Page 1


Haqeeqat ki sair yani rubaiyat e hazrat sultan abu saeed abul khair