Page 1

Ediția 38 | Decembrie 2014

Revista Studentului URA

ROMÂNIA este țara mea ! 18 CHRISTMAS GIFTS 38

Planuri de VACANȚĂ 24 42

TOP 5 filme de văzut

Sursă imagine: Tiberiu Pintilie

IARNA ACEASTA

Ti b eri u PINTILIE 28 ATTITUDE NOT ALTITUDE

de Sărbători în

MARAMUREȘ 50


CUPRINS Editorial

5

ON CAMPUS Proiectul IMPULS

6

Studiu pentru un nou program de masterat AAT

8

50

ACTIVITĂȚI SPECIFICE CSRC CSRK - CSRA

10

ȘCOALA PRACTICĂ

12

Mini interviu cu

16 ROMÂNIA este țara mea! 18 MISS & MISTER URA 2014 RAU INTERNATIONAL

20 PLANURI DE VACANȚĂ 24 RAU NewsBoard 26

40

STUDENTS INTERVIEW

SPOTLIGHT TIBERIU PINTILIE ATTITUDE NOT ALTITUDE

28

TRAINING YOU CODUL DE CONDUITĂ în cadrul unui

42

INTERNSHIP 34 Cum poți socializa mai bine prin ASCULTAREA ACTIVĂ

36

HOW TO CHRISTMAS GIFTS

38

Deserturi delicioase de Crăciun

40


18 2828

38 10

TECH & MEDIA TOP 5 FILME DE VĂZUT IARNA ACEASTA

42

Doctor Jivago

44

December EVENTS

46

Aleksandr SOLJENIȚÎN

48

De Sărbători în MARAMUREȘ

50

HOROSCOPE Zodiacul lunii decembrie

53

Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

LIFESTYLE

03


Editorial Crăciunul nu este o perioadă sau un sezon, ci o stare de spirit ce se resimte deja în campusul URA, pregătit frumos în haine de gală pentru cea mai importantă sărbătoare a anului. Luna aceasta vi-l aducem în prim plan pe Tiberiu Pintilie (pagina 28), care nu a furat Crăciunul, însă a cucerit cele mai înalte creste de munte și și-a descoperit propriul ”Everest”. Vă invităm să aflați ce înseamnă să fii MISS & MISTER URA (pagina 16), care sunt planurile de vacanță ale colegilor voștri (pagina 24) și ce cred studenții internaționali URA despre România (pagina 20). De asemenea, îți spunem care este codul de conduită într-un internship (pagina 34) și cum poți socializa mai bine prin ascultarea activă (pagina 36). Nu în ultimul rând, îți recomandăm pentru vacanța de sărbători Maramureșul (pag. 50), iar mai specială de filme numai bune pentru iarna aceasta (pagina 46).

ra E NA CH

E

Vacanță frumoasă!

04

Ediția 38 | Decembrie 2014

Ale xa

nd

www.performance.rau.ro

dacă nu-i posibil, atunci îți sugerăm o serie

REDACTORșef:


Sursă imagine: 1zoom.net


ON CAMPUS

REDACTOR: Prof. univ. dr. Cornelia BOTEZATU

Începând cu luna aprilie a acestui an, Universitatea noastră este partener în proiectul cu titlul „Student azi! Profesionist mâine! - Îmbunătățirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic/economic/medical/veterinar (IMPULS)”, cod contract - POSDRU/160/2.1./S/139928.

www.performance.rau.ro

Proiectul îşi propune să faciliteze și

7 acorduri cadru încheiate în scopul

să îmbunătățească procesul de inserție

dezvoltării

pe piața muncii prin dezvoltarea și fur-

riatelor între universități și mediul de

nizarea de programe integrate de orien-

afaceri (indicator depășit cu 40%).

și

consolidării

partene-

tare, consiliere profesională și practică

Studenții care s-au înscris în grupul

destinate unui număr de 10.000 de stu-

țintă au beneficiat de stagii de practică

denți înmatriculați în sistemul de învăță-

derulate în cadrul SC Microsoft Româ-

mânt superior tehnic / economic / medi-

nia SRL, SC Sistec SRL, SC Cexina

cal veterinar.

SRL, SC ITC București și în cadrul

Echipa de experți ai Universității

altor companii cu activitate relevantă

Româno-Americane a asigurat gestiona-

în domenii competitive ale economiei

rea eficientă a resurselor alocate în

naționale.

cadrul proiectului, făcând posibilă până

La finalul pregătirii practice, cei mai

la această dată obținerea următoarelor

motivați și inovativi dintre participanți au

rezultate parțiale:

fost premiați, unii dintre aceștia fiind

06

116 studenți înscriși în grupul țintă,

recrutați și angajați cu contracte de

dintre care 114 consiliați (indicator

muncă pe perioadă nedeterminată în

realizat în proporție de 76%);

cadrul entităților economice.

43 de studenți participanți la stagii de

În etapa actuală de implementare,

practică (indicator realizat în proporție

continuă înscrierea studenţilor în grupul

de 86%);

ţintă al proiectului, urmând ca în primele

Ediția 38 | Decembrie 2014


Un proiect cu studenți, pentru studenți și despre studenți

IMPULS

luni ale anului 2015 să se reia sesiunile

Româno - Americană din București şi

de consiliere profesională, iar în luna

Universitatea din Craiova și este cofi-

mai să debuteze o nouă serie de stagii

nanțat din Fondul Social European prin

de practică.

Programul Operațional Sectorial pentru

Studenții URA pot afla mai multe informații despre activităţile proiectului prin

intermediul

website-ul

dedicat:

http://www.proiectimpuls.ro/ .

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul se înscrie în Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major

Universitatea Politehnica Bucureşti în

de intervenție 2.1. „Tranziţia de la

parteneriat cu Universitatea de Științe

şcoală la viaţa activă.

este

implementat

Agronomice și Medicina Veterinară din București,

Universitatea

Ovidius

din

Persoană de contact URA:

Constanta, Universitatea Lucian Blaga

Prof. univ. dr. Cornelia Botezatu

din Sibiu, Universitatea "1 Decembrie

cornelia.botezatu@rau.ro

1918”

din

Alba

Iulia,

Universitatea Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

de

Proiectul

07


ON CAMPUS

REDACTOR: Mihail-Florin DINCĂ

STUDIU PENTRU UN NOU PROGRAM DE MASTERAT în domeniul Administrarea afacerilor în turism În această perioadă se desfășoară un studiu pentru identificarea competențelor necesare absolvenților unui nou program de masterat în domeniul Administrarea afacerilor în turism. Completarea online a chestionaru-

inserție a absolventului în cadrul pieței

lui disponibil pe pagina web a proiectu-

de muncă turistice la nivel național și

lui - http://spredi.rau.ro are ca scop

internațional.

identificarea

competențelor

necesare

De asemenea, în cadrul proiectului

absolvenților unui nou program de mas-

continuă sondajul cu privire la importan-

terat în domeniul Administrarea afaceri-

ța armonizării competențelor obținute de

lor în turism.

absolvenții sistemului de învățământ su-

Competențele identificate vor deter-

perior cu cele solicitate pe piața muncii,

mina adaptarea curriculei universitare

în vederea creșterii gradului de ocupare

astfel încât printre rezultatele procesului

a forței de muncă, la care puteți răspun-

educațional să se regăsească și o bună

de accesând pagina web a proiectului


calității pregătirii și a oportunităților reale

Universitatea Româno - Americană implementează începând cu data de 14

de angajare a absolvenților din domeniul economic.

mai 2014 alături de alte două universități

Studenții și masteranzii universități-

din România proiectul cu titlul „Asigu-

lor implicate în desfășurarea proiectului

rarea

corespunzătoare

sunt invitați să verifice constant website-

cerințelor pieței muncii prin programe

ul proiectului pentru viitoarele activități

de studii de excelență cu dimensiune

dedicate lor, dar și pagina de Facebook

internațională”, cod contract: POSDRU/

a proiectului: https://www.facebook.com/

156/1.2/G/134518.

spredi .

competențelor

Obiectivul vizează

general

dezvoltarea

al

proiectului

programelor

Proiectul

este

implementat

de

de

Universitatea Româno - Americană din

licență și masterat în domeniile econo-

București, în parteneriat cu Univer-

mie și afaceri internaționale, marketing

sitatea „Babeş - Bolyai" din Cluj şi

și administrarea afacerilor prin armoniza-

Universitatea „Constantin Brâncuși" din

rea cu nevoile actuale ale pieței muncii

Târgu-Jiu și este cofinanțat din Fondul

secolului XXI.

Social European prin Programul Ope-

Activitățile derulate în cadrul proiectului vizează și dezvoltarea de parteneri-

ON CAMPUS

menționată anterior.

rațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

ate active și dinamice cu mediul de afa-

Acesta se înscrie în Axa prioritară 1

ceri (piața muncii), în scopul creșterii

„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Calitate în învăţământul superior”, având o durada 14.05.2014 – 13.11.2015. Persoană de contact URA: 

Mihail-Florin DINCĂ, 0765-505-019

mihaiflorindinca@yahoo.com

Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

tă de implementare de 18 luni, în perioa-

09


ON CAMPUS

ACTIVITĂȚI SPECIFICE

CSRC- CSRK - CSRA

Bia n ca ICO BE

SCU

De curând v-am povestit despre activitățile pe care le desfășoară Centrul de Studii Româno - Japoneze “Angela Hondru” (CSRJ

REDACTOR:

-AH), parte a Departamentul de Studii Asiatice din URA. Acum a sosit momentul să vă facem cunoștință şi cu celelalte centre componente. Departamentul de Studii Asiatice

De curând CSRC a organizat eveni-

(DSA) oferă studenţilor şi masteranzilor

mentul „Puntea între lumi – Experiența

URA și nu numai oportunităţi de dezvol-

românească pe tărâm chinez la 65 de

tare a cunoștințelor lingvistice şi cultu-

ani de relații între Republica Populară

rale prin intermediul celor 4 centre com-

Chineză și România”. Acesta a cuprins

ponente: Centrul de Studii Româno-

o expoziție de fotografii surprinse în

Chineze (CSRC), Centrul de Studii

cadrul expedițiilor alpine desfășurate în

Româno-Coreene (CSRK), Centrul de

Himalaya pe vârfurile Everest (8.848 m)

Studii Româno-Azere (CSRA) şi Centrul

și Cho Oyu (8.201 m) de către Tiberiu

de Studii Româno-Japoneze “Angela

Pintilie și echipa sa, despre care puteți

Hondru” (CSRJ-AH) despre care v-am

afla mai multe de la pagina 28.

www.performance.rau.ro

vorbit în ediția 36.

