Page 26

2

Johdon pitäisi ymmärtää, että sidosryhmien ja yrityksen tarpeiden toteutuessa myös heidän omat tarpeensa toteutuvat. Johdon pitää toimia sidosryhmien intressien mukaisesti heidän agenttinaan ja myös yrityksen intressien mukaisesti varmistaen yrityksen toiminnan jatkumisen ja kunkin sidosryhmän pitkän aikavälin intressien toteutumisen. Martelassa yritysvastuun johtaminen on normaalia jokapäiväistä elämää. Vastuullisuus on osa Martelan arvoja, toimintaperiaatteita ja strategiaa. Noudatamme kaikkia toimintaamme liittyviä lakeja ja säädöksiä kaikissa toiminnoissamme. Huomioimme myös kansainväliset sopimukset ja sitoumukset sekä toimintaamme sovellettavissa olevat suositukset. Martela on sitoutunut edistämään seuraavia kansainvälisiä sitoumuksia: • YK:n ihmisoikeuksien julistuksen • ILO:n keskeiset työelämän oikeuksia koskevat sopimukset (TEM:n sivusto) • OECD:n suosituksen monikansallisille yrityksille (OECD sivusto) • YK:n Global Compact –aloitteen (GC Nordic network sivusto) • Olemme lisäksi määritelleet erillisiä johtamisperiaatteita ohjaamaan vastuullisuustyötämme ja tärkein ohjeistus on vastuullisen liiketavan periaatteemme Johdon vaikeana tehtävänä on pitää sidosryhmien vaatimukset tasapainossa. Johtajien kokemukset ja arvot vaikuttavat myös siihen, mikä on sidosryhmien tärkeysjärjestys ja miten jonkun sidosryhmän vaatimuksiin vastataan. Perheyritysten sidosryhmät arvostavat omistajien näkyvyyttä, erityisesti yrityksen kohdatessa vaikeuksia.

Vastuullisuuteen kuuluu myös, että osaa vastaanottaa huonoja uutisia. Omistajien pitää luoda turvallinen ympäristö huonoille uutisille. Sofia Aminoff, Electrosonic

Miten vastuullisuus näkyy strategiassamme? Miten edistämme vastuullisuutta arvoketjussamme? Miten toimimme klustereissa? Missä teemoissa yrityksemme ja yhteiskunnan tavoitteet kohtaavat?

Yritys on omistajien, johtajien ja sidosryhmien välisten sopimusten solmukohta. Johtajien vastuulla on yhdistää eri sidosryhmien intressit strategisessa päätöksenteossa ja jakamalla strategisia resursseja. Usein yhdistämisessä on kysymyksessä kaupankäynti, jossa vastakkain on lyhyen ja pitkän tähtäyksen voitot sekä eettisen ja yleisen moraalikäsityksen vastainen toiminta. Panostaminen tuoteturvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun voi lyhyellä aikavälillä vähentää yrityksen tulosta, mutta pitkällä aikavälillä parantaa sitä ja olla eettisesti kestävä teko. Johtajien olisi hyvä huomioida myös uusia sidosryhmiä ja sidosryhmien uusia tarpeita. Heidän pitäisi myös olla tietoisia siitä, että henkilö voi kuulua useampaan sidosryhmään (työntekijä-asiakas-lähiyhteisö) ja päätöksenteossa huomioida tämä siten, ettei eri sidosryhmän intressien täyttäminen vahingoita toista sidosryhmää. Tutkimusten mukaan yrittäjillä on korkeampi eettisyys kuin muilla johtajilla, koska toimitusjohtajien, jotka eivät olleet samalla yrittäjiä, piti uhrata omia arvojaan yrityskulttuurissa vallitsevien arvojen eteen. Yrittäjillä ei ollut tätä ongelmaa. Yrittäjien korkeampaa eettisyyttä voidaan perustella myös omaisuuden teorialla eli oman omaisuuden suhteen toimitaan eettisemmin kuin muiden omaisuuden ollessa kyseessä. Jos omistajilla ja ylimmällä johdolla on sisäiset motiivit vastuulliseen toimintaan, on todennäköisempää, että vastuullinen toiminta on osa yrityksen strategiaa, tavoitteita, mittareita ja palkitsemisjärjestelmiä. Jos yritys vain reagoi toimintaympäristöstä tuleviin paineisiin (esim. kuluttajien tai lainsäädännön vaatimukset), vastuullisuus ei ole niin kestävällä pohjalla.  

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa