__MAIN_TEXT__

Page 1

2011 ong

per a les addiccions

902 885 555 projectehome.cat

Amb tots vosaltres, ho fem possible

Presentació 03 PROJECTE HOME CATALUNYA 04 PROGRAMES 05 Serveis transversals 09 FAMÍLIES 10 SENSIBILITZACIÓ 12 NOTÍCIES 17 EQUIP HUMÀ 20 DADES TERAPÈUTIQUES 22 DADES ECONÒMIQUES 25 GRÀCIES 27

Som membres de l’Asociación Proyecto Hombre, ONG de caràcter consultiu especial davant el Consell Econòmic i Social de Nacions Unides

Comptes econòmics auditats per KPMG


Amb tots vosaltres, ho fem possible Fes-te soci

Participa als actes solidaris

Converteix-te en EMPRESAmiga

Sigues voluntari

Regala Solidaritat

Dóna els Punts Estrella de““la Caixa”

Ofereix feina a persones rehabilitades

Recicla el teu mòbil

Informa’t:

projectehome.cat info@projectehome.org // Tel. 902 885 555


projectehome.cat 2011

Presentació

Aquesta memòria resumeix el més destacat d’un any 2011 ple de vivències.

tractament de les addiccions adreçat a les empreses catalanes.

Hem atès al voltant de 1400 persones per drogode· pendències i altres conductes addictives als nostres centres de tractament de Barcelona, Montgat i Mont· cada i Reixac. Molts dels seus familiars s’han involucrat durant el procés de rehabilitació. El nostre agraïment per haver confiat en Projecte Home.

Pel que fa a l’àmbit acadèmic, cal destacar la celebra· ció del Simposi Internacional EWODOR amb la Uni· versitat de Barcelona que ha permès convocar experts nacionals i europeus com, per exemple, el jutge Balta· sar Garzón.

Volem destacar l’obertura del nou Centre de Dia d’Adults a Montgat per a cobrir les necessitats de per· sones amb addicció severa, alt risc d’exclusió social i, pràcticament, sense recursos econòmics. Als centres educatius, hem pogut impulsar la preven· ció de l’abús de drogues als menors d’edat i hem arri· bat a més de 5.000 persones a través dels programes Entre Tots, A Temps i Trencaclosques. Per segon any, hem desenvolupat conjuntament amb la Fundació Pimec un programa pilot de prevenció i

I conscients de com n’és de necessari, hem potenciat les actuacions de sensibilització social a fi i efecte de promoure una major atenció i solidaritat per a les addic· cions. Recordem amb afecte la Festa solidària anual al Teatre Poliorama, la Triatló solidària a Can Ricart, el 7è Sopar de gala a l’Hotel Porta Fira, la Trobada formativa anual a l’Escola Judicial de Barcelona, entre d’altres. I tot això és gràcies a l’ànima de Projecte Home: els voluntaris, treballadors, patronat i col·laboradors. Sou tants que no podem més que reconèixer a tots alhora l’immens sentit de la vostra ajuda.

Amb tots vosaltres, ho fem possible. En record dels estimats Ana Garre i Juan Badia.

Oriol Esculies i Plou [Director] Barcelona, 26 de juny de 2012 Dia Internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·licit de drogues Twitter @oriolesculies

3


projectehome.cat 2011

Projecte Home Catalunya

PROJECTE HOME CATALUNYA és una Organització No Gover· namental fundada a Catalunya el 1995. Treballem per a la sensibi· lització, la prevenció i el tractament de les drogodependències i altres conductes addictives.

PRINCIPIS

Obert a totes les persones / pro· grames educatius i terapèutics / solidaritat / no lucratiu / aconfes· sional / apartidista / rebuig de la violència / atenció a les famílies / disponibilitat / professionalitat / au· tonomia personal. Tots els programes i serveis són ate· sos per equips de treballadors i vo· luntaris i es financen gràcies a la so· lidaritat de persones i institucions.

FORMEM PART DE

Consell Nacional de la Joventut

de Catalunya

4

Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència Federació Catalana de Drogo· dependències Federació Catalana de Voluntari· at Social Grup de Drogodependències del Consell Municipal de Ben· estar Social de l’Ajuntament de Barcelona Taula de Participació Social del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya Xarxa d’Habitatge d’Inclusió Soci· al de la Generalitat de Catalunya Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències de la Dipu· tació de Barcelona

asociación proyecto HOMBRE [proyectohombre.es] Pertanyem a l’Asociación Proyec-

to Hombre, creada el 1986, que

està integrada a tot Espanya per 26 fundacions. Compartim amb els altres la filosofia i mètode tera· pèutic. Atenem cada any més de 19.000 persones en tractament i 100.000 en prevenció. A través de l’Asociación Proyecto Hombre ESTEM PRESENTS A: Consell Econòmic i Social de Nacions Unides Federació Mundial de Comuni· tats Terapèutiques Federació Europea de Comuni· tats Terapèutiques Xarxa Iberoamericana d’ONGs que treballen en drogodepen· dències Organització Estatal d’Interven· ció Social Plataforma d’ONG sobre Dro· gues i Addiccions Foro “La sociedad ante las drogas” Associació Espanyola de Funda· cions Plataforma de Voluntariat d’Es· panya


projectehome.cat

902 885 555 // info@projectehome.org

2011

Programes montgat

DEMANDES D’AJUDA

CENTRE DE DIA D’ADULTS

PROJECTE JOVE

Les persones afectades per una addicció i els familiars que sol· liciten ajut a Projecte Home són atesos per telèfon o per Internet i són citats a una primera entrevista. Explorem el nivell de severitat de l’addicció i establim un diagnòstic. Si procedeix, la persona i la famí· lia inicien tractament en algun dels nostres programes o es deriva a altres dispositius de millor encaix.

El mes de novembre va obrir les seves portes un nou Centre de Dia per a Adults per a totes aquelles persones amb problemes de dro· gues i altres addiccions que per diversos motius necessiten un programa de tractament de menor exigència. Adreçat a persones amb patologies psiquiàtriques no com· pensades, consum actiu de dro· gues, llista d’espera, etc. Molts no disposen de recursos econòmics. L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 14h. També s’atén els familiars.

El Projecte Jove és un programa terapèutic i educatiu per a adoles· cents i joves d’entre 13 i 23 anys amb consum problemàtic d’alcohol, altres drogues i noves tecnologies. La finalitat és reforçar el procés educatiu del noi/a en risc i potenci· ar els seus propis recursos i habili· tats personals. S’atén a les tardes per conciliar l’horari acadèmic o laboral. La fa· mília també participa en el tracta· ment. Té una durada aproximada de 12 mesos. Alguns usuaris han estat atesos al Centre de Barcelona.

Activitat amb usuaris i familiars al Centre de Montgat

1.307 87 744

atencions telefóniques atencions per Internet atencions presencials

62 124

persones en tractament familiars

112 224

persones en tractament familiars

5


projectehome.cat902 885 555 // info@projectehome.org

2011

montcada i reixac

barcelona

COMUNITAT TERAPÈUTICA

reinserció

PROGRAMA NOCTURN

La Comunitat Terapèutica és un programa educatiu i terapèutic per a la rehabilitació de persones amb addiccions severes.

