Page 1

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αἴτια - Ἐκτιμήσεις - Ἀπόδοση εὐθυνῶν Ἡ ἀπὸ Θεοῦ εὐλογημένη Ἀττικὴ χώρα· ἡ ἡγέτις τῆς ἱστοριογόνου καὶ ἱστοριοδιφοῦς κορυφαιότητος ἐπὶ τοῦ κόσμου τὸ καθόλου· ἡ γῆ τῶν αὐτοχθόνων Ἰώνων, τῆς Μυθολογίας καὶ τῆς Ἱστορίας, τοῦ Κραναοῦ καὶ Κόδρου καὶ τῶν μετέπειτα πρωταγωνιστῶν τῆς κοσμοϊστορικῆς διαυλοδρομίας ‒ Φιλοσόφων, Τραγικῶν, Πολιτικῶν, Στρατηγῶν, Ἰδιωτῶν ‒· ἡ πατρὶς τοῦ λόγου καὶ τῆς διαλεκτικῆς· ἡ κοιτὶς τῆς σοφίας καὶ τῆς ἀνδρείας, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς σωφροσύνης, εὑρίσκεται ἀπὸ δεκαετιῶν στὸ στόχαστρο τῶν ἐκ Μέσης Ἀνατολῆς φανατικῶν μισελλήνων. Ὅπως, βεβαίως, καὶ ἡ Ὀλυμπία, στὸν νομὸ Ἠλείας, ὅπου τὸ ἀθλητικὸ ἰδεῶδες τοῦ εὖ ἀγωνίζεσθαι προεβλήθη ἀρχετυπικῶς καὶ ἀνεγνωρίσθη πανοικουμενικῶς. Σὲ τέτοιους τόπους δαφνοστέπτους πῶς νὰ μὴ στέλλωνται δεινὰ ἀπὸ τοὺς φωτοσβέστες; Ὁ ἐμπρησμὸς ἄρχισε κατὰ τὶς 16.57 ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, τὴν 23η Ἰουλίου τοῦ τρ. ἔτους 2018, μὲ ἀρχικὴ ἑστία τὴν Καλλιτεχνούπολη. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ἀνέμου τῶν 10-12 μποφώρ, ἦταν ἑπόμενο ἡ φωτιὰ νὰ λάβει σύντομα ἀπειλητικὲς διαστάσεις. Ὅμως οἱ ἐμπρηστές ‒ κανεὶς νὰ μὴ ἀμφισβητεῖ τὴ βλαβερὴ παρουσία τους ‒, γιὰ νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι ἡ ἐπιχείρηση θὰ τελεσφορήσει, ἄναψαν καὶ ἄλλες ἑστίες, ἀνὰ 100 ἢ 200 μέτρα, τὴ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη. Δὲν παρέλειψαν νὰ ἀνάψουν φωτιὰ καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Νταοῦ Πεντέλης. Οἱ ἑστίες ἐκεῖνες, συνολικῶς 14, πρὶν ἐνωθοῦν καὶ δημιουργήσουν ἀκάθεκτη πύρινη λαίλαπα, σχημάτιζαν τρία μέτωπα ποὺ ταχύτατα συνενώθησαν, σὲ ἕνα δυνατὸ καὶ καταστροφικό. Ἀπὸ τὰ Γεράνεια μέχρι τὸν Μαραθῶνα κυριαρχοῦσε τὸ πεῦκο, δένδρο τὸ πλέον πυρίφλεκτο καὶ φλογιστό, λόγῳ ποὺ ὅταν καίγεται διασκορπίζει γύρω του μικρὲς βόμβες τὰ κουκουνάρια του. Ἀλλ', ἐν προκειμένῳ, δὲν ἦταν τὸ πεῦκο ποὺ μετέδιδε μὲ ταχύτητα τὴν πυρκαϊά, οὔτε ἄλλο ἐμπρηστικὸ μέσο. Ἦταν τὸ HAARP, μὲ την ἀθώα καὶ εὐεργετικὴ ὀνομασία, ποὺ σημαίνει "High Freequency Active Aural Research Program" ("Ἐρευνητικὸ Πρόγραμμα Δραστικῆς Ἀκτινοβολίας Ὑψηλῆς Συχνότητος"). Αὐτό, κατ' ἀρχάς, ἀνέλαβε ὅλο τὸ ἔργο τῆς πυρπολήσεως τῆς Ἀττικῆς, ὅπως, ἄλλωστε κάνει καὶ μὲ τοὺς σεισμούς, τὰ 1


τσουνάμι, τὶς θερμοκρασίες, τὶς δολοφονίες ἀνθρώπων, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν. Διεμόρφωσε τὴν πνεύση καὶ ταχύτητα τοῦ ἀνέμου στὴν πυρίκαυστη Ἀττική. Σημειώνουμε καὶ μία λεπτομέρεια σημαντική: οἱ ἄνεμοι ποὺ πνέουν στὴν Ἀττικὴ εἶναι, πάντοτε, βόρειοι, νότιοι, ἀνατολικοὶ καὶ βορειοανατολικοί, ποτὲ δυτικοί. Εἶναι καὶ ἄλλες λεπτομέρειες ποὺ παρατίθενται στὸ διαδίκτυο, ,ποὺ ἂν ἀναφερθοῦν καταλεπτῶς θὰ πείσουν τὸν κάθε σκεπτικιστὴ ὅτι πρόκειται περὶ σχεδίου σατανικοῦ τῶν παγκοσμιοτυράννων. Ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἰουδαιοαμαρικάνικη πρεσβεία, ὅπου ἐπικεφαλῆς βρίσκεται ὁ ὀλετῆρας τῆς Οὐκρανίας, τὸ μεγαλωστὶ μέγα κάθαρμα, ὁ ἰουδαιολείκτης Jeffry Pyatt (Πάιατ), ὅστις χαρακτηρίζεται Νέος Πιουριφόυ. Τὴν προηγούμενη τοῦ ἐμπρησμοῦ ὁ παναχρεῖος Πάιατ ἐκδίδει ὁδηγία πρὸς τοὺς ἀμερικανοὺς νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν περιοχὴ Μάτι, Μαραθῶνα, Ν. Βουτζᾶ, Ἁγ. Ἀνδρέα, Κινέτα. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν ὑπῆρχε μεταξὺ τῶν θυμάτων ἀμερικανός. Ἐνῶ ὑπῆρξε Ἰρλανδός, Πολωνός, Βέλγος. Ἐπίσης δὲν ὑπῆρξε λαθρομετανάστης! Ἐδῶ θὰ μείνουμε γιὰ λίγο, διότι πρόκειται περὶ πτυχῆς ποὺ χρήζει ἰδιαιτέρας ἐξερευνήσεως. Γνωρίζουμε οἱ πάντες, ὅτι ἀπὸ τοὺς 5 τὴν ἑλληνίδα γῆν οἰκοῦντες οἱ 2, καὶ κάτι παραπάνω, εἶναι λαθραῖοι. Κατὰ λογικὴν ἀκολουθίαν μεταξὺ τῶν 100 ἀποτεφρωμένων καὶ πνιγμένων θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπῆρχαν περίπου 40 λαθραῖοι. Ὅμως δὲν ἀνεφέρθη κανείς! Ἀλλὰ οὔτε καὶ στὸν καταποντισμὸ τῆς Μάνδρας ὑπῆρξε, ἔστω ἕνας, λαθραῖος. Εἶναι εὐηξήγητο: τὸ κέντρο κινήσεως λαθραίων, ὑπὸ τὸ κάθαρμα Soros, πάντοτε προλαμβάνει καὶ εἰδοποιεῖ τοὺς λαθραίους. Καὶ ἡ ἐξέταση τῆς πυρκαϊᾶς, τὸ πῶς διέτρεχε τὴν Ἀττική, δημιουργεῖ φιλύποπτους συνειρμούς. Εἴδαμε οἱ πρῶτες ἑστίες πυρὸς δημιουργήθηκαν ἀπὸ ἐπίγειους ἐμπρηστές, ὥστε νὰ γίνει βεβαιότητα ὅτι οἱ δράστες ἦσαν ἐπίγειοι, ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ψυχοπαθεῖς, περίπου 300 , ποὺ συλλαμβάνουν ἐτησίως οἱ ἀρχές. Ὅμως, στὴν συνέχεια, οἱ ἑπόμενες ἑστίες ἦσαν ὑπέργειες, ἀπὸ πηγὴ ἐκπομπῆς θερμότητος ἀπροσδιόριστη. Ἰδοὺ οἱ ἀκτίνες laser (λέιζερ) γνωστὲς ὡς Ὅπλα κατευθυνόμενης ἐνέργειας = "Directional Energy Weapons" (DEW). Οἱ ἐκτίνες, ἐκπεμπόμενες ἀπὸ τὸ HAARP πρὸς τὴν ἰονόσφαιρα, ἐπιστρέφουν ἐκεῖθεν πρὸς τὴ γῆ, σὲ συγκεκριμένο σημεῖο μιᾶς σπιθαμῆς. 2


