Page 16

ON CAMPUS

REDACTOR: Mihail-Florin DINCĂ

CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR CURSURI ADRESATE STUDENȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE În cadrul proiectului SPREDI au fost organizate cursuri opționale / facultative care vizează dezvoltarea competențelor transversale,

www.performance.rau.ro

precum și a competențelor de specialitate.

16

Sesiunile de formare la care au

De asemenea, pe lângă cursurile

participat studenți înmatriculați la cele

dedicate studenților, în cadrul proiectului

trei universități partenere au fost susți-

se derulează cursuri de limba engleză

nute de către invitați din străinătate cu

dedicate cadrelor didactice care se

experiență relevantă în domeniile vizate

înscriu într-una din categoriile de grup

în cadrul proiectului.

țintă vizate de activitățile proiectului:

Obiectivul general al proiectului

membri ai comisiilor/structurilor de con-

vizează dezvoltarea programelor de

ducere din universităţi şi facultăţi, per-

licență și masterat în domeniile econo-

sonal implicat în dezvoltarea și mana-

mie și afaceri internaționale, marketing

gementul calificărilor la nivel de uni-

și administrarea afacerilor prin armo-

versitate / facultate și personal implicat

nizarea cu nevoile actuale ale pieței

în dezvoltarea programelor de studii

muncii secolului XXI.

universitare.

Activitățile derulate în cadrul proiec-

Cele trei universități partenere își

tului vizează și dezvoltarea de parte-

propun ca prin implementarea pro-

neriate active și dinamice cu mediul de

iectului să armonizeze competențele

afaceri (piața muncii) în scopul creșterii

obținute de absolvenții sistemului de

calității pregătirii și a oportunităților reale

învățământ superior cu cele solicitate pe

de angajare a absolvenților din dome-

piața muncii.

niul economic. Ediția 44 | IUNIE 2015

Informații suplimentare cu privire la activitățile desfășurate în cadrul pro-

Performance - NR.44 IUNIE 2015  

În această ediție te punem față în față cu ELENA CADAR, colega noastră de la ETII și o mare speranță a tenisului românesc într-un super inte...

Performance - NR.44 IUNIE 2015  

În această ediție te punem față în față cu ELENA CADAR, colega noastră de la ETII și o mare speranță a tenisului românesc într-un super inte...

Advertisement