La Fase de Reinserció s’adreça a les persones que han acabat amb èxit a la Comunitat Terapèutica per a promoure l’autorealització perso· nal i la integració social, familiar i la· boral. També s’atén els familiars. La modalitat d’intervenció és de grups de suport en règim ambulatori.

Nocturn és un programa ambulato· ri per a persones adultes amb ad· diccions que requereixen conciliar l’horari laboral amb el tractament. Els familiars també participen en el tractament.

S’adreça a homes i dones majors d’edat, policonsumidors de llarg recorregut, amb una alta deses· tructuració personal, social i la· boral i amb necessitat d’atenció continuada. Els familiars participen en el tractament sempre que sigui possible. Té una durada aproximada de 12 mesos (continuant després a la Fase de Reinserció).

PISOS DE REINSERCIÓ El tractament també compta amb dos habitatges temporals per als qui no disposen de residència fa· miliar. Obert de dilluns a divendres.

La modalitat d’intervenció és de grups de suport en règim ambulato· ri, habitualment als vespres. Té una durada aproximada de 16 mesos. Dins del programa, hi ha un grup de menor exigència anomenat Gre· sol creat l’any 2010.

Hi ha dues modalitats d’intervenció: Opció Residencial les 24 hores inclosos els caps de setmana. Opció de Dia de 9.00h a 19.30h de dilluns a divendres.

Visita de l’Alcaldessa de Montcada i Reixac a la Comunitat Terapèutica

263 526 6

persones en tractament familiars

Part de l’equip de treballadors de Barcelona

86 172 23

persones en tractament familiars persones al pis de reinserció

180 360 21

persones en tractament familiars gresol


projectehome.cat

902 885 555 // info@projectehome.org

2011

Prevenció escolar i familiar

ENTRE TOTS

TRENCACLOSQUES

A TEMPS

Programa de Prevenció Universal adreçat a alumnes de Secundà· ria, pares, mares i professorat per a promoure els factors de protec· ció davant el consum de drogues i altres addiccions. El programa s’aplica durant el curs escolar, s’acompanya de manuals i està re· conegut com acció formativa per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El 23 de novembre Projecte Home Catalunya va recollir el Premi Reina Sofia contra les drogues 2010 con· cedit per Creu Roja per al programa Entre Tots.

Programa de Prevenció Selec· tiva per a nois i noies entre 16 i 21 anys en risc d’exclusió social. S’adreça a alumnes de Cicles For· matius, de programes de garantia social, Centres Oberts i CRAE, en· tre d’altres. Es formen els educa· dors i es supervisen les activitats. S’acompanya de manuals. També hi ha l’opció de formació on-line (formacionph.es).

Programa de Prevenció Selectiva per a pares i mares amb fills entre 12 i 18 anys que ja han iniciat el consum de drogues o es relaci· onen en entorns i col·lectius de risc. El programa s’acompanya de manuals i s’aplica en grups de 10 a 20 familiars durant 7 sessions setmanals. Al llarg de l’any 2011, s’han realitzat diverses edicions per a persones en tractament a Projecte Home que alhora són pa· res de fills adolescents.

Durant el 2011 hem portat a terme aquest programa a les següents escoles: IES Domènech i Montaner (Canet de Mar) / Escola La Ginesta (Mont· cada i Reixac) / Escola Marillac (Bcn) / IES La Ribera (Montcada i Reixac) / IES Maremar (El Masnou) / IES Mediterrània (El Masnou) / IES Thalassa (Montgat i Tiana) / Escola Sant Joan Baptista (Bcn) / IES Va· lerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt) / IES La Inmaculada (El Masnou)

Casa d’Oficis (Terrassa) / Cen· tre obert El Refugi (Valls) / CRAE Casa Solaz (Barcelona) / CRAE Fundació Busquets (Terrassa) / Escola Cintra (Barcelona)

mes accions preventives Ajuntament Sant Pere de Vilamajor / Casa d’oficis (El Prat de Llobregat) / Col·legi Mare de Déu del Carme (El Prat de Ll.) / Col·legi Nostra Senyora del Mar (El Prat de Ll.) / Escola d’oficis politècnics (El Prat de Ll.) / IES Baldiri Guilera (El Prat de Ll.) / IES Estany de la Ricarda (El Prat de Ll.) / IES Estany de la Ricarda (El Prat de Ll.) / IES Es· tany de la Ricarda (El Prat de Ll.) / IES Ribera Baixa (El Prat de Ll.)

Lliurament del Premi Reina Sofia contra les drogues 2010. Francisco Recio, Oriol Esculies, Sa Majestat la Reina Donya Sofia, Xochilt Mejía i Luis Manuel Flórez

5.610 beneficiaris

2.198 alumnes

3.228 familiars

184 professionals

7


projectehome.cat902 885 555 // info@projectehome.org

2011

Prevenció a les empreses La repercussió que l’abús de l’alcohol o d’altres addic· cions produeix al treball ha estat clarament demostra· da. L’Organització Internacional del Treball (OIT) reco· neix el lloc i temps de treball com un espai idoni per a la prevenció de conductes de risc. L’ONG Projecte Home i la Fundació Pimec Acció Soci· al ofereixen a les empreses la possibilitat de desenvo· lupar accions eminentment preventives que s’integrin en les estratègies de Responsabilitat Social, desenvo· lupament de persones i riscos laborals de cada orga· nització. Projecte Home Catalunya forma part de la Comissió de Prevenció de les addiccions en l’àmbit laboral de l’Asociación Proyecto Hombre a nivell estatal.

Serveis que oferim (tots els serveis garanteixen total confidencialitat i discreció): Visites personalitzades per diagnosticar Sessions formatives per a grups Guia informativa Línia telefònica oberta Orientació i tractament Accions realitzades al 2011: Amb el suport de l’Obra Social Unnim, al Vallès Occi· dental i Vallès Oriental 462 empreses han rebut infor· mació sobre la prevenció i atenció a la dependència de substàncies i altres addiccions, i 17 empreses han sol·licitat serveis més personalitzats i s’han arribat a beneficiar un total de 268 treballadors. Amb el suport de Caixa Penedès han estat informades 2.345 empre· ses de l’Alt i Baix Penedès i del Baix Llobregat i s’han beneficiat directament 70 empreses i organitzacions d’aquestes comarques.

Presentació del projecte de Prevenció a les Empreses a la seu de Caixa Penedès (28/04/2011). D’esquerra a dreta: Sr. Ramon Vila, Director de la Fundació PIMEC; Sr. Josep Colomer, president de Caixa Penedès; Sr. Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya i Sr. Xavier Mas, Vocal de la Junta Directiva de PIMEC

8


projectehome.cat 2011

Serveis transversals SERVEI JURÍDIC

SERVEI DE SALUT

SERVEI CULTURAL

L’objectiu del Servei Jurídic és as· sessorar i acompanyar la persona en tractament de Projecte Home en l’assumpció, gestió i resolució de les causes jurídiques penals pendents com un factor integral i fonamental per a què la seva recu· peració sigui completa en tots el àmbits de la seva vida. A Projecte Home, treballem per tal d’aconse· guir i fer seguiment de les alterna· tives que ofereix la pròpia llei a l’ ingrés a presó.

Promovem la salut integral dels usuaris i de les seves famílies a tots els programes de Projecte Home.

Potenciem el vessant cultural de la persona i promovem la seva forma· ció de cara a la reinserció laboral. Oferim orientació i suport en la trajectòria formativa: organitzem classes de Graduat d’ESO, tallers d’informàtica o ioga, entre d’altres. I és d’especial importància gau· dir del temps lliure d’una manera saludable.

Atenció i seguiment de la salut física. Detecció precoç, diagnòstic i seguiment de la patologia dual (trastorn psiquiàtric afegit) per orientar millor el tractament. Promoure la integració dels usu· aris al sistema públic de salut. Educar en hàbits saludables. Prevenir malalties com el VIHSIDA, l’hepatitis i la tuberculosi.

Col·laboració amb Centres Penitenciaris: C.P. Quatre Camins / C.P. Brians I / C.P. Brians II / C.P. Lledoners / C.P. Homes Barcelona / C.P. Dones Barcelona

Supervisar el compliment de les normatives d’higiene, d’alimenta· ció i de nutrició. 6

Educar les famílies per a la salut. Vigilar i fomentar la salut del per· sonal.

Col·laboració amb Centre Educatiu Can Llupià

Mesures penals alternatives Art. 87 C.P. (suspensió de l’execució 20 de la pena, específica per a drogode· pendents) 2 Art. 96 C.P. (aplicació de mesures de seguretat amb internament a un Centre) Art. 49 C.P. (compliment de treballs 2 en benefici a la comunitat) Art. 37 C.P. (concessions de localit· zacions permanents) Art. 82 R.P. (tercer grau) Art. 90 C.P. (llibertat condicional condicionada a la realització d’un programa) Art. 182 R.P. (sortida de presó per a continuar el tractament a un Centre) Art. 86.4 R.P. (concessió control telemàtic) Art. 7.1 e) L.O.R.P.M.E (Llibertat vigilada amb pauta per realitzar tracta· ment de rehabilitació)

3 2 2 7 1 1

Els usuaris de Comunitat reben una xerrada sobre higiene dental.

Sortides més destacades realitzades durant el 2011: Concert d’Any Nou; Auditori de Barcelona; Visita al Poble Espanyol; Jornades Universitat de Bar· celona; CaixaForum; Triatló Solidària al CEM Can Ricart (Raval); Visita a l’Aba· día de Montserrat; Teatre Nacional de Catalunya; Parc Güell; Museu del Mamut; Port Aventura; Convivències; Auditori de Viladecans, Festa solidària al teatre Poliorama (a la foto); Museo olímpic; sortides a la platja; Museu de la Xocolata; taller de dansa corporal; Museo MNAC; sortides al cinema; Visita a Sant Miquel del Fai; taller de risoteràpia; bolera i marató de Spining al CEM Can Ricart.

9


projectehome.cat 2011

Les famílies

Venda de roses solidàries la Diada del 23 d’abril

Ajudar els familiars de la persona amb problemes de drogues és clau per a la seva rehabilitació. I si la família esdevé co-responsable i col·labora amb l’equip de professionals el pronòstic millora. Durant el tractament, els pares i mares, les parelles, els germans o fins i tot amics assisteixen a grups d’ajuda mútua, grups de comunicació (de traspàs d’informa· ció), escola de pares, assessorament individualitzat, grups específics per a parelles, assemblees informa· tives, entre d’altres activitats. També comptem amb l’inestimable suport de L’associació de familiars i amics de Projecte Home, que 10

va néixer el 1998 amb la finalitat d’atendre les neces· sitats de totes les famílies que acudeixen a Projecte Home i de sensibilitzar-les envers les addiccions a la societat. L’Associació està formada per antics familiars i amics de persones en tractament. L’África Cabezón n’és la presidenta. L’Associació també desenvolupa accions de captació de fons com la loteria de Nadal, la botiga solidària i la venda d’altres productes solidaris. Fes-te membre de l’Associació de Familiars i Amics de Projecte Home trucant al 902 885 555. Posa en valor la teva experiència!.


projectehome.cat 2011

NO

NO CONTESTA

SI TOTALMENT

NO

SI PARCIALMENT

SI TOTALMENT si parciament

Extracte de l’estudi de la satisfacció de les famílies L’any 2011 Projecte Home Catalunya ha realitzar un estudi sobre la satisfacció de les famílies de les perso· nes en tractament als seus programes.

Mostra: 131 familiars (59 de Nocturn, 20 Projecte Jove, 30 Comunitat Terapèutica i 22 de Reinserció). Un 36% són homes i un 63% dones, d’entre 22 i 85 anys. La relació que els uneix és: pare (27%), mare (41%), parella (18%), germà/na (5%) i altres familiars (5%). 1%

NO

Quina valoració fa dels canvis queNOs’han produït fins ara en 11% l’entorn social i familiar de la SI TOTALMENT persona en tractament?

2% 2%

SI PARCIALMENT

NO CONTESTA

21%

NO SI TOTALMENT

Consideres que els objecNO CONTESTAno contesta SI TOTALMENT tius del tractament són els SI PARCIALMENT adequats per a la rehabiliNO SI PARCIALMENT negativa tació de la persona?

no

no contesta

si

SI TOTA mai ha hagut conflictes si parciament

SI TOTALMENTni negativa ni positiva

Si, totalment (78%) si parciament positiva Si, parcialment (21%) No contesta (1%)

Positiva (85%) Ni negativa ni positiva (11%) Negativa (2%) No contesta (2%)

NO CON

NO

NO SI TOTALMENT

si parci

es mantenen han augmentat

78%

han disminuit

85%

1%

no contesta NO CONTESTA NO S’han produït canvis en la 24% situació familiar de l’usuNO SI TOTALMENT ari des que va iniciar el no contesta SI TOTALMENT PARCIALMENT tractament com aSI consenegativa si parciament qüència d’aquest?

no contesta NO CONTESTA Els conflictes famili21% no contesta ars de l’usuari des del si negativa NO probablemente no principi de tractament no contesta negativa ni negativa ni positiva SIsiTOTALMENT probablemente Han disminuit (72%) mai ha hagut conflictes ni negativa ni positiva 4% positiva si parciament (4%) si Es mantenen es mantenen positiva 2% Han augmentat (2%) han augmentat Mai ha hagut conflictes (21%) 76% han disminuit No contesta (1%) no no

ni negativa ni positiva

Si (76%) positiva No (24%)

no contesta

no no contes no procedeix no si mai ha ha quasi mai no contesta ma es manten a vegades no es han augm quasi sempre probablemente no han han dismi sempre probablemente si han si

72%

no contesta

no contesta la persona en Compleix tractament amb les seves no contesta no contesta no responsabilitats familiars?

5%

1% 1% 1%

no no contesta

no probablemente no

Si un amic necessités una no contesta no contesta probablemente no no procedeix probablemente si ajuda similar, li recomanaries no mai haprobablemente hagut conflictessi quasi mai el nostre programa? si

mai ha hagut conflictes negativa probablemente no

Semprees mantenen (52%) ni negativa ni positiva probablemente si Quasi sempre (40%) han augmentat positiva si 40% A vegades (5%) han disminuit Quasi mai (1%) No procedeix (1%) No contesta (1%)

no contesta

52%

4% 1%1%

no contest no

probablemente noes mantenen si a vegades

probablem

probablemente si han augmentat quasi sempre

probablem

Si (94%) Probablement si (4%) si sempre No (1%)han disminuit No contesta (1%)

si

94%

11


projectehome.cat 2011

Sensibilització Butlletí online: Milers de persones ja reben tota l’actualitat de Projecte Home al butlletí electrònic. Subscriu-te a través del web per estar al corrent de les activitats més destacades.

Seguix-nos al Twitter @projectehome.CAT

Les fotografies del 2011 a flickr.com

Aparicions en mitjans: Durant el 2011 les aparicions als mitjans de comunicació es van incre· mentar en un 18% respecte el 2010, hem aparegut en un total de 141 mitjans. Destaquem:

20 Minutos 25 Televisió ABC ADN Agència Catalana de Notícies Avui ARA Barcelona TV Butlletí On-line PIMEC Cadena Ser Catalunya Ràdio COM Ràdio Cornelladellobregat.portaldetu· ciudad.com Cuatro Diari de Sabadell Diari de Tarragona Diari de Terrassa Diputació de Barcelona Ecodiario.eleconomista.es EFE El 9 nou El Economista.es

12

El País El Periódico El Punt Elsot.cat Elvallenc.com Europapress Informatiu Municipal Montgat Intereconomia.com Lainformación.com La Razón La Vanguardia La Veu de Montcada Las drogas.info Maresme TV Mundocruzroja.org Noticies.com Notifedaia Onda Rambla Punto Ràdio Públic Punto ràdio QUÈ! Rac 105

Ràdio 4 Ràdiocanal Barcelona Ràdio Badalona Ràdio Canet Ràdio Hospitalet Ràdio Tiana Redacció mèdica Revista del Vallés Revista Gremi instal·ladors Baix Llobregat Revista PIMEC Revista DIR Social.cat Tele5 Televisió de Hospitalet Televisió de Badalona Televisió de Vilafranca Televisió Espanyola Terra Notícias TV3 Universitat de Barcelona Vilaweb


projectehome.cat 2011

Els nens de Roger Waters 29 i 30 de març: Roger Waters, històric cantant de Pink Floyd, es va rodejar d’un grup de 15 nens en la seva gira mundial que el

va portar a Barcelona. Aquests nens eren fills de persones en trac· tament, de voluntaris i treballadors de l’entitat.

7a Gala Benèfica a l’Hotel Porta Fira 6 de juny: vam celebrar la Gala Benèfica anual de la nos· tra organització amb la participació d’entorn 250 perso· nes de la societat civil catalana. Alhora, va ser el darrer acte de commemoració del 15è aniversari de l’entitat. La gala vaser presentada per Elsa Anka acompanyada per

l’actuació de la cantant cubana Lucrecia i amenitza· da per l’humorista Jordi LP. La gala va rebre la col· laboració principal d’Hoteles Santos PORTA FIRA**** i Grup Paradís, que va permetre sensibilitzar i recaptar fons.

D’esquerra a dreta: Albert Sabatés, Oriol Esculies, Armando Béjar, Jordi LP, Luis del Olmo, Ramon Terrassa, Antoni Bosch, M. Ángeles Sariñena, Mónica Alcoriza, Joan Colom i Roser Viure.

13


projectehome.cat 2011

2.800 Km a la triatló Solidària al Raval de Barcelona 18 de juny: el Club Lleuresport va organitzar la seva 3a triatló in· door solidària, aquest cop a fa· vor de Projecte Home Catalunya, a les magnífiques instal·lacions del CEM Can Ricart, al Raval de Barcelona. Els participants van competir en tres proves: natació, spinning i cursa, i van sumar 2.800 Km en total, que es van traduir en euros solidaris.

700 persones a la Festa solidària 12 de desembre: El showman i presentador Toni Cano, els nois i noies en tractament de Projecte Home, la cantant Mónica Green, el duo còmic-musical Los Mar· tínez, els testimonis de les persones que han superat el seu problema d’addicció, el mag Isaac, les noies del grup de percussió Tambolàs, els voluntaris que van aju· dar en l’organització, les famílies i el públic en general que van assistir-hi, en total 700 persones, ens vam do·

El grup Tambolàs en un moment de la seva actuació

14

nar cita la nit del 12 de desembre al Teatre Poliorama per celebrar la II Festa solidària de Projecte Home. Gràcies també als patrocinadors Teatre Poliorama i Anudal i als col.laboradors: Aires de Barcelona, Grupo NETPC Maresme, Produccions Vipmusic, Tambolàs i EFS (Equipo Facility Services)


projectehome.cat 2011

Universitat de Barcelona Fruit de l’acord de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i Projecte Home en matèria d’addiccions, aquest 2011 s’han desenvolupat les següents activitats amb la voluntat de fomentar la responsabilitat social i els hàbits saludables entre els universitaris i la societat catalana:

III Jornada de drogodependències “Joves i Societat” Un any més es va organitzar, con· juntament amb la Universitat de Barcelona, una jornada dedicada a analitzar les addiccions i adreçada principalment al món universitari. En aquesta ocasió els experts que van participar-hi van ser: Misericor· dia García, Carmela Fortuny, Oriol Esculies, Josep Marquès, Ismael Palacín, Josep Cortada, Begoña del Pueyo, Joana Prats, José Luis Escobar, Josep Rodríguez-Roca, Rosa Ros, Míriam Sánchez, Rebe· ca Hernández, Francesc Hernán· dez, i un grup de persones ja reha· bilitades que van explicar les seves experiències. Inauguració de la Jornada. D’esquerra a dreta Carmela Fortuny (Generalitat de Catalunya), Misericordia García (Universitat de Barcelona) i Oriol Esculies (Projecte Home)

Docència: màster oficial de psicologia clínica i de la salut El psicòleg Albert Sabatés va ser docent extern a l’as· signatura de Drogodependències i Altres Addiccions del Màster Oficial de Psicologia Clínica i de la Salut i que coordina la professora Ana Adan. Més informació a http://www.ub.edu/masteroficial/psicologia_clinica_i_ salut/index.php

Voluntariat A Projecte Home fomentem el voluntariat entre els universitaris. Fes-te voluntari trucant al 902 885 555.

15


projectehome.cat 2011

NOVETAT Com fer-ho?

Recicla el teu mòbil i ajuda les persones amb addiccions Si renoves el teu mòbil o en tens cap que ja no utilitzis, el pots portar i el reciclarem. D’aquesta manera ajudem el medi ambient i a impulsar els projectes de prevenció i tractament de les addiccions a Catalunya

Per a donar els mòbils pots lliurar-los a qualsevol Centre de Projecte Home Catalunya a les següents adreces: - Gran Vía de les Corts Catalanes, 204 bis, local 7 C.P. 08004 Barcelona - Riera de Sant Jordi, 151 C.P. 08390 Montgat - Carretera de la Vallensana, 24 (Ctra. BV 5011) Km 8 C.P. 08110 Montcada i Reixac En cas de dificultats per al lliurament o per a qualsevol altra consulta pots posar-te en contacte amb Ana Solana al tel. 932 989 875 o asolana@projectehome.org

Què passa amb el teu telèfon mòbil? Els mòbils usats els lliurem a empreses dedicades a la recollida de telèfons mòbils per a la seva posterior reutilització i reciclatge.

16


projectehome.cat 2011

Notícies del 2011 Transfer of Innovation-TOI Transfer of Innovation (TOI) és la continuació del projecte pilot d’ECCEtt (European Companions· hip in Education: training by travel), en el qual Projecte Home parti· cipa des del seu inici al 2007. El seu objectiu és transferir les bones pràctiques del mètode de formació d’ECCEtt a nous camps relacio· nats amb el sector de les addicci· ons, al sector acadèmic i a altres organitzacions.

Golf solidari a Tarragona i a la Quinta Golf Marbella

Com millorar la informació sobre drogues i altres addiccions?

El passat 25 de febrer al Club de Golf Costa Daurada de El Catllar, més d’un centenar de persones van participar al XVI Torneig de Golf Punto Radio. Més tard, al ju· liol, va tenir lloc la XVII Edició de la Pro-Am Protagonistas en memò· ria de Tomás Pascual, organitzada per Luis del Olmo a la Quinta Golf Marbella. En ambdós casos part dels fons recaptats van servir per ajudar persones amb addiccions.

El 5 d’abril es va presentar al CAC (Consell Audiovisual de Catalunya) la Guia d’estil periodístic ”Com mi· llorar la informació sobre drogues i altres addiccions?”, elaborada per l’Asociación Proyecto Hom· bre amb l’objectiu d’ampliar i mi· llorar la informació en matèria de drogodependències dels professi· onals dels mitjans de comunicació.

Reunió amb Josep Lluís Cleries, Conseller de Benestar Social i Família

Terapeutes de Projecte Home acompanyats d’un grup d’usuaris durant la seva estància a MONAR (Polònia).

L’Alcalde de Montgat visita la Seu de Projecte Home Catalunya Francesc Xavier García, alcalde de Montgat, va poder conèixer la seu de l’entitat ubicada al seu municipi. L’Ajuntament va concedir un ajut extraordinari de 8.000 euros desti· nat a les reformes del centre.

Oriol Esculies i Luis del Olmo

trobada amb l’Escola Judicial de Barcelona Per onzè any consecutiu va te· nir lloc la trobada entre Projecte Home i l’Escola Judicial de Barce· lona. Aquest any com a novetat, sis estudiants de l’Escola Judicial han pogut realizar les seves practiques a Projecte Home.

El 21 d’octubre el conseller de Benestar Social i Família de la Ge· neralitat de Catalunya, Josep Lluís Cleries, acompanyat de la directo· ra de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Carme· la Fortuny, van re· bre els represen· tants de Projecte Home Catalunya Albert Sabatés i Oriol Esculies.

Begoña del Pueyo, patrona de Projecte, premiada per la RIOD La RIOD (Red Iberoamericana de Organizaciones No Guberna· mentales que Trabajan en Drogo· dependencias) va decidir atorgar aquest premi a Begoña del Pueyo (patrona de Projecte Home Cata· lunya) per la seva labor informativa en l’àmbit dels consums problemà· tics de drogues. 17


projectehome.cat 2011

Reunió amb el Conseller de Salut Boi Ruiz El dia 10 de novembre Albert Sa· batés i Oriol Esculies, president i director respectivament de l’ONG Projecte Home Catalunya, es van reunir amb el Conseller de Salut, Sr. Boi Ruiz, a la seu del Departa· ment per analitzar la situació actual del consum de drogues i addicci· ons a Catalunya i quines accions està duent a terme l’entitat.

Reunió amb la vicepresidenta de la Generalitat El dia 8 de juny la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, va rebre Oriol Esculies (director de Projecte Home Catalunya) i Antoni Castella (patró de la mateixa fundació).

D’esquerra a dreta Albert Sabatés, Boi Ruiz, Oriol Esculies i Joan Colom

U.E. San Juan-Atlético de Montcada L’equip de futbol U.E. San Juan At. de Montcada ha donat suport a Projecte Home Catalunya al llarg del 2011 amb diverses accions solidàries i de difusió (partits benè· fics, entrades gratuïtes als partits per als usuaris, participació en els actes que organitzem, etc.)

Les famílies i usuaris gaudeixen d’un partit de futbol solidari al camp de la U.E. San JuanAtlético de Montcada (Montcada i Reixac).

18

D’esquerra a dreta: Antoni Castella, Joana Ortega i Oriol Esculies

Acord amb Infojobs L’empresa Infojobs ha posat a l’abast de Projecte Home Catalunya la seva web, de manera gratuïta, per poder cercar personal, tant laboral com voluntari.


projectehome.cat 2011

XIII Simposi internacional EWODOR 2011 Del 23 al 25 de març va tenir lloc el 13th International Symposium on Substance Abuse Treatment, cele· brat a l’Aula Magna de l’edifici his· tòric de la Universitat de Barcelona. La Universitat de Barcelona, Pro· jecte Home Catalunya i EWODOR (European Working Groupon Drug Oriented Research) amb el suport de la Diputació de Barcelona, van reunir més de 150 experts proce· dents d’universitats i organitzaci· ons europees i espanyoles que van mostrar els seus avenços en matè· ria d’addiccions en aquest simposi sota el títol: “Drogodependències:

generalitats i especificitats en el tractament”. El simposi va voler reivindicar la necessitat de reforçar les políti· ques de lluita contra les drogues i de prevenció i tractament de les addiccions. El simposi pretenia mostrar tots aquells avenços que permetran també millorar l’efici· ència de les nostres respostes, així com adaptar-se als nous per· fils de consumidors com addictes amb trastorns psiquiàtrics, pobla· ció immigrant, dones addictes als psicofàrmacs o abús de les noves tecnologies.

El jutge Baltasar Garzón va ser l’encarregat de pronunciar la conferència inaugural.

Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona (al centre de la imatge), juntament amb el jutge Baltasar Garzón, el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, el director de Projecte Home Catalunya, Oriol Esculies, i altres autoritats assistents al simposi.

19


projectehome.cat 2011

Equip humà PATRONAT DE LA FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME Presidenta d’honor: Maria Rosa Muñoz Codina Secretari: Oriol Esculies i Plou President: Albert Sabatés Porrera Tresorer: Jordi Casaus Montava Vicepresidenta: Contxita Solé Pes Patró d’Honor: Baltasar Garzón Real Vocals: Rosario Abaitua Arana , Sor Eduarda Vergara (en representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül), Josep Mª Bosch Aymerich, África Cabezón Encinas, Antoni Castella Riera, Bartomeu Català Barceló, Henddrik J. Cruyff, Enrique Alagarda (en representació de la Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül), Luis del Olmo Marote, Pere Parés Rosés i Enric Nolis (en representació del Consell Comarcal del Maresme), Olga Pérez Teixidor, Begoña del Pueyo Ruiz, i Lino Salas Rodríguez

Voluntaris/àries 2011

176

María AGUILAR Iván ALAMO Carlos ALARCÓN Cristina ALMENDRO Anna ALSINA Mireia ALTIMIR Marta AMENGUAL Fco. Javier AREVALO Montserrat ARMENGOL Tomás ATANCE Ana AVILA Julia BARDAJI Guadalupe BELLÉS Marta BENAGES Lara BONILLAS Sara BRAÑAS Mercedes BREDA Pedro BROTONS Aelexis BUENO Seila BUSTOS Marta CABALLERO África CABEZÓN Elisabet CALAHORRO Anna CALSINA María CAMACHO Neus CANALS Paula CÁNOVAS Rubén CASADO Jesica CASANOVA Jacobo CASANOVA Jordi CASAS Ana Mª CASTELLA Joan CASTELLA Maria CASTELLÓ Maria Luisa CHIMELLI 20

Muntsa CLAUS Joan CLOTA Miriam COLL Isabel COLLADO Eva COLOM Álex CÓRDOBA María CUGAT Adalberto CUOMO Alejandro DE ANDRÉS Beatriz DE CÓZAR Juan de Dios DEL MORAL Alexandra DELGADO Isaac DEMETS Víctor DÍEZ Jordi DUQUE Libna DUQUE Roser DURAN Irene DURÁN Adrian Michael DYER Pau ESCULIES Josep Mª ESCULIES Francesc ESTRANY Robert FABRA Yara FAJARDO Carmina FEBRERO Helena FERNÁNDEZ Nuria FERNÁNDEZ Josefina FERRANDO Manuel FERRER Josep Mª FERRER Carlos Enrique FIGUEREDO Manel FILELLA Carmen FRUCTUOSO Carmen FULLEDA Gerardo GAMITO

M. Carmen GARBÍ Paquita GARCÍA Yolanda GARCÍA Anna GARCÍA David GASCÓN Mireia GIRONELI M. del Carmen GÓMEZ David GÓMEZ M. Isabel GONZÁLEZ Marga GONZÁLEZ Arkaitz IMAZ Olga IRANZO Marta JORBA Antonia JUSTICIA Sebastian JUSTICIA Anna LARDÍES Alexandra-Ion LAZU Conxita LLORENS Mª José LÓPEZ Antonio LÓPEZ Lorena LÓPEZ Lara LÓPEZ Mireia LUQUE Ignacio MAGÁN David MANZANO Pilar MARCO Ana Isabel MARÍN Elena MÁRQUEZ Eduardo MARTÍN Aranza MARTÍNEZ Lope MARTÍNEZ Mª Teresa MARTÍNEZ Josep MASDEPINOS Natalia MELLADO Ricard MITJANS


projectehome.cat 2011

Laia MONTSONET Jesús MORENO Lluïs MOREU Ariadna MURIO Laura NIETO Ignacio ORTS Esther PALANCA Verónica PALMA Macrina PAREDES Mª Carmen PEDROSA Emilia PEGALAJAR Anna PEÑARROYA Lola PÉREZ Beatriz PÉREZ Olga PÉREZ Irene PERICOT Tomás PEROPADRE Anna PEY Iria PICHIN Sigfrido PIÑAS Rosa PLA Menchu PORRERA Belarmina PORTILLO Albert PUGA Oriol PRADES Anna PRAT Ana Verónica QUINTERO Carmen RABAY Iván RACAJ Berta RIUS Verónica RIVERO Álex ROBREÑO Patricia RODRÍGUEZ María RODRÍGUEZ José ROZALÉN Josefina RUÍZ Juan Pedro RUÍZ Carlos RUÍZ Teresa SALES María SALVADOR Laura SÁNCHEZ Olga SÁNCHEZ Eva SÁNCHEZ Mª del Carmen SÁNCHEZ Ismael SÁNCHEZ Mª Ángeles SÁNCHEZ Lidia SANCHO Rocío SANCHO Maite SASOT Ramón SASTRE Miguel SEGURA Mar SEGURA Marc SEGURA

Mariano MONTILLA Gloria MONTOBBIO Moisés MORENO Octavio MORENO Rafael MURCIANO Sílvia PAPIOL Natalia PÉREZ Andrés RODRÍGUEZ José RUIZ Ana SOLANA Elvira TORO Elisabet TORTOLERO Rafael VERA Ana VILLAR Oscar ZABIA

Alejandro SIERRA Manuela SORIA Xavier TIÓ Joaquín TOMÁS Irina TOMÀS Claudia TORREZ Paula TOUS Carmen TUNDIDOR Toni VALLE Gemma VALLECILLO Susana VALLÈS Cristina VARELA Cristina VÁZQUEZ Consuelo VEIGA Mª Àngels VERGÉS Cristina VIDAL Núria VILLAROEL Carmen VILLEGAS María Alicia VINENT Jose Manual YEPES Montserrat XIVILLÉ Jose Manuel YEPES Jasmina ZUAZAGA

Estudiants en pràctiques

14

Fundació Pere Tarrés: Lara LÓPEZ Laura NAVARRO

Treballadors/es

Pilar ALBA Marta BERENGUER Inés BERRINO Ignasi BOSCH Daniel BOYERO Marta CAMARGO Marta CARRIÓN Ruth Castillo Arola CASTELLA Susana CIRERA Oriol ESCULIES Jéssica FARIAS Sònia Font Mercedes Galán Juan Antonio García Rebeca HERNÁNDEZ Judith JIMÉNEZ Robert LINARES Ángela LÍRIA Míriam MASMIQUEL Javier MEJÍA Xochilt MEJÍA Adrián MONTESANTO

38

IES La Bastida Eva ALTIMIRA IES Maremar Ariadna BUCH IES Miquel Tarrell: Anna GARCÍA Institut Superior d’Estudis Psicològics Miriam BASTOS Universidad Nacional de Educación a Distancia Víctor Manuel DELGADO Esther DOVAL Marta GALÁN Mª José GARZÓN Santiago LANGA Universitat Autònoma de Barcelona Adriana CUNILL Cristina VIDAL Universitat de Girona Cíntia PÉREZ 21


projectehome.cat 2011

Dades terapèutiques 2011 Gràfic núm. 1

Demandes d’ajuda a Projecte Home

1513

1467

1462

1402 1254 641

627

538

997

700

519

1394

1235

715

355 114 59

241

103

88

107

126

1996 1997 1998 1999 2000

208

223

266

2001

2002

2003

352

397

440

2004

2005

2006

542

535

2007

2008

576

2009

Nombre de pers ones ateses

606

2010

2011

Nombre de pers ones que reali tzen tractament

Taula núm. 1

Persones ateses l’any 2011 per programs Programa Base Comunitat Terapèutica* Atencions telefòniques Atencions per internet Primeres entrevistes presencials Nous ingressos a tractament Total persones tractament Promig d’usuaris per dia Persones residents al pis de Reinserció

Reinserció

Centre de día d’Adults* *

1.074 87 613 62 86 34 23

197 263 79

40 62 31

Programa Nocturn

113 180 81

Projecte Jove

TOTAL

233 131 78 124 37

1.307 87 744 490 715 262

* La Comunitat Terapèutica inclou el Nivell Zero ** En funcionament des del 28 de Novembre

Taula núm. 2

Resum del perfil psicosocial de persones amb tractament (N=715/ any 2011)

Programa Base Comunitat Terapèutica

Centre de día d’Adults

Programa Nocturn

Projecte Jove

TOTAL

92%

89%

85%

85%

Homes

81%

84%

Dones

19%

16%

8%

11%

15%

15%

Patologia Dual

29%

37%

29%

21%

30%

28%

Tractament amb METADONA

17%

14%

17%

0%

2%

9% 4%

VIH/SIDA Mitjana d’edat

22

Reinserció

8%

8%

8%

1%

0%

35,83

36,72

35,45

34,5

19,74


projectehome.cat 2011

Gràfic núm. 2

Substància principal de les persones que realitzen tractament (N=715/ any 2011) 4% 22%

35%

Cocaïna (35%) Heroïna (13%) Cànnabis (11%) Alcohol (15%) Alcohol + cocaïna (22%) Altres (4%)

15% 13%

11%

Taula núm. 3

Tipus de finalització de tractament 2011

(1) Persones que interrompen el tractament per continuar en un altre programa de Projecte Home Catalunya. (2) Interrupció unilateral del model teòric d’in· tervenció i de la relació terapèutica sense que l’usuari ho notifiqui. (3) Consecució dels objectius, a judici de l’equip terapèutic, per aconseguir els nivells apropiats en el seu procés de creixement i ma· duració personal, d’autorealització i de gestió adequada del seu projecte vital. (4) Interrupció del tractament a petició de la persona. (5) Es produeix quan el període de convalescèn· cia és superior a 30 dies. (6) Persones que interrompen el tractament per continuar en un altre dispositiu que no sigui de Projecte Home. (7) Persones que interrompen el tractament a instàncies de l’equip terapèutic. Poden ser cau· sa de cessament: la violència física o verbal, la introducció i/o consum de drogues al centre, la incitació al consum i altres infraccions greus i/o reiterades de la normativa del centre. (8) Finalització de l’itinerari terapèutic sense consolidar-se satisfactòriament, a judici de l’equip terapèutic, algun dels objectius previstos. (9) Interrupció unilateral: l’usuari no continua perquè el model d’intervenció no satisfà les se· ves demandes. (10) Índex de retenció: percentatge d’usuaris que continua en tractament o finalitza satisfactòriament.

Programa Base Comunitat Reinserció Terapèutica Autoderivació (1)

Programa Centre de Nocturn Dia d’Adults

Projecte Jove

TOTAL

7

1

0

19

2

29

Abandonament (2)

66

9

32

15

32

154

Alta terapèutica (3)

-

17

23

-

12

52

Alta voluntària (4)

49

12

21

7

29

118

Baixa per malaltia de llarga durada (5)

1

1

1

0

2

5

Defunció

1

0

0

0

0

1

Derivació a un altre dispositiu (6)

5

2

2

1

0

10

Cessament (7)

1

0

0

2

0

3

Fi de tractament (8)

-

5

2

-

0

7

Ingrés a presó

4

2

1

1

1

9

Passi de CT a Reinserció

48

-

-

-

-

48

Rebuig de tractament (9)

13

0

10

2

11

36

Index de retenció (10)

53%

65%

62%

53%

46%

23


projectehome.cat 2011

PROCEDÈNCIA PER MUNICIPIS Abrera 3 Agramunt 1 Aiguafreda 1 Alella 2 Altafulla 1 Arbucies 2 Arenys de Mar 7 Arenys de Munt 4 Argentona 1 Badalona 57 Badia del Vallès 2 Banyoles 1 Barberà del Vallès 8 Barcelona 360 Bellver d’Osso 1 Berga 1 Blanes 7 Cabrils 1 Calafell 4 Calella 6 Calonge 1 Cambrils 1 Canet de Mar 5 Canovelles 3 Cànoves 1 Canyelles 1 Cardedeu 1 Cardona 1 Castellbisbal 5 Castelldefels 20 Cerdanyola del Vallès 7 Cervera 1 Corbera del Llobregat 5 Cornellà del Llobregat 16 Creixell 1 Cubelles 5 Cunit 1 Dosrius 1 El Masnou 14 El Prat de Llobregat 11 El Vendrell 6 Esparraguera 6 Esplugues de Francolí 1 Esplugues de Llobregat 9 Figueres 7 Gavà 9 Gelida 2 Girona 10 Granollers 11 L’Hospitalet de Llobregat 30 Igualada 10 L’Escala 1

La Garriga 3 La Jonquera 1 La Llagosta 1 La Poble de Claramunt 1 La Roca del Vallès 1 Lleida 6 Llicà de Munt 1 Lliçà de Valls 1 Lloret de Mar 1 Malgrat de Mar 2 Manlleu 3 Manresa 4 Martorell 10 Massanet de la Selva 2 Mataró 36 Molins de Rei 3 Mollerusa 2 Mollet del Vallès 17 Monistrol de Montserrat 1 Montcada i Reixac 17 Montgat 11 Montmeló 3 Montornès del Vallès 1 Montseny 2 Navarcles 1 Olesa de Montserrat 6 Olvan 1 Palafolls 3 Palafrugell 3 Palamós 3 Palau de Plegamans 2 Parets del Vallès 8 Pineda de Mar 3 Platja d’Aro 1 Piera 3 Premià de Dalt 5 Premià de Mar 16 Rellinars 1 Reus 7 Ripollet 7 Roses 2 Rubí 10 Sabadell 55 Salou 1 Sant Adrià del Besòs 11 Sant Andreu de la Barca 4 Sant Andreu de Llavaneres 1 Sant Antoni de Vilamajor 2 Sant Boi del Llobregat 26 Sant Carles de la Ràpita 1 Sant Cugat 15 Sant Feliu de Guíxols 4

Sant Feliu de Llobregat 4 Sant Joan d’Espi 3 Sant Pere de Ribes 2 Sant Pere i Sant Pau 1 Sant Pol de Mar 2 Sant Quintí de Mediona 2 Sant Quirze del Vallès 1 Sant Sadurní d’Anoia 2 Sant Vicents de Castellet 2 Sant Vicents de Montalt 1 Sant Vicents del Horts 3 Santa Bàrbara 1 Santa Coloma de Farners 1 S. Coloma de Gramanet 41 Santa Maria de Palautordera 2 Santa Margarida i els Monjos 1 Santa Perpètua de Mogoda 4 Segur de Calafell 3 Sitges 6 Súria 1 Tarragona 17 Teià 1 Terrassa 27 Teruel 1 Tiana 9 Tordera 1 Torelló 2 Torredembarra 3 Torrelles del Llobregat 3 Tortosa 1 Valldoreix 1 Vallirana 2 Valls 1 Vacarisses 1 Vic 4 Viladecans 18 Vilafranca del Penedès 7 Vilanova i la Geltrú 9 Vilassar de Mar 4

Fora de Catalunya: 10 Andorra 1 Castelló de la Plana 1 Daimiel 1 Jávea 1 Madrid 1 Mallorca 2 Masquefa 5 Menorca 1 Tascón 1 Viso 1

Coloma Resta de 29% Barcelona 5% Badalona 4% Sabadell 4% Santa de Gramanet 57% municipis 24


projectehome.cat 2011

Dades econòmiques 2011 Com apliquem els recursos? DESPESES

21,24%

pj pv pe

9,34%

Programes terapèutics Administració Amortització Interessos bancaris

1.235.654,19 €  100% 953.447,38 € € 77,16 195.484,94 € 15,82 73.702,24 € € 5,96 13.019,63 € 1,05

% % % %

noc ct

13,97%

55,45%

DESPESES PER PROGRAMES Comunitat Terapèutica i reinserció Nocturn Primeres entrevistes Projecte Jove i Prevenció

Comunitat Terapèutica (55,45%) Nocturn (13,97%) Primeres entrevistes (9,34%) Projecte Jove i Prevenció (21,24%)

55,45 13,97 9,34 21,24

% % % %

Com s’obtenen els recursos? INGRESSOS

24,46%

47,23%

1.258.877,73 €

APORTACIONS PRIVADES 277.108,24 € Socis col·laboradors 67.412,00 € Patrocinadors, empreses, col· laboradors i actes socials 141.704,86 € Donacions i altres ingressos 26.510,06 € Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l’exercici 41.481,32 € aportacions solidareis

22,01 %

SOLIDÀRIES 307.978,50 € FAMÍLIES I USUARIS

24,46 %

subvenciones privades APORTACIONS

6,29%

aportaciones privadas

SUBVENCIONS PRIVADES 79.246,00 €

6,29 %

SUBVENCIONS PÚBLIQUES 594.544,99 € Administracions locals 47.422,35 € Diputació de Barcelona 52.000,00 € Generalitat de Catalunya 431.163,66 € Ministeri de Sanitat i Política 63.958,98€ Social

47,23 %

subvenciones publiques

22,01% Subvencions públiques (47,23%) Aportacions privades (22,01&) Subvencions privades (6,29%) Aportacions solidàries famílies i usuaris (24,46%)

Resultat de l’exercici 23.223,54 € 25


projectehome.cat 2011

26


projectehome.cat 2011

Gràcies

a totes aquelles institucions, fundacions i particulars que ens han donat suport al llarg del 2011

Institucions privades

•• Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül •• CREFAT Fundación para la atención a las toxicomanías de Cruz Roja Española •• Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül •• Fundació Casa de la Miseri· còrdia

Subvencions Públiques

•• Fundación privada Carmen y M. José Godó •• Fundación Roviralta •• Obra Social Caixa Penedès •• Obra Social “La Caixa” •• Obra Social Unnim •• Universitat de Barcelona

Empreses amigues

•• Anudal •• Besthitoba S.L. •• CGILL S.L. •• Construciones Sabater •• ChronoExprés •• Club Lleuresport •• Drogueria Rovira •• Ecta-3 •• Fairmemory •• Farmaegara •• Fomento de construcciones y contratas •• Grup Bon Preu / Esclat •• Grup Paradis •• Grupo NETPC Maresme •• Hoteles Santos Porta Fira •• Immobiliaria Sant Segimon de Viladrau

•• Klinet •• La Quinta Golf & Country Club Marbella •• Le Meridien Ra Beach&Spa •• Live Nation España •• Lorenzo mena imatge SCP •• Lovipark •• Miquel y Garriga •• Núñez y Navarro •• Pastisseria Sacha •• Promociones Ruve •• Rabat •• Semon / Benfumat •• Serviseco •• Solfinc •• Vertix

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Secretaria de Joventut Secretaria de Família Direcció General d’Acció cívica i comunitària Departament de Salut Departament de Justícia Departament de Territori i Sostenibilitat Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana Diputació de Barcelona Àrea de Benestar Social Consorci de Serveis Socials de Barcelona Consell Comarcal del Maresme Foment Ciutat Vella Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Masnou Ajuntament de Mataró Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montgat Ajuntament del Prat de Llobregat Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor Ajuntament de Tiana Ajuntament de Valls

Col·laboradors Aires de Barcelona / Banc dels Aliments / Banc Farmacèutic / Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat / Bru&BruExclusive Travel Designer / BQR. By Queroseno Racing / Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria (CIMNE) / Comedycat / Condis Montcada i Reixac / Ecogesa XXI / El Corte Inglés / eProyel / Farmàcia Brufau (Montgat / Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) / Fundació Abertis / Fundació Bosch i Aymerich / Galeria Costa / Gama Il·luminació / Henkel Ibérica / Hotusa Hotels / Infojobs / Institut de Maria Repara· dora / L’Auditori de Barcelona / Joieria Pujol / Joieria Valiño / Mango / Manufac· turas Panaderas S.L. / Mercedarias de la Caridad / Modern Light / Mondaine / MRW / Newpark Bowling / Nutrexpa / Onda Rambla-Punto Radio / Oradesa / Patates Torres / Port Aventura / Sail-Biometria / Teatre Poliorama / Tous / U-ESan Juan-Atlético de Montcada / Unilever

Edita: Projecte Home C­atalunya Fotografies: Pau Esculies, Ivan Muñoz, Maria F. Rodríguez, Santi Romero, Projecte Home Catalunya i Casa de S. M el Rey / Borja Fotógrafos Disseny i maquetació: ComCom, sccl (www.comcom.cat) Impressió: Cevagraf, sccl. El cost d’aquesta memòria és finançat per un donant anònim

27


ome.org

info@projecteh Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis, local 7 08004 Barcelona Tel. 93 298 98 75 Fax. 93 298 92 43 28

Montgat

Riera de Sant Jordi, 151 08390 Montgat (Barcelona) Tel. 93 469 32 25 Fax. 93 469 35 28

Montcada i reixac i

Ctra. de la Vallensana, 24 (Ctra. BV 5011) 08110 Montcada i Reixac Tel. 93 564 50 76 Fax. 93 575 25 32

Profile for Irene Duran

Memòria anual 2011 (PDF 2.24 Mb)  

Memòria de Projecte Home 2011

Memòria anual 2011 (PDF 2.24 Mb)  

Memòria de Projecte Home 2011

Advertisement