Page 12

ON CAMPUS

REDACTOR: Alexandra ENACHE, expert pe termen scurt

ȘCOALAPRACTICĂ

Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii Proiectul ”ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii” oferă studenților și masteranzilor posibilitatea de a accesa resurse suplimentare de dezvoltare personală și profesională. Obiectivul general al proiectului este

Comunicațiilor (CTIC), Centrul de Piețe

„Extinderea oportunităților de învățare

Financiare

prin ȘCOALA PRACTICĂ - factor esen-

(CPFII) și Centrul de Oratorie și Dezba-

țial pentru promovarea inovării în învăță-

teri (COD). Toate organizează cursuri,

mântul superior în vederea creșterii com-

prelegeri,

petitivității și inserției absolvenților pe

workshopuri, etc., precum și concursuri

piața muncii” și constă în crearea a cinci

aplicative în sfera de activitate specifică

Centre de învățare axate pe student,

fiecăruia și facilitează accesul studenți-

precum și a unei rețele de parteneriate și

lor și masteranzilor din grupul țintă la

a unui program de cercetare științifică

mediul social și economic, de exemplu

aplicativă.

prin intermediul internshipurilor.

Interne

și

Internaționale

mese rotunde,

traininguri,

www.performance.rau.ro

Valoarea adăugată generată de proiect constă în proiectarea și implemen-

1. Centrul de Drepturile Omului și

tarea unui mecanism real de dezvoltare

Migrație (http://cdom.rau.ro/) își propu-

a rutelor flexibile de învățare și formare

ne să formeze o nouă generație de spe-

profesională, oferind studenților o edu-

cialiști în domeniul drepturilor omului și

cație modernă și de calitate. Cele cinci

migrației în țara noastră prin intermediul

Centre componente sunt: Centrul de

programelor multidisciplinare și activită-

Drepturile Omului și Migrație (CDOM),

ților didactice și de cercetare aplicată,

Centrul de Negociere și Mediere (CNM),

precum și prin interacțiunea dintre cer-

Centrul de Tehnologia Informației și

cetători, studenți și practicieni.

12

Ediția 38 | Decembrie 2014

Performance - NR.38 DECEMBRIE 2014  

Luna aceasta vi-l aducem în prim plan pe Tiberiu Pintilie (pagina 28), care nu a furat Crăciunul, însă a cucerit cele mai înalte creste de m...

Performance - NR.38 DECEMBRIE 2014  

Luna aceasta vi-l aducem în prim plan pe Tiberiu Pintilie (pagina 28), care nu a furat Crăciunul, însă a cucerit cele mai înalte creste de m...

Advertisement