Page 24

2

Arvoketjun tuottavuutta yritys voi lisätä esim. pakkauksia vähentämällä, paremmalla teknologialla, kierrättämällä tai energian yhteistuotannolla. Yritys voi myös auttaa tuotantoketjun muita toimijoita toimimaan tehokkaammin ja tuottavammin. Arvoketjuun liittyvät vastuullisuuskysymykset ovat yritykselle haastavia, koska tuotteen/ palvelun koko elinkaarta on vaikea hallita sen monimutkaistumisen vuoksi. Hätälä Oy tukee yhteistyökumppaneitaan ja kalastajiaan sitoutumalla ostamaan heidän saaliinsa ja tarjoamalla heille apua siihen toimintaan, mikä tapahtuu kalastajan ja vähittäiskaupan välillä. Hätälä toimittaa tarvittaessa jäätä satamiin kalojen säilytystä varten, huolehtii saaliin kuljetuksesta ketjussa eteenpäin sekä auttaa ja opastaa kalastajia myös paperitöissä, silloin kun apua tarvitaan. Hätälän tavoitteena on tukea kalastajien arkea, jotta he pystyvät keskittymään ensisijaiseen työhönsä, eli saaliin saamiseen. Pölkky saa sahateollisuudessa tukkiraaka-aineesta sivutuotteita noin 50 prosenttia. Siitä runsas puolet on haketta, jota toimitetaan selluteollisuudelle. Puru ja kuori poltetaan yleensä lämpölaitoksissa. Saadulla energialla lämmitetään sahatavarakuivaamoja. Lämmöntuotannossa Pölkky on omavarainen. Saha- ja höylätuotteiden valmistuksessa syntyy jopa enemmän energiaa kuin kuluu. Jatkojalostustuotteiden höylänkutteri myydään kotieläinten kuivikkeeksi ja osa poltetaan lämpölaitoksissa. Kutteri on puhdas luonnontuote ja sen kuljetusta ja varastointia parannetaan pakkaamalla sitä noin 25 kilon paaleihin. Hakaniemen Metallin (Hakmet) tavoitteena on ratkaista myös asiakkaiden asiakkaiden ongelmia. Hyvä esimerkki asiakkaan ongelman ratkaisusta on Hakmetin lokalisaatiopaketti. Paketin ajatuksena on valmistaa kehitysmaihin menevät tuotteet niin, että ne voidaan helposti koota paikan päällä. Lokalisaatiopaketin ansiosta Hakmetin asiakkaat säästävät, koska ne eivät enää joudu tuomaan kallista erikoisosaamista länsimaista, vaan paikalliset osaavat koota tuotteen mukana olevien ohjeiden mukaisesti. Lokalisointipaketti säästää myös ympäristöä. Esimerkiksi rahtikilometrejä kertyy huomattavasti vähemmän, kun tuote saadaan pakattua tiiviimmin ja vietyä osina kokonaisten komponenttien sijaan. Henkilöstön tuottavuuden parantamisessa perinteisiä keinoja ovat palkkatason pitäminen alhaalla, etujen leikkaaminen tai ulkoistaminen. Kuitenkin tuottavuutta lisäävät myös mm. hyvä johtaminen, turvallisuus, panostaminen työhyvinvointiin ja koulutukseen. Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen sairaspoissaolojen vähenemisen lisäksi tulee yhteiskunnallekin edullisemmaksi. Talouden taantuma ja vähentyneet ulkomaankaupan tavaravirrat ovat viime vuosina koetelleet kuljetus- ja huolintaliikkeitä. Kun organisaatiossa on ollut ylimääräistä kapasiteettia, on se Varovassa suunnattu erilaisiin kehityshankkeisiin ja samalla työaikoihin on lisätty joustoa. Varova on hakenut tehokkuutta työhön jopa työaikaa vähentämällä. Jokainen varovalainen sai viime lomavuoden aikana pitää ylimääräisen viikon palkallista vapaata. Päätös tukee Varovan henkilöstöjohtamisen elämänkaariajattelua. Sillä myös parannetaan henkilöstön hyvinvointia ja työssä jaksamista sekä tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista. Työajan suhteuttaminen työn määrään pitää toiminnan tehokkaana ja työntekijöille mielekkäänä.

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa