Page 1

책rsberetning montebello 2007


montebello2007side3

Forord ved Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Montebello spiller en central rolle i den intensive genoptræning af borgere, som har gennemgået et behandlingsforløb på et af Regionen Hovedstadens sygehuse. I 2006 påbegyndte Montebello et udviklingsarbejde, som sigter mod at optimere organisationen og styrke institutionens faglige kompetencer. Udviklingsarbejdet skal sikre, at Montebello, til stadighed, kan møde samfundets behov og bevare den høje sundhedsfaglige kvalitet, der er en forudsætning for at patienterne får den bedste behandling og fastholder Montebello som en attraktiv arbejdsplads. Udviklingen har medført mange forandringer, som har krævet omstillingsparathed og fleksibilitet af både personale og andre samarbejdspartnere. Til gengæld har 2007 givet en række markante resultater, der befæster Montebellos position som en institution, hvor effektivitet og høj behandlingsfaglig kvalitet er naturlige forudsætninger for et professionelt sundhedsmiljø for intensiv genoptræning og sundhedsfremme. Jeg ønsker at takke Montebellos danske og spanske personale for en flot indsats i 2007. Tak også til institutionens mange patienter og samarbejdspartnere, både i Danmark og i Spanien.


H va d e r M o n t e be l l o ?

Montebello ligger i Benalmadena Pueblo, i Sydspanien og har eksisteret som genoptræningsinstitution siden 1982. Montebello drives og ejes af Region Hovedstaden. Montebello modtager patienter fra alle dele af Danmark under frit sygehusvalg. Institutionen modtager patienter, som er henvist fra hospitalsafdelinger, praktiserende læger og speciallæger. Patienterne er karakteriseret ved at have et særligt genoptræningsbehov efter operation eller som følge af svær kronisk sygdom. Hovedparten af patienterne lider af ortopædkirurgiske sygdomme, rygsygdomme, neurologiske sygdomme samt gigt - og hudsygdomme, men i øvrigt spænder patientgruppen over mere end 150 forskellige diagnoser. Under indlæggelse på 21 dage modtager patienterne et intensivt genoptræningsforløb, som er tilpasset den enkelte patient. Intensiv fysisk træning er afgørende for mange patienters funktion i hverdagen og virker i sig selv som motivation for at fortsætte træningen efter opholdet. Montebello har 98 sengepladser fordelt på 64 dobbeltværelser. Institutionen modtager ca. 33 patienter om ugen, dvs. ca. 1.675 patienter om året.


Nøgle- og aktivitetstal for 2007

Montebello beskæftiger 57 medarbejdere, der fordeler sig således: Afdeling

Antal medarbejdere Årsværk

Institutionsleder Læge Fysio - og ergoterapi Sygepleje Køkken Rengøring Reception Teknisk afdeling Lægesekretærer Administration I alt

1 1 11 12 10 8 5 5 2 2 57

1 0,7 8,5 10,5 10,3 8,5 4,9 4,1 1,8 2 52,3

Nøgletal Regnskab (i 1.000 kr.)

2007

Udgifter 31.642 Lønninger 19.001 Varekøb 4.097 Tjenesteydelser 8.535 Indtægter 31.642

2006

30.258 19.095 3.551 7.612 30.258

Sygefravær På Montebello bliver der lagt vægt på et godt lærings- og arbejdsmiljø. Mange belastende arbejdsprocedurer er fjernet eller moderniseret, og der bliver gennemført sygefraværssamtaler efter 14 dages fravær. Det har medvirket til lav personaleomsætning og lavt sygefravær. Se nedenstående skema Årsværk Mistede Sygdom % af arbejde Antal sygedage Antal sygedage arbejdstimer (inkl. weekend) (arbejdsdage) pga. sygdom (eksl. weekend)

Sygedage pr. årsværk

Sygeplejen Fys/ergo Administration Køkken Rengøring Reception Teknisk afdeling I alt

9,8 9,3 1,1 2,2 23,4 2,7 4,6 8,7

10,5 8,5 3,6 10,3 8,5 4,9 4,1 50,4

562 2,8% 465 2,8% 30 0,4% 184 0,9% 1.592 9,0% 104 1,0% 152 1,8% 3.089

129 101 4 27 271 15 21 568

103 79 4 23 199 13 19 440


Patientgrundlag Antallet af udskrevne patienter er øget til 1.657 i 2007. Det er 40 patienter flere end i 2006 og svarer til en stigning på 2,5%. I gennemsnit er der modtaget 31,9 patienter om ugen. Montebello har en maksimal årlig kapacitet på 1.675 patienter og har dermed i 2007 opnået en belægningsgrad på 98,9%. Patienter Antal udskrevne patienter Antal sengedage

2007 1.657 34.371

Vi nåede i 2007 98,9% belægning Patienternes regionale tilhørsforhold Region Hovedstaden 1.032 Region Nordjylland 99 Region Midtjylland 177 Region Syddanmark 174 Region Sjælland 175 I alt 1.657

2006 1.617 33.957

2005 1.536 32.088

Patienttilfredshedsanalyse Montebello gennemførte i 2007 en patienttilfredshedsanalyse. Svarprocenten var 86, undersøgelsen viste at 98% var tilfredse med forløbet under indlæggelsen. 2/3 af patienterne er kvinder og halvdelen af alle patienter er over 60 år.. Analysen viser at tilfredsheden generelt er meget høj på samtlige områder og at Montebello har nået de mål der er defineret i handlingsplanen for 2007 og 94% fik deres forventninger indfriet. Mange af Montebellos patienter lider af kroniske sygdomme, Over halvdelen af patienterne har været syge i mere end et år og 43% har været syge i mere end 5 år. Patienternes tilhørsforhold Region Hovedstaden Region Nordjylland 99 Region Midtjylland Region Syddanmark 174 Region Sjælland

2007

1.032 177

175

region hovedstaden Visitator

Koordinator

Spanienssekretariatet Gentofte Amtssygehus

Institutionsleder Administrationschef

Læge

Direktionssekretær

Lægesekretær

Fysio- og ergoterapien

Sygeplejen

Receptionen

Rengørings afdeling

Køkken afdeling

Teknisk afdeling


H va d e r d e r s k e t i 2 0 0 7 ? Brugerundersøgelser Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har ansvar for at udvikle brugerundersøgelser på udvalgte områder. I løbet af året er der særligt arbejdet med forberedelse af en analyse af patienternes profil. Undersøgelsen spænder over patienternes kendskab til f.eks.; sundhedspolitik, regler vedr. aktindsigt, brug af mobiltelefon, internet, sprogkendskab og meget mere. En anden analyse sigter mod at afdække patienternes rejsevaner. Det forventes at de første resultater vil foreligge i 2008. Ansættelse af en udviklingssygeplejerske I 2007 blev der ansat en udviklingssygeplejerske med akkreditering og patientsikkerhed som særligt ansvarsområde. Udviklingssygeplejersken yder støtte til- og initiere en fortsat faglig og organisatorisk udvikling og kvalitetssikring, ligesom udviklingssygeplejersken har ansvar for patientsikkerheden. I løbet af året er der bl.a. udarbejdet konkrete vejledninger samt skabt synlighed og systematik over alle udarbejdede og godkendte vejledninger. Udviklingssygeplejerskens arbejde tager sigte på at forberede Montebello til akkreditering ved Den Danske Kvalitetsmodel. Fysio- ergoterapi Genoptræning efter en operation eller lang tids sygdom, kræver en målrettet og intensiv genoptræningsindsats. Derfor tager den terapeutiske behandling udgangspunkt i hver enkelt patients individuelle behov. I 2007 har der været særlig fokus på den faglige udvikling og de enkelte genoptræningstilbud, til gavn for både patienter og terapeuter. Samtidig er der allokeret flere ressourcer til fysioterapien, ligesom afdelingen har fået ny ledende terapeut. Patienterne er siden 2006 blevet inddelt på ét af i alt fem hold ud fra hoveddiagnose. Holdene afstikker rammerne for patienternes træning. Patienterne bliver tilbudt daglig holdtræning på land og i sommerhalvåret også i vand. I maj 2007 blev Montebellos nyrenoveret træningsbassin indviet, hvilket har givet væsentlig bedre muligheder for bassintræning. Ud over den faste holdtræning, tilbyder Montebello en række ekstra træningstilbud. I 2007 er der kommet yderligere tilbud i form af træning på store træningsbolde samt Pilates. Det betyder, at patienterne, afhængig af funktionsniveau, har mulighed for op til 3-4 forskellige træningsaktiviteter om dagen. Det samlede træningstilbud er dermed i 2007 udvidet til: • Holdtræning på alle fem hold • Træning i træningscenter • Individuel fysioterapibehandling • Individuel ergoterapibehandling • Bassintræning om sommeren • Målrettet konditions og udholdenhedstræning • Stavgang • Bækkenbundstræning • Pilates • Træning på store bolde • Hjælpemiddelvurdering • Diagnosespecifik undervisning For at vurdere resultaterne af patienternes genoptræning, er der siden maj 2007 blevet udført systematiske test på alle patienter ved indlæggelse og igen ved udskrivelse. I 2007 er i alt 952 patienter blevet testet på denne måde. Alle tests er tilrettelagt i overensstemmelse med diagnosegruppe og Montebello har taget ny statistik-

og analyse-software i anvendelse for at få maksimal værdi af de indsamlede data. Resultaterne viser klare forbedringer fra indlæggelsestidspunktet til udskrivelse. Analyse af data fra disse test kan findes separat på Montebello hjemmeside Herudover er der gennem en periode arbejdet med akupunktur til smerteprægede rygpatienter. Trods en mindre undersøgelsespopulation er der noget, der tyder på en smertedæmpende effekt, og derfor vil projektet blive fulgt op i 2008. Montebello har i 2007 modtaget fysioterapeutstuderende på 7. semester, hvilket blandt andet har resulteret i en bacheloropgave omhandlende Sclerosepatienters udbytte af indlæggelsen på Montebello. Fysio – og ergoterapien indgår som resten af institutionen i akkrediteringsprocessen, hvor terapeuterne tager aktiv del i udarbejdelsen af vejledninger omkring patientbehandling. Denne proces har i 2007 bidraget til at sætte fokus på den faglige kvalitet i behandlingen, ligesom den har øget bevidstheden om - og implementeringen af - evidensbaseret fysio – og ergoterapeutisk behandling. Kvalitetsmål i fysio- og ergoterapien For at sikre den høje behandlingsstandard bliver patientenes tilfredshed målt på alle områder. Patienternes tilfredshed med fysioog ergoterapien bliver målt ved følgende spørgsmål: Vore indikatorer er at 90% af alle patienter skal påbegynde behandling senest dagen efter ankomst. Analysen viser at 92,6% af alle patienter var i gang med behandling dagen efter ankomst. Sygeplejen Sundhedsprofil og sundhedsfremmende samtaler med patienterne Der er i 2007 udarbejdet en sundhedsprofil for hver enkelt patient ved ankomst. Sundhedsprofilen anvendes som redskab til,

Hvordan synes du undervisningen/træningen har været i forhold til at give dig viden og færdigheder, du kan bruge i din hverdag? Hvordan oplevede du kontakten til din(e) terapeut(er)? Hvordan oplevede du kvaliteten af behandlingen i fysio- og ergoterapien? Hvis du har fået individuel fysioterapibehandling - hvordan vurderer du denne? Hvis du har fået individuel ergoterapibehandling - hvordan vurderer du denne?

% tilfredshed

97,7% 97,5% 97,6% 97,1% 96,9%

• At afdække patientens sundhedsproblemer og handlekompetencer, samt behov for sygeplejefaglig indsats i forhold til ændring i sundhedstilstand • At sætte konkrete og realistiske mål med respekt for patientens ressourcer og ønsker • At patienten får forståelse for forbedring af egen sundhed • At patienten tager ansvar for og initiativ til forandring af egen sundhedsprofil Sundhedsprofilen dækker følgende områder:


• kost og vægt og motion • rygning • alkohol • psykisk og socialt velbefindende • smerter Alle overvægtige patienter har modtaget tilbud om undervisning i sund kost og rygere har fået tilbudt rygestopkursus Kvalitetsmål og dokumentation i Sygeplejen Sygeplejen har fokuseret på en målrettet sundhedsindsats overfor patienten og har opstillet følgende overordnede målsætninger: I 2007 blev der opsat flere kvalitetsindikatorer i sygeplejen for at sikre at de enkelte delmål blev opfyldt. Alle målsætninger blev opfyldt i 2007. • Alle sygeplejefaglige indsatsområder er gennemgået for at sikre god klinisk praksis. Der er ved årets udgang udarbejdet kliniske guidelines på de hyppigste medicinske og kirurgiske sygdomme under et genoptræningsforløb SF-36 test Selvvurderet helbredstilstand SF 36 er klargjort til implementering ved årets udgang. Status på sygeplejefaglige kerneydelser og udvikling Der er foretaget registrering i 42 tilfældigt udvalgte uger i løbet af året. Ud af 1.156 indlagte patienter havde 909 behov for sundheds-sygeplejefaglig indsats på et eller flere områder. Køkken Køkkenafdelingen har arbejdet videre med Montebellos målsætning om sund kost som en integreret del af den almindelige sundhedsfremme. Der er lagt et stort arbejde i at analysere og justere alle menuer for så vidt angår fedt-, kalorie- og proteinindhold. Som en konsekvens er friture-tilberedning fjernet. Flere ernæringseksperter, både danske og spanske, har undervist og bidraget til at forbedre menuerne. Køkkenet udvælger alle råvarer med omhu og benytter kun friske råvarer. Hovedparten af alle menuer er in-

Konkrete mål

spireret af Middelhavs-køkkenet. Der arbejdes desuden med at forbedre ernærings-informationen til patienterne så patienterne, aktivt, kan vælge og fravælge fødevarer i forhold til deres individuelle behov. Der er foretaget priskontrol to gange i 2007. Rengøringsafdeling I årets løb er der udarbejdet en ny og omfattende arbejdsplanlægning af arbejdet i rengøringsafdelingen. Det har bevirket, at afdelingens arbejde er blevet mere gennemskueligt for hele institutionen, og at det nu er muligt at foretage en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse til gavn for hele institutionen. Afdelingen har foretaget en gennemgang af samtlige rengøringsprodukter. Det har medført at der er valgt ny leverandør og nye produkter, som lever op til institutionens krav med hensyn til pris, kvalitet og kemiske sammensætning. I dag er alle produkter fri for parfume. I 2007 blev flere vaskerier opsøgt og tilset, hvilket førte til skift af vaskeri. Rengøringsafdelingen har fået ny chef, og i den forbindelse er afdelingens lokaler og depotrum blevet renoveret, ligesom der er indført nye kontroller og arbejdsgange. Afdelingen er dermed i gang med at forberede sig til akkreditering. Teknisk afdeling I 2007 blev der anskaffet fire centrale afkalkningsmaskiner. Det skete efter en forsøgsperiode, hvor en enkelt maskine, med væsentlige resultater, afkalkede en del af det meget hårde vand Montebello bliver forsynet med. Receptionen I receptionen er der uddelegeret større ansvar og flere arbejdsområder indenfor bogholderi og regnskab, ligesom receptionschefen er oplært i økonomisystemet ”Maconomy”. Receptionen har i 2007 fungeret som et naturligt samlingspunkt for både personale og patienter. Organisation Arbejdet med at sikre en effektiv og rationel administration og organisation er fortsat i 2007. Alle væsentlige arbejdsgange i alle afdelinger er gennemgået med henblik på en mere rationel drift. Det har indtil videre betydet at Montebello har været i stand til at modtage et væsentlig større antal patienter end tidligere.

Indikator

Sygeplejesamtale 98 % skal gennemføres senest på 3. indlæggelsesdag. Samtalen sker med henblik på at afdække sundhedsproblemer og handlekompetencer Oplevelse af omsorg 95 % af vores patienter oplever omsorg i sygeplejen Oplevelse af information 95 % af vores patienter skal opleve at de får den nødvendig information, så de opnår realistisk handlingskompetence Sammenhængende 95 % af vores patienter oplever et sammenhængende behandlingsforløb behandlingsforløb Ligeværdig kommunikation 95 % af vores patienter oplever en ligeværdig kommunikation Sundhedsfremmende 95 % af vores patienter skal have sundhedsfremmende samtale i forebyggende samtaler øjemed i forhold til alkohol, rygning, overvægt og kost

Resultat 2007

99, 1% opfyldt 97,8% oplever omsorg 97,2% tilfredse 97,9% tilfredse 97,9% tilfredse 30,8% har haft behov for sundhedsfremmen de samtaler, heraf er 97,2% tilfredse med samtalerne.


K ORT F ORTA LT

Kort om håndhygiejne Der har været fokus på håndhygiejnen overfor medarbejdere og patienter. Der er opsat spritdispensere i spisestuen ligesom patienterne informeres om vigtigheden af god håndhygiejne. Kort om uddannelsesplan for studerende Montebello tilbyder to faste praktikpladser for sygeplejestuderende om året, og der er i 2007 udarbejdet en ny uddannelsesplan. Der har været to studerende i henholdsvis 5 og 7. semester i praktik i 3. ugers patientforløb. Montebello har i 2007 modtaget fysioterapeutstuderende på 7. semester, hvilket blandt andet har resulteret i en bacheloropgave om Sclerosepatienters udbytte af indlæggelsen på Montebello. Kort om patientsikkerhed I 2007 er der uddannet en risikomanager, som har deltaget i flere uddannelsesrunder og har påbegyndt en kerneanalyse af faldårsager. Risikomanageren har fremover ansvaret for den lovpligtige registrering og sagsbehandling af utilsigtede hændelser på institutionen og sammenfatter alle utilsigtede hændelser. Risikomanageren bistår personalet i indberetning og medvirker til at der drages læring af hændelserne. I 2007 har der været 47 utilsigtede hændelser, heraf 44 faldepisoder. Der har været afholdt et generelt kursus i patientsikkerhed for hele personalet. Endvidere er der anskaffet 25 nye senge og 55 nye madrasser for at forbedre patientsikkerheden og øge komforten for patientener. De nye senge er moderne elektriske hospitalssenge udstyret med viscolase madrasser. Samtidig er alle madrasser gennemgået og de dårligste er udskiftet. Kort om visitation Klinikchef overlæge dr. med. Jesper Sylvest, Frederiksberg Hospital visiterer alle patienter, der er henvist til Montebello. Denne visitation sikrer, at de patienter der har det største behov for intensiv træning tilbydes ophold på Montebello. Spanienssekretariatet på Gentofte Hospital varetager al transport og koordinering af henvisninger inden afrejsen til Montebello. Kort om akkrediteringsprocessen Montebello arbejder systematisk med at kvalitetssikre organisationen og behandlingen. Der arbejdes hen imod at Montebello bliver akkrediteret i takt med andre danske sygehuse. Selvevalueringsfasen er påbegyndt i 2007. Alle medarbejdere i sygeplejen og fysio/ergoterapien tager aktiv del i udarbejdelsen af vejledninger om patientbehandling. Kort om personaleforhold Montebello er en multikulturel virksomhed med ansatte fra mange lande. I 2007 har der været fokus på at fastholde og udvikle det dynamiske arbejdsmiljø, herunder også at skabe ansvar og ejerskab for Montebellos udvikling. Alle afdelinger har gennemgået et større analysearbejde med henblik på at sikre rationel drift og et forbedret arbejdsmiljø. Det har for eksempel betydet at alle allergener er fjernet fra rengøringsafdelingen, at lagerstyringen er

