__MAIN_TEXT__

Page 1

ONG per a les addiccions

Memòria 2010 902 885 555 projectehome.org

CARTA DEL DIRECTOR 02 PROJECTE HOME CATALUNYA 03 PROGRAMES 04 ÀREES TRANSVERSALS 9 LES FAMÍLIES 10 SENSIBILITZACIÓ 12 MÉS NOTÍCIES DEL 2010 18 EQUIP HUMÀ 19 DADES TERAPÈUTIQUES 21 DADES ECONÒMIQUES 24 GRÀCIES 26 Formem part de l’Asociación Proyecto Hombre, ONG de caràcter consultiu especial davant el Consell Econòmic i Social de Nacions Unides

Comptes econòmics auditats per KPMG


Carta del director

Projecte Home Catalunya projectehome.org

Sé que ens en sortirem. La nostra missió és oferir l’oportunitat a les persones de superar les seves addiccions i recuperar les seves vides; així com ser testimoni davant la socie­ tat catalana dels riscs del consum de drogues i altres addiccions. La crisis econòmica s’expressa amb un fort increment de la demanda d’aju­ da a Projecte Home, però també parla de com tots nosaltres som el remei d’allò que ens passa. Per exemple, el nombre de voluntaris s’ha incrementat. Els socis i empreses col·laboradores han continuat donant suport. I amb alguna excepció, les ad­ ministracions públiques ha mantingut els ajuts. I també vull destacar la decidida impli­ cació de tantes famílies de persones afectades i que demostra com aflora en temps difícils un dels pilars més vius de la nostra societat.

Edita: Projecte Home C­atalunya Fotografies: Pau Esculies, Ivan Muñoz, Maria F. Rodríguez, Santi Romero i Projecte Home Catalunya Disseny i maquetació: ComCom, sccl (www.comcom.cat) Impressió: Cevagraf, sccl. El cost d’aquesta memòria és finançat per un donant anònim

En detriment, hem sentit la davallada dels ingressos de les entitats financeres, que ho intentem compensar cercant la complicitat de noves empreses solidàri­ es amb el programa EmpresAmiga. Alhora busquem ésser més eficients com a organització. Intentem aprofitar encara més el nostre temps i les infras­ tructures per a donar més cobertura, els programes s’adapten a noves necessi­ tats i perfils, estem prioritzant algunes despeses i, amb tot això, comptem amb professionals realment compromesos. Avui dia, cal dir ben alt que el tractament i la prevenció de les addiccions ha de ser una prioritat social a Catalunya. Aquesta Memòria resumeix allò succeït l’any 2010. Per tant, ara més que mai, us volem ex­ pressar el nostre agraïment per tot el vostre suport i sensibilitat.

ONG per a les addiccions creada el 1995 a Catalunya. La nostra missió és promoure la dignitat i l’autonomia de les persones.

CARTA FUNDACIONAL

Som un programa educatiu i terapèu­ tic. El procés terapèutic és voluntari. No lucratiu. Aconfessional. Aparti­ dista. Rebutja qualsevol tipus de vio­ lència. És obert a totes les persones. Dirigeix la seva atenció també a les famílies. Demana al personal disponi­ bilitat en el servei i professionalitat en la intervenció.

FORMEM PART DE

Federació Catalana de Drogode­ pendències (FCD) Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) Federació d’Entitats d’Atenció a la

Infància i l’Adolescència (FEDAIA) Xarxa Local de Prevenció de Dro­ godependències de la Diputació de Barcelona Grup de Drogodependències del Consell Municipal de Benestar So­ cial de l’Ajuntament de Barcelona Xarxa d’habitatge d’inclusió social de la Generalitat de Catalunya Taula de participació social, depar­ tament de Justícia de la Generalitat de Catalunya Taules de treball de la Coordinadora catalana de comunitats terapèuti­ ques, pisos de reinserció i centres de dia

ASOCIACIÓN PROYECTO HOMBRE Pertanyem a l’Asociación Proyecto Hombre [proyectohombre.es] d’àmbit estatal. Atén cada any més de 19.000 persones en tractament i 100.000 en prevenció. A través de l’Asociación Proyecto

Hombre estem presents a: Consell Econòmic i Social de l’ONU (ECOSOC) Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques (WFTC) Federació Europea de Comunitats Terapèutiques (EFTC) Xarxa Iberoamericana d’ONGs que treballen en drogodependències (RIOD) European Companionship in Educa­ tion: Training by travel (ECEtt), Trans­ fer Organization and Innovation (TOI) Organització Estatal d’Intervenció Social (OEIS) Plataforma d’ONG sobre Drogues i Addiccions (PODA) Supplying European Intervention Options on Drugs (SEID) Foro “La sociedad ante las drogas” Consell Social Penitenciari Associació Espanyola de Fundaci­ ons (AEF) Plataforma de voluntariat d’Espanya (PVE) Servei de Voluntariat Europeu (SVE)

Oriol Esculies i Plou [Director] Barcelona, 26 de juny de 2011 Dia Internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·licit de drogues Twitter @oriolesculies

Grup d’usuaris i treballadors al Centre de Montcada i Reixac, en ocasió de la visita de José Maria Bakero

3


Programes DEMANDES D’AJUDA

NIVELL ZERO

PROJECTE JOVE

COMUNITAT TERAPÈUTICA

Es dupliquen les demandes per Internet

La dificultat geogràfica i familiar

Adolescents i joves en risc

Encarant la Patologia Dual

Totes les persones afectades i els familiars que sol·liciten ajuda a Pro­ jecte Home són atesos per telèfon o per Internet i són citats a una prime­ ra entrevista.

El Nivell Zero és un servei ambulatori i d’intervenció grupal per a qualsevol persona i família a qui no li sigui pos­ sible iniciar el tractament als nostres programes perquè hi ha llista d’espera per plaça residencial a la Comunitat Terapèutica, per patologia psiquiàtri­ ca no compensada, per estar en fase de desintoxicació o per interrupció del tractament. La finalitat és mantenir la motivació per a iniciar o reprendre el tractament.

El Projecte Jove és un programa te­ rapèutic i educatiu per a adolescents i joves amb consum problemàtic d’al­ cohol, altres drogues i noves tecno­ logies.

La Comunitat Terapèutica és un programa educatiu i tera­ pèutic per a la rehabilitació de persones amb addiccions.

Explorem el nivell de severitat de l’addicció i establim un diagnòstic. Si procedeix, la persona i la família inicien tractament en algun dels nos­ tres programes o es deriva a altres dispositius de millor encaix. L’any 2010 hem atès 110 demandes a través del correu electrònic, el do­ ble que l’any anterior.

Aquest fet parla per sí sol. A Projecte Home no tenim prou places residen­ cials per cobrir tota la demanda crei­ xent. Molts són de zones de Catalunya a­llunyades, altres no tenen suport fa­ miliar i alguns pateixen trastorns molt severs.

La finalitat és reforçar el procés edu­ catiu del noi/a en risc i potenciar els seus propis recursos i habilitats per­ sonals. La modalitat d’intervenció és de cen­ tre de dia i ambulatori, principalment de tardes per conciliar l’horari aca­ dèmic o laboral. La família partici­ pa en el tractament. Té una durada aproximada de 12 mesos.

S’adreça a homes i dones majors d’edat, policonsumidors de llarg recorregut, amb una alta desestructura personal, social i laboral i amb necessitat d’atenció continuada. Els familiars participen en el tractament sempre que sigui possible. Té una durada aproximada de 12 mesos; continuant des­ prés a la Fase de Reinserció amb seu a Barcelona.

Hi ha dues modalitats d’intervenció: Opció Residencial les 24 hores inclosos els caps de set­ mana. Opció de Dia de 9.00h a 19.30h de dilluns a divendres. Una quarta part dels residents tenen patologia dual (ad­ dicció i trastorn mental greu). La Comunitat Terapèutica ha adaptat les metodologies, promou més la cura dels profes­ sionals i dels familiars i ha incrementat el personal metgepsiquiàtric i sanitari per seguir cadascun dels casos.

TIPUS DE TRANSTORN PSIQUIÀTRIC

5%

3% 40%

21%

Grup d’usuaris en tractament

Centre de Montgat

1.352 110 768

atencions telefòniques atencions per Internet atencions presencials

Montgat 4

131

persones en tractament

Joves en tractament fent una activitat lúdi­ ca al Centre de Montgat

117 234

Trastorn límit de la personalitat (40%) Trastorn Bipolar II (13%) Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics (8%) Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (10%) Altres trastorns de la personalitat (21%) Trastorn obsessiu-compulsiu (5%) Trastorns de la conducta alimentària (3%) 10%

nois i noies en tractament 8%

familiars en tractament

202

persones en tractament

13%

404

familiars en tractament

Montcada i Reixac 5


REINSERCIÓ

PROGRAMA NOCTURN

PROJECTE JOVE

PREVENCIÓ ESCOLAR I FAMILIAR

Per a la integració social i laboral

Més cobertura horària

Adolescents també a Barcelona

ENTRE TOTS

TRENCACLOSQUES

A TEMPS

La Fase de Reinserció s’adreça a les persones que han acabat amb èxit a la Comunitat Terapèutica. Les famílies també participen en el tractament.

Nocturn és un programa ambulatori per a persones adultes amb addicci­ ons que requereixen conciliar l’horari laboral amb el tractament. Els familiars també participen en el tractament.

El Projecte Jove a la ciutat de Bar­ celona s’inicià durant l’any 2010 per a poder oferir un ajut més proper als adolescents i joves amb consum problemàtic i residents a Barcelona.

La finalitat és la superació de l’addic­ ció i la promoció de l’autoconeixement i de l’autonomia personal.

Per a veure la descripció del progra­ ma, poder consultar el Projecte Jove a Montgat en l’apartat anterior.

La modalitat d’intervenció és de grups de suport en règim ambulatori, habi­ tualment als vespres. Té una durada aproximada de 16 mesos.

Manifestem el nostre agraïment i estímul de l’Associació Cintra per haver-nos donat la possibilitat d’ubi­ car-nos a Barcelona; així com el su­ port cabdal del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i la Fundació Casa Misericòrdia per a fer realitat aquest nou projecte.

Programa de Prevenció Universal adreçat a alumnes de Secundària, pares i mares i professorat per a pro­ moure els factors de protecció davant el consum de drogues i altres addic­ cions. El programa s’aplica durant el curs es­ colar, s’acompanya de manuals i està reconegut com acció formativa per el Departament d’Educació de la Gene­ ralitat de Catalunya.

Programa de Prevenció Selectiva per a nois i noies entre 16 i 21 en risc d’exclu­ sió social. S’adreça a alumnes de Cicles Formatius, de programes de garantia social, nois i noies de Centres Oberts i CRAE, entre d’altres. Es formen els educadors i supervisen les activitats. S’acompanya de manuals. També hi ha l’opció de formació on-line. Més informa­ ció a www.formacionph.es

Programa de Prevenció Selectiva per a pares i mares amb fills entre 12 i 18 anys que ja han iniciat el consum de drogues o es relacionen en entorns i col·lectius de risc. El programa s’acompanya de manuals i s’aplica en grups de 10 a 20 fami­ liars durant 7 sessions setmanals. Al llarg de l’any 2010, s’han realitzat diverses edicions per a persones en tractament a Projecte Home que al­ hora són pares de fills adolescents.

La finalitat és la integració social i la­ boral, tan cabdal avui dia davant les dificultats d’emancipació i de recerca de feina. La modalitat d’intervenció és de grups de suport en règim ambulatori. Té una durada aproximada de 12 mesos. PISOS DE REINSERCIÓ El tractament també compta amb dos habitatges temporals per als qui no disposen de recolzament familiar. Obert de dilluns a divendres.

Pis de reinserció a Barcelona

62 124 18

persones en tractament familiars en tractament

Des de 2010, hem ampliat l’horari d’atenció a les tardes i alguns matins per a donar més opcions de tracta­ ment a persones amb horaris laborals diversos.

Reunió de voluntaris que donen suport als equips terapèutics al Centre de Barcelona

168 336

persones en tractament familiars en tractament

Col·legi Maristes Champagnat (Ba­ dalona) IES Domènech i Montaner (Canet de Mar) Escola La Ginesta (Montcada i Reixac) Escola Marillac (Barcelona) IES d’Argentona (Argentona) IES La Ribera (Montcada i Reixac) IES Maremar (El Masnou) IES Mediterrània (El Masnou) IES Thalassa (Montgat i Tiana) Escola Sant Joan Baptista (Barcelona) IES Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt)

Fundació Comtal (Barcelona) Fundació Mans a les Mans (Barcelona) CRAE Casa Solaz (Barcelona) Fundació Barberà Promoció (Barberà del Vallès) CRAE Fundació Busquets (Terrassa) ESCOLA CINTRA Programa de Prevenció Indicada a l’Es­ cola Cintra de Barcelona (Districte de Ciutat Vella) adreçat als alumnes de primer a quart de l’ESO. El programa s’aplica durant tot el curs escolar i té per finalitat enfortir les capacitats personals i promoure les habilitats socials que pro­ tegeixin davant conductes de risc com el consum de drogues.

ALTRES ACCIONS Col·legi Mare de Déu del Carme (El Prat de Llobregat) Col·legi Nostra Senyora del Mar (El Prat) IES Baldiri Guilera (El Prat) IES Doctor Trueta (El Prat) IES Estany de la Ricarda (El Prat) IES Illa de Bànyols (El Prat) IES Ribera Baixa (El Prat) UEC (El Prat)

Part de l’equip de terapeutes del Centre de Barcelona

10 20

nois i noies atesos familiars

persones al pis de reinserció Sessió de prevenció adreçada a professors i tècnics a Canet de Mar

Barcelona 6

5.417

beneficiaris

2098 alumnes

3.160 familiars 159 professionals 7


Àrees transversals PREVENCIÓ LABORAL

El treball és una de les principals fonts de desenvolupament personal. Contribueix a la qualitat de vida de les persones.

Serveis que oferim (tots els serveis garanteixen total confi­ dencialitat i discreció):

La repercussió que l’abús de l’alcohol o d’altres addiccions produeix al treball ha estat clarament demostrada.

Visites personalitzades per a fer un diagnòstic de la situació de cada empresa que possibiliti definir un pla d’intervenció. Sessions formatives per a grups que informen dels ris­ cos associats al consum d’alcohol i d’altres drogues, amb la finalitat de promoure hàbits saludables. Guia informativa a l’abast de qualsevol empresari/ària o treballador/a que ho sol·liciti (també disponible on-line). Línia telefònica oberta de consulta i assessorament. Orientació i tractament per tota persona empresària o treballadora. Horari compatible amb el treball. Més informació a projectehome.org.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) reconeix el lloc i temps de treball com un espai idoni per a la prevenció de conductes de risc. L’ONG Projecte Home i la Fundació Pimec Acció Social ofereixen a les empreses la possibilitat de desenvolupar accions eminentment preventives que s’integrin en les es­ tratègies de Responsabilitat Social, desenvolupament de persones i riscos laborals de cada organització.

ÀREA JURÍDICA

ÀREA DE SALUT

ÀREA CULTURAL

L’objectiu de l’Àrea Jurídica és assessorar i acompanyar la persona en tractament de Projecte Home en l’assumpció, gestió i resolució de les causes jurídiques penals pendents, integrant aquest apartat en el propi procés de rehabilitació i inserció socio-laboral. En ocasions, l’addicció comporta la co­ missió de delictes als quals corresponen penes privatives de llibertat. A Projecte Home, treballem per tal d’aconseguir i fer seguiment de les alternatives que ofereix la pròpia llei a l’ ingrés a presó.

Promovem la salut integral dels usu­ aris i de les seves famílies a tots els programes de Projecte Home.

Potenciem el vessant cultural de la persona i promovem la seva formació de cara a la reinserció laboral. Oferim orientació i suport en la trajectòria for­ mativa: organitzem classes de Graduat d’ESO, tallers d’informàtica o ioga, en­ tre d’altres. I és d’especial importància gaudir del temps lliure d’una manera saludable. Per això, organitzem activi­ tats culturals i lúdiques a tots els pro­ grames.

Usuaris atesos Col·laboració amb Centres Penitenciaris: C.P. Quatre Camins / C.P. Brians I / C.P. Brians II / C.P. Joves Barce­ lona / C.P. Homes Barcelona / C.P. Dones Barcelona

102

6

Atenció i seguiment de la salut física. Detecció precoç, diagnòstic i segui­ ment de la patologia dual (trastorn psiquiàtric afegit) per orientar millor el tractament. Promoure la integració dels usuaris al sistema públic de salut. Educar en hàbits saludables. Prevenir malalties com el VIH-SIDA, l’hepatitis i la tuberculosi. Supervisar el compliment de les nor­ matives d’higiene, d’alimentació i de nutrició. Educar les famílies per a la salut. Vigilar i fomentar la salut del personal.

A destacar del 2010

Col·laboració amb Centre Educatiu Can Llupià

Mesures penals alternatives Art. 87 C.P. (suspensió de l’execució 19 de la pena, específica per a drogode­ pendents) 1 Art. 96 C.P. (aplicació de mesures de seguretat amb internament a un Centre) Compliment de Treballs en Bene- 2 fici a la Comunitat 1 Art. 82 R.P. (tercer grau) 2 Art. 90 C.P. (llibertat condicional condicionada a la realització d’un programa) Art. 182 R.P. (sortida de presó per a 5 continuar el tractament a un Centre)

A destacar del 2010 Col·laboració amb la Vall d’Hebron

A destacar del 2010 Escola Judicial

Presentació de la campanya al Vallès Occidental, 14 d’abril. D’esquerra a dreta, Josep Lluís Francesch (president de la Fundació PIMEC Acció Social), Salvador Soley (president d’Unnim), Martí Puig (president de PIMEC Vallés Occidental) i Oriol Esculies (Director de Projecte Home Catalunya).

8

Per desè any consecutiu va tenir lloc la trobada entre Projecte Home i l’Escola Judicial de Barcelona, centre formatiu de les noves promocions de jutges de tot l’Estat. A la imatge, persones rehabilitades, familiars i professionals de Projecte Home que van assistir-hi

Una òptima detecció precoç dels residents amb Patologia Dual a la comunitat terapèu­ tica és essencial per a elaborar un itinerari personalitzat. Des de 2008 a 2010, més de 140 persones en tractament a Projecte Home Catalunya han estat diagnosticades i supervisades a la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Vall d’Hebron de Barcelona fruit d’un acord de col·laboració. Ha permès obtenir un diagnòstic clar de molts pacients, confirmar quadres dub­ tosos contrastar opinió clínica i receptar tractaments farmacològics més ajustats i controlats.

Activitats més destacades realit­ zades durant el 2010: Convivènci­ es, Auditori de Barcelona, Museu Olímpic i de l’Esport, Visita fàbrica de Mango, Centre Cultural Caja Madrid, Activitats esportives al CEM Frontó Colom, Sortida a la platja, Poble Espanyol, Barcelona Roca Gallery, CosmoCaixa, Camp de futbol U.E. San Juan-At. de Montcada, Bolera, Refugi antiaeri, Excursions a la muntanya, Museu Dalí, Museu Marítim de Barcelona, Taller d’arteterapia, Edifici històric de la Universitat de Barcelona, Museu de la Catedral de Barcelo­ na, Park Güell, Zoo de Barcelona, Museu etnològic, Tibidabo, Mo­ nestir de Pedralbes, Canal Olím­ pic, Museu MNAC, Parlament de Catalunya.

9


Les famílies Extracte de l’estudi de la satisfacció de les famílies Projecte Home Catalunya ha realitzat un estudi sobre la sa­ tisfacció de les famílies de les persones en tractament als seus programes. Els resultats reflecteixen l’opinió que tenen les famílies de la relació que mantenen amb els professio­ nals del centre i la valoració que fan del conjunt d’activitats i eines terapèutiques. Mostra: 155 familiars de persones en diferents fases del

Consideres que els objectius del tractament són els adequats per a la rehabilitació de la persona en tractament?

23%

1%

Consideres que el temps que dura el tractament és adequat per aconseguir la rehabilitació de l’usuari?

Totalment Parcialment No contesta 76%

Quina valoració fas dels canvis que s’han produït fins ara a l’entorn social i familiar de la persona en tractament?

I si la família esdevé co-responsable i col·labora amb l’equip de professionals el pronòstic millora. Durant el tractament, els pares i mares, les parelles, els ger­ mans o fins i tot amics assisteixen a grups d’ajuda mútua, grups de comunicació (de traspàs d’informació), escola de pares, assessorament individualitzat, grups específics per a parelles, assemblees informatives, entre d’altres activitats. També comptem amb l’inestimable suport de L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE PROJECTE 10

1% 3%

Positiva Ni positiva ni negativa Negativa No contesta

Venda de roses solidàries la Diada del 23 d’abril

Ajudar els familiars de la persona amb problemes de dro­ gues és clau per a la seva rehabilitació.

19%

HOME, que va néixer el 1998 amb la finalitat d’atendre les necessitats de totes les famílies que acudeixen a Pro­ jecte Home i de sensibilitzar-les envers les addiccions a la societat. L’Associació està formada per antics familiars i amics de persones en tractament. L’África Cabezón n’és la presidenta. L’Associació també desenvolupa accions de captació de fons com la loteria de Nadal, la botiga solidària i la venda d’altres productes solidaris. Fes-te membre de l’Associació de Familiars i Amics de Projecte Home trucant al 902 885 555. Posa en valor la teva experiència!.

En quina mesura el nostre programa està satisfent les teves necessitats? Totalment satisfet Satisfet en general Parcialment satisfet No contesta

1%

2%

6%

17%

És adequat Hauria de durar més Hauria de durar menys No contesta

76%

1%

T’han ajudat els serveis que estàs rebent a afrontar més eficaçment els teus problemes?

77%

6%

tractament al 2010. D’ells, 59 familiars de persones en tractament al Programa Nocturn, 46 del Projecte Jove, 39 de la Comunitat Terapèutica i 11 familiars de la Fase de Reinserció. Característiques de la mostra: Homes (33%) i dones (61%), d’entre 22 i 85 anys. La relació que els uneix és: pare (25%), mare (41%), parella (14%), germà/na (10%) i altres familiars (5%).

Molt Bastant Poc No contesta

Si un amic necessités una ajuda similar, li recomanaries el nostre programa?

2%

47%

50%

3%

1%

Si Probablement sí No contesta 43%

49%

96%

11


Sensibilització Gala Benèfica a l,Hotel Porta Fira

Comunicació projectehome.org: Al 2010 es va re­ novar completament la nostra pàgina web, la vam fer més interactiva i útil. Entra per trobar la informació més com­ pleta.

Butlletí online: Milers de persones ja reben tota l’actualitat de Projecte Home al butlletí electrònic. Subscriu-te a través del web per estar al corrent de les activi­ tats més destacades.

Les fotografies del 2010 a flickr.com

Informant als mitjans de comunicació: Una de les accions més destaca­ des que fem és la roda de premsa anual on convoquem els periodistes, coinci­ dint amb el Dia internacional de la lluita contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de dro­ gues (26 de juny).

Seguix-nos al Twitter @oriolesculies @solana_ana

La nit del 15 de juny vam celebrar la Gala Benèfica anual a benefici de Projecte Home Catalunya amb la participa­ ció de quasi 250 persones de la societat civil catalana a l’espectacular Hotel Porta Fira de L’Hospitalet de Llobregat (www.h-santos.es). La gala va rebre la col·laboració principal d’Hoteles Santos PORTA FIRA****, i va permetre sensibilitzar i recaptar fons.

D’esquerra a dreta: Albert Sabatés (President de la Fundació Gresol-Projecte Home), Elsa Anka, Luis del Olmo, Oriol Esculies (Director de Projecte Home Catalunya), Roser Viure (promotora de la gala), Armando Béjar (President del Grup Paradís), José Luis Santos (President d’Hoteles Santos), Núria Marín (Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat) i Jordi Portabella (d’ERC).

Esport Club Lleuresport

A través d’un acord de col·laboració amb el Club Lleuresport fomentem l’esport entre els usuaris, treballadors i voluntaris de Projecte Home. Aquesta entitat ens facilita beques perquè els usuaris utilitzin les instal·lacions amb les que compten al Raval de Barcelona. Així mateix, s’apliquen descomptes al nostre per­ sonal. També ens ofereixen les seves instal·lacions per diferents actes, com jornades esportives (a la fotografia).

U.E. San Juan-Atlético de Montcada

L’equip de futbol U.E. San Juan At. de Montcada dóna su­ port a Projecte Home Catalunya amb diverses accions so­ lidàries i de difusió (partits benèfics, entrades gratuïtes als partits per als usuaris, participació en els actes que organit­ zem, etc.)

Roda de premsa celebrada al Centre Municipal Frontó Colom (Club Lleuresport)

Aparicions en mitjans: 119 notícies referents a Projecte Home Catalunya, aparegudes als mitjans de comunicació al llarg del 2010. Destaquem: 25 Televisió 3cat24 ABC ADN Agència Catalana de Notícies Antena 3 Avui Barcelona TV Canal metro Catalunya Ràdio 12

COM Ràdio Cuatro CNN+ Diari de Girona Diari de Sabadell Diari de Tarragona EFE El Economista.es El Mundo El País El Periódico Estil9

Europapress Europe 1(França) Gente La Cope La malla.cat La Razón La Ser La Vanguardia La Veu de Montcada Las drogas.info Línea Sants

Onda Cero Onda Rambla Punto Ràdio QUÈ! RAC1 Ràdio 4 Ràdio Badalona Ràdio Estel Ràdio L’Hospitalet Ràdio la Mina Ràdio Ona Malgrat

Ràdio Tiana Redacció mèdica RNE Tele5 Televisió Espanyola TV3 Xarxa de televisions locals de Catalunya

13


Propostes per a Catalunya Conjunt de propostes en matèria d’addiccions lliurades als representants polítics mesos abans de les eleccions al Parla­ ment de Catalunya de novembre de 2010. 1. Crear una Comunitat Terapèutica per Adolescents amb consum problemàtic de drogues que es troben en situacions especials. 2. Ajudar els familiars de les persones drogodependents. 3. Adaptar la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències per a per­ metre cobrir l’especificitat dels nous perfils de consumidors de drogues. 4. Assolir un pacte nacional en Prevenció de les addiccions amb totes les forces polítiques. 5. Reforçar la consciència dels mitjans de comunicació en el trac­ tament responsable sobre el fenomen de les drogues. 6. Crear més places residencials de Comunitats Terapèutiques per adults drogodependents.

7. Les polítiques en drogodependències han d’orientar-se sempre també vers la rehabilitació i integració social de la persona. 8. El procés de desintoxicació és només el primer pas del tractament i, per sí sol, esdevé poc efectiu a llarg termini. Cal encoratjar i oferir a la persona la possibilitat d’una com­ pleta superació de l’addicció. 9. Invertir avui en atendre i prevenir bé l’abús de drogues i d’altres addiccions pot evitar una despesa major al futur. 10. Incrementar la desgravació fiscal dels particulars i empre­ ses que fan un donatiu a una fundació o associació, anive­ llant-nos així a la situació d’altres països.