Centrul de Studii Româno-Core-

Centrul de Studii Româno-Chi-

ene (CSRK) urmăreşte întărirea relații-

neze (CSRC) a fost înfiinţat în anul

lor sociale și culturale dintre România şi

2012 cu scopul înţelegerii culturii chine-

Coreea de Sud, precum și promovarea

ze. Acesta organizează cursuri de limba

culturii coreene prin intermediul unor

chineză (profesor nativ) cu sprijinul

proiecte realizate de profesioniștii și

Institutului Confucius din cadrul Univer-

iubitorii acestei culturi. Centrul oferă

sității București, evenimente artistice

cursuri de limba coreeană susținute de

şi culturale, şcoli de vară, precum și

doamna Ha Young Sun, conferințe

excursii de studiu în China.

tematice și workshopuri culturale – dan-

10

suri tradiționale și bucătărie coreeană. Ediția 38 | Decembrie 2014


Sursă imagini: facebook.com

Centrul de Studii Româno-Azere (CSRA) este cel mai tânăr centru al

Ion Conea ”Geopolitica Club” și Universitatea Româno-Americană.

Departamentului de Studii Asiatice, fiind Pentru mai multe informații despre

Fundației "Heydar Aliyev" și care oferă în

activitățile CSRC, CSRK și CSRA sau

principal cursuri de limbă Azeră cu pro-

pentru a vă înscrie la cursurile organi-

fesor nativ.

zate de acestea, vă puteți adresa direct

de

în

anul

2013

cu

Cel mai recent eveniment organizat

colegilor noștri de la Departamentului

acest

de Studii Asiatice:

centru

a

fost

conferinţa

"Importanța geopolitică a Azerbaidjanului în noul context internațional", 11 noiem-

das@rau.ro / 0372-120-185

brie 2014), în parteneriat cu Fundaţia

Corp B, etaj 3, sala 322

„Heydar Aliyev”, Asociația de Geopolitică Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

sprijinul

înființat

11


ON CAMPUS

REDACTOR: Alexandra ENACHE, expert pe termen scurt

ȘCOALAPRACTICĂ

Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii Proiectul ”ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii” oferă studenților și masteranzilor posibilitatea de a accesa resurse suplimentare de dezvoltare personală și profesională. Obiectivul general al proiectului este

Comunicațiilor (CTIC), Centrul de Piețe

„Extinderea oportunităților de învățare

Financiare

prin ȘCOALA PRACTICĂ - factor esen-

(CPFII) și Centrul de Oratorie și Dezba-

țial pentru promovarea inovării în învăță-

teri (COD). Toate organizează cursuri,

mântul superior în vederea creșterii com-

prelegeri,

petitivității și inserției absolvenților pe

workshopuri, etc., precum și concursuri

piața muncii” și constă în crearea a cinci

aplicative în sfera de activitate specifică

Centre de învățare axate pe student,

fiecăruia și facilitează accesul studenți-

precum și a unei rețele de parteneriate și

lor și masteranzilor din grupul țintă la

a unui program de cercetare științifică

mediul social și economic, de exemplu

aplicativă.

prin intermediul internshipurilor.

Interne

și

Internaționale

mese rotunde,

traininguri,

www.performance.rau.ro

Valoarea adăugată generată de proiect constă în proiectarea și implemen-

1. Centrul de Drepturile Omului și

tarea unui mecanism real de dezvoltare

Migrație (http://cdom.rau.ro/) își propu-

a rutelor flexibile de învățare și formare

ne să formeze o nouă generație de spe-

profesională, oferind studenților o edu-

cialiști în domeniul drepturilor omului și

cație modernă și de calitate. Cele cinci

migrației în țara noastră prin intermediul

Centre componente sunt: Centrul de

programelor multidisciplinare și activită-

Drepturile Omului și Migrație (CDOM),

ților didactice și de cercetare aplicată,

Centrul de Negociere și Mediere (CNM),

precum și prin interacțiunea dintre cer-

Centrul de Tehnologia Informației și

cetători, studenți și practicieni.

12

Ediția 38 | Decembrie 2014


numeroase evenimente, de exemplu training de SOFT SKILLS susținut de Mihai Achimescu, clinica juridică ”Respectarea

drepturilor

persoanelor

cu

ON CAMPUS

Până acum CDOM a organizat

dizabilități mintale instituționalizate” Georgiana Pascu și un dialog pe tema Constituției Americane cu Marisa Mac Issac, Rule of Law Officer în cadrul Ambasadei SUA la București. 2. Centrul de Negociere și Mediere (http://cnm.rau.ro/) își propune să ofere activități de formare și expertiză în domeniul medierii și negocierii interne și internaționale. Se urmărește îmbinarea Sursă imagini: facebook.com/scoalapractica

noțiunilor teoretice cu dezvoltarea abilitaților practice ale cursanților, apelându-se la cei mai buni traineri și specialiști, precum și la o serie de colaborări cu societăți cunoscute din România pentru accesarea unor informații direct din mediul de afaceri. Printre

activitățile

organizate

de

CNM până acum se numără cursul narea conflictelor” susținut de Katalin Kibedi și workshopul "Importanța negocierii în cadrul activităților antreprenoriale" - Cristina Chiriac și Ciprian Trandafirescu. Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

“Rolul inteligenţei emoţionale în soluţio-

13


au putut participa până acum la cursul

și Comunicațiilor (http://csi.rau.ro/) are

”Introduction to Finance” organizat de

ca scop dezvoltarea aptitudinilor stu-

CPFII și susținut de Seyed Mehdian

denților și masteranzilor în domeniul

(University of Michigan-Flint, SUA).

ON CAMPUS

3. Centrul de Tehnologia Informației

tehnologiei informației și comunicațiilor, stimulându-i să aplice cunoștințele teo-

5. Centrul de Oratorie și Dezbateri

retice dobândite pentru rezolvarea unor

(http://oratorie.rau.ro/) își propune să

aplicații practice și să se implice în acti-

ajute studenții și masteranzii în dezvol-

vități de cercetare științifică (proiecte și

tarea abilităților de dezbatere și susține-

granturi), precum și în publicarea de

re fundamentată a propriilor opinii.

articole științifice.

Până în prezent, grupul țintă a putut

Până în prezent, studenții și mas-

participa la trei cursuri interactive pe

teranzii din grupul țintă au putut partici-

teme de business și etică organizate

pa la workshop “Web Design – noi tren-

de COD în parteneriat cu Umanager și

duri în UI/UX” organizat de CTIC pentru

s-a putut înscrie în Clubul de Oratorie

a afla de la Gabriel Crăciun, Cristina

dezvoltat în cadrul centrului.

Alexe și Mihaela Joe care sunt noile tendințe în Adobe Photoshop și Adobe Fireworks.

Proiectul Universitatea

este

implementat

Româno-Americană

de în

parteneriat cu Centrul de Resurse Juri4.

Centrul

de

Piețe

Financiare

dice și se înscrie în Axa prioritară 1. ”Educaţia şi formarea profesională în

pietefinanciare.rau.ro/) își aduce contri-

sprijinul creşterii economice şi dezvoltă-

buția la educarea și formarea tinerilor în

rii societăţii bazate pe cunoaştere”,

domeniul financiar-bancar prin organi-

domeniul major de intervenţie 1.2.

zarea de cursuri, traininguri, consultan-

”Calitate în învăţământul superior”.

și

Internaționale

ţă şi expertizare, precum și dezvoltarea unui parteneriat între mediul academic

Mai multe detalii pe website-urile

și actorii cheie implicați în realitățile

centrelor și pe pagina web a proiec-

practice ale societății europene.

tului http://scoalapractica.rau.ro/ .

Tinerii care doresc să devină profesioniști în domeniul financiar-bancar

Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

(http://

Interne

15


ON CAMPUS

mini interviu cu

MISS & MISTER URA 2014 Lăsând la o parte vremea mohorâtă de afară discutăm despre un eveniment care s-a lăsat mult

Sab in

aD ĂN C

ESC

U

așteptat anul acesta - Balul Bobocilor URA 2014 ce a avut loc în Clubul Fratelli din capitală și a găzduit studenți, cadre didactice, dar și vedete. Concursul de MISS &

Alex: Drumul a fost unul destul de lung,

MISTER s-a desfășurat la începutul

plin de provocări, imprevizibil, însă, în

petrecerii și a presupus mai multe probe

același timp, foarte plăcut.

REDACTOR:

care s-au dovedit provocări pentru parti-

A meritat această experiență?

cipanți. Câștigătorii titlurilor de Miss

Dacă da, atunci cu ce crezi că te va

Boboc și Mister Boboc URA 2014 sunt

ajută pe viitor acest titlu?

Mihaela Daniela Spoială și Alexandru

Mihaela: Da, a meritat. Sunt convinsă

Vlad Zinca, amândoi studenți la Faculta-

că m-a ajutat în a-mi câștigă simpatia

tea de Drept. Iată părerea lor cu privire la

multor persoane, dar și antipatia, din

această nouă experiență!

păcate. Acest titlu mi-a dat și mai multă

Cum a fost drumul de la un simplu

www.performance.rau.ro

student la cel de Miss/Mister Boboc?

încredere în mine și, totodată, mi-a demonstrat că atunci când vrei să realizezi ceva, se poate cu muncă și ambiție.

Mihaela: A fost un drum suficient de

Mă bucur că am făcut această alegere

greu pentru că eu am început pregătirea

și îmi doresc ca peste ani să îmi aduc

pentru acest concurs cu nu mai mult de

aminte cu drag de aceste momente.

o săptămână înainte. Am învățat o core-

Alex: Această experiență va rămâne în

grafie în doar două ture de repetiții și am

mod sigur una de neuitat. Am rămas cu

dat tot ce se putea mai bun. Sunt mân-

multe amintiri din seara de 27 noiembrie

dră că am reușit.

2014 pe care le-aș trăi la infinit.

16

Ediția 38 | Decembrie 2014


Sursă imagine: bucurestishoppingnews.ro

După două luni de studii la URA,

Din punct de vedere al tehnologiei este printre cele mai bine clasate din

Mihaela: URA este și va fi o Universitate

București. Studenții au la dispoziție o

unde am întâlnit oameni deosebiți de la

multitudine de posibilități pentru a se

care am ce învăța, cadre didactice foarte

documenta, cele mai utilizate fiind cărțile

bine pregătite și studenți prietenoși. În

și calculatoarele. În concluzie, mă bucur

grupa mea suntem ca o familie, atât la

că studiez la această Universitate și îmi

învățat, cât și la distracție. Sunt pe deplin

doresc ca după acești 4 ani să plec cu

mulțumită că am ales URA pentru a-mi

un bagaj plin de cunoștințe și să rămân

îndruma pașii către un viitor strălucit.

cu cele mai frumoase amintiri.

Alex: URA este, în opinia mea, o Universitate foarte bună. Profesorii sunt stricți, dar într-un mod constructiv. Dumnealor încearcă să scoată tot ce e mai bun din

A fost o seară plină de emoții pentru participanți și care s-a încheiat cu un concert susținut de Grasu XXL. În mod firesc, studenții au petrecut până în zori.

noi și pentru asta trebuie apreciați. Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

ce ne poți spune despre Universitate?

17


ON CAMPUS

ROMÂNIA

este țara mea !

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Redacția Performance a desfășurat campania

ra E NA CH

E

”ROMÂNIA este țara mea!” pentru a sărbători

Ale xa

nd

împreună acest moment important amintindune de valorile tradiționale românești. REDACTORșef:

Campania

”ROMÂNIA este

țara

în atmosfera autentic românească reali-

mea!” s-a desfășurat puțin înainte de 1

zată nu ne-am putut abține să nu încin-

decembrie (zi oficial liberă) în holul prin-

gem o horă pe muzică populară.

cipal URA. Standul evenimentului a presupus o expoziție de obiecte românești, de bază în orice gospodărie tradițională, precum și o galerie de fotografii din cele mai frumoase locuri din România. Vizitatorii standului au putut urmări și o serie de filmulețe de promovare la nivel turistic a plaiurilor autohtone și au fost invitați Sursă imagine: CS-URAsă aștearnă câteva gânduri pentru patria lor, toate bilețelele fiind expuse pe un flipchart după modelul steagului românesc.

”Tineri în costume tradiționale amintind de timpuri străvechi, coșuri cu bunătăți sugerând ospitalitatea românilor deoarece nu există casă românească în care să intri și gazda să nu scoată pe masă tot ce are mai bun în cămară și o horă tradițională. Un eveniment extraordinar! Felicitări!” Anca Negrea, masterand AAT ”Mă bucur că a avut loc la URA o

Musafirii au fost serviți de către or-

mii ani tinerii au început să fie din ce în

ganizatori cu covrigi tradiționali buzoieni

ce mai patriotici, un lucru extrem de bun

și nu au părăsit standul fără un sticker

pentru România. Trebuie să fim mândri

branduit ”ROMÂNIA este țara mea!” și o

de țara și originile noastre. Bravo pentru

brățară tricolor la mână.

inițiativă!”

Evenimentul a fost apreciat de

Ovidiu Tisloveanu, student AI

www.performance.rau.ro

astfel de campanie. Mi se pare că în ulti-

studenți, masteranzi, dar și de cadrele didactice și conducerea Universității, iar

Decembrie 2014 | Ediția 38

19


INTERNATIONAL STUDENTS INTERVIEW RR

EST

Making the decision to attend a Univer-

can be quite the nerve wrecking one, but it

e FO

sity in a country far away from your own

Dia n

Students Talking

ON CAMPUS

RAU

COPYEDITOR:

seems that our international students here at RAU have been able to adapt quite well. Take a look at what they have to say! Tell us a little bit about yourself and

www.performance.rau.ro

the country which you are from.

How was your transition to life in

Romania? Do you feel that you

Thomas: My name is Thomas Tyson

have become accustomed to the

and I am from the United States of Amer-

life here so far?

ica. I decided to attend a University in

Thomas: Transitioning to life in Roma-

Romania because I wanted to take an

nia has been very smooth for me, for

adventure for college.

which I have to credit to all the great

Beyza: My name is Beyza Orazova.

people I have met who are more than

I am 18 years old and I am from Turk-

willing to help me whenever a problem

menistan.

arises.

Mahmoud: My name is Mahmoud El

Beyza: I arrived in Bucharest around

Masri and I am from Beirut, Lebanon, but

two months ago, but I feel as though I

I also have Romanian citizenship. I am

have been living here for the past two to

that kind of person who likes to work in

three years, at least. Accommodating to

groups and be social with those around

life in Romania has been very easy for

me. I love traveling and can become

me and I can confidently say that Roma-

quickly accustomed to any place I go to.

nia has become a second home to me.

Rebecca: My name is Rebecca Geor-

Mahmoud: My transition to Romania

gescu and I am from Australia. I enjoy

was easy, mostly because I know how

reading, writing and both playing and

to speak Romanian. One issue I strug-

watching sports.

gled with was communicating with oth-

20

ers in English, but after the time I have Ediția 38 | Decembrie 2014


THOMAS

spent participating in the many student and class activities, this has no longer been a difficulty. Rebecca: Transitioning to life in Romania was more or less what I had expected. At first, it was hard not knowing the language, but after getting to the University, meeting my classmates and participating in activities, I was able

MAHMOUD

to make many friends and easily become accustomed to life here. What are some differences that you have noticed between life in Romania and life in your home country? Thomas: There are so many differences between my life in the United States and life in Romania. The food is one of the first that comes to mind - the fresh vegetables and fruits, the numerous restaurants and cafes and the vari-

BEYZA

ety in cuisine. The freedom that I’ve experienced since I’ve been here is another, as well as the social life. Beyza: Turkmenistan follows a traditional lifestyle, considering that it has a long history which is full of various traditions and cultural experiences and I really like it. Romania, even though it does have an extensive history as well, is more open to new shapes and edges, which I really like too.

REBECCA


ON CAMPUS

Mahmoud: Coming to Romania has

Beyza: My expectations about RAU

opened my eyes to different cultures and

were set pretty high and I can definitely

lifestyles. Lebanon and Romania have

say

many different values and traditions, but

reached. The University knows how to

both of which have helped me learn a lot

accommodate students in a way where

of valuable life lessons. I’ve learned how

we can achieve both an enjoyable

to communicate with people who have

academic and social life. Staff members

opposing mind sets and keeping an open

are always available to help me with any

mind. I’ve noticed that Romanians are

problems that we face. I can honestly

able to balance a social life and

say that I am happy to have chosen

academic/career life, which is something

Romanian-American University as my

that I can say is not what I have seen in

home for the next three years.

Lebanon.

Mahmoud: Romanian-American Univer-

Rebecca: One of the largest differences

sity is the best University I have ever

between Romania and Australia that I’ve

seen and I would recommend it to any-

experienced would be the mentalities

one I meet. I feel it will have a very suc-

and lifestyle. Even though the two

cessful future. All expectations I had

are different, they have enabled me to

from this University have been exceed-

become open to many types of people.

ed, thanks to the wonderful people I

www.performance.rau.ro

What were your expectations of

22

that

these

expectations

were

have met here.

Romanian-American University? How

Rebecca: My expectations coming into

have the fellow students and staff

this University were great because my

supported these expectations?

boyfriend is a student here and he

Thomas: I didn’t really know what to expect going into this University. I had no clue what I was getting myself into, but I am so glad that I am here and had the opportunity to meet such welcoming and supportive friends and staff members.

highly recommended it to me. I’ve met so many amazing people and staff who are so encouraging and supportive, willing to help whenever needed. This University has gone past my expectations and I am very happy that I made the decision to attend.

Ediția 38 | Decembrie 2014


ON CAMPUS Students Talking

PLANURI DE VACANȚĂ Ușor, dar sigur, ne apropiem de sărbători, iar colegii noștri ne-au împărtășit câte

puțin din planurile lor de vacanță. Fie că vei An aIU NK

ER

petrece iarna festiv, în familie, ori că vei dori să călătorești, noi îți urăm vacanță plăcută și sărbători fericite!

REDACTOR:

Anul acesta voi încerca să îmbin utilul cu plăcutul în vacanța de Crăciun. Pentru că trebuie să susțin licența, voi încerca să lucrez mai mult la acest proiect. De data aceasta vreau să fiu tradiționalist mai ales că magia sărbătorilor de iarnă o găsesc mereu alături de familie și de prieteni. Ion-Constantin Niculescu, student IM, anul III Primele zile de vacanță le voi petrece alături de prietenii din Onești. Zilele de Crăciun le voi dedica în întregime familiei. Perioada de sărbători se va încheia cu vizite la bunici și rude apropiate participând la diferite mese festive. Pe data de 27-28 decembrie voi merge alături de un grup de prieteni apropiați la Poiana Brașov pentru o sesiune de snowboard. După această escapadă la munte mă voi întoarce în București pentru a petrece Revelionul acasă la cel mai bun prieten al meu. Vacanța de iarnă o voi încheia pregătindu-mă pentru sesiunea ce va urma. Mugur-Nicolae Drăgănuță, student RCFBII, anul III

24

Ediția 38 | Decembrie 2014


În cazul meu, sărbătorile de Crăciun se petrec în familie, acasă, la căldură, iar rudele vin în vizită. Ne place să le surprindem plăcut cu bucatele tradiționale, iar în fiecare an eu și mama dorim să aducem ceva nou la masa de Crăciun. E o tradiție ce ne reunește în fiecare an, pentru că ar trebui să petrecem mai mult timp cu cei apropiați, dar ne bucurăm, totuși, să ne revedem cu această ocazie specială. Mirela Monica Matei, masterand AAT, anul II

Deși mă gândesc de mult la vacanța de iarnă de anul acesta, cred că voi alege la fel ca în fiecare an, să petrec sărbătorile în mod tradițional, alături de familie, cu prietenii, alături de care să stau în jurul șemineului și să împărtășim gânduri bune în așteptarea colindătorilor, și de ce nu, să ne facem cadouri și să ne bucurăm de bucatele tradiționale ce nu puteau rămâne nemenționate. Sper ca în restul timpului liber rămas să merg undeva la munte, în România și să mă bucur de vremea specifică anotimpului, schiind. Andra Spȋnu, student MM, anul I

În vacanța de iarnă îmi propun în primul rând să mă relaxez. Vreau să uit de toate și să ajung la munte să mă „bat” cu pârtia. De revelion vreau să mă joc board games de dimineața până seara. Apoi, cel mai probabil o să mă apuc de învățat și de făcut eseuri și proiecte, dar o să mai și ies în oraș cu prietenii. Setin Dicran Maganean, student DREPT, anul IV


E ra E NA CH nd Ale xa

RAU

ON CAMPUS

newsBOARD

REDACTORșef:

La URA au loc o mulțime de evenimente, așa că fiți pe fază la aviziere și pe pagina și grupurile de Facebook! Pe scurt însă, iată ce s-a

1

întâmplat în Universitatea noastră sau ce va avea loc în curând: COMPETIȚII SPORTIVE – URAGANII

Echipa noastră de baschet (URAganii) a înfruntat în noiembrie Universitatea Politehnica și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Luna aceasta vor avea loc noi meciuri de baschet. Noi le urăm mult succes în

3

acest campionat universitar!

UN NOU EVENIMENT MARCA CDOM

www.performance.rau.ro

Studenții pot participa la un nou

ROLUL INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

eveniment organizat Centrul de Dreptu-

De curând a avut loc cursul ”Rolul

rile Omului și Migrație (CDOM) dezvol-

inteligenței emoționale în soluționarea

tat în cadrul Universității noastre.

conflictelor” organizat de Centrul de

Masa rotundă “Principiul statului de

Negociere și Mediere (CNM) din URA,

drept: Rechtsstaat comparat cu Rule of

și s-a bucurat de prezența a numeroși

Law“ va avea loc pe 8 decembrie 2014,

studenți.

2

de la ora 10:30 în Sala Senatului URA,

Evenimentul face parte dintr-o serie

invitatul principal fiind domnul Thorsten

de cursuri interactive susținute de dna.

Geissler, Director al Programului Statul

Katalin Kibedi, expert în cadrul centrului

de Drept pentru Sud-Estul Europei,

și specialist cu deosebită experiență în

Fundația Konrad-Adenauer.

domeniu. Următorul curs va avea loc pe

26

Ediția 38 | Decembrie 2014

data de 10 decembrie 2014!


Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă la URA. În fiecare an clădirea primește haine alese, în timp ce un mândru brad se înalță în holul principal, dornic să fie împodobit cât mai repede de către studenți. Asemenea anului trecut, ne așteptăm la un frumos concert de colinde, mulți profesori colindați, spectacol pentru cei mai mici din familia URA care sperăm să ne fie studenți când se vor face mari și alte evenimente surpriză!

5

UN PRIM CÂȘTIGĂTOR URA AL CONCURSULUI MARCA REVISTA CAPITAL “GÂNDEȘTE DREPT. INFORMEAZĂ-TE”

Îl felicităm cu drag pe Răzvan Petru Munteanu (masterand MSF) pentru articolul său “Am 20.000 de euro. Cum îi investesc?” publicat în Revista Capital.

CONCURSUL CONTINUĂ! Studenții și masteranzii URA își pot trimite articolele pentru următoarele teme ale concursului, având șansa de a câștiga un set de

cărți de business sau un smartphone Dual SIM, iar dacă ajung în etapa finală pot face un internship în cadrul Redacției Capital. Urmăriți blogul și pagina de Facebook URA pentru noile teme și deadline-uri. Mult succes!

ON CAMPUS

4

CRĂCIUNUL LA UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ


Sursă imagine: Tiberiu Pintilie


ATTITUDE NOT ALTITUDE

SPOTLIGHT

Tiberiu PINTILIE Cu imaginea munților unde mulți dintre ne dorim să petrecem vacanța de iarnă pe fundal, îl aducem în prim-plan pe

Everestul meu nu e

Tiberiu Pintilie.

același cu al tău, al lor

Absolventul URA a redescoperit în perioada studenției o pasiune

sau al nostru !

insuflată în copilărie de către tatăl său - cea pentru natură,

TIBERIU PINTILIE

îndeosebi alpinismul. În acest moment, Tiberiu numără printre proiectele sale mai multe vârfuri de peste 8000 m și plănuiește să atingă Everestul. Din acest interviu vei afla ce îl impulsionează pe alpinistul nostru, precum și despre

Oa

na MA NT

U

le împărtășească generației

REDACTOR:

mai tinere. Lectură plăcută și nu uita că trebuie să descoperi și tu ”Everestul tău”! Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

experiențele pe care a dorit să

29


SPOTLIGHT

Pentru început, spune-ne câte ceva

Totul a prins contur când am ajuns în

despre tine. Cine este Tiberiu Pintilie

Bucureşti şi am avut ocazia de a intra

în esență?

într-un grup al oamenilor de munte care

Am absolvit Facultatea de Informatică Managerială

din

cadrul

Universităţii

Româno-Americane (promoţia 2008) şi programul de master Informatică Economică. Am fost şef de promoţie și îmi place să cred că sunt un om a cărui atitudine a fost puternic influenţată de către oamenii din această instituţie de învăţământ. Sunt un om absolut normal, cu o viață cotidiană relativ obișnuită, un job unde merg să lucrez cu drag și spor, iar hobby-ul meu este urcatul la altitudine și care în ultimii ani a început să fie o pasiune din ce în ce mai puternică.

www.performance.rau.ro

De unde modul tău de viață? Care a

acestora, frumuseţea naturii dezlănţuite şi trăinicia camaraderiei în fel de fel de situaţii. De asemenea, mi-am îndreptat paşii către Crucea Roşie unde am fost şef de detaşament pe dezastre filiala sector 1, București. La 20 de ani am intrat într-o şcoală de munte, pentru ca în 2 ani să ajung vicepreşedintele clubului montan Pos, unde am împărtăşit noilor generaţii magia munţilor. Știu că ai ajuns și pe Everest. De ce tocmai acolo? Povestește-ne mai multe, te rog.

fost așa numitul moment psihologic

De ce Everest? Pentru că este cel mai

care ți-a declanșat această pasiune

înalt punct al planetei numit și al treilea

extraordinară?

pol. Ne-a inspirat și faptul că în 2003 un

Acest hobby îşi are rădăcinile încă din copilărie, atunci când tatăl meu ne tot plimba prin ţară pe mine şi pe sora mea. Aşa am luat contact cu natura, cu munţii, cu oameni şi cu locuri. Trebuie să recunosc că la început nu am fost prea atras de acest lucru.

30

au ştiut cum să pună în lumină farmecul

Ediția 38 | Decembrie 2014

grup condus de către David Neacșu a reușit să întreprindă prima ascensiune integral românească. În acel moment ne-am dat seama că trebuie să muncești foarte mult, să te chinui, să te pregătești și, făcând toate acestea pentru un timp suficient de lung, s-ar putea să ai succes.


Ce simți atunci când ajungi pe

să influențeze generația tânără și să

”acoperișul lumii”?

zeze. Așadar, am conceput o strategie care să transmită mesajul nostru. Era vorba de magia împărtășirii a ceea ce faci și cum îi determini pe ceilalți să vadă visul tău. Noi nu puteam să facem asta singuri. Am avut întotdeauna nevoie de persoane publice, cu impact puternic asupra oamenilor. Am fost o gașcă de copii când am încercat să urcăm pentru prima dată la 7000 de metri, iar asta nu se întâmpla acum mulți ani.

A merge pe Everest nu e chiar de ici de colo, mai ales pentru că vorbim de cel mai înalt punct al planetei și de sume destul de mari. A fost nevoie de o perioadă de aproximativ 2 ani, 2 ani și jumătate pentru a putea materializa aproape tot ce ne-am propus. În fiecare zi, de dimineață până seara, duceam muncă de convingere cu sponsorii, ambasadorii, dar mai ales cu noi înșine. Au fost momente când ne întrebam dacă visul nostru mai poate fi materializat.

Sursă imagine: Tiberiu Pintilie

aibă finanțare, dar mai ales să se reali-

SPOTLIGHT

Acest proiect trebuia să fie unul măreț,


E foarte interesant cum a decurs totul. Echipa de ascensiune finală a fost formată din mine și Adrian Fako. Mai Sursă imagini: Tiberiu Pintilie

aveam două persoane de susținere care au rămas la tabăra de bază. În spatele nostru se mai numără încă cel puțin 20 de persoane. A fost foarte importantă pregătirea fizică și mentală, dar nu numai. Dacă te hotărăști să mergi acolo, sus, trebuie să fii efectiv “greu de ucis”. Care a fost momentul culminant al expediției? Pentru mine punctul culminant a fost atunci când am rămas a doua oară fără oxigen. Eram aproape de vârf și a trebuit să merg să îi anunț pe colegii mei că nu mai pot respira bine. Când l-am văzut pe Lopsang cum se chinuia să schimbe rezervor după rezervor, dar nu funcționa, am simțit că ceva nu se va mai întâmpla. Mi s-a părut că dintr-o dată vârful s-a depărtat. Gestul său de-mi da masca lui a fost unul care m-a marcat și m-a făcut să mă întreb de ce eu sunt mai presus decât el. Este o întrebare care încă mă frământă. De ce eu? Acolo sus a fost un loc al întrebărilor, iar discuțiile cu partenerul meu au avut loc pe două fronturi – dialog efectiv și schimburi de idei prin priviri.


Sursă imagini: Tiberiu Pintilie

SPOTLIGHT

Am luat decizii foarte înțelepte atunci.

Din punctul meu de vedere această

Hotărârea de a ne întoarce a fost cea

expediție a meritat, dar, bineînțeles,

care a salvat viața tuturor. Asta a contat

atingerea Vârfului Everest este urmă-

cel mai mult pentru mine. Everestul

toarea mea misiunea pentru că nu am

meu a fost tot timpul idee ca această

astâmpăr, ce-i drept.

expediție să se desfășoare cât mai ok, adică să ne întoarcem cu toții vii și nevătămați. Din păcate, nu ai atins vârful. Este acesta un regret?

În încheiere, ce le transmiți actualilor studenți URA aflați la început de drum? Îmi place să cred că sunt un om a cărui atitudine a fost puternic influenţată în sensul bun al cuvântului de către oame-

Având în vedere ce am riscat și ce era

nii din această instituţie de învăţământ.

în joc, sincer, nu. Vârful este un bonus.

Aici am învăţat ce înseamnă să ştii să

Este foarte important drumul până acolo

te bucuri de oportunităţile care ţi se

și cu ce rămâi în urma experienței.

oferă, așa că le recomand și lor același

Trăirile, acolo sus, trec de la o extremă

lucru și să nu uite că ”atitudinea, nu

la alta.

altitudinea, e totul”. Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

Dacă regret că nu am ajuns pe vârf?

33


TRAINING U

CODUL DE CONDUITĂ

în cadrul unui

INTERNSHIP

Ai luat înțeleaptă decizie de a experimenta un program de internship. Fie că este full time sau nu, programul de dezvoltare profesională pe care îl vei

Liv

iaC Ă

CIU LO

IU

urma are potențialul de a te transforma într-un

www.performance.rau.ro

REDACTOR:

34

profesionist bine documentat și expus unor situații noi și inedite.

Pentru a beneficia însă de toate

Tot în primele zile, în cadrul

avantajele unui program de internship

ședințelor cu echipa extinsă și prin

este important să acorzi atenție unor

observarea

comportamente care îți pot valida com-

mentale, poți afla care sunt cele mai

petențele, recomandându-te pentru noi

folosite canale de comunicare, care

proiecte din ce în ce mai complexe.

este dress-code-ul promovat de către

dinamicii

interdeparta-

Primele zile în noul colectiv pot fi

coordonatorii de departamente și, mai

decisive pentru activitatea ta ulterioară.

ales, care este atitudinea angajaților

Acesta este momentul în care ți se vor

de succes ai companiei.

prezenta activitățile departamentul din

Toate aceste detalii îți vor defini

care vei face parte, îți vei cunoaște

profilul candidatului ideal din compa-

colegii, coordonatorul și persoanele -

nia în care te afli, iar tu poți decide

cheie cu care vei colabora chiar și

dacă este unul care ți s-ar potrivi sau

ocazional. Acesta este momentul cel

nu. Dacă ți se oferă ocazia, înscrie-te

mai potrivit pentru a adresa întrebări

în proiecte de amploare cu miză

clarificatoare legate de activitățile tale

ridicată pentru companie.

zilnice și de felul în care poți demonstra

Vei putea observa direct care e

că ai calitățile necesare pentru a trece

procesul de luare a deciziilor impor-

la următorul nivel.

tante, cum sunt aplicate procedurile,

Ediția 38 | Decembrie 2014


donatorului tău și / sau persoanei cu

cum este gestionat un eșec sau un

care lucrezi în acel moment.

feedback negativ.

Orice feedback primit îți va fi util

Chiar dacă este vorba despre un

chiar și dacă ar fi unul mai puțin asertiv,

program de practică, task-urile pe care

întrucât îți va fi clarificată atitudinea

le primești, fie ele în aparență fără

coordonatorilor față de autonomia și

importanță, sunt responsabilități care

dreptul la replică al coordonaților.

uneori se traduc în teste de răbdare sau atenție.

TRAINING U

dacă sunt excepții de la procedură și

Amintește-ți că și tu ești în acel moment în faza de evaluare a compa-

Tratează cu seriozitate orice activi-

niei - și nu doar invers - și că este deci-

tate ți se alocă, iar când îți este neclară

zia ta dacă vei dori sau nu să faci parte

importanța activității respective să nu îți

din această echipă pe termen lung.

fie teamă să adresezi o întrebare coorSursă imagine: prominencemanagementgroup.com


TRAINING U

CUM POȚI SOCIALIZA MAI BINE PRIN

ASCULTAREA ACTIVĂ Pentru a deveni mai popular(ă), mai plăcut(ă) de către

Zo lta nM EH

cei din jurul tău şi a-ţi face mai mulţi prieteni trebuie să asculţi cu atenţie. Ascultarea activă este un proces care te ajută să-ţi îmbunătăţeşti viaţa socială şi profesională. Iată cum!

REDACTOR:

ASCULTĂ! Dacă îi acorzi interlo-

FII SINCER(Ă)! Interesul pe care

cutorului toată atenţia ta, îi faci să

îl afişezi trebuie să fie real, deoarece

te aprecieze la nivel de subconștient,

omul poate detecta falsitatea la nivelul

deoarece omul este construit în aşa fel

subconştientului.

încât să se considere el mai presus de

FII AUTENTIC(Ă)! Dacă nu ţi se

orice. Ascultând cu atenţie îi alimentezi

pare interesant ceea ce se discută,

această nevoie ascunsă.

încearcă să te sustragi sau să redirec-

Este foarte important să asculţi mai

ționezi discuţia în direcţia care ți se pare

întâi şi după aceea să te pronunţi

interesantă. Găsește un subiect comun,

pentru a şti exact ce trebuie să spui.

pentru că trebuie să fii atent şi la nevoile

Atunci când asculţi încearcă să te

www.performance.rau.ro

concentrezi doar pe acea conversaţie, păstrează mereu contactul vizual și urmărește cu atenție mimica. De asemenea, nu-ți întrerupe interlocutorul, deoarece îl poţi face să-şi piardă şirul ideilor și, în plus, poate fi interpretat ca lipsă de respect.

interlocutorului. DĂ FEEDBACK POZITIV! Atunci când vine momentul să-ți dau cu părerea, încearcă s-o faci într-o manieră pozitivă. De cele mai multe ori când ți se cere o părere, persoana în cauză are deja o serie de soluții în minte, încercând doar să o identifice pe cea mai bună.

36

Ediția 38 | Decembrie 2014


mai mult rău decât bine. Majoritatea oamenilor acceptă cu greutate un feedback negativ pe care-l interpretează ca un reproș.

considere că toate meritele i se cuvin lui (ei) și nu neapărat ţie. Cu diplomație și tact poţi obţine mult mai multe decât cu “oțet”.

Sursă imagine: imgkid.com

NU CRITICA pentru că vei face

Dă-ți cu părerea doar atunci când ţi

Dezvoltă discuţia prin întrebări care

se cere, evită critica şi fii sincer(ă) pe

să-l îndrepte, indirect, spre aspectele la

cât de mult posibil! La asta se rezumă în

care ar fi făcut referire ”critica” ta.

esență ascultarea activă.

Atunci când precizează neregula

Sunt sigur că dacă vei pune în

pe care tu deja ai observat-o, încearcă

practică aceste mici trucuri, relațiile tale

să o evidenţiezi în aşa fel încât să

sociale se vor îmbunătăți considerabil. Decembrie 2014 | Ediția 38

37


HOW TO ...

CHRISTMASGIFTS The beautiful spirit of Christmas is upon us, along with the season for love, family, friends and giving.

Dia n

eFO

RR

EST

However, it is also the season of gift-giving, which

COPYEDITOR:

can put a dent in our wallets. We all know that the thought behind our gifts can

mean far more than the actual gift itself, so here are a few DIY present ideas that you can share with your loved ones.

Preplanned dates This gift is perfect for any lovebirds. Surprise your significant other with a few preplanned dates. Place each date idea into an envelope labeled with eiwww.performance.rau.ro

ther a day or month in which you plan on taking them out. Both you and your significant other can have fun with this idea because you will have a fun date on the calendar to look forward to.

38

Ediția 38 | Decembrie 2014

ENVELOPES Image source: diannefaw.wordpress.com


YOU WILL NEED:

Image source: pumpkinnspice.com

- 115 ml Heavy cream

- 170 g Sugar

- 30 ml Honey

- 50 g Butter

- 7 ml Vanilla extract

- 1 g Sea salt

HOW TO ...

DIP

TRADEMARK

You can never go wrong with some warm baked treats as a present. Here is a simple caramel dip recipe that you can simply place in a decorative jar. It goes excellently with apples. Cook the sugar over medium heat until it melts, then begin stirring until it is completely dissolved. Little by little, add the heavy cream until the mixture is smooth. Add in the honey and salt and cook for about five minutes. Turn off the heat, add the butter, vanilla and stir well. Allow this mixture to cool, place it in a jar and store in the refrigerator until you are ready to gift it. This caramel dip is the perfect winter treat and will make a wonderful homemade present.

BASCKET

Beauty

Create a homemade bath and beauty kit with facial and body scrubs, bath salts and soaks, different masks and lotions. For facial and body scrubs, choose between mixing sugar, honey, lemon, oil, coffee grinds, mint and lavender essential oils, or even create a chocolate peppermint sugar scrub in honor of the winter season. In terms of bath salts and soaks, mix Epsom and kosher salts with any flavor oil and different dried herbs. To turn the bath salts into a relaxing milk bath, simply add powdered milk and baking soda.

Decembrie 2014 | Ediția 38

39


HOW TO ...

REDACTOR: Beatrice BARAN

GLOBULEȚE DE

Sursă foto: cupcakeswithsprinkles.blogspot.com

CRĂCIUN

Într-un vas puneți făină, zahăr, cacao, sare

Topiți ciocolata, acoperiți

și unt. Amestecați până se omogenizează. La

prăjiturelele cu ea și decorați-le

mijloc faceți o adâncitură unde adăugați atât ouă-

cu bomboane colorate. Le puteți

le amestecate ușor, cât și extractul de vanilie și

aranja pe un platou pentru a le

frământați aluatul până la omogenizare.

servi împreună cu cei dragi.

Acoperiți vasul cu o folie din plastic și lăsați-l

www.performance.rau.ro

în frigider timp de 30 de minute pentru a se răci.

1/4 pachet unt rece

După acest timp, scoate-ți vasul din frigider

1 ou întreg + 1 gălbenuș

și începeți să faceți prăjiturelele. Împărțiți aluatul

3 linguri făină

în bile mici pe care le puneți pe folii de copt.

