Page 7

denţilor din domeniile tehnic / economic /

Universitatea din Craiova și este cofinanțat

medical / veterinar (IMPULS)”, cod contract

din Fondul Social European prin Programul

- POSDRU /160/2.1./S/139928 de pe websi-

Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea

te-ul dedicat.

Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul se înscrie în Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

tatea Politehnica Bucureşti în parteneriat

cu piaţa muncii”, Domeniul major de inter-

cu Universitatea de Științe Agronomice și

venție 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa

Medicina Veterinară din București, Universi-

activă.

tatea Ovidius din Constanta, Universitatea Lucian

Blaga

din

Sibiu,

Universitatea

Persoană de contact URA:

"1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universi-

Prof. univ. dr. Cornelia Botezatu

tatea Româno - Americană din București şi

cornelia.botezatu@rau.ro OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

www.performance.rau.ro

Proiectul este implementat de Universi-

07

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015