{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

Listopad 2014 r.

MIKROSERWIS

17

Informatyczny Partner Biznesowy                                               lat istnienia zarz¹dzana by³a przez dwóch Wspólników: Roberta Bodendorf i Magdalenê Bodendorf. Pocz¹tki naszej firmy to rok 2000, gdzie rozpoczêliœmy dzia³alnoœæ od sprzeda¿y komputerów, wykonywania us³ug serwisowych dla osób prywatnych oraz dla kilku mikro i ma³ych podmiotów gospodarczych na terenie Koszalina. Pierwsza siedziba firmy mieœci³a siê przy ul. Okrzei 3 – Obecna Galeria KOSMOS, gdzie znajdowa³ siê nasz Salon Komputerowy. W latach 20002005 by³ to jeden z najwiêkszych sklepów komputerowych w Koszalinie, sprzedaj¹cych komputery, laptopy, monitory, drukarki oraz wykonuj¹cy us³ugi informatyczne w zakresie naprawy komputerów i oprogramowania komputerowego. W 2006 roku w wyniku decyzji o zmianie profilu dzia³ania, firma zmieni³a siedzibê na ul. Bajkow¹, ale na skutek znacz¹cego rozwoju zmieni³a ponownie siedzibê na wiêksza, tj. Bohaterów Warszawy 30 i jednoczeœnie skupi³a siê na dwóch filarach funkcjonowania: Outsourcingu IT oraz wdra¿aniu systemów Comarch ERP (systemów finansowo-ksiêgowych, kadrowo-p³acowych). Obecnie od kilku lat firma funkcjonuje jako Spó³ka trzech Wspólników (Robert Bodendorf, Jakub Talewski, Sebastian Mo¿ejko), których po³¹czy³a pasja do Informatyki i synergia w³asnych zainteresowañ oraz ró¿nych kompetencji.

Systemy Comarch ERP Po podpisaniu umowy Partnerskiej z firm¹ Comarch w 2004 roku oraz przejœciu szeregu certyfikowanych szkoleñ, Pracownicy firmy MIKROSERWIS rozpoczêli wdra¿anie systemów ERP, co sta³o siê jednym z dwóch filarów funkcjonowania naszej firmy. Sumarycznie przez 10 lat wdro¿yliœmy w ponad 150 firmach/instytucjach systemy Comarch ERP Optima i Comarch ERP

Fot. Archiwum (3)

Spó³ka przez kilka pocz¹tkowych

Wspó³w³aœciciele firmy Microserwis. Od lewj: Robert Bodendorf i Jakub Talewski. XL obszarze logistyki, ksiêgowoœci oraz dzia³ach kadrowo-p³acowych. Wiele z tych firm czy instytucji po dzieñ dzisiejszy wspieramy w zakresie bie¿¹cej obs³ugi informatycznej systemów Optima i XL. Kompetencje merytoryczne, wiedza i doœwiadczenie Pracowników MIKROSERWIS wykorzystywane s¹ na co dzieñ w zakresie pomocy naszym Klientom. Posiadaj¹c sta³e umowy z kilkudziesiêcioma Klientami oraz przeprowadzaj¹c kolejne wdro¿enia systemów Comarch ERP, potwierdzamy tym samym wysok¹ jakoœæ œwiadczonych przez nas us³ug oraz pe³ne zaanga¿owanie naszych Pracowników zarówno na etapie implementacji systemów jak i póŸniejszej ich obs³ugi. W zwi¹zku z licznymi zmianami w zakresie prawa podatkowego (z których najbli¿sze nast¹pi¹ na pocz¹tku 2015 roku), zachêcamy wszystkie zainteresowane podmioty/instytucje do kontaktu z nasz¹ firm¹ pod numerem 94 34 66 999 lub drog¹ mailow¹ koszalin@mikroserwis.pl celem bezp³atnej konsultacji nt. zmiany oprogramowania ksiêgowego czy kadrowo-p³acowego. Jednoczeœnie zachêcamy do obejrzenia webinarium nt. zmian w przepisach pod adresem: https://www.comarch.pl/erp/zmiany-w-przepisach-2015/ Drugim filarem naszej dzia³alnoœci jest Outsourcing IT – czyli œwiadczenie kompleksowych us³ug informatycznych dla biznesu, admini-

stracji i samorz¹du, obejmuj¹cych swoim zakresem • zarz¹dzanie infrastruktur¹ informatyczn¹ (serwery, sieci logiczne, komputery i oprogramowanie), • audyty informatyczne (audyty legalnoœci oprogramowania, audyty bezpieczeñstwa informatycznego), • wdra¿anie ³adu informatycznego (uporz¹dkowywanie infrastruktury informatycznej Klienta z naciskiem na bezpieczeñstwo IT, w tym tworzenie i wdra¿anie Polityk Bezpieczeñstwa) Czym jest ³ad informatyczny? Gdy dzia³anie informatyki w danej firmie jest w pe³ni zbie¿ne z celami i misj¹ tej firmy, zasoby wykorzystywane s¹ w sposób optymalny i zapewnione s¹ ci¹g³oœæ dzia³ania i bezpieczeñstwo, to stan taki nazywa siê ³adem informatycznym. Wprowadzenie w firmie kompetentnego zarz¹dzania informatyk¹ prowadzi do uzyskania stanu ³adu informatycznego – a najprostszym sposobem uzyskania takiego zarz¹dzania jest Outsourcing IT - mówi Sebastian Mo¿ejko, wspó³w³aœciciel firmy MIKROSERWSIS. Outsourcing IT sprawia, ¿e mo¿emy skupiæ siê na prowadzeniu w³asnego biznesu, redukuj¹c zarazem koszty i uzyskuj¹c wzrost jakoœci obs³ugi informatycznej – gdy¿ kompetentna informatyczna firma outsourcingowa zapewni nam dostêp do profesjonalnej wiedzy wiêkszej grupy specjalistów. Wbrew powszechnym mniemaniom wspó³czesna informatyka wykracza znacz¹co poza kwestie czysto techniczne, Obecnie jest ona nieodzownym elementem sprawnego zarz¹dzania biznesowego, w tym zarz¹dzania jakoœci¹, ryzykiem i zasobami ludzkimi. Rozwa¿aj¹c optymalizacjê kosztów poprzez przejœcie na Outsourcingowy model obs³ugi IT nale¿y rozwa¿yæ z jakim rodzajem us³ugodawcy bêdziemy mieli do czynienia. Czy bêdzie to jedynie konserwator istniej¹cych zasobów informatycznych i serwis reaguj¹cy na zg³oszenia awarii od u¿ytkowników, czy jednak bêdzie to firma któr¹ mogli-

byœmy nazwaæ informatycznym partnerem biznesowym? Czy zapewni nam nie tylko obs³ugê serwisow¹ i szeroko rozumian¹ prewen-

cjê informatyczn¹? Czy zabezpieczy nasz¹ firmê przed ryzykiem informatycznym i formalnym, zwi¹zanym z przetwarzaniem danych osobowych? I przede wszystkim czy umocni nasz¹ firmê sugeruj¹c i wdra¿aj¹c szyte na miarê rozwi¹zania informatyczne zwiêkszaj¹ce nasz¹ konkurencyjnoœæ i wydajnoœæ Redukcja kosztów i zwiêkszenie jakoœci obs³ugi informatycznej poprzez wybór firmy outsourcingowej to w czasach dzisiejszych oczywisty kierunek. Nie nale¿y jednak zapomnieæ o fakcie, ¿e wspó³czesna informatyka to coœ znacznie wiêcej ni¿ serwis i najwiêcej zyskamy przekazuj¹c nasze zasoby IT pod opiekê us³ugodawcy, który równie dobrze jak my sami rozumie nasze cele i potrzeby biznesowe i potrafi kompetentnie wspieraæ nasz biznes od strony informatyki. Wszystkich zainteresowanych podjêciem wspó³pracy w zakresie Obs³ugi Informatycznej zapraszamy do kontaktu z nasz¹ firm¹ pod numerem 94 34 66 999 lub drog¹ mailow¹ koszalin@mikroserwis.pl •

Jakub Talewski – Prezes firmy MIKROSERWIS – pasjonat nowoczesnych technologii/rozwi¹zañ Microsoft. Szczêœliwy ojciec – syn Kuba. Ukoñczy³ Politechnikê Koszaliñsk¹ Wydzia³ Elektroniki i Informatyki. Od 15 lat zwi¹zany z bran¿¹ IT (pocz¹tkowo w firmie NEXT wspó³tworzy³ i zarz¹dza³ pierwsz¹ w Koszalinie kawiarenkê internetow¹ na ul. Piastowskiej oraz jednoczeœnie wykonywa³ us³ugi informatyczne dla wielu instytucji i firm w Koszalinie i okolicach). W firmie oprócz bie¿¹cego zarz¹dzania oraz koordynowania obs³ug¹ Klientów, zajmujê siê równie¿ wdra¿aniem rozwi¹zañ Microsoft (certyfikowany in¿ynier Microsoft). Pe³ni równie¿ funkcjê Cz³onka Zarz¹du Klubu Sportowego Gwardia Koszalin. Robert Bodendorf – Wspó³w³aœciciel/Za³o¿yciel firmy MIKROSERWIS. Ukoñczy³ Politechnikê Koszaliñsk¹ na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz dodatkowo studia podyplomowo na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Szczêœliwy ojciec dwójki dzieci. Od 25 lat zwi¹zany z bran¿¹ IT. Pocz¹tkowo przez 11 lat pracowa³ w instytucji, gdzie koordynowa³ dzia³em informatycznym aby w 2000 roku za³o¿yæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Posiadaj¹c szerok¹ wiedzê i doœwiadczenie w zakresie zarz¹dzania, sprzeda¿y na co dzieñ wspiera firmê MIKROSERWIS swoim doradztwem. Pe³ni jednoczeœnie funkcje Prezesa Spó³ki Business Software (firma zajmuj¹cej siê produkcj¹ oprogramowania) oraz funkcje Prezesa Pó³nocnej Izby Gospodarczej w Koszalinie Sebastian Mo¿ejko – Wspó³w³aœciciel firmy MIKROSERWSIS, Dyrektor ds. ³adu informatycznego – pasjonat tematyki bezpieczeñstwa informatycznego i kryptologii. Od 10 lat zwi¹zany z bran¿¹ IT, pocz¹tkowo prowadz¹c jednoosobowy serwis informatyczny, a przez ostatnie cztery lata wspieraj¹c MIKROSERWIS i rozwijaj¹c stosowane w tej firmie rozwi¹zania i us³ugi. Pracownicy MIKROSERWIS – to oni s¹ sol¹ tej firmy, pracuj¹c na co dzieñ „na linii frontu” z Klientami, realizuj¹c zg³oszenia informatyczne oraz prowadz¹c szereg dzia³añ na rzecz naszych Klientów. Ka¿dy z Pracowników posiada certyfikacjê w zakresie systemów Comarch, jednoczeœnie posiadamy szereg certyfikatów Microsoft, certyfikaty w zakresie systemów antywirusowych, serwerów IBM/NTT, w zakresie sieci logicznych.

Profile for Koszalin Bliżej

Koszalin bliżej listopad 2014  

Koszalin bliżej listopad 2014  

Profile for permedia
Advertisement