2 linguri zahăr

Acestea merg la congelator pentru 10 minute,

3 lingurițe cacao

timp în care încălziți cuptorul la 220°C.

2 lingurițe praf de copt

1 linguriță extract de vanilie

bomboane colorate

ciocolată

Coaceți prăjiturelele timp de aproximativ 10 15 minute și lăsați-le să se răcească complet.

40

Ediția 38 | Decembrie 2014

INGREDIENTE


2 ouă

3 linguri făină

2 linguri zahăr

2 linguri unt

2 linguri unt de arahide

2 lingurițe bicarbonat de sodiu

1 linguriță extract de vanilie

1 pungă de covrigei

bomboane rotunde din ciocolată

bomboane colorate cu ciocolată

Pentru început, încălziți cuptorul până la 190°C. Într-un castron mare, puneți untul, zahărul, untul de arahide, ouăle, extractul de vanilie și sarea. Amestecați până se

HOW TO ...

INGREDIENTE

omogenizează, apoi adăugați făina, bicarbonatul de sodiu și untul, până se obține o cremă. Rulați aluatul în 24 de bile, iar din fiecare biluță formați câte un triunghi. Puneți câte un covrigel în două din colțurile triunghiurilor pentru a forma coarnele renilor.

Presați câte două bomboane rotunde din ciocolată, astfel încât să formați ochii renilor, dar și câte una colorată pentru a-i forma nasul. Aranjați acum prăjiturelele pe folii de copt și băgați-le în cuptor pentru 10 -15 minute. Le puteți aranja pe

Sursă foto: makemyselfathome.wordpress.com

un platou pentru a le servi împreună cu cei dragi.

CIOCOLATĂ

RENI CU


ER

IARNA ACEASTA

An aIU NK

MOVIE Review

TECH & MEDIA

TOP5FILME de văzut Nu știu alții cum sunt, dar eu când simt că iarna bate la ușă, devin o romantică

REDACTOR:

absolută. În acest articol vă prezint o selecție de filme perfecte în prag de sărbători. Mult mai puțin populare decât clasicele ”Singur acasă” ori „Cum a furat Grinch Crăciunul”, producțiile prezentate iți induc starea de bine! CALL ME CLAUS (2001) în regia lui Peter Werner Lucy Cullins (Whoopi Goldberg) este personajul principal. Pentru ea sărbătorile nu sunt chiar fericite pentru că stau sub umbra unei întâmplări de acum 30 de ani când îl rugase pe Moș Crăciun să-l ajute pe tatăl ei să se întoarcă din Vietnam. Acum, când ea lucrează la un post TV și are nevoie de un Moș pentru programul de Crăciun, surpriza face ca ea să fie obligată să-i ia locul lui Moș Crăciun, deoarece acesta are nevoie de o pauză după 200 de ani de muncă. Sursă imagini: Google

LOVE ACTUALLY (2003) în regia lui Richard Curtis Scenariul îmbină armonios mai multe fire narative, www.performance.rau.ro

povești de viață și de dragoste. Combinația perfectă dintre comedie și dramă, Love Actually prezintă dragostea sub toate formele ei. În dulcele stil britanic lejer și plin de umor, atmosfera festivă câștigă cititorul încă din primele minute. Acțiunea se petrece cu 5 săptămâni înainte de Crăciun și prezintă cursul vieții a 8 cupluri vrăjite de atmosfera sărbătorilor.

42

Ediția 38 | Decembrie 2014


Câțiva newyorkezi singuratici se trezesc că au nevoie unul de altul chiar în ajunul Crăciunului. Acțiunea se petrece în jurul câtorva personaje tipice. În centru o avem pe Rose (Susan Sarandon), o văduvă care

TECH & MEDIA

NOEL (2004) în regia lui Chazz Palminteri

petrece prea mult timp la patul de spital al mamei sale cu Alzheimer. Charlie (Robin Williams) e un tip misterios care mai târziu o împiedică să sară în East River. Între timp, Nina (Penélope Cruz) e sătulă de crizele violente de gelozie ale iubitului său polițist, Mike (Paul Walker) și rupe logodna. THE HOLIDAY (2006) în regia lui Nancy Meyers Deși trăiesc in țări diferite, Amanda (Kate Winslet) și Iris (Cameron Diaz) au aceeași problemă: amândouă au suferit în dragoste. Sărbătorile de Crăciun se apropie și niciuna dintre ele nu vrea să rămână singură și deprimată. Fără să se cunoască, cele două vor ajunge prin intermediul internetului la o soluție comună: să își schimbe pentru o perioadă viețile! Deși scopul inițial al vacanței pe care și-o iau este să stea departe de bărbați, amândouă vor sfârși prin a se îndrăgosti. HUGO (2011) în regia lui Martin Scorsese Hugo (Asa Butterfield), un orfan în vârstă de 12 ani, rile mecanice ale acesteia. Una dintre cele mai valoroase posesiuni ale lui Hugo este un om mecanic stricat, un dispozitiv cu înfăţişarea unui bărbat cu un creion în mână, parcă pregătit să livreze un mesaj de o colosală importanţă. Hugo este convins că dacă va repara omul mecanic, el îşi va putea scrie mesajul. Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

trăieşte în zidurile gării din Paris şi are grijă de ceasu-

43


Sursă imagine: dvdsreleasedates.com


anul

1957

romanul

”Doctor

An d

r ei

MA CE

DO N

Zhivago” (”Doctor Jivago” în română) i-a adus autorului celebritatea și faima autorului său, Boris Pasternak (1890-1960), căruia în următorul an

TECH & MEDIA

în

BOOK Review

Publicat

îi era decernat Premiul Nobel pentru Literatură.

REDACTOR:

Fascinația pentru ”Doctor Jivago”

Povestea începe odată cu adolescen-

poate fi ușor explicată. Romanul nu este

ța lui Yuri care decide să urmeze faculta-

unul despre dragoste sau cel puțin nu

tea de medicină din Moscova unde o va

doar despre dragoste, Pasternak punând

cunoaște pe Tonia. Cei doi se căsătoresc

accentul pe consecințele revoluției și

și au împreună un băiat, Sasha.

războiului asupra destinelor oamenilor și a societății.

Viața lui Yuri părea că va fi una frumoasă și fericită, însă destinul decide ca

De asemenea, cartea prezintă mo-

acesta să își urmeze meseria de doctor pe

mente importante din istoria frământată a

front. Acolo o reîntâlnește pe Lara pe care

Rusiei. Din cauza descrierilor sale din

o cunoscuse în timpul copilăriei. Deși este

cartea ”Doctor Jivago”, Boris Pasternak

atras de aceasta, ea este căsătorită cu

a fost înlăturat din Uniunea Scriitorilor,

Pasha Antipov, un soldat dispărut cu care

iar cartea interzisă în țara de origine a

avea o fetiță, Katya. Yuri decide să se

autorului pentru aproximativ trei decenii.

întoarcă la familia rămasă în Moscova,

Romanul este considerat de către criticii literari ca fiind o operă dificilă, dar care captivează cititorul de la început până la sfârșit.

însă odată ajuns acolo se va confrunta cu vremuri tulburi și sărăcie. Din nefericire, este capturat de către armată și este obligat să îi îngrijească pe militarii răniți în lupte. Acesta reușește

spectaculos și neașteptat. În 1958 și

să scape, însă viața lui și a celor două

1959, cartea ”Doctor Jivago” s-a aflat timp

femei pe care le iubea erau deja complet

de 26 de săptămâni pe primul loc a listei

schimbate.

de bestselleruri întocmit de către publicația ”New York Times”. Personajul principal al romanului este doctorul Yuri Andreievich Jivago, iar pe tot parcursul cărții este urmărită viața sa.

Romanul rămâne o inegalabilă poveste despre iubire, păcat și trădare în Rusia începutului de secol XX și despre destine marcate de revoluția bolșevică. Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

Succesul acestui roman a fost unul

45


UP COMING ...

TECH & MEDIA

EVENTS

december

Luna aceasta se anunță plină de evenimente în București. Dacă ești un meloman SCU

convins sau îți place să mergi la teatru ori la

Bia n ca ICO BE

cinema, iată ce te așteaptă!

1

IUBITORII DE TEATRU SE DELECTEAZĂ CU:

REDACTOR:

Piesa de teatru „Hangița” în regia lui

Piesa de teatru „Scandal la operă”

Țino Geirun se va juca miercuri, 17

în regia lui Petre Bokor se va juca

decembrie 2014, de la ora 19:30 în Sala

duminică, 21 decembrie 2014, de la

George Constantin a Teatrului Nottara.

ora 19:00 în Sala Horia Lovinescu a

O comedie italiană de situație și caracter

Teatrului Nottara.

cu aer de secolul al XVIII-lea din care ne

Printre decoruri potrivite se conturează

dăm seama că viclenia și dragostea

o comedie în jurul unei farse ce dă

femeilor nu s-a schimbat odată cu tre-

peste cap viețile tuturor celor implicați.

cerea sutelor de ani. Ne întâlnim cu o

La final totul revine, bineînțeles, la nor-

hangiţă frumoasă, un marchiz sărac, un

mal, iar spectatorul reține doar comicul

conte bogat şi un cavaler misogin într-o

de situație și prestația actorilor.

piesă atemporală. www.performance.rau.ro

MELOMANII SE DISTREAZĂ LA:

46

2

Concertul GusGus „Mexico” va avea loc vineri, 12 decembrie 2014, de la ora 22:00 la Casa Presei Libere. Grupul ne încântă de peste 20 de ani cu o combinație extraordinară de jazz, rock, downtempo, ambient, techno și house.

Concertul Johann Strauss Ensemble „Best Of Vienna” va avea loc miercuri,

17 decembrie 2014, la Sala Palatului. Acesta este cel de-al zecelea an consecutiv în care Johann Strauss Ensemble concertează în România în spiritul Crăciunului. Ediția 38 | Decembrie 2014


Exodus: Gods and Kings (Exodus: Zei

The Hobbit: The Battle of the Five

și regi) în regia lui Ridley Scott va avea

Armies (Hobbitul: Bătălia celor cinci

premiera vineri, 12 decembrie 2014.

oştiri) în regia lui Peter Jackson va

Genul filmului: dramă, istoric

avea premiera vineri, 19 decembrie

Distribuție: Christian Bale, Joel Edgerton,

2014.

Sigourney Weaver, Aaron Paul

Genul filmului: aventuri, fantastic

Scurtă descriere: Liderul sfidător Moise

Distribuție: Martin Freeman, Richard

(Christian Bale) se ridică împotriva farao-

Armitage,

nului egiptean Ramses (Joel Edgerton)

Cumberbatch

trimițând 600.000 de sclavi într-o călăto-

Scurtă descriere: Filmul este finalul

rie monumentală de evadare din Egipt şi

epopeic al aventurilor lui Bilbo Baggins

blestemându-l pe acesta cu urgii mortale.

(Martin Freeman) și Thorin Oakenfield

O nouă ecranizare cu efecte speciale

(Richard Armitage). Luăm, astfel, parte

moderne

mai

la războiul împotriva dragonului Smaug

captivante pasaje din Biblie și cu filmări

și a unui stol armat de combatanți pen-

în lanțuri muntoase aride și deșerturi

tru a stăpâni din nou regatul comorilor

marocane.

şi salvarea Pământului de Mijloc.

a

unuia

dintre

cele

Ian

McKellen,

TECH & MEDIA

CINEFILII AȘTEAPTĂ SĂ VIZIONEZE:

Benedict

3

Annie (Annie) în regia lui Will Gluck, va avea premiera vineri, 26 decembrie 2014. Genul filmului: Comedie, familie

Scurtă descriere: Un clasic marca Broadway se întoarce pe marile ecrane cu fetița orfană Annie (Quvenzhané Wallis) care locuieşte cu domnişoara Hannigan (Cameron Diaz) după ce părinţii au părăsit-o. Annie este foarte nefericită alături de domnişoara Hannigan, asistenta ei socială, însă totul se schimbă atunci când îl întâlneşte pe candidatul la primăria New York-ului, Will Stack (Jamie Foxx).

Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

Distribuție: Quvenzhané Wallis, Cameron Diaz, Jamie Foxx, Rose Byrne

47


LIFESTYLE

Aleksandr SOLJENIȚÎN Renumit datorită scrierilor sale, Aleksandr

An d

r ei

MA CE

DO N

Soljenițîn a fost un remarcabil luptător pentru

REDACTOR:

respectarea

drepturilor

omului

în

Uniunea

Sovietică și mai apoi în Federația Rusă. Este considerat ca fiind omul care s-a luptat împotriva comunismul și l-a învins.

Născut pe 11 Decembrie 1918 în

În ciuda tuturor meritelor sale câști-

nordul Caucazului, tânărul Aleksandr

gate datorită curajului, pe data de 9

își petrece anii copilăriei într-o societa-

februarie 1945, Soljenițîn este arestat

te divizată din cauza schimbărilor politi-

după ce anterior i se interceptase cores-

ce și sociale apărute după sfârșitul

pondența cu un prieten care conținea

Primului Război Mondial. Este crescut

remarci ireverențioase la adresa condu-

doar de mama sa, iar în anul 1924 se

cătorului Uniunii Sovietice, Iosif Stalin.

www.performance.rau.ro

mută la Rostov pe Don.

48

Este condamnat la 8 ani de muncă

Încă din anii tinereții, Aleksandr

în lagăr, urmând ca în anul 1953 să fie

prezintă un interes pentru literatură,

obligat să plece în exil pe viață în regiu-

dar și pentru scris, dezvoltând con-

nea Djambul, Kazahstan.

cepte și idei despre o viitoare lucrare

Opera de debut a fost povestirea

literară descriind Primul Război Mon-

”O zi din viața lui Ivan Denisovici” scrisă

dial și Revoluția Rusă.

în 1959, dar publicată abia în 1962 cu

Începutul celui de-al Doilea Război

permisiunea lui Nikita Hrușciov.

Mondial a reprezentat o schimbare

În anii ce au urmat, autorul continuă

majoră în viața lui Aleksandr Soljenițîn,

să scrie, însă întâmpină numeroase difi-

participând activ la operațiuni militare

cultăți din partea autorităților sovietice,

majore pe front.

multe dintre cărțile sale fiind interzise.

Ediția 38 | Decembrie 2014


Premiul

Nobel

pentru

Literatură,

pentru romanul ”Pavilionul Cancero-

LIFESTYLE

În anul 1970, Soljenițîn primește

șilor”, însă lucrarea care îl va face celebru, ”Arhipelagul Gulag”, este publicată în 1973. Romanul descrie viața și moartea în lagărele sovietice și surprinde întreaga intelectualitate Soljenițîn descrie lagărele sovieSursă imagini: wikipedia.org

Sursă imagini: wikipedia.org

occidentală. tice, numite gulaguri, care rivalizau cu lagărele de concentrare naziste. Efectele apariției acestui roman au fost devastatoare pentru Uniunea Sovietică, deoarece au năruit imaginea despre sistemul bolșevic. În 1990, Mihail Gorbaciov îi redă cetățenia sovietică, însă Soljenițîn se va întoarce abia în 1994, după prăbușirea Uniunii Sovietice și crearea Federației Ruse. Marele romancier rus urma să se stingă din viață pe data de 3 august 2008 în urma unei insuficiențe cardiace severe.

rămâne în amintirea umanității ca unul dintre cei mai importanți activiști și dizidenți anticomuniști, acel om care prin puterea cuvintelor a îngenuncheat un sistem profund greșit. Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

Aleksandr Isaievici Soljenițîn va

49


U

MARAMUREȘ

aD ĂN C

ESC

WE TRAVEL

LIFESTYLE

DE SĂRBĂTORI ÎN

apropie mult așteptata sărbătoare a Crăciu-

Sab in

După un an greu, cu multă muncă, iată se REDACTOR:

nului. Noi, studenții și masteranzii, abia aşteptăm vacanţa pentru a

www.performance.rau.ro

ajunge aproape de familie, în diferitele colţuri ale ţării. Se spune că sărbătorile de iarnă

Pe lângă Cimitirul Vesel poţi alege

sunt prilej de bucurie şi orânduire a

un traseu al mănăstirilor din această

tradiţiilor. Zona Maramureşului este,

regiune, de exemplu Mănăstirea de

încă, un loc în care poţi auzi glasul

lemn din Poienile Izei construită în anul

copiilor mergând la colindat, dar şi al

1604 şi care face parte din patrimoniul

celor care vestesc apropierea Crăciu-

UNESCO, Mănăstirile Bârsana, Botiza

nului. Este cea mai aglomerată zonă

sau Dealu Mare.

a ţării şi cea mai vizitată în pragul săr-

Muzeul Satului Maramureşean se

bătorilor de iarnă datorită tradiţiilor

află la intrarea în oraşul Sighet, pe

vechi care se păstrează şi autenticităţii

drumul spre Baia Mare şi a fost construit

acestora, atenţiei și liniştii, dar şi cre-

ca rezervaţie de monumente de arhi-

dinţei cu care pleci de acolo.

tectură ţărănească. Prin structura sa,

Când te afli în această zonă poţi

acesta creează impresia unui sat tipic

vizita obiective turistice de exemplu

maramureşean, uliţele drepte şi potecile

Cimitirul Vesel din localitatea Săpânţa

întortocheate alcătuind structura intimă

care face zona o importantă atracţie

a unei aşezări maramureşene.

turistică. Numele acestuia vine de la

Dacă eşti interesat de sporturile de

multitudinea culorilor pe care le regă-

iarnă trebuie să dai o fugă pe pârtiile

seşti pe cruci, dar şi datorită epitafelor

amenajate în zona Cavnic. Pârtiile de

satirice.

schi ”Icoană” sunt situate la aproximativ 6,5 km de oraşul Cavnic, chiar la mar-

50

Ediția 38 | Decembrie 2014


Sursă imagine: maramuresturism.wordpress.com

ginea drumului ce duce spre Sighetul

închiria echipamente de schi şi snow-

Marmaţiei. Datorită climei specifice, în

board. Tot aici, pentru cei care nu

general aceasta beneficiază de un strat

doresc să se avânte pe pârtia de schi,

de zăpadă sănătos până în aprilie.

există snowmobile şi sănii. Una peste alta, merită să vizitezi

în munţii Gutin, la capătul vestic al ora-

Maramureşul, mai ales iarna, de sărbă-

şului Cavnic, la 32 km de Baia Mare şi

tori, atunci când tradiţiile îşi fac loc în

la 45 km de Sighetu Marmaţiei. Este o

sufletul tuturor. Poţi opta pentru un tur al

pârtie cu grad de dificultate mediu dota-

mănăstirilor sau pentru a practica spor-

tă cu teleschi dublu cu o capacitate ma-

turi de iarnă pe pârtii amenajate, dar

re şi nocturnă. Lungimea pârtiei ”Icoană

cele mai importante rămân tradiţiile şi

1” este de 700 m, iar cea a pârtiei

obiceiurile de sărbători care în această

”Icoană 2” de 800 m. La bază se pot

zonă se păstrează cu sfinţenie. Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

Pârtiile Icoană Cavnic 1 și 2 se află

51


Ra luc aR OM AȘ CU

HOROSCOPE

REDACTOR:

SĂGETĂTOR

„Sunt un optimist. Nu văd niciun sens în a fi altcumva.” Winston Churchill

Cu toate că a trăit într-o perioadă

Cel mai cunoscut dintre centauri

care numai pozitivă sau luminoasă nu

este, fără îndoială, Chiron – nemuritorul

poate fi numită, acestea sunt cuvintele

care, nereușind să își vindece propriile

Săgetătorului Winston Churchill despre

răni, ajunge la cunoașterea care poate

el însuși. Viziunea pozitivă asupra vieții

să aducă alinare celorlalți. Asemeni

este una dintre caracteristicile esențiale

lui, săgetătorii văd neajunsurile lumii și

ale semnelor zodiacale care aparțin

încearcă să le îndrepte sau, cel puțin,

elementului foc și în mod deosebit

să aducă un zâmbet pe buzele celor din

Săgetătorului.

jurul său.

