Page 73

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2013

»» El 15 de gener se signen les modificacions del conveni entre la Fundació Moret i Margui i el Col·legi. Donat que ambdues entitats tenen línies d’actuació semblants en aquest tema, s’acorda cercar línies de treball conjunt i la representació a la comissió assessora de la Fundació de Montserrat Rius, presidenta del grup de treball de Sèniors. »» El 27 de febrer presentem a Josep Sans i Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya, el projecte i proposem fórmules de col·laboració entre el Col·legi i l’Arxiu. En el moment de tancar aquesta memòria, tenim consensuat un conveni de col·laboració a l’espera de la signatura per part del Degà del Col·legi i el Conseller de Cultura de la Generalitat. A grans trets, acordem la donació al Col·legi de Periodistes de l’arxiu personal del col·legiat i el comodat a l’Arxiu Nacional del mateix amb el compromís de descriure i posar a la consulta pública en un termini raonable el fons documental. »» La col·legiada Dolors Masana ens proposa la donació al Col·legi de l’arxiu personal de Carlos Nadal, el seu marit i també col·legiat traspassat l’any 2010. El 13 de novembre té lloc una trobada a tres bandes (Dolors Masana, Col·legi i Arxiu Nacional) i s’acorda la logística per traslladar el llegat Nadal cap a l’Arxiu Nacional de Catalunya (previst a finals de desembre) per procedir a l’inventariat previ a la signatura de la donació - comodat.

Gestionar la informació i el coneixement del CPC: Definir polítiques d’adquisició, potenciar la informació i els coneixements generats El 10 de gener, la Comissió Assessora del Centre de Documentació elabora la proposta d’actuació per a l’establiment de convenis amb les editorials. Aquesta actuació té com a objectiu l’accés a les novetats editorials del sector de la comunicació de primera mà per promoure presentacions, xerrades i dotar al CDMR d’un fons plenament actualitzat segons les necessitats dels nostres col·legiats. Al llarg de l’any hem pres contacte amb 15 editorials i hem dut a terme actuacions específiques amb Grup 62, Grupo Anaya, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Pol·len Edicions, Libros de la Catarata, Pagès Editors i Debate. Llibreria Medios (especialitzada en ciències de la comunicació) contacta amb el Centre de Documentació a l’abril per oferir-nos bibliografies específiques per als cursos del Centre de Formació i Desenvolupament. El 9 de setembre proposem a l’àrea de comunicació del Col·legi un calendari per a la difusió i visibilització del Centre de Documentació seguint el pla de comunicació elaborat prèviament.

73

05. Els serveis col·legials

Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Memòria Col·legi de Periodistes 2013  
Advertisement