Στὸν καταστροφικὸ ἐμπρησμὸ τῆς Ἀττικῆς, οἱ ἀκτίνες κατευθύνοντο ἐπὶ μιάμισυ ὥρα, ὅπως ὁ στήμων μὲ τὴν κρόκη στὸν ἀργαλειό: τὸν ὑφαντικὸ ἱστὸ ποὺ ἐκτείνεται κατὰ μῆκος, περνᾶ τὸ νῆμα μὲ τὴν κρόκη καὶ γίνεται τὸ ὑφαντό. Οὕτω διέτρεχε τὸ λέιζερ κατὰ πλάτος τοῦ μετώπου, προπορευόμενο τοῦ μετώπου κατὰ 50 μέτρα. Ὅπως ἔγινε καὶ στὴν τραγικὴ πυρκαϊὰ τῆς Πελοπονήσου τὸ 2007. Τὸ ὅτι λειτούργησε ὁ πόλεμος ‒ ὄντως πόλεμος καὶ δὴ ἀσύμμετρος, ἤγουν μυστικὸς καὶ δόλιος, μὲ τὸν ἐχθρὸ νὰ ἐμφανίζεται ὡς φίλος! ‒ τῶν λέιζερ ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν πυρπόληση τῶν αὐτοκινήτων. Καὶ μελετῆστε αὐτὸ τὸ μυστήριο· τὸ πῶς κατεστράφησαν τὰ αὐτοκίνητα. Κυρίως τὸ πῶς ἔλυωσαν οἱ ζάντες τῶν αὐτοκινήτων, κατασκευασμένες ἀπὸ ἀλουμίνιο ποὺ τήκεται στοὺς 660 βαθμούς. Τοῦ ξύλου ἡ θερμοκρασία μόλις καὶ φτάνει τοὺς 500 βαθμούς. Παρετηρήθη· τὸ ἀλουμίνιο ἔλυωνε στὸ αὐτοκίνητο καὶ τὸ πεῦκο δίπλα ἔμενε ἄκαυτο.... Γνωρίζουν πολὺ καλλίτερα ἀπὸ μένα, οἱ ἀσχολούμενοι μὲ ζητήματα γεωστρατηγικῆς, ἴσως νὰ φοβοῦνται νὰ τὸ συζητήσουν, ὅτι αὐτὸς ὁ διάβολος Πάιατ ὀργάνωσε τὸν ἀσύμμετρο πόλεμο. Ἀλλ' ὄχι μόνος. Εἶχε γιὰ συνεργούς του τὸ φάσμα τῆς ἐξουσίας, πρωτίστως τὴν κυβέρνηση τῶν τζουτζέδων τῆς "Συρίζα". Αὐτὸ ἀποκαλύπτει σειρὰ συμπτώσεων. Πρώτη, κραυγαλέως ἐξωφρενική: Δὲν ἐφαρμόστηκε κανένα σχέδιο ἐκκένωσης, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ σχίζουν τὸν ἀέρα μεγάφωνα, ντουντοῦκες, στεντόρειες φωνές, γιὰ νὰ μὴ ἀναφέρουμε τὴ χρήση κινητῶν. Δεύτερη, εἶναι ἡ ἔλλειψη συντονισμοῦ μεταξὺ τῶν ὀργάνων. Εἶπαν ἀστυνομικοί, ὅτι "Οἱ ἀσύρματοι δὲν λειτουργοῦσαν"! Ἄλλος ἀστυνομικὸς εἶπε πὼς τὸ JPS ἔδειχνε παραπλανητικὲς ὁδοσημάνσεις! Τρίτη, εἶναι ἡ, πῶς νὰ τὴ χαρακτηρίσω, ἀδράνεια τῆς δημαρχιακῆς ἀρχῆς νὰ τηρεῖ τοὺς κρουνοὺς τῆς ὁδοῦ Μαραθῶνος ἄνυδρους. Τὸ πιὸ ἰσχυρὸ τεκμήριο εἶναι ἐκεῖνο ποὺ παρατηρήθηκε μὲ τὴν Τροχαία, στὴ λεωφόρο Μαραθῶνος. Ἐκεῖ ὁ τροχονόμος παρωθοῦσε τοὺς ὁδηγοὺς αὐτοκινήτων νὰ κατευθυνθοῦν πρὸς τὸ... Μάτι! Γιὰ νὰ γίνουν παρανάλωμα τοῦ πυρός, αὐτοὶ καὶ τὰ αὐτοκίνητά τους! Ὑπάρχει κανεὶς ποὺ ἀμφιβάλλει ὅτι ὁ διοικητὴς Τροχαίας, Ἀργύρης Μπακαλώνης καλούμενος, δὲν ἦταν μυημένος στὸ ἔγκλημα; Ἐρώτημα ποὺ ἀνεβαίνει στὴ διάνοια αὐθόρμητο, βεβαίως καὶ ἀπαιτητικό: τὸ ΝΑΤΟ, κατὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς καταστροφικῆς πυρκαϊᾶς, τὶ 3


ρόλο ἔπαιξε; Ὅπως πάντα, συνωμοτικό! Ὁ ἰουδαιόκτιστος σατανικὸς ὀργανισμός, ποὺ ποιμαίνει τὰ ἔθνη πρὸς τὴ μεταφυσικὴ αἰχμαλωσία, συνετέλεσε στὴν ἀσύμμετρη ἀπειλὴ καὶ στὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τοῦ σεναρίου τοῦ πολέμου. Τὸ ΝΑΤΟ ἀπηγόρευσε στὸν Ἑλληνικὸ στρατὸ νὰ συμμετάσχει, ἔστω ἐπικουρικῶς! Τοῦτο ἀπεκάλυψε ὁ πράκτορας τῆς CIA Π. Καμμένος, ὢν ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης ποὺ εἶπε στὸ BBC, τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὴ φονικὴ πυρκαϊά, τὴν 26/7/2018: "Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τηροῦμε τὸ διατεταγμένο πρόγραμμα τοῦ NATO. Τοῦτο δὲν ἐπιτρέπει στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας νὰ δροῦν συγχρόνως μὲ τὴν Πολιτικὴ προστασία" ("We are obliged to follow the NATO schedule. We are not allow in the same time to operate with the civil services"). Ἐπισημαίνουμε καὶ ἄλλες ἀνεξερεύνητες συνωμοτικὲς ἐνέργειες. Μὲ τὴν εἴδηση τῆς πυρκαϊᾶς στέλλονται δυνάμεις δασοπυρόσβεσης. Ὅμως δὲν εἶναι δασοπυροσβέστες· τὸ σῶμα τῶν δασοπυροσβεστῶν κατήργησε τὸ βδέλυγμα Σημίτης, τὸ 1996. Ἀλλὰ καὶ οἱ πυροσβέστες εἶναι λίγοι, ἀνίκανοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ οὐρανόθεν κακό. Εἶναι, ἂν δὲν τὸ γνωρίζετε, ἀπὸ τὸ 2001 στὸ ἀεροδρόμιο Ἀθηνῶν τῆς Hochtief καὶ ἀπὸ τὸ 2015, συγκεντρωμένοι στὰ 14 περιφερειακὰ ἀεροδρόμια τῆς Fraport, τοῦ ἀχυρανθρώπου Κοπελούζου καὶ τῆς Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide". Κομίζουμε τὴν πληροφορία ὅτι, μέσῳ τοῦ Πάιατ, στὴν Πυροσβεστική, λίγο πρὸ τοῦ Ἐμπρησμοῦ, ἄλλαξαν δύο ἀρχηγοί, μέχρι νὰ βρεθεῖ ὁ τρίτος, ὁ βολικός. Ὁ ἐμπρησμός, ὅπως ἦταν φυσικό, δημιούργησε πρόβλημα στὸ κυκλοφοριακό. Ἡ μόνη ἱκανὴ νὰ ἐπιληφθεῖ ἦταν ἡ Τροχαία. Ὅμως τὶ εἴδαμε ἐδῶ; τροχονόμοι νὰ κλείνουν δύο διαβάσεις στὴ Λεωφόρο Μαραθῶνος καὶ νὰ προτρέπουν τοὺς αὐτοκινητιστὲς νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὁδὸ πρὸς τὸ Μάτι, ὅπου ἐμαίνετο ἡ πυρκαϊά. Καί, βέβαια, τοῦτο ἔγινε αἰτία νὰ πυρποληθοῦν πολλὰ αὐτοκίνητα μὲ τοὺς ὁδηγούς τους. Ἡ ἀναζήτηση τοῦ ὑπαιτίου μᾶς ἄγει στὸν διοικητὴ τροχαίας Ἁγίας Παρασκευῆς καλούμενο Ἀργ. Μπακαλώνη. Ἦταν καὶ αὐτὸς ὑποτακτικὸς τοῦ Πάϊατ. Ἠθελημένη ἀδράνεια παρατηρήθηκε καὶ στὸ Λιμενικό. Οἱ πυρπολούμενοι ἄνθρωποι, ὅσοι κατόρθωσαν νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν πύρινη

