Page 25

Jaettua arvoa syntyy myös panostamalla paikallisten klustereiden muodostamiseen. Klusteriin voivat kuulua esim. kunta, akateeminen maailma, oppilaitokset, järjestöt ja muut paikalliset toimijat. Koskisen Oy:ssä herättiin kesäkuussa 2015 siihen, että nuorisotyöttömyyden taso Kärkölässä alkoi olla hälyttävissä lukemissa. Koskisen aloitteesta koottiin yhteen kunnan, koululaitoksen, nuorisotyöntekijöiden ja paikallisyritysten edustajia miettimään millä keinoin nuoria voitaisiin aktivoida paremmin työelämään ja opiskeluun. Tilaisuudessa vaihdettiin kokemuksia mm. oppisopimuspohjaisista koulutuksista, joita Koskisella on toteutettu menestyksekkäästi jo kymmeniä vuosia. Vaikka perheyrityksissä vastuullinen toiminta on vahvasti läsnä jokapäiväisissä sidosryhmäsuhteissa ja perheyritykset ovat aktiivisia lobbaajia ja hyväntekijöitä, sen strategista merkitystä ei vielä täysin tunnisteta ja hyödynnetä. Perheyrityksissä on olemassa arvopohja, jonka varaan olisi helppo kehittää enemmän strategista vastuullista toimintaa. Yritysten pitäisi miettiä juuri itselle – omiin arvoihin ja strategioihin – sopiva vastuullisen toiminnan muoto ja tapa. Onnistunut strategiavalinta on yhteneväinen omistajien, johtajien ja henkilöstön arvojen kanssa, koska strategian toteuttamiseen on silloin enemmän motivaatiota ja innostusta. Ensto on tunnistanut neljä vastuullisuusteemaa, joihin liittyy konkreettisia toimenpiteitä ja joita seurataan kaikilla organisaatiotasoilla. Nämä ovat: esimerkillä johtaminen, energiatehokkuuden parantaminen, huolenpito, ympäristövaikutusten vähentäminen. Yritysten kannattaisi etsiä tällaisia itselle sopivia strategioita, koska se on yksi tapa saada kilpailuetua. Tämä todennäköisesti johtaisi myös siihen, että yrityksen osaaminen ja voimavarat loisivat enemmän myös yhteiskunnallista hyvinvointia. Perheyritykset voisivat olla edelläkävijöitä, jotka saisivat toimialan muutkin yritykset muuttamaan toimintatapojaan ja luomaan parempaa yhteiskuntaa. Edelläkävijyys todennäköisesti toisi niille myös kilpailuetua. Yritysten vastuullinen toiminta ei ratkaise kaikkia yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ajattelutapa tarjoaa kuitenkin yrityksille mahdollisuuden hyödyntää omaa osaamistaan ja resursseja tavalla, jossa tähän asti yritykset, yhteiskunta ja kansalaisjärjestöt eivät ole onnistuneet kohtaamaan.  

3.1. Omistajien ja johtajien rooli Omistajan pitää olla etulinjassa kantamassa vastuuta, esim. kertomassa irtisanomisista. Tom Kaisla, Eilakaisla Yrityksen omistajat ja johto määrittelevät paljolti sen, onko yrityksen vastuullinen toiminta strategista, miten yritys reagoi toimintaympäristön muutoksiin ja millaisia sen vastuulliseen toimintaan liittyvä päätöksenteko ja tavoitteet ovat. Avainhenkilöiden arvojen lisäksi yrityksen vastuullisen toiminnan perustana on yrityksen historia, perinteet, kulttuuri ja kilpailuympäristö. Omistajien ja johtajien aktiivinen toimintaympäristön luotaus ja korkea eettinen sitoutuminen parantavat yrityksen vastuullista toimintaa ja sen vaikutuksia.

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa