__MAIN_TEXT__

Page 8

ON CAMPUS

REDACTOR: Mihail-Florin DINCĂ

INOVAȚIE ȘI PROGRES ÎN IMPLEMENTAREA

PROIECTULUI SPREDI La nivelul proiectului au fost organi-

Etapele de simulare la care au

zate o serie de activități la care au luat

participat studenții s-au desfășurat sub

parte un număr total de 226 persoane.

egida Centrului de studii aplicative pen-

Activitățile implementate, la care au

tru antreprenoriat, afaceri internaționale

participat studenți și cadre didactice, au

și inovare (Centre for Entrepreneurship,

constat în: desfășurarea unor cursuri

International Business and Innovation)

opționale / facultative care vizează

și a Laboratorului de cercetare și inova-

dezvoltarea competențelor transversale,

re pentru studenți (Student Lab - New

precum și a competențelor de speciali-

Trends and Smart Technologies in Busi-

tate; derularea unui program de formare

ness Administration), ambele înființate

a competențelor în limba engleză și a

în cadrul proiectului.

utilizând

Cadrele didactice, respectiv membri

pachete și produse educaționale și de

ai comisiilor / structurilor de conducere

cercetare inovative (simulări de afaceri

din universităţi şi facultăţi, personal

HOTSIM

marketing

implicat în dezvoltarea și managementul

online SIMBOUND, utilizând platforma

calificărilor la nivel de universitate/

CESIM).

facultate și personal implicat în dezvol-

www.performance.rau.ro

unor

08

sesiuni

și

de

simulare

simulări

de

Sesiunile de formare a competen-

tarea programelor de studii universitare,

țelor transversale și de specialitate au

au urmat un program de formare a

fost susținute de către invitați din

competențelor în limba engleză, utile

străinătate cu experiență relevantă, la

în contextul derulării unor programe de

acestea participând studenți înmatri-

studii

culați la cele trei universități partenere.

internațională.

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

de

excelență

cu

dimensiune

Profile for Revista Performance

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  

Advertisement