forbedret og at støjgener er blevet reduceret. For at nå de definerede mål, har det været nødvendigt med flere omstruktureringer i organisationen og der er ansat en udviklingssygeplejerske, som har ansvar for patientsikkerhed og akkreditering. Herudover har rengøringsafdelingen og receptionen har fået nye ledere. Der er tillige afholdt MUS-samtaler med hele personalet. Kort om undervisning af personale For at øge personalets kompetencer og opdatere faglig og organisatorisk viden, har 2007 været et meget aktivt undervisnings-år. Der er blandt andet undervist i akkreditering, patientsikkerhed, litteratursøgning, bjærgning- og livredning, arbejdssikkerhed, opdatering i rygsygdomme, whip-lash og fibromyalgi, dosis-respons i fysioterapi, kost og ernæring, og om hvordan evidensbaseret viden implementeres i daglig praksis. Personalet er undervist i MTV-perspektiv, ligesom de spanske medarbejdere har modtaget engelskundervisning. Der er desuden afholdt individuelle kurser i bogholderi, kost og ernæring, køkkenets organisation, arbejdsret, personalemotivation, brug af PC, rengøring mm. Kort om brandsikkerhed Det lokale brandvæsen og teknisk afdeling har i 2007 gennemgået samtlige installationer, der vedrører institutionens brandsikkerhed, ligesom der er gennemført en brandsimulation. Derudover er der udført forberedende arbejde for røgalarmer/brandalarmer, som forventes installeret i 2008. Kort om bassin sikkerhed For at forbedre sikkerheden omkring institutionens træningsbassin, blev der afholdt kursus i bjærgnings- og redningsarbejde, ligesom alarmsystemet er blevet udbygget. Der afholdes en ugentlig prøve af alarmsystemet. Kort om træningsbassin I 2007 blev det nye træningsbassin indviet efter en omfattende renovering og opfylder nu kravene om tilgængelighed for handicappede. Der er tillige forberedt opsætning af solvarme-paneler til opvarmning af bassinet. Renoveringen har medført at bunden af bassinet er blevet hævet, at der er blevet installeret ny trappe, nye gelændere og ny fiberbelægning. Saltvandsanlægget, som blev anskaffet i 2006, har vist sig meget effektivt, og den manglende klorering er en stor fordel for både patienter og personale. Det er tillige en væsentlig fordel at det tekniske personale ikke længere skal håndtere klor. Kort om forskning I 2007 er der udarbejdet en forskningsstrategi for Montebello, og der er allerede gennemført et lille pilotprojekt om akupunktur, ligesom der er taget hul på en undersøgelse om værdien af den intensive genoptræning på Montebello. For at understøtte en aktiv forskningsstrategi er flere medarbejdere uddannet i SPSS, medicinsk statistik og databaseprogram.


ĂĽrsberetning montebello 2007

Institucion Montebello Avenida Juan Luis Peralta 30 29639 BenalmĂĄdena Pueblo Malaga, Spain Tlf.: +34 952 56 90 30 Fax: +34 952 44 87 50 E-mail: Montebello@vnet.es Spaniens sekretariatet Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.: 3977 3787 Fax: 3965 0693 E-mail: montebello@geh.regionh.dk

rekreation  

rekreation i spanien

rekreation  

rekreation i spanien

Advertisement