Page 48

Vastuullista vaatimalla voi muuttaa maailmaa YK julkisti vastuullisen sijoittamisen periaatteet (United Nations Principles for Responsible Investment, UN PRI) vuonna 2006 ja tänä päivänä jo tuhannet ammattimaiset sijoittajat ovat allekirjoittaneet nämä periaatteet, jotka koskevat laajasti ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua ja korruption torjuntaa. Vastuullinen sijoittaminen tunnetaan myös nimellä ESG (Environment, Social ja Governance). Kauempaa katsottuna nämä termit saattavat kuulostaa hieman teoreettisilta, ainakin meillä Suomessa, mutta on kiistatonta, että kysymys on tärkeästä aiheesta. Vuodesta 2010 lähtien monet kansalliset pääomasijoitusyhdistykset ovatkin aktiivisesti kannustaneet jäseniään osallistumaan vastuulliseen sijoittamiseen ja nykyisin lähes kaikki, etenkin kansainvälisiä sijoittajia rahastoihinsa kutsuvat pääomasijoittajat, ovat sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Pääomasijoittajat ovat myös kasvavassa määrin alkaneet kehittämään omiin toimintoihinsa parhaiten sopivia vastuullisuusasioiden seurantatapoja. Useimmat ovatkin jo ottaneet käyttöön hyvin konkreettisia ohjelmia, toimenpiteitä ja työkaluja. Allekirjoittamisen myötä he sitoutuvat myös raportoimaan rahastosijoittajilleen miten periaatteet on huomioitu käytännön tasolla. Vastuun kantaminen edellyttää valtaa Pörssistä yksittäisiä osakkeita hankkivan sijoittajan on vaikea vaikuttaa sijoituskohteen vastuuttomuuteen tai vastuullisuuteen, vaikka jaloillaan voikin aina äänestää. Perheyritys tai pääomasijoittajan kohdeyritys taas on täysin eri asemassa, sillä aktiivisen omistajuuden kautta asioihin voi vaikuttaa paljonkin. Se, jolla on valtaa, voi ja etenkin näissä asioissa, myös pitää käyttää valtaa. Esimerkiksi laatu-, energia- tai muiden sertifikaattien hankkimisesta voidaan päättää hallitustasolla. Hallitus voi myös päättää mahdollisista työturvallisuuden kehittämisohjelmista ja valvonnasta, tasa-arvon toteutumisen seurannasta ja vaikkapa varojen käytön sisäisen kontrollin toimivuudesta. Miten vastuullinen sijoittaminen käytännössä toimii Jokainen voi toteuttaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös CapMan on laatinut toimivia työkaluja vastuullisen sijoittamisen toteuttamiseen ja seurantaan. Vuosikausien aikana luotujen sijoitusprosessiemme eri vaiheisiin on tätä varten laadittu listoja kysymyksistä, joihin vastaaminen on edellytys prosessin jatkumiselle. Kysymysten avulla sijoitustiimi, yrityksen johto ja avainhenkilöt johdatetaan ylväiden periaatteiden tasolta hyvinkin maan-

läheisiin ja arkisiin asioihin. • Onko yhtiössä laadittu työturvallisuus ohjeet? Seurataanko niitä? Raportoidaanko niistä? • Seurataanko yhtiössä energian kulutusta eri toiminnoissa? Miten sitä mitataan, onko benchmarkattu? • Onko yritys selvittänyt minkälaiset työolosuhteet vallitsevat työpaikoilla, joista sen tuotteet, osat tai raaka-aineet on hankittu? • Onko selkeästi määritelty kuka yhtiössä vastaa ympäristöasioista? • Noudatetaanko yhtiössä työaikasäädöksiä? • Onko yhtiössä tapahtunut tai ollut lähellä tapahtua vakavia onnettomuuksia? • Onko yhtiötä tai sen johtoa syytetty lahjonnasta, veronkierrosta tai rahapesusta? Hyvä alku Koska institutionaaliset sijoittajat edellyttävät vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista pääomarahaston hallinnoijalta ja pääomarahasto taas edellyttää samaa kohdeyrityksiltä, on päästy hyvään alkuun. Aluksi varmaan täytetään kaavakkeita, laitetaan rasti oikeaan ruutuun, kirjoitetaan periaateohjelmia ja raportoidaan, että kaikki on hyvin. Entä seuraavaksi? Onko se uskottavaa, jos ongelmia ei löydykään? Ympäristöongelmia ei ole, työpaikkakiusaamista ei ole meillä tavattu, seksuaalisesta häirinnästä emme ole saaneet ilmoituksia, hallinnon seurantajärjestelmät toimivat moitteettomasti ja niin edelleen. En usko. Hyviä esimerkkejä ja niistä syntyviä parhaita käytäntöjä tarvitaan. Kun riittävän moni kertoo omista haasteistaan ja kuvailee miten on ne ratkaissut tai aikoo ne ratkaista, pääsemme seuraavalle tasolle. Parhaimmillaan tästä voisi syntyä jopa myönteistä kilpailuhenkeä siitä, kuka on parhaiten ja laadukkaimman seurantajärjestelmän avulla havainnut ongelmia, tarttunut härkää sarvista ja löytänyt keinot ongelmien ratkaisuun. Yksi hyvä esimerkki on CapManin salkussa oleva Pohjolan Design-Talo Oy. Yhtiö on ottanut vakavasti haasteen energian säästämisestä ja työturvallisuudesta. Vuonna 2011 yhtiö lanseerasi passiivatalon, jonka lämmitysenergiakulutus on 50 % vuoden 2011 normaalitasoa alhaisempi ja tuo myös asukkaalleen merkittäviä kustannussäästöjä. Ja kun pientalorakentamiseen ei löytynyt kunnollisia ja toimivia turvajärjestelmiä, kehitti Design-Talo oman telinejärjestelmän, jossa rakennusteline ja vesikaton putoamissuojaus yhdistyvät. Yritys laittoi näin turvallisuusasiat etusijalle kaikessa toiminnassaan. Tuomo Raasio Senior Partner CapMan

CapManin palveluksessa on yli 100 pääomasijoitusalan ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Perheyritysten liiton yhteistyökumppanina CapManin osakkaat keskustelevat mielellään jäsenyritysten kanssa esimerkiksi omistajuuden muutostilanteista, yrityksen strategisesta uudelleen positioinnista sekä kasvusta yrityskauppojen ja kansainvälistymisen kautta. Kattavat yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme www.capman.fi.

48

Profile for Perheyritysten liitto

Perheyritys 1/2014  

Perheyritys 1/2014