Winston Churchill – militar, prim

Între timp, încearcă să trăiască cât

ministru al Marii Britanii în timpul celui

de bine se poate, plini de jovialitate și de

de-al doilea război mondial, istoric,

voie bună, motivându-i pe ceilalți prin

scriitor și pictor a fost un spirit deschis

forța și spontaneitatea lor. Excesele de

către multe orizonturi, cu preocupări

toate felurile și dragostea pentru o viață

aparținând unor sfere total diferite.

bună nu le sunt necunoscute, iar mode-

Acest optimist care a trăit în mijlo-

rația pare să nu se fi inventat pentru ei. Adevărata lor mare problemă este,

ale secolului XX a cunoscut și a fost

însă, idealismul. Săgetătorii sunt în sta-

influențat destul de mult de partea

re să ridice construcții mărețe în deșert

negativă a epocii sale.

pentru binele omenirii.

Aici intervine natura duală a Săge-

Așadar, ar fi bine să aibă perma-

tătorului - jumătate om, jumătate cal -

nent în minte o vorba din bătrâni: „nu tot

centaurul ce își aruncă săgeata către

ce zboară se mănâncă și nu tot ce

cer, către soare și, implicit, către univer-

strălucește este aur”.

surile neexplorate încă de oameni.

Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

cul celor două războaie devastatoare

53


HOROSCOPE

BERBEC (zodie/ascendent) Într-un final, tot efortul și energia pe care le-ai depus la școală par să dea roade. În prima parte a lunii, încearcă să te axezi mai mult pe învățat, pentru că ai mai mult chef ca înainte să te pui cu burta pe carte și mai multă putere de concentrare. În cea de-a doua parte a lunii, tu vei fi în centrul atenției. Într-un mod pozitiv, nu te alarma. Calitățile tale vor fi apreciate, mai ales spiritul de inițiativă și modul în care îți îndeplinești îndatoririle în general.

TAUR (zodie/ascendent) Poate a venit momentul să începi să pui niște bani deoparte. Sau măcar să ai acest lucru în plan începând cu anul următor, decembrie fiind o lună în care cheltuielile se țin lanț și cu greu pot fi controlate. Cu toate acestea, s-ar putea să ai „noroc”. Presiunea va fi mai mare la școală și este posibil să nu ai prea mult timp să îți lași și ultimul ban în magazine. Finalul de an este destul de agitat, timpul pare să se contracte și să nu mai fie suficient pentru tot ceea ce ai de făcut.

GEMENI (zodie/ascendent) www.performance.rau.ro

Relațiile în general și cele de dragoste în special, vor primi un imbold

54

neașteptat. În cazul în care ești încă singur(ă), acum vei avea ocazia să dai nas în nas cu marea dragoste a vieții sau cel puțin cu cel(cea) care va deține un loc important în inima ta pentru o perioadă destul de lungă. Nu pierde vremea: ieși în oraș cu colegii, întâlnește-te cu prietenii și simte-te cât mai bine. Probabil că nici nu va prea greu, având în vedere că este luna sărbătorilor și a vacanței pe care este păcat să o petreci în casă în fața televizorului. Ediția 38 | Decembrie 2014


Să presupunem că luna trecută te-ai întâlnit cu marea dragoste a vieții. În decembrie s-ar putea să cunoști a doua mare iubire a vieții - plină

HOROSCOPE

(zodie/ascendent) RAC

de pasiune, cu sare și piper din plin, cu suișuri și coborâșuri la care nu te-ai gândit niciodată. Până la urmă cine vrea o relație plată, fără surprize, în care rutina și inerția să conducă? Probabil ca nimeni, dar de data aceasta s-ar putea să fie mai mult decât ți-ai fi putut imagina vreodată. Răbdarea este în această situație o adevărată virtute greu de atins.

(zodie/ascendent) LEU Dragostea este din nou laitmotivul lunii, ceea ce nu este deloc surprinzător acum când finalul anului se apropie. Toate aceste petreceri care par să nu se mai termine și la care trebuie neapărat să participi și, mai mult decât atât, să strălucești și să fii în centrul atenției, creează conjunctura perfectă pentru descoperirea unei noi relații de dragoste. Găsește-ți din timp ținuta potrivită, mai exact, ținutele care vor face impresie și accesoriile care se potrivesc cu acestea. În niciun caz nu poți să te prezinți altfel decât scos(scoasă) ca din cutie în fața noilor cuceriri.

(zodie/ascendent) FECIOARĂ niciodată o corvoadă pentru tine. Modul perfect în care arată întotdeauna orice loc în care ai pus un pic din sufletul și îndemânarea ta sunt o încântare pentru oricine. Așadar, concentrează-te un pic asupra locuinței tale, împodobește-o cât se poate de bine și invită-ți prietenii în vizită. Ai auzit de Secret Santa? Dacă nu, încearcă anul acesta să organizezi o mică petrecere cu această temă. Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

Împodobirea pomului de Crăciun și a casei pentru sărbători nu vor fi

55


HOROSCOPE

BALANŢĂ (zodie/ascendent) Comunicarea este unul dintre punctele tale forte, la fel și menținerea perfectă a relațiilor cu ceilalți. Oare să fie o coincidență faptul că acum, într-o perioadă plină de evenimente, aceste calități vor fi puse în practică și vor deveni evidente și pentru alții? Nu, nu este o coincidență. Nimeni nu-și amintește mai bine decât tine preferințele, dorințele și alegerile oamenilor pe care îi cunoști. Sună-ți cunoștințele sau trimite-le mesaje. Cu siguranță se vor bucura!

SCORPION (zodie/ascendent) Ce se întâmplă cu tine? Încetează odată cu toate aceste telefoane și emailuri! Nu te poți expune atât de mult! Sau ai reușit să treci de toate zidurile de apărare și șanțurile pline de apă în care înoată crocodili imenși și să dezvălui o părticică din tine și celorlalți? Chiar dacă nu, fă un efort și vizitează-i pe cei dragi. Petrece un pic mai mult timp împreună cu ei, chiar dacă asta înseamnă să străbați jumătate de țară. În același timp, încearcă să nu te cerți cu ei, cu toate că nu îți împărtășesc pasiunile, părerile literale sau ideile în general.

www.performance.rau.ro

SĂGETĂTOR (zodie/ascendent)

56

Ești în centrul atenției, dar s-ar putea să nu fie suficient. Dacă se întâmplă ca prin minune să simți așa ceva, este cazul să recurgi la ceva radical: să apari mascat(ă) la petrecerea de final de an organizată de prieteni, dar numai dacă nu se mai costumează nimeni, iar tematica petrecerii este cu totul alta. Fă ceva ieșit din comun, ceva care nu te caracterizează și șochează-ți prietenii. Probabil că cel mai mare șoc ar fi să nu ieși din casă, dar nu rata toata distracția. Ediția 38 | Decembrie 2014


În prima parte a lunii vei vrea probabil să te ții departe de mulțime, de tot tumultul vieții și să petreci mai mult timp cu tine. Este posibil să îți dorești

HOROSCOPE

(zodie/ascendent) CAPRICORN

acest lucru pentru o perioada mai lungă dar, în cea de-a doua jumătate a lui decembrie vei fi asaltat(ă) de telefoane, invitații și tot felul de atracții pe care cu greu le poți refuza. Dă curs acestor invitații - te vei simți bine înconjurat(ă) de prieteni și nu vei regreta deloc efortul de a te aranja cât de cât și de a ieși din casă, cu toate că frigul se face din ce în ce mai mult simțit.

(zodie/ascendent) VĂRSĂTOR Susținerea unui punct de vedere este în regulă, dar nu când tonul și volumul vocii depășesc anumite limite, iar impunerea propriei voințe asupra celorlalți devine un scop în sine. Exersează măsura potrivită în tot ceea ce faci și nu pune prea multă presiune pe ceilalți, mai ales pe prietenii apropiați. Amintește-ți ca este o perioadă în care lumea este mai plină de emoții și sentimente, cu toate că aceste manifestări ți se par cel puțin copilărești.

(zodie/ascendent) PEŞTI Ai un hobby? Dedică ceva mai mult timp acestuia. Dacă nu ai descoperit Fă săpături pe internet, mergi la diverse prezentări sau înscrie-te la niște cursuri. În acest mod cresc șansele de a descoperi ceva ce se poate transforma la un moment dat în pasiune sau chiar într-o carieră. Ce poate fi mai plăcut decât să faci ceea ce-ți place și să mai câștigi și bani pentru asta? Decembrie 2014 | Ediția 38

www.performance.rau.ro

încă ceva care să te pasioneze, încearcă să întreprinzi ceva în acest sens.

57


Revista Performance (online) : ISSN : 2344 - 6382 ISSN-L : 2344 - 6374

Team 

AlexandraENACHE

OanaMANTU

AndreiMACEDON

AnaIUNKER

SabinaDĂNCESCU

DianeFORREST

ZoltanMEHEȘ

BeatriceBARAN

LiviaCĂCIULOIU

DanMIHAIU

RalucaROMAȘCU

BiancaICOBESCU

AlexandruBĂȚĂUȘ

SergiuȘERBAN

MihaelaDUMBRAVĂ

Redactor-șef , designer - Alexandra ENACHE Redactor-șef adjunct, corectură - Oana MANTU Marketers - Ana IUNKER, Alexandra ENACHE Web content creator - Alexandru BĂȚĂUȘ Fotografi - Ana IUNKER, Bianca ICOBESCU

Campus URA, corp B, etaj 3, birou 304

Web: www.performance.rau.ro

Email: redactie@performance.rau.ro

unPROIECT Departamentul de Comunicare și PR

58

Ediția 38 | Decembrie 2014

Publicație tipărită la RAU BOOKSTORE

Proiect

RECOMANDAT de . . .


Performance - NR.38 DECEMBRIE 2014  

Luna aceasta vi-l aducem în prim plan pe Tiberiu Pintilie (pagina 28), care nu a furat Crăciunul, însă a cucerit cele mai înalte creste de m...

Performance - NR.38 DECEMBRIE 2014  

Luna aceasta vi-l aducem în prim plan pe Tiberiu Pintilie (pagina 28), care nu a furat Crăciunul, însă a cucerit cele mai înalte creste de m...

Advertisement