Page 6

ON CAMPUS

REDACTOR: Conf.univ.dr. Elena MOISE, Asist.univ.dr. Ioana GRIGORESCU

TÂRGUL ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE Facultatea de Informatică Managerială din cadrul Universității noastre a organizat de curând o simulare de business sub forma

www.performance.rau.ro

unui ”târg al întreprinderilor simulate”.

06

Firma de exercițiu reprezintă un instru-

organizarea de târguri și expoziții, la finalul

ment practic în domeniul economic, ce utili-

semestrului a fost organizat un târg, la care au

zează proceduri și mijloace identice cu cele

participat 10 firme de exercițiu și un număr de

folosite în cadrul firmelor reale, cu excepția

70 de studenți.

produselor și a banilor care sunt simulate.

Fiecare firmă participantă și-a întocmit

Aceasta este o metodă interactivă de aplicare

propria mapă de prezentare: pliante cu prezen-

în practică a cunoștințelor economice dobân-

tarea obiectului de activitate, precum și a

dite în anii de facultate și, în același timp,

produselor, ofertele către piață, cărți de vizită,

permite dezvoltarea spiritului antreprenorial.

promoții, etc.

Rolul unei asemenea firme este extrem

Participanții au oferit o paletă largă de

de complex și practic totodată, deoarece asi-

activități: construcții și închiriere spații comer-

gură integrarea mai rapidă a absolvenților

ciale, reparații calculatoare, activitate de curie-

într-o firmă reală, permite lucrul în echipă și

rat, suport software, evenimente corporate și

dezvoltă aptitudini de analiză și decizie.

petreceri, restaurant / catering pentru eveni-

Plecând de la importanță și necesitatea

mente și au încheiat în medie 8-9 tranzacții pe

acestui mod de studiu interactiv, în cadrul

firmă, cu completarea documentelor aferente

Facultății de Informatică Managerială, URA,

acestor operații (contracte de vânzare-cumpă-

anul I, s-a constituit un număr de 14 firme

rare, facturi, ordine de plată, etc.).

virtuale,care pe parcursul semestrului I au par-

Prin organizarea acestui eveniment s-a

curs o serie de etape operaționale, respectiv:

urmărit crearea unui cadru cât mai apropiat de

înființarea, elaborarea planului de casă, anga-

realitatea economică în care studenții să exer-

jarea studenților pe posturi virtuale în cadrul

seze atât cunoștințele teoretice, cât și pe cele

departamentelor, analiza mediului de afaceri

practice însușite în orele de curs și de seminar,

concurențial, marketing și operații comerciale

iar obiectivul urmărit a fost atins, fapt dovedit

de vânzare-cumpărare de bunuri și servicii.

nu doar prin numărul mare de participanți, dar

Deoarece în cadrul activității de marketing o componentă importantă o constituie

mai ales prin seriozitatea implicării acestora pe tot parcursul etapelor desfășurării târgului.

Ediția 58 | FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement