Page 6

ON CAMPUS

REDACTOR: Mihail-Florin DINCĂ

Dezvoltarea parteneriatelor dintre universități și mediul de afaceri în cadrul

PROIECTULUI SPREDI În a doua jumătate a lunii octombrie în

de grup țintă definite în cadrul proiectului,

cadrul proiectului au fost organizate două

respectiv membri ai comisiilor/structurilor

programe de formare intitulate ”Dezvolta-

de conducere din universităţi şi facultăţi,

rea parteneriatelor dintre universități și

personal implicat în dezvoltarea și manage-

mediul de afaceri” - cazul Universității

mentul calificărilor la nivel de universitate/

Lincoln (Marea Britanie), derulat în perioa-

facultate și personal implicat în dezvoltarea

da 19 – 23 oct. 2015 și cazul Novancia

programelor de studii universitare.

Business School (Paris), desfășurat în

www.performance.rau.ro

perioada 26 – 30 oct. 2015.

06

Persoanele

selectate

sunt

cadre

didactice la una dintre cele trei universități

Dezbaterile au avut ca element central

care participă la implementarea proiectului.

studentul, evoluția lui în cadrul instituției și

Totodată, în cadrul proiectului conti-

îmbunătățirea gradului de inserție pe piața

nuă sesiunile de formare a competențelor

muncii, ocazie cu care a fost subliniată

transversale și de specialitate, precum și

importanța parteneriatelor cu mediul de

sesiunile de simulare utilizând pachete și

afaceri ca element facilitator pentru îmbu-

produse

nătățirea acestui indicator. De asemenea,

inovative.

educaționale

și

de

cercetare

pe durata întâlnirilor a fost analizat climatul

Obiectivul general al proiectului vizea-

implementării optime și eficiente a progra-

ză dezvoltarea programelor de licență și

melor de studii.

masterat în domeniile economie și afaceri

La aceste activități au luat parte cadre

internaționale, marketing și administrarea

didactice care se încadrează în categoriile

afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI.

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

Performance - NR.46 NOIEMBRIE 2015