4


λαίλαπα, βρῆκαν καταφυγὴ τὴ θάλασσα. Καὶ ἔμεναν μέσα στὸ νερὸ 4 καὶ 5 ὧρες περιμένοντας ματαίως κάποιο ναυαγοσωστικό. Τὰ παραπάνω μαρτυροῦν ὅτι ἦταν σκανδαλώδης ἡ ἔλλειψη συντονισμοῦ, βεβαίως συνομωτικῶς προγραμματισμένη. Ὁ λόγος εἶναι βαρὺς καὶ παρακινδυνευμένος. Δηλαδὴ μὲ τὴν ἀμερικάνικη HAARP οἱ ἐδῶ ἐξουσιαστές, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὸν μαφιόζο Πάϊατ, εὐνόησαν τὸν ἐμπρησμὸ καὶ συγκάλυψαν τοὺς ὠμοὺς ἐνόχους. Ἀλλὰ καὶ ὁ Τσίπρας, μὲ ὅλη τὴν ἀλητηριακὴ νομενκλατούρα, γνώριζαν τὸ τὶ ἐπρόκειτο νὰ συμβεῖ. Ἑπομένως τὸ θανατικό ‒ ἡ γενοκτονία ‒ εἶχε προπαρασκευασθεῖ. Καταστρώθηκε ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ποὺ κυβέρνησαν τὴ δύσμοιρη Χώρα μας. Αὐτὲς καὶ εὐνοοῦν τὸ ἐμπρηστικὸ ὄργιο, τῶν 10.000 ἐμπρησμῶν ἐτησίως, μὲ τοὺς 300 περίπου ἐμπρηστές. Καὶ ἐδῶ, στὸν ἐμπρησμὸ Ἀττικῆς, ἐτηρήθη ἡ ἴδια τακτική. Καὶ ἐδῶ συνελήφθησαν ἐμπρηστές. Ἢ ἐθεάθησαν, χωρὶς νὰ συλληφθοῦν. Ὅπως ἐκεῖνος ὁ καταραμένος ἐχθρὸς ποὺ ἐπέβαινε σὲ βέσπα καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔφευγαν ἀλαφιασμένοι ἔλεγε: "Ὅλοι θὰ καῆτε"! Τελικά, ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία ποὺ οἱ ἰουδαιοαμερικανοὶ πυρπόλησαν τὴν Ἀττική; Εἶπαν γιὰ τὰ Γεράνεια ὄρη, ὅτι ἐκεῖ βρίσκεται βωξίτης, μέταλλο ἀκριβὸ ποὺ διαθέτει μόνο ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ ὅλη τὴν Εὐρώπη. Ἀλλὰ τὶ θὰ ἐμπόδιζε τὴν μειοδοτικὴ συμμορία ποὺ μᾶς κυβερνᾶ, νὰ παραδώσει τὰ Γεράνεια στὶς ροτσιλδικὲς ἑταιρεῖες, ἀφοῦ δὲν δίστασε νὰ παραδώσει μεγάλα φιλέτα γῆς; Πάντως, φαίνεται σαφῶς ὅτι ἡ συριζανὲλ συμμορία ἔχει παραδώσει τὴν περιοχὴ στὶς ἰουδαιοεταιρεῖες. Καὶ αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὶς μπουλντόζες ποὺ γκρεμίζουν τὰ αὐθαίρετα. Δὲν πανηγυρίζει τυχαῖα ἡ μισελληνικὴ φυλλάδα τοῦ βόθρου "Αὐγή" γιὰ τὴν ἐκθεμελίωση τῶν αὐθαιρέτων ποὺ ἄρχισε τὴν ἐπόμενη τοῦ ἐμπρησμοῦ. Καὶ μία ἐπισήμανση: ἡ πράκτωρ τῆς CIA Καμμένος δήλωσε πὼς ὁ Στρατὸς θὰ ἀναλάβει τὸ γκρέμισμα. Συστήνουμε στὸν ἀρχηγὸ Κωσταράκο νὰ τὸν πυροβολήσει.... Ἀλλὰ τὸ αἴτιο τῶν ἐμπρησμῶν εἶναι ἄλλο, βαθύτερο καὶ οὐσιαστικότερο: ἡ ἐξαφάνιση ἀπὸ προσώπου γῆς παντὸς Ἑλληνικοῦ. Αὐτὸ καὶ ἀποτελεῖ τὴν προαιώνια ἐπιδίωξη τοῦ ταλμουδικοῦ ἰουδαϊσμοῦ. 5


Εἶναι γεγονός, ἡ εἴδηση τῆς γενοκτονίας προξένησε σὲ ὅλους τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώπους μεγάλη λύπη καὶ ἀθυμία μετὰ δακρύων. Ὅπως εἶδα ἄνθρωπο νὰ κλαίει μὲ λυγμούς. Τὸ ἀντίθετο, σὲ κάποιους ἄλλους ἀπανθρώπους καὶ κτηνώδεις τύπους ‒ ἀλβανούς, σκοπιανούς, τούρκους, μεσανατολίτες ‒ ἡ γενοκτονία τῆς Ἀττικῆς ἔγινε τὸ αἴτιο μεγάλης χαρᾶς. Τὸ πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὸ διαδίκτυο. Καὶ οἱ ἐδῶ φασιστεροὶ χάρηκαν. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν παρουσιάστηκε κανείς τους στὸν Ἐμπρησμό. Οὔτε καὶ μ.κ.ο. τοῦ ἀρχιδιαβόλου Soros. Ὡς συλλυπούμενοι δέ, ὅλα τοῦτα τὰ κοράκια εἶναι ἀποκρουστικοί: ὁ τοῦ Ἀλαβάνου παῖς, ὁ Τόσκας, ἡ λαθρομεταναστομάχλα Δούρου καὶ ἄλλοι ὅμοιοί τους, μόλις καὶ συγκαλύπτουν τὴ διαβολικὴ χαρά τους. Εἶναι ἄξιοι ἐπαίνων οἱ βουλευτὲς τῆς "Χρυσῆς Αὐγῆς", ὅπως καὶ ἡ Ἀλέκα Παπαρήγα, ποὺ συνέτρεξαν.... Μετὰ ταῦτα θὰ πρέπει νὰ γίνει καὶ ἕνας ἀπολογισμὸς τῆς καταστροφῆς καὶ τοῦ κόστους, σὲ πραγματικὴ ἀξία. Κάηκαν 12.600 στρέμματα γῆς, ἀπὸ τὴ σειρὰ τῶν Γερανείων, ποὺ χρησίμευε ὡς πνεύμων πρασίνου, μὲ τὰ 950 εἴδη φυτῶν, ὅπως εἶπαν οἱ ἐπαΐοντες· 1790 οἰκίες καὶ καταστήματα ποὺ κάηκαν ὁλοσχερῶς, ἄλλες 1.713 οἰκίες ποὺ κάηκαν μερικῶς: μεγάλος ἀριθμὸς αὐτοκινήτων, ὑπὲρ τὰ χίλια ποὺ κυριολεκτικὰ ἔλυωσαν. Προστίθεται ἡ ἀπασχόληση χιλιάδων ἀνθρώπων τοῦ δημοσίου τομέως, καθὼς καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ, μὲ χιλιάδες ἐργατοῶρες. Μαζὶ μὲ τὸ ἄλγος καὶ τὴν ψυχικὴ ὀδύνη τῶν πανελλήνων. Σὺν τούτοις, ἡ ρύπανση καὶ ἡ ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος. Ταῦτα πάντα ἐκτιμῶνται συντηρητικὰ σὲ 200 δισεκατομμύρια euros. Ὅμως στὸ πυρίκαυστο Ἀττικὸ πεδίο καὶ στὴ θαλασσοπνίχτρα θάλασσα τοῦ Εὐβοϊκοῦ χάθηκαν συνέλληνες. Ἀντιλαμβάνεστε γι' αὐτοὺς ἡ τιμὴ εἶναι ὑπέρτερη τῶν ἄψυχων ἀντικειμένων. Ὁρίζουμε τὸ τίμημα, γιὰ κάθε δολοφονημένο, σὲ 10 δισεκατομμύρια. Ἑπομένως νεκροὶ 100 (ἢ 200;) =1 (ἢ 2;) τρισεκατομμύριο. Ἀποζημίωση ποὺ κληθεῖ νὰ καταβάλει ἡ διαβολόκτητη καὶ δουλόφρων Ἀμερική, σὲ χρυσό. Κανενὸς νὰ μὴ διαφεύγει, ὅσο ὑπάρχουν οἱ κακοὶ καὶ ἐνεργοῦν προστατευμένοι καὶ ὀργανωμένοι κάτω ἀπὸ κέντρα ἐσχατικῆς ἐπιβολῆς, ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων θὰ σημαδεύεται ἀπὸ πλῆθος ἐφιαλτικῶν σταθμῶν. Ὅθεν κρίνουμε πὼς θὰ πρέπει, ἀφοῦ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ ἱερὸ ὄνομα 6


Κυρίου Παντοκράτορος Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ πατάξη Κύριος 12 κτηνώδεις χειριστὲς τοῦ HAARP· νὰ πέσουν ξεροί, πάρετοι καὶ κλινοπετεῖς. Νὰ συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ σὲ ὅλους τοὺς δυνάμει ἐμπρηστὲς ποὺ πυρπολοῦν μανιακῶς τὴν ἑλληνίδα γῆ. Εἶναι σαφές, ὁ Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος ποὺ τὸν ἄρχισε καὶ συνεχίζει ἡ ἰουδαιοκυβέρνητη Ἀμερική, θὰ ἔχει τραγικὲς ἐπιπτώσεις ἀπερινοήτου καταστροφικότητος. Φυσικῶς διερωτώμεθα: Ποιὰ δύναμη εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀνατρέψει τὴ σατανόστεπτη βαβυλῶνα; Λέω αὐθόρμητα, ἀπὸ τὶς ἐπίγειες δυνάμεις, ὁ ὁμόδοξη Ρωσία· ἀπὸ δὲ τὶς ὑπερουράνιες, μοναδικὴ καὶ ἀκατανίκητη, ὁ κραταιὸς καὶ δυνατὸς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Λοιπὸν θὰ πρέπει νὰ ὑποστηρίζουμε τὴ Ρωσία πάσαις δυνάμεσι, καὶ νὰ λατρεύουμε τὸν Θεό μας "ἐξ ὅλης καρδίας, ἐξ ὅλης ψυχῆς, ἐξ ὅλης διανοίας, ἐξ ὅλης ἰσχύος".

7

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

http://dorotheosmonahos.blogspot.gr/

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

http://dorotheosmonahos.blogspot.gr/

Advertisement