BILJETTKASSA SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17 | BILJETTER OCKSÅ FRÅN NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI

Respons 4 2017  
Respons 4 2017  

Psykosociala förbundets medlemstidning

Advertisement