José Montilla, President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas, president de CiU

14

Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Catalunya i Antoni Bosch, president del PP de Barcelona

Carme Figueras, Consol Prados i Núria Segú, diputades del Parlament de Catalunya per el PSC

Albert Rivera, President de Ciutadans - Partit per la Ciutadania

Carme Capdevila (Esquerra Republicana de Catalunya), consellera del Departament d’Acció Social i Ciutadania

Josep Antoni Duran i Lleida, President d’Unió Democràtica de Catalunya

Antoni Fogué , president de la Diputació de Barcelona

Compareixença de representants de Projecte Home Catalunya davant la Comissió de Salut al Parlament de Catalunya per presentar el document de propostes (8 de juliol)

15


Universitat de Barcelona

15è aniversari

Fruit de l’acord de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i Projecte Home en matèria d’addiccions, aquest 2010 s’han desenvolupat les següents activitats amb la voluntat de fomentar la responsabilitat social i hàbits saludables entre els universitaris i la societat catalana:

Al 2010 es va celebrar l’obertura, 15 anys endarrere, de les portes de Projecte Home a Catalunya. 13.000 persones han estat ateses. La demanda d’ajuda ha tingut una evolució creixent durant la trajectòria de Projecte Home a Catalunya.

Col·loqui “I si el meu alumne pren drogues?” Adreçat al professorat de Secundària i Batxillerat i amb la participació de la Dra. Ana Adan, els periodistes Begoña del Pueyo i Jordi Sacristán i el psicòleg Oriol Esculies. Més informació a http:// www.projectehome.org/21.pdf II jornada de drogodependències “La integració social al segle XXI” Adreçada a universitaris i amb la parti­ cipació d’Ana Adan, Xavier Soley, Ma­ nel Pousa, Xochilt Mejía, Esther Henar, Gorka Santos, Xavier Muixí, Antonio Baquero i Jordi Sacristán. Més in­ formació a http://www.projectehome. org/7.pdf

USB-memòria solidària La Universitat de Barcelona i l’empresa Fair Memory faciliten a una part dels estu­ diants un USB solidari que destina el 10% del seu import a Projecte Home i fomenta així la responsabilitat social. Sol·licita infor­ mació a info@projectehome.org Docència: màster oficial de psicologia clínica i de la salut Els psicòlegs Albert Sabatés i Oriol Es­ culies s’han incorporat com a docents ex­ terns a l’assignatura de Drogodependèn­ cies i Altres Addiccions del Màster Oficial de Psicologia Clínica i de la Salut i que co­ ordina la professora Ana Adan. Més infor­ mació a http://www.ub.edu/masteroficial/ psicologia_clinica_i_salut/index.php

Visita a l’edifici històric Un grup de nois i noies que estaven superant els seus problemes de dro­ gues a Projecte Home van visitar el 25 de març els espais més emblemàtics de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, guiats per personal d’aquesta universitat.

En commemoració d’aquest aniversari vam omplir, el 30 de novembre, el Teatre Poliorama amb 700 persones (usuaris, famílies, voluntaris, socis, treballadors i moltes de les persones que ens donen suport) per gaudir d’un espectacle on van actuar desinte­ ressadament el presentador Toni Cano, el grup musical Delafé y las Flores Azules i el Mag Isaac. A l’acte també es va presentar el vídeo lip dub “Love Generation”, on van participar usuaris en tractament i personal de Projecte Home. Podeu veure’l a projectehome.org. La festa va ser possible gràcies al patrocini del Teatre Poliorama i de l’empresa Anudal, i de la col·laboració d’Ecta-3, El Corte Inglés, Aires de Barcelona i el Grup Netpc-Maresme.

Voluntariat A Projecte Home fomentem el volunta­ riat entre els universitaris. Fes-te volun­ tari trucant al 902 885 555.

Delafé y Las Flores Azules en un moment de la seva actuació

Inauguració de la II Jornada de Drogodependències a la Universitat de Barcelona (7 de maig de 2010)

16

700 persones van omplir el teatre Poliorama per celebrar els 15 anys de Projecte Home a Catalunya.

17


Més notícies del 2010 Albert Sabatés, Vicepresident primer de la WTFC El president de la Fundació Gresol-Projecte Home, Albert Sa­ batés, va ser nomenat Vicepresident primer de la Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques (WTFC), durant la cele­ bració del congrés que va tenir lloc a Gènova (Itàlia) l’octubre de 2010 (www.wftc.org). Albert Sabatés

Al 2010 es va signar l’acord entre l’Asociación Proyecto Hombre i el Consejo General de Colegios de Médicos per al tractament i orientació a metges amb problemes d’addiccions, especialment relacionats amb l’alcohol.

Marmitako amb el President de la Diputació Cinc anys garantint , la qualitat i l alcalde de Montcada

Golf i solidaritat amb Luis del Olmo El periodista Luis del Olmo ens lliurà 6.000 euros en un sopar previ al començament del XV torneig de golf organitzat per l’emisora Onda Rambla-Punto Radio, que va tenir lloc el 18 de febrer al Club de Golf Costa Daurada-Tarragona. 18

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ GRESOL-PROJECTE HOME Presidenta d’honor: Maria Rosa Muñoz Codina President: Albert Sabatés Porrera Vicepresidenta: Contxita Solé Pes

Des del 2006 Projecte Home certifica, a través de l’empre­ sa TÜV Internacional, la qualitat en els programes de tracta­ ment per a persones amb addiccions a través de la norma ISO 9001:2008. En Víctor Díez n’és el responsable de qualitat. A la fotografia, part de l’equip auditor i personal de Projecte Home durant una reunió.

Acord de col.laboració amb la SGAE L’Asociación Proyecto Hombre, d’àmbit estatal, ha subscrit un acord amb la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), per el qual els Centres de Projecte Home queden exempts del paga­ ment de les taxes corresponents en cas de celebració d’esdeve­ niments musicals benèfics, i on també es dóna atenció i tracta­ ment per els associats, entre d’altres accions.

Secretari: Oriol Esculies i Plou Tresorer: Jordi Casaus Montava Patró d’Honor: Baltasar Garzón Real

Vocals: Rosario Abaitua Arana , Sor Mª Cruz Arbeloa Huarte i Sor Eduarda Vernarda (en representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül), Josep Mª Bosch Aymerich, África Cabezón Encinas, Antoni Castella Riera, Bartomeu Català Barceló, Henddrik J. Cruyff, Josep Maria Fusté Blanch, José Vicente Martínez i Enrique Alagarda (en representació de la Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül), Luis del Olmo Marote, Pere Parés Rosés (en representació del Consell Comarcal del Maresme), Olga Pérez Teixidor, Begoña del Pueyo Ruiz, i Lino Salas Rodríguez

Voluntaris 2010

Conveni amb els metges col.legiats

El President de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, va visitar la nostra Comunitat Terapèutica situada al muni­ cipi de Montcada i Reixac. El President va compartir taula i experiències amb prop de 60 persones en tractament, jun­ tament amb l’alcalde César Arrizabalaga, que va cuinar un marmitako, ajudat per regidors del consistori. A la fotogra­ fia, d’esquerra a dreta Antoni Fogué, César Arrizabalaga i Mercedes Galán (de Projecte Home).

Equip humà

176

Rita ABELLÁN Iván ALAMO Carlos ALARCÓN Cristina ALMENDRO Anna ALSINA Mireia ALTIMIR Marta AMENGUAL Jaume ANDRÉS Montserrat ARMENGOL Tomás ATANCE Ruth BABINGTON Adrià BARNET Guadalupe BELLÉS Yasmina BERDUGO M. Lluïsa BERMÚDEZ Tatiana BERUTTI Sara BRAÑAS Seila BUSTOS Marta CABALLERO África CABEZÓN Anna CALSINA María CAMACHO Anna CAMPS Marta CARRIÓN Jesica CASANOVA Mar CASAS Lourdes CASAS Raquel CASELLAS Bernat CASTANY Joan CASTELLA Maria CASTELLÓ Gloria CAVALLÉ Joan CLOTA Núria COLOMER Antoni COMAS María CUGAT M. Luisa CHIMELLI Alejandro DE ANDRÉS Beatriz DE CÓZAR Juan de Dios DEL MORAL Alexandra DELGADO Miguel DÍAZ Víctor DÍEZ

Luis DIOGÈNE Jordi DUQUE Adrian Michael DYER Virginia ENCINAS Pau ESCULIES Josep Mª ESCULIES Francesc ESTRANY Robert FABRA Yara FAJARDO Narayan FAZ Helena FERNÁNDEZ Lidia FERNÁNDEZ Nuria FERNÁNDEZ Josefina FERRANDO Manuel FERRER Josep Mª FERRER

Manuel FILELLA Atenció telefónica Centre de Montgat Carmen FRUCTUOSO Carmen FULLEDA M. Carmen GARBÍ Paquita GARCÍA Yolanda GARCÍA Vanessa GARCÍA Miguel Ángel GARCÍA M. Dolores GARCÍA Mireia GARCÍA Laura GILABERT M. del Carmen GÓMEZ David GÓMEZ M. Isabel GÓMEZ M. Isabel GONZÁLEZ Estela GUTIERREZ Jorge IBÁNEZ

Arkaitz IMAZ Atenció mèdica Programa Nocturn Olga IRANZO Margarida JAUME Anna JUBANTENY Antonia JUSTICIA Sebastian JUSTICIA Telse KUNST Antonio LÓPEZ Juan LÓPEZ Lorena LÓPEZ M. Dolores LÓPEZ David MANZANO Pilar MARCO Juana MARCOS Anca MARÍN Yolanda MARTÍNEZ Aranza MARTÍNEZ Lope MARTÍNEZ Jacint MATAS Natalia MELLADO Judith MEZCUA Laia MONTSONET Adrian MONTESANO Jesús MORENO Encarna MORENO Lluïs MOREU Ester MORILLAS Teresa MUÑOZ Natalia NARANJO Laura NIETO Silvia NOGUERO M. Carmen OROZCO Ignacio ORTS Ricard OSORIO Noelia PALAZÓN María PAYEROLS

Mª Carmen PEDROSA Emilia PEGALAJAR Alexandra PEÑA Lola PÉREZ Olga PÉREZ Anna PÉREZ Mª Carmen PINA Sigfrido PIÑAS Rosa PLA José PLANAS Mª Eugenia PLATERO David PONCE Menchu PORRERA Oriol PRADES Anna PRAT

Ana Verónica QUINTERO Comunitat Terapèutica

Carmen RABAY Atenció telefónica Centre de Montgat Iván RACAJ Patricia RAMÍREZ Pau REOLLO Álex ROBREÑO Maitane RODRÍGUEZ José ROZALÉN Mariàngela RUCABADO Josefina RUÍZ 19


Dades terapèutiques 2010 Juan Pedro RUÍZ Carlos RUÍZ Roser SACRISTÁN María SALVADOR Olga SÁNCHEZ Eva SÁNCHEZ Mª del Carmen SÁNCHEZ Ismael SÁNCHEZ Mª Ángeles SÁNCHEZ Jesús SÁNCHEZ Lidia SANCHO Maite SASOT Ramón SASTRE Miguel SEGURA Mar SEGURA Marc SEGURA Alejandro SIERRA Xavier TIÓ Joaquín TOMÁS Irina TOMÀS Claudia TORREZ Enrique TRIGUEROS Carmen TUNDIDOR Toni VALLE

Mª Àngels VERGÉS Margarita VILADOT Juanita VILLAR Núria VILLAROEL Carmen VILLEGAS María Alicia VINENT Montserrat XIVILLÉ Jose Manuel YEPES Jasmina ZUAZAGA

Treballadors 2010 Pilar ALBA Meritxell ARTIAGA Marta BERENGUER Inés BERRINO

Mercedes Galán Juan Antonio García Rebeca Hernández

43

Judith JIMÉNEZ Terapeuta Pilar JIMÉNEZ Rafael LEIVA Robert LINARES Ángela LÍRIA Míriam MASMIQUEL Javier MEJÍA Xochilt MEJÍA Adrián MONTESANTO Mariano MONTILLA

Ignasi BOSCH Terapeuta

Gemma VALLECILLO Programa Nocturn

Daniel BOYERO Marta CARRIÓN Ruth CASTILLO

Moisés MORENO

Susana VALLÈS

Arola CASTELLA Àrea de gestió Cristina VARELA Comunitat Terapèutica Cristina VÁZQUEZ

Consuelo VEIGA Atenció telefónica al Centre de Barcelona 20

Gloria MONTOBBIO Voluntariat i salut

Susana CIRERA Oriol ESCULIES Jéssica FARIAS Emilio FERNÁNDEZ

Sònia Font Coordinadora de programes

Octavio MORENO Director del Centre de Montcada i Reixac Rafael MURCIANO Sílvia PAPIOL Natalia PÉREZ Joaquín PÉREZ Andrés RODRÍGUEZ José RUIZ Jonatán SASTRE Ana SOLANA Elvira TORO Elisabet TORTOLERO Rafael VERA Ana VILLAR Oscar ZABIA

Estudiants en pràctiques

21

Gràfic núm. 1

1.462 demandes d’ajuda a Projecte Home

FUNDACIÓ PERE TARRÉS: Lara LÓPEZ IES Miquel Tarrell: Anna GARCÍA Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació de Badalona: Beatriz MESA LLP-ERASMUS: Anca MARÍN Institut Superior d’Estudis Psicològics:

1513

538

641

627

700

519

1235

997

355 114

241

103

88

107

208

223

266

2001

2002

2003

126

1996 1997 1998 1999 2000

Raúl JULIÁN SAGRAT COR DE SARRIÀ: Verónica CAMPOS Universidad Nacional de Educación a Distancia: Laura BALADO Ruth CASTILLO Esther DOVAL Virginia ENCÍAS Marta GALÁN Santiago LANGA Antonio LORENTE Jaime MIR Pietat ROVIRA Universitat Autònoma de Barcelona: Greta ARAGUÁS Sara RAMÍREZ Mónica RODRIGUEZ Universitat de Barcelona: Francisca GONZÁLEZ Universitat de Girona: Lorena LÓPEZ

1462

1402 1254

59

Marta CARRIÓN

1467

352

397

440

2004

2005

2006

Nombre de pers ones ateses

542

535

2007

2008

606

576

2009

2010

Nombre de pers ones que reali tzen tractament

Taula núm. 1

Tipus de finalització de tractament (N= 606/ any 2010)

