Page 5

3.2.

Omistajaneuvoston tehtävät

Omistajien tahtotilan muotoileminen on omistajaneuvoston tärkein tehtävä. Sen lisäksi omistajaneuvostossa voidaan käsitellä yhtiön tapahtumia, tuloksia, perheen ja yrityksen arvoja sekä pohjustaa hallituksen jäsenten valintaa.

TEHTÄVÄ 7 Millainen on perheyrityksenne omistajien tahtotila?

Yritys- ja omistusrakenteen muutosprosessia koskevat omistajaperheen dialogit suositellaan käytäväksi strukturoidulla, hallitulla tavalla omistajaneuvostossa. Omistajaneuvosto ei ole päättävä elin, eikä se voi puuttua yrityksen toimintaan. Omistajaneuvostossa perheen sisäiselle keskustelulle tyypillisten tunteiden esiintulo on sallittua, jopa suotavaa. Mikäli perheenjäsenet ovat eri mieltä perheyrityksen tulevaisuuden suunnasta, on ehkä kaikkien osalta parasta, että perheenjäsenillä on mahdollisuus irrottautua yrityksestä. Omistajaneuvosto on luonteva paikka miettiä pelisääntöjä osakkeiden myymiselle.

3.3.

Perheneuvoston tehtävät

Perheneuvostoja tutkinut KTT Minna Tunkkari-Eskelinen määrittelee perheneuvoston seuraavasti: Suomalainen perheneuvosto on suvun ja perheiden yhtenäisyyttä ylläpitävä ja edistävä keskustelufoorumi, joka toimii virallisin kokouskäytännöin ja sosiaalistamisen keinoin perheyrityksen vastuullisen omistajuuden nimissä. Perheneuvoston tehtävät muuttuvat toimintaympäristön, yrityksen ja omistajasuvun muuttuessa. Perheneuvoston toiminnan painopiste on erilainen riippuen mm. yritystoiminnan rakenteesta , sukupolvenvaihdostilanteesta, omistajasuvun laajuudesta ja mukana olevien sukupolvien määrästä. Perheneuvoston tehtävänä on:

TEHTÄVÄ 8 Mitkä ovat tällä hetkellä perheneuvostonne tärkeimmät tehtävät? Miten eri tehtävät toteutuvat toiminnassanne?

• Tiedottaminen ja vuorovaikutus Vuorovaikutusta voi tehostaa esim. järjestämällä koko perheen sosiaalinen tapahtuma yhtiökokouksen yhteyteen. Muita sosiaalisia tapahtumia ovat esim. kesäpäivät, joulujuhlat, syntymäpäivät, rapujuhlat jne.

Omistajien tahtotila

Näissä tilaisuuksissa suvun jäsenet oppivat tuntemaan toisensa, tapaavat toisiaan ja siten yhteys suvun eri jäsenten välillä säilyy.

• Kuka saa omistaa? -- Aktiiviset/passiiviset omistajat -- Lunastuspykälät

• Sitouttaminen Realistinen kuva yrityksen toiminnasta auttaa ymmärtämään esimerkiksi omistamisen tietotarpeissa.

• Mitä omistamme? -- Yritys- ja omistusrakenteen muutosprosessit -- Yritystoiminnan kannattavuus ja riskitaso

Perheneuvostossa käsitellään esimerkiksi omistajien yhteistä tahtotilaa (vaihtoehtoisesti omistajaneuvosto), seuraajapolven valmennusta tai perheenjäsenten kilpailutilanteessa ilmeneviä ongelmia. Oikeanlainen henkisyys innostaa tulevia polvia mukaan.

• Miksi omistamme? -- Perintö, velvollisuus, tulonlähde

• Tradition välittäminen Perustajien perinteiden kunnioittaminen ja vaaliminen toteutuu perheneuvoston luomien erilaisten keinojen (sosiaaliset tapahtumat, koulutukset) välityksellä.

• Miten omistamme? -- Osinkoja vai investointeja • Miten siirrämme omistajuuden? -- Pelisäännöt omistajanvaihdokselle

• Sukupolvenvaihdos Perheneuvosto voi toimia valmentautumisen alustana perheyrityksen hallintojärjestelmän muuhun jäsenyyteen. Usein perheneuvosto koordinoi erilaisia valmennuksia ja koulutuksia.

• Miten omistajuudesta pääsee eroon? -- Pelisäännöt osakkeiden myymiselle

Perheneuvostotoiminnan kohderyhmänä ovat kaikki perheenjäsenet. Eri ikäkausina perheenjäsenet huomioidaan eri tavoin. Kuvio 6 antaa viitteitä, mitä tarjottavaa perheneuvostotoiminnalla on eri ikäisille.

Lapset ja nuoret mukana (sosiaaliset tapahtumat)

0 - 15 v.

Ensimmäinen asiayhteys (Koulutus, yritykseen tutustuminen)

15 - 18 v. KUVIO 6. Perheneuvosto ja eri ikäkaudet

Liiketoiminnassa mukana (ensimmäiset vastuut)

18 v. -

Luopumistuki (mentoriksi ryhtyminen)

60 v. -

Profile for Perheyritysten liitto

Perheneuvosto  

Perheneuvosto