Page 3

1.

TEHTÄVÄ 1 Millainen perheyrityksenne on yritys-, omistus- ja hallintarakenteiltaan?

JOHDANTO

2.

Tämän käsikirjan tavoitteena on auttaa perheyrityksiä perheneuvostotoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä. Tässä yhteydessä sana perheneuvosto sisältää myös sukuneuvoston, joka on käytössä joissakin perheyrityksissä. Perheneuvostotoiminnan lähtökohtana on oman perheyrityksen määrittely yritys-, omistus- ja hallintarakenteiltaan. Saksalainen Intes (www.intes-online.de) on määritellyt rakenteiden eri vaiheet alla olevassa kuviossa1. Perheyritys voi olla omistusrakenteeltaan yhden ihmisen omistama, sisarusten tai serkusten omistama tai perhedynastia, jolloin omistajia on useita kymmeniä useammassa polvessa. Perheyrityksen hallinta voi olla täysin yhden ihmisen käsissä tai johdossa voi olla useampia perheenjäseniä. Jos operatiivisessa johdossa ei ole perheenjäseniä mukana, niin perheyritys on vain perheen hallitsema. Tällöin perheenjäsenet edustavat omistajia hallituksessa tai hallintoneuvostossa. Yritysrakenteeltaan yritys voi olla keskittynyt vain yhdelle tai diversifioitunut useammalle toimialalle. Perhe on voinut luopua perinteisestä liiketoiminnasta ja muuttua sijoitusyhtiöksi. Perheyritys voi olla yritys-, omistus- ja hallintarakenteeltaan eri vaiheissa. Eri vaiheiden haasteet ovat erilaisia. Yhden omistajan yritystä pitää johtaa ja hallita eri tavalla kuin serkusten omistamaa yritystä.

PERHE 2.1.

Sukupuu ja perheenjäsenten roolit

Perheyrityksellä on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Tieto, mistä ollaan tulossa auttaa ymmärtämään tätä hetkeä ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Sukupuun tutkiminen on tässä hyvä työkalu. Erilaiset elämäntavat, perhemallit ja arvot siirtyvät helposti huomaamatta vanhemmilta lapsille. Sukupuun tekemistä helpottavat erilaiset nettipohjaiset ohjelmat, esim. www.myheritage.com. Perheyrityksiin liittyy erilaisia rooleja, jotka liittyvät yritystoimintaan, omistajuuteen ja perheeseen (kuvio 2). Perheyrityssysteemin toimivuuden kannalta on tärkeää, että jokainen sisäistää oman roolinsa ja siihen kuuluvat vastuut ja oikeudet. Perheyrityksessä toimijalla voi olla useita rooleja (esim. omistajajohtaja-perheenjäsen) tai hän voi edustaa vain yhtä roolia (esim. omistaja). Erilaisten roolien yhteensovittamisessa on haasteita, koska rooleihin on sisäänrakennettu eri tavoitteita ja odotuksia. Perheenjäsenenä ihminen haluaa säilyttää hyvät perhesuhteet, mutta yrityksen johtajan roolissa hänen täytyy huomioida myös oma ammatillinen kehityksensä ja yrityksen menestys. Omistajana hän odottaa yritykseltä menestystä ja tuottoja pääomalle.

Tarve perheneuvoston toiminnalle on sitä suurempi, mitä laajemmalle omistus on levinnyt ja mitä kauempana omistajaperhe on yrityksen toiminnasta. Yrityksen toimialalla, koolla tai toimintatavoilla ei ole suurta merkitystä perheneuvostotoiminnalle. Hallitustyöskentelyn (corporate governance) on hyvä olla jäsentynyttä, ennen kuin kannattaa panostaa perheneuvostotoiminnan (family governance) kehittämiseen.

Omistajuus 3

4 Perhe 1

7

6

5 2 Yritys

Diversifioitunut yritys Keskittynyt yritys Yksinyrittäjä Yksinomistaja Sisarusten omistama

Omistajajohtoinen

Perheen johtama

Hallintarakenne Perheen hallitsema

Perheen omistama

Serkusten omistama Perhedynastia

Kuvio 1 Perheyrityksen 3-ulotteinen malli (Intes, 2010)

Kuvio 2 Perheyrityksen ympyrämalli (sovellettu Tagiuri & Davis, 1996)

5. 6. 7.

Yritysrakenne

Sijoitusyhtiö

1. 2. 3. 4.

Perheenjäsen Johtaja Omistaja Perheenjäsen ja omistaja Perheenjäsen johdossa Johtaja ja omistaja Perheenjäsen, omistaja ja johtaja

TEHTÄVÄ 2 Millainen on perheenne sukupuu?

TEHTÄVÄ 3 Miten perheenjäsenenne sijoittuvat perheyrityksen 3-ympyrämalliin? Missä rooleissa perheenjäsenenne ovat 5-10 vuoden päästä? Mitä eri vastuita ja oikeuksia kuuluu eri rooleihin?

TEHTÄVÄ 4 Ketkä ja millä kriteereillä kuuluvat perheyritysperheeseen?

Profile for Perheyritysten liitto

Perheneuvosto  

Perheneuvosto