(1) Persones que interrompen el tractament per continuar en un altre programa de Projecte Home Catalunya. (2) Interrupció unilateral del model teòric d’in­ tervenció i de la relació terapèutica sense que l’usuari ho notifiqui. (3) Consecució dels objectius, a judici de l’equip terapèutic, per aconseguir els nivells apropiats en el seu procés de creixement i ma­ duració personal, d’autorealització i de gestió adequada del seu projecte vital. (4) Interrupció del tractament a petició de la persona. (5) Es produeix quan el període de convales­ cència és superior a 30 dies. (6) Persones que interrompen el tractament per continuar en un altre dispositiu que no sigui de Projecte Home. (7) Persones que interrompen el tractament a instàncies de l’equip terapèutic. Poden ser causa de cessament: la violència física o ver­ bal, la introducció i/o consum de drogues al centre, la incitació al consum i altres infracci­ ons greus i/o reiterades de la normativa del centre. (8) Finalització de l’itinerari terapèutic sense consolidar-se satisfactòriament, a judici de l’equip terapèutic, algun dels objectius previs­ tos. (9) Interrupció unilateral: l’usuari no continua perquè el model d’intervenció no satisfà les seves demandes. (10) Índex de retenció: percentatge d’usuaris que continua en tractament o finalitza satisfac­ tòriament.

Programa Base Nivell Zero

Comunitat Terapèutica

Nocturn

Projecte Jove TOTAL

Reinserció

Autoderivació (1)

1

1

2

0

4

Abandonament (2)

27

7

15

35

84

-

9

23

16

48

Alta voluntària (4)

76

5

35

22

138

Baixa per malaltia de llarga durada (5)

0

0

1

0

1

Defunció

1

1

0

0

2

Derivació a un altre dispositiu (6)

2

4

5

2

13

Expulsió (7)

8

3

0

2

13

Fi de tractament (8)

0

7

5

1

13

Ingrés a presó

2

0

0

2

4

Passi de fase (només de CT a Reinserció)

36

-

-

-

36

Rebuig de tractament (9)

7

1

14

1

23

50%

64%

57%

47%

53%

Alta terapèutica (3)

Index de retenció (10)

21


Gràfic núm. 2

Substància principal de les persones que realitzen tractament (N=606 / any 2010)

Taula núm. 2

Nombre de persones l’any 2010

90% 80% 70%

Nivell Zero Atencions telefòniques Atencions per internet Primeres entrevistes presencials Nous ingressos a tractament Total persones tractament Promig d’usuaris per dia

60% 50% 40% 30% 20%

Programa Base Comunitat Terapèutica Reinserció 1.118 110 663 185 45 249 62 74 21

Programa Nocturn

107 168 62

Projecte Jove

Nº persones

234

1.352 110 768 423 606 198

135 86 127 41

10% 0% 1996

1997

1998

Cocaïna

1999

2000

2001

Heroïna

2002

2003

2004

Cànnabis

2005

Alcohol

2006

2007

2008

2009

2010

Altres

Taula núm. 3

Resum del perfil psicosocial de persones en tractament (N=606/ any 2010)

Nivell Zero

Extracte de l’estudi del perfil adolescent i jove en tractament Projecte Home Catalunya ha realitzat un estudi sobre els joves en tractament al 2010 al Projecte Jove, per conèixer millor el perfil dels adolescents amb problemes de drogues. Aquest es­ tudi s’ha realitzat alhora a altres 26 centres Proyecto Hombre a nivell estatal. Els resultats reflecteixen les diferències de gènere, la substàn­

Sexe

cia principal de consum per la que fan la demanda d’ajut (tenint en un 95% dels casos una problemàtica de policonsum càn­ nabis, alcohol i cocaïna), la seva situació familiar i l’ocupació en el moment de realitzar el tractament. Mostra: 127 joves de 13 a 23 anys en diferents fases del trac­ tament del Projecte Jove al 2010.

Substància principal

Homes 89%

Amb qui conviu? Sol Germà/na Parella

2,30% 2,30%

Pare i parella actual

2,30%

Mare i parella actual

7%

Mare

Sense ocupació

4,70%

Àvia

Ambdós pares

22

2,30%

Institució

Pare

Altres addiccions 3% Cocaïna 34% Heroïna 3%

Ocupació actual 1,17%

Estudia i treballa Treballa Estudia

4,70% 15,20% 57,60%

Reinserció 79% 21% 27% 5% 13% 36,6

Programa Nocturn

Projecte Jove

TOTAL

90% 10% 20% 2% 1% 33

88% 12% 30% 1% 2% 18,24

83% 17% 26% 9% 5%

PROCEDÈNCIA PER MUNICIPIS

Dones 11%

Cànnabis 54% Alcohol 3% Altres drogues 4%

Homes Dones Patologia Dual Tractament amb Metadona VIH/SIDA Mitja d’edat

Programa Base Comunitat Terapèutica 76% 24% 24% 20% 9% 34,97

37,60% 1,17% 17,60% 43,50%

Agramunt 1, Aiguafreda 2, Alcover 1, Alella 4, Alguaire 1, Almacelles 1, Amposta 3, Ampuria Brava 1, Arenys de Mar 5, Arenys de Munt 1, Argentona 3, Badalona 85, Badia del Vallès 6, Barberà del Vallès 13, Barcelona 424, Begues 1, Blanes 6, Cabrera de Mar 1, Cabrils 1, Calafell 3, Calella 7, Cambrils 2, Canet de Mar 4, Canovelles 4, Ca­ pellades 2, Cassà de la Selva 1, Castellar del Vallès 2, Castellbisbal 1, Castelldefels 21, Castellfollit de Riubregós 2, Centelles 1, Cerdanyola del Vallès 15, Cervelló 1, Cervera 1, Comarruga 1, Corbera de Llo­ bregat 3, Cornellà de Llobregat 14, Cunit 4, Deltebre 1, Dosrius 1, El Masnou 15, El Prat de Llobregat 10, El Vendrell 10, Esparraguera 6, Esplugues de Llobregat 7, Figueres 10, Flix 1, Fondarella 1, Gavà 15, Girona 7, Granollers 11, Igualada 1, La Garriga 4, La Llagosta 5, La Palma de Cervelló 1, La Roca del Vallès 1, La Selva del Camp 1, La Seu d’Urgell 1, Les Franqueses del Vallès 2, L’Ametlla del Vallès 1, L’Escala 4, L’Estartit 1, L’Hospitalet de Llobregat 28, Llagostera 1, Lleida 12, Lliça d’Amunt 4, Lloret de Mar 4, Malgrat 10, Manresa 14, Martorell 11, Masquefa 1, Mataró 36, Molins de Rei 7, Mollerussa 3, Mollet del Vallès 15, Montblanc 2, Montcada i Reixac 9, Montesquiu 1, Montgat 20, Montmeló 2, Montornés del Vallès 4, Mora d’Ebre 1, Olesa de Montserrat 5, Olot 3, Palafolls 2, Palafrugell 1, Palamós 2, Pallejà 1,

Parets del Vallès 1, Pineda 9, Planoles 1, Polinyà 2, Pont de Vilomara 1, Premià de Dalt 4, Premià de Mar 17, Reus 4, Ripollet 10, Roda de Barà 1, Roses 5, Rubí 11, Sabadell 36, Salt 4, Sant Adrià de Besós 17, Sant Andreu de la Barca 10, Sant Andreu de Llavaneres 6, Sant Antoni de Vilamajor 2, Sant Boi de Llobregat 19, Sant Celoni 3, Sant Cugat del Vallès 12, Sant Esteve Sesrovires 1, Sant Feliu de Llobregat 3, Sant Fost de Campsentelles 2, Sant Joan Despí 6, Sant Just Desvern 3, Sant Pere de Ribes 2, Sant Quintí de Mediona 1,Sant Quirze del Vallès 1, Sant Sadurni d’Anoia 1, Sant Vicenç de Castellet 1, Sant Vicenç de Torelló 1, Sant Vicenç dels Horts 5, Santa Coloma de Cervelló 1, Santa Coloma de Farners 1, Santa Coloma de Gramenet 30, Santa Eulàlia de Ronçana 1, Santa Margarida de Montbui 1, Santa Maria de Palautordera 1, Santa Perpètua de la Mogoda 4, Santpedor 1, Segur de Calafell 1, Seva 1, Sitges 5, Taradell 2, Tarragona 12, Tàrrega 2, Teià 4, Terrassa 33, Tiana 4, Tordera 2, Torredembarra 3, Torreforta 1, Torrelles de Foix 1, Torrelles de Llobregat 2, Tortosa 1, Ulldecona 2, Vallirana 1, Vallromanes 1, Valls 6, Vic 5, Viladecans 15, Viladecavalls 1, Vilafranca del Penedès 9, Vilanova del Camí 2, Vilanova i la Geltrú 11, Vilaseca 1, Vilassar de Dalt 4, Vilassar de Mar 8. Altres municipis de fora de Catalunya 14.

de 31% Barcelona 6% Badalona 3% Mataró 3% Sabadell 57% Resta municipis 23


Dades econòmiques 2010 Com apliquem els recursos? 16.29%

5,38% 22,02%

56,31%

DESPESES

1.287.185,49 € 100%

Programes terapèutics Administració Amortització Interessos bancaris

950.311,77 247.493,63 71.783,11 17.596,98

€ € € €

73,83% 19,23% 5,58% 1,37%

DESPESES PER PROGRAMES Comunitat Terapèutica i Reinserció Nocturn Primeres entrevistes Projecte Jove i Prevenció TOTAL

Comunitat Terapèutica i Reinserció 56,31% Nocturn 16,29% Primeres entrevistes 5,38% Projecte Jove i Prevenció 22,02%

56,31% 16,29% 5,38% 22,02% 100%

Com s’obtenen els recursos? INGRESSOS 22,73% 7,58%

49,89% 19,80%

Subvencions públiques 49,89% Aportacions privades 22,73% Subvencions privades 7,58% Aportacions solidàries famílies i usuaris 19,80%

1.285.204,40 €

APORTACIONS PRIVADES Socis col·laboradors Patrocinadors, empreses, col· laboradors i actes socials Donacions i altres ingressos Subvencions, donacions i llegats impu­ tats al resultat de l’exercici

126.395,00 € 33.607,51 € 65.423,68 €

APORTACIONS SOLIDÀRIES FAMÍLIES I USUARIS

254.425,95 €

SUBVENCIONS PRIVADES

97.369,11 €

SUBVENCIONS PÚBLIQUES Administracions locals Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Ministeri de Sanitat i Política Social

641.223,15 € 51.763,70 € 65.000,00 € 456.568,21 € 67.891,24 €

RESULTAT DE L’EXERCICI 24

292.186,19 € 66.760,00 €

-1.981,09 € 25


La nostra eina és la teva ajuda. Gràcies

a totes aquelles institucions, fundacions i empreses que ens han donat suport al llarg del 2010, així com als nostres socis col·laboradors, donants i les famílies per les seves aportacions solidàries. La vostra implicació és bàsica per seguir ajudant més persones.

Aportacions i subvencions privades

Quina eina agafes? Fes un donatiu

Fes-te soci

Ministerio de Sanidad y Política Social

La teva aportació és clau

Forma part de Projecte Home

Generalitat de Catalunya Departament d’Acció Social i Ciutadania Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) Secretaria de Joventut Departament de Salut Departament de Justícia Departament de Governació Departament de Medi Ambient i Habitatge

Converteix-te en EMPRESAmiga

Adquireix els nostres productes

Fes que la teva empresa guanyi en solidaritat

Què més puc fer per col·laborar?

Sigues voluntari

Participa als actes de Projecte Home

Puges al vaixell?

Apropa’t

Subvencions Públiques

Diputació de Barcelona Àrea de Benestar Social Àrea de Presidència Consorci de Serveis Socials de Barcelona Consell Comarcal del Maresme Ajuntament d’Argentona Ajuntament de Badalona Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Castellbisbal Aires de Barcelona Arquitectes Sense Fronteres Banc dels Aliments Banc Farmacèutic Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat Bru&Bru Exclusive Travel Designer Canal Olímpic de Catalunya Centre Internacional de Mètodes Nu­ mèrics en l’Enginyeria (CIMNE) Comedycat Condis Montcada i Reixac Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül Construcciones Sabater, S.A. Ecogesa Eismann El Corte Inglés e-Proyel Fair Memory Farmàcia Brufau (Montgat) Fed. Cat. de Voluntariat Social (FCVS) Fundació Bosch i Aymerich Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina Galeria Costa 26

Gama I·luminació Grupo Netpc Maresme S.L. Hotel Le Meridien Ra Hotusa Hotels Infojobs La Quinta Golf & Country Club L’Auditori de Barcelona Joieria Pujol Mango Manufacturas Panaderas S.L. Mercedarias de la Caridad Mondaine MRW Museu Marítim de Barcelona Newpark Bowling Nutrexpa Onda Rambla-Punto Radio Oradesa Rabat Refugi antiaeri de la Guerra Civil de Sant Adrià del Besòs Sacha Teatre Poliorama Tous U.E. San Juan-Atlético de Montcada

Ajuntament de Masnou Ajuntament de Montcada i Reixac Ajuntament de Montgat Ajuntament del Prat de Llobregat Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor Ajuntament de Tiana Ajuntament de Valls Ajuntament de Vilassar de Dalt

projectehome.org Per col·laborar: info@projectehome.org

Tel. 93 298 98 75


Montgat

c/Riera de Sant Jordi, 151 C.P. 08390

Montcada i Reixac Ctra. de la Vallensana, 24 (Ctra. BV 5011) Km 8 C.P. 08110

Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis, local 7 C.P. 08004

Profile for Irene Duran

Memoria 2010 Cat  

Memoria descripción año 2010

Memoria 2010 Cat  

Memoria descripción año 2010

Advertisement