{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 15

Grudzieñ 2014

W³asna firma w Koszalinie

                                                                                                  

J eœli spojrzymy na ogólnokra-

jowe uwarunkowania prawne, to mamy tak¹ sam¹ sytuacjê w ka¿dym miejscu kraju, poniewa¿ te same przepisy obowi¹zuj¹ w Koszalinie, Warszawie i Ustrzykach Dolnych, co równie¿ nie wp³ywa negatywnie na prowadzenie biznesu w naszym mieœcie. Problemy typu: bezrobocie, niedostosowanie kszta³cenia do potrzeb przedsiêbiorców, bariery urzêdnicze – to równie¿ bol¹czki przedsiêbiorców z ka¿dego zak¹tka kraju. Tylko czemu u nas nie mia³oby byæ lepiej? Przedsiêbiorcy oczekuj¹, ¿e bêdzie lepiej, bo s³owo lepiej mo¿e oznaczaæ: – wiêcej miejsc pracy (gdy bêd¹ lepsze warunki prowadzenia dzia³alnoœci, to w przedsiêbiorstwach bêdzie wiêcej pieniêdzy, co z kolei umo¿liwi zatrudnianie kolejnych osób), – wiêcej mieszkañców Koszalina (bo jeœli bêdzie wiêcej pracy, to m³odzi ludzie bêd¹ mniej myœleæ o opuszczaniu naszego miasta), – spokojniejsze ¿ycie zarówno dla przedsiêbiorców, jak i dla pracowników. Aby by³o lepiej, przedsiêbiorcy

z Koszalina oczekuj¹: – wiêkszego zainteresowania produktami i us³ugami oferowanymi przez przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w naszym regionie (regionalny patriotyzm gospodarczy), – poprawienia systemu kszta³cenia w mieœcie, aby absolwenci pojawiaj¹cy siê na rynku posiadali zawody (w tym tak¿e wiedzê i umiejêtnoœci) dostosowane do potrzeb przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w naszym regionie, – szybkiego i sprawnego za³atwiania spraw urzêdowych przez urzêdników samorz¹dowych oraz wsparcie tych¿e urzêdników w regulowaniu przez przedsiêbiorców spraw formalno–administracyjnych, – dbania o infrastrukturê (szczególnie drogow¹) otaczaj¹c¹ przedsiêbiorstwa koszaliñskie, poniewa¿ mamy obecnie wiele miejsc w Koszalinie, do których wstyd jest zaprosiæ goœci np. zza granicy (nie myœl¹c tutaj o „strefie ekonomicznej”, ale o du¿ej liczbie firm, które funkcjonuj¹ w naszym mieœcie od dawna poza ww. stref¹). To równie¿ s¹ punkty, które g³osz¹ przedsiêbiorcy wiêkszoœci miast polskich, choæ jeden punkt wystêpuje jedynie w niewielkiej czêœci tych miast. Otó¿ w znacz¹cej czêœci naszego kraju konsumenci s¹ bardziej przychylni regionalnym firmom, ich produktom i us³ugom. Gdybyœmy pozbyli siê kompleksów i potrafili bardziej doceniaæ regionalne marki, to wszyscy przyczynilibyœmy siê do tego, ¿eby by³o lepiej. Robert Bodendorf Pó³nocna Izba Gospodarcza

15

Profile for Koszalin Bliżej

Grudzień 2014  

Grudzień 2014  

Profile for permedia
Advertisement