Page 9

DE CONTACT URA

Mihail-Florin DINCĂ, 0765-505-019 mihaiflorindinca@yahoo.com

Totodată, în cadrul proiectului au

Începând cu data de 14 mai 2014,

fost dezvoltate și acreditate două pro-

Universitatea Româno – Americană din

grame de masterat: ”International Busi-

București, în parteneriat cu Universitatea

ness & Entrepreneurship” și ”Strategic

“Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea

Marketing”.

“Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu imple-

În plus, în cadrul proiectului au fost încheiate un număr de zece parteneriate active și dinamice cu companii din mediul de afaceri (piața muncii) în scopul

mentează acest proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul

se înscrie în Axa prioritară 1

creșterii calității pregătirii și a oportunită-

″Educația și formarea profesională în spriji-

ților reale de angajare a absolvenților din

nul creșterii economice și dezvoltării socie-

domeniul economic.

tății bazate pe cunoaștere”, Domeniul

Obiectivul vizează

general

dezvoltarea

al

proiectului

programelor

major de intervenție 1.2. “Calitate în învăță-

de

mântul superior”, având o durată de imple-

licență și masterat în domeniile econo-

mentare de 18 luni, în perioada 14.05.2014

mie și afaceri internaționale, marketing

– 13.11.2015.

și administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI. Cele trei universități partenere își propun ca prin implementarea proiectului să armonizeze competențele obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii. Informații suplimentare cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe website-ul proiectului și pe pagina de Facebook.

ON CAMPUS

PERSOANĂ

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  
Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  
Advertisement