Page 16

ON CAMPUS

URA structurile de conducere REPREZENTANȚII STUDENȚILOR ÎN

Toți studenții și masteranzii Universității Româno-Americane, indiferent de forma de MA NT U

învățământ, au dreptul de a le fi reprezentate

REDACTOR:

Structurile de conducere URA în

studenții, indiferent de ciclul de studii

care studenții și masteranzii pot fi repre-

(licență/masterat), formă de învățământ

zentați

(cu frecvență/cu frecvență redusă) sau

sunt

Senatul

Universitar şi

Consiliul de Administraţie la nivelul universităţii și, respectiv, Consiliul Facultăţii la nivelul facultăţii.

www.performance.rau.ro

Oa

conform Cartei Universitare.

na

interesele în structurile de conducere URA,

de anii de studii. Pentru a își reprezenta colegii în structurile de conducere URA, pot can-

Conform Metodologiei de alegere a

dida doar studenţii integralişti care au

reprezentanților studenților în structurile

obţinut în anul universitar precedent

de conducere ale Universității Româno-

media generală minimum 8.00, care nu

Americane, numărul studenților care fac

au contractul de studii suspendat și care

parte din structurile

nu au sancțiuni în vigoare.

de conducere

academică reprezintă cel puțin 25% din

Candidaturile sunt individuale, iar

totalul membrilor acestora, cu excepția

reprezentanții sunt aleși prin vot univer-

Consiliului de Administrație din care

sal, direct și secret al tuturor studenților

face parte un singur reprezentant al

și masteranzilor Universității.

studenților, desemnat de către studenții membri ai Senatului Universitar, din rândul acestora. Conform aceleiași sursei, în structurile de conducere se va urmări ca, pe cât posibil, să fie reprezentați toți

16

Ediția 41 | Martie 2015

Vă recomandăm să luați legătura cu reprezentații voștri ori de câte ori e cazul, scriindu-le la adresa de email studenti.reprezentanti@student.rau.ro. Lista actualilor voștri reprezentanți se regăsește pe pagina următoare.

Performance - NR.41 MARTIE 2015  

În această ediție stăm de vorbă cu Doina Grigoraș, Business Development Manager la TEZ TOUR, binecunoscutul turoperator internațional. Vă in...

Performance - NR.41 MARTIE 2015  

În această ediție stăm de vorbă cu Doina Grigoraș, Business Development Manager la TEZ TOUR, binecunoscutul turoperator internațional. Vă in...

Advertisement