__MAIN_TEXT__

Page 14

ON CAMPUS

DEFINITIVAREA LUCRĂRII DE

LICENȚĂ / DISERTAȚIE

Ale xa

nd

ra E NA CH

E

Pentru studenții și masteranzii în an final, ulti-

www.performance.rau.ro

Editor-in-CHIEF:

14

mele luni de cursuri presupun pregătirea și definitivarea lucrării de licenţă / disertație. Iată în cele ce urmează tot ceea ce trebuie să știi în acest sens!

Lucrarea de licenţă sau de disertație

În cele mai multe cazuri, pentru speci-

reprezintă gradul de însuşire a cunoştinţelor

alizările economice acestea trebuie să

teoretice care definesc specializarea urma-

prezinte o serie complexă de tabele, gra-

tă, fiind practic un proiect prin care se expun

fice și interpretări statistice legate de tema

ideile şi opiniile autorului într-o manieră

aleasă.

logică şi ordonată pe baza unei muncii prea-

În cazul celor de la Informatică Mana-

labile de documentare şi elaborare, sub

gerială, în cadrul acestor capitole vom

îndrumarea unui conducător ştiinţific.

regăsi pașii concreți de realizare a apli-

În acest moment trebuie să fi parcurs

cației informatice și eficiența utilizării sale,

deja etapele de alegere a temei lucrării,

iar pentru cei la Drept cercetarea practică

profesorului coordonator, stabilirii cuprin-

va prezenta reglementarea legală şi prac-

sului și a modului de abordare a subiectului,

tica juridică de specialitate ce face referire

realizării cercetării și documentării impuse

la tema aleasă.

de tema aleasă și să fi realizat deja primele

Nu în ultimul rând, ne vom consulta cu

capitole, în majoritatea cazurilor, destul de

profesorul coordonator, iar dacă totul este

teoretice și cu informații ce fac referire

în regulă, vom trece la ultimul capitol al

strictă la întreprinderea în cauză.

lucrării ce presupune formularea conclu-

Cei mai mulți dintre voi ar trebui să

ziilor generale ale cercetării întreprinse,

lucreze acum la capitolele ce presupun

precum şi propunerile iniţiate de autor ca

studiul de caz propriu-zis.

urmare a concluziilor conturate.

Ediția 52 | MAI 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.52 MAI 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.52 MAI 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement