__MAIN_TEXT__

Page 6

ON CAMPUS

REDACTOR: Prof. univ. dr. Cornelia BOTEZATU

PROIECTUL IMPULS - IMPLICARE, ENTUZIASM, REZULTATE Proiectul IMPULS, în care Universita-

În cifre, atingerea obiectivelor proiec-

tea Româno - Americană este partener din

tului se prezintă astfel:

aprilie 2014, se apropie cu paşi repezi de

 165 de studenți înscriși în grupul țintă,

finalul perioadei de implementare.

dintre care 159 beneficiari ai serviciilor

Şi, la acest moment al bilanţului, rezultatele vorbesc de la sine despre ceea ce înseamnă implicare, entuziasm şi responsabilitate, atât din partea experţilor ce au

de consiliere în carieră (indicator depăşit cu 10%);  74 de studenți participanți la stagii de practică (indicator depăşit cu 48%);

coordonat derularea activităţilor, cât şi din

 8 acorduri cadru încheiate în scopul

partea studenţilor ce au valorificat oportu-

dezvoltării și consolidării parteneriatelor

nităţile oferite în cadrul proiectului.

între universități și mediul de afaceri

Dedicat facilitării inserţiei pe piaţa mun-

(indicator depășit cu 60%);

cii a studenţilor URA, proiectul IMPULS le-a

 20 de studenţi care au beneficiat de

oferit acestora posibilitatea cunoaşterii şi

consiliere şi au găsit un loc de muncă

valorificării

(indicator depăşit cu 300%).

potenţialului

profesional

prin

servicii de orientare şi consiliere profesio-

www.performance.rau.ro

nală şi prin stagii de pregătire practică.

Proiectul IMPULS a reprezentat o

Proiectul IMPULS a deschis un drum

etapă importantă atât pentru studenţii ce au

nou în cadrul unor puternice companii spe-

păşit pe drumul devenirii profesionale, cât

cializate în realizarea soft-urilor de business

şi pentru Universitatea Româno – America-

sau gaming pentru cei mai motivaţi studenţi,

nă ce poate adăuga încă un exemplu de

dornici să aplice cunoștințele dobândite pe

bune practici pe lista proiectelor imple-

parcursul primilor doi ani de studii, unii

mentate.

dintre aceștia fiind recrutați și angajați în

Studenții URA pot afla mai multe infor-

cadrul companiilor respective cu contracte

mații despre activităţile proiectului „Student

de muncă pe perioadă nedeterminată.

azi! Profesionist mâine! - Îmbunătățirea

06

procesului de inserţie pe piaţa muncii a stuEdiția 45 | OCTOMBRIE 2015

Profile for Revista Performance

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  

Advertisement