Page 15

YK:n 193 jäsenvaltiota ovat hyväksyneet 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Nämä tavoitteet toteuttavat YK:n Agenda 2030 –ohjelmaa, jonka tarkoituksena on parempi maailma ihmisille ja maapallon suojeleminen. Yrityksillä on merkittävä rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

4.4. Vastuuta sidosryhmistä ja sidosryhmille Yrityksen sidosryhmä on ryhmä tai yksilö, joka voi vaikuttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen tai johon yrityksen tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa. Sidosryhmät asettavat yrityksen toiminnalle odotuksia ja yrityksen toiminnan seuraukset vaikuttavat niihin. Lisäksi sidosryhmät arvioivat yrityksen toimintaa. Yritys on vastuussa sidosryhmilleen. Yrityksellä on eri sidosryhmiä: asiakkaat, henkilöstö, alihankkijat, omistajat, rahoittajat, media, ympäristö, lähiyhteisö. Näiden merkittävyys vaihtelee riippuen esim. miten paljon niillä on vaikutusta ja valtaa yrityksen menestykseen. Mikä tahansa sidosryhmä voi olla strateginen tiettynä aikana tai tietyssä asiassa. Suomalaisille perheyrityksille tärkeimmät sidosryhmät ovat asiakkaat ja henkilöstö. Asiakkaita halutaan palvella hyvin paikallisuutta korostaen, alaa ymmärtäen, vastuullisesti, joustavasti ja yksilöllisesti. Tavoitteena on valmistaa heille hyviä tuotteita heitä kuunnellen ja ylittäen heidän odotuksensa. Asiakkaiden kanssa toimittaessa tärkeitä ovat henkilökohtaiset suhteet. Henkilöstön merkittävyys sidosryhmänä tulee suomalaisissa perheyrityksissä esille henkilöstön arvostamisena, heidän korkeasta ammattitaidostaan huolehtimisena, palkitsemisena, avoimen ja keskustelevan ilmapiirin luomisena, vaikutusmahdollisuuksien antamisena ja joustavuutena. Yhteiskunnan, kansainvälisen kilpailun, median, ympäristö- ja kuluttajaliikkeiden tärkeys yrityksen sidosryhmänä ja menestyksen määrittäjinä on kasvanut. Ulkoisen toimintaympäristön nopeat taloudelliset ja sosio-poliittiset muutokset vaativat yrityksiä huomioimaan nämä muutokset toiminnassaan. Yritysten on ymmärrettävä sosiaalisten asioiden taloudelliset vaikutukset ja taloudellisten päätösten sosiaaliset vaikutukset.

4.5. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa Kestävän kehityksen viikko oli tulossa, ja kysyin intrassa henkilöstöltä mikä on ollut mukava vastuullisuusjuttu, joka on saavutettu. Saimme esiin hyviä tarinoita, jotka eivät aikaisemmin ole tulleet esiin. Eva Wathén, Koskisen Oy Yrityksen vastuullisen toiminnan kehittäminen on prosessi, jossa vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on erityisen tärkeää. Sidosryhmäjohtaminen tarkoittaa yrityksen toimintapolitiikkojen ja toimintojen kehittämistä ja toteuttamista, joissa otetaan huomioon tärkeimpien sidosryhmien tavoitteet. Sidosryhmäjohtaminen on ollut menestyksekästä, kun ainakin tärkeimmät sidosryhmät ovat hyötyneet yrityksen toiminnasta. Ensin yrityksen on tunnistettava sidosryhmänsä ja mitkä ovat heidän odotuksensa ja intressinsä yritykseen eli tavoitteena on löytää ”sidosryhmäkartta” (taulukko 1). Toiseksi yritys kehittää ja toteuttaa sidosryhmäsuhteiden johtamisen prosesseja, joiden avulla se luotaa ympäristöään ja saa tärkeää tietoa sidosryhmistään strategisen

Profile for Perheyritysten liitto

Vastuullisuus tuottaa arvoa  

Vastuullisuus tuottaa arvoa