Page 4

2.2.

Perhe yrityksen omistajana

3.

Perheyrityksen menestyksen kannalta on tärkeää, että perheen ja yrityksen strategiat ovat linjassa ja tukevat toisiaan. Perheen on tuotava lisäarvoa yritykselle ja yrityksen perheelle. Perheellä on tärkeä rooli omistajuuden tarkoitusta ja tavoitteita määriteltäessä. Perheomistus on yrityksen voimavara. Yritys hyötyy perheen sitoutuneisuudesta. Perheen arvot toimivat yrityksen resurssina. Yhteinen perhehistoria värittää johtamiskulttuuria. Perheen ja yrityksen tulevaisuuden suunnittelu kulkevat rinta rinnan.

TEHTÄVÄ 5 Miten perheomistus näkyy yrityksessänne? Miten perheen ja yrityksen tulevaisuuden suunnittelu yhdessä toteutuu perheyrityksessänne?

Kaikki organisaatiot tarvitsevat suunnittelua selviytyäkseen ja kasvaakseen. Erityisesti omistuksen ollessa hajaantunut kolmanteen sukupolveen yrityksen suunnittelun rinnalle tarvitaan suunnittelua, miten perhe vaikuttaa yritykseen ja yritys perheeseen. Tällaisia kysymyksiä ovat mm. omistamisen rakenne, omistajien päätöksenteko, perheenjäsenten palkkaaminen ja palkitseminen, sukupolvenvaihdos, osingonjakopolitiikka jne.

Miten perheen ja yrityksen tulevaisuuden tarpeet kohtaavat perheyrityksessänne?

Carlock & Ward puhuvat perheen ja yrityksen samanaikaisesta suunnitteluprosessista, jossa on viisi toisiinsa liittyvää ja vaikuttavaa osiota: arvot, visio, strategia, investointi ja hallinta (kuvio 3.). Perheen arvojen tulee näkyä yrityksen kulttuurissa ja ohjata yrityksen toimintaa. Perheen visio yrityksen tulevaisuudesta antaa suunnan yritystoiminnan kehittämiselle. Suunnittelua tarvitaan myös perheenjäsenten osallistumiseen yrityksen strategioiden toteuttamiseen, esim. mitkä ovat eri roolien vaatimukset ja miten eri tehtäviin valitaan. Taloudellinen investointi voidaan käsittää kaksisuuntaisena: millaista taloudellista investointia yritys vaatii perheeltä ja mitä yritys tuottaa perheelle osinkoina. Taloudellisen pääoman lisäksi perhe tuo yritykseen sosiaalista ja osaamispääomaa. Perheen ja yrityksen hallinnan rakenteiden on tuettava päätöksentekoa ja varmistettava, että omistajaperhe ja johto tekevät toistensa kanssa linjassa olevia päätöksiä. Tässä työkirjassa keskitytään omistajaperheen päätöksenteon foorumeihin: omistaja- ja perheneuvostoon sekä perheen käsikirjaan, johon päätökset kannattaa kirjata.. Arvot

Visio

Strategia

Investointi

Hallinta

Perheen arvot

Perheen visio

Osallistumisstrategia

Osaamispääoma

Perheneuvosto

OMISTAJA- JA PERHENEUVOSTO 3.1.

Lähtökohdat

Perheneuvosto ja omistajaneuvosto ovat vailla juridista asemaa, mutta ne toimivat virallisia elimiä (yhtiökokous, hallitus) täydentävinä vuorovaikutuksen kanavina, erityisesti perheen kesken (kuvio 4). Jos neuvostoille halutaan virallinen asema, ne voivat toimia hallintoneuvostona. Neuvostojen perustamisen lähtökohtana on omistajan roolin ymmärtäminen sekä perheiden keskinäinen yhteydenpito. Neuvostot ovat parhaimmillaan kokonaisvaltaisia omistajuuteen sitouttavia foorumeja. Omistajaneuvoston tarkoituksena on omistajatahtotilan luominen ja vahvistaminen. Omistajan tahtotila on hyvä saattaa selkeästi kirjattuun muotoon sekä kaikkien osakkaiden, hallituksen ja yrityksen toimivan johdon tietoon. Perheneuvoston tarkoituksena on perheen vahvistaminen omistajaperheenä. Se yhdistää perheenjäsenet ja on siten suvun yhtenäisyyttä ylläpitävä ja edistävä keskustelufoorumi. Usein perheneuvostossa voidaan käsitellä myös omistajuuteen liittyviä asioita, jolloin omistajaneuvosto ei ole tarpeellinen. Eri foorumien olemassaoloa tärkeämpää on niiden toimiminen käytännössä. Eri foorumien pitää toimia yhteistyössä ja tiedonkulun pitää olla tehokasta, jotta tehtävä- ja roolijako säilyisivät selkeänä.

Perheneuvosto

PERHE

YRITYS Johtoryhmä

Hallitus

KUVIO 4. Perheyrityksen hallinnan eri foorumit Yrityskulttuuri

Yrityksen visio

Yritysstrategia

Taloudellinen pääoma

Hallitus

KUVIO 3 Perheen ja yrityksen suunnittelu yhdessä (Carlock & Ward, 2010)

Omistajaneuvosto

OMISTUS Yhtiökokous

TEHTÄVÄ 6 Millainen neuvostotoiminta on perheellenne tarkoituksenmukaisinta?

Profile for Perheyritysten liitto

Perheneuvosto  

Perheneuvosto