Page 1

ANUL VI | EDIȚIA 45 | OCTOMBRIE 2015

Revista Studentului URA

10 Ce facilități am la universitate? 28 Cum te adaptezi mai ușor în primele săptămâni de facultate?

47 Secretele relațiilor cu adevărat fericite 48 Trendurile sezonului pentru ea 52 Beneficiile consumului de ceai verde 54 Castele bântuite din România

Fotograf: Oana Costan

SPOTLIGHT STORY

VĂTAVU

ANDREEA

20


1 47

20 52

54

28

56


CUPRINS

45

ediția

10 04 | Editorial

HOW TO

ON CAMPUS

34 | Super amazing HALLOWEEN DECORS

06 | PROIECTUL IMPULS - IMPLICARE, ENTUZIASM, REZULTATE

36 | Rețete de octombrie

08 | Inovație și progres în implementarea proiectului SPREDI 10 | Ce facilități am la universitate? 14 | De vorbă cu profesorul tău preferat OLGA POTECEA 16 | LA TAIFAS CU BOBOCEII 18 | RAU NewsBoard - oct. 2015

TECH & MEDIA 38 | UE BOOM 2 / CLOUD PATH / NEED FOR SPEED NO LIMITS 40 | BESTSELLER versus OSCAR [prima parte] 42 | Bob Wall: Secretul succesului la birou 44 | October’s precious EVENTS

SPOTLIGHT

LIFESTYLE

20 | Interviu cu ANDREEA VĂTAVU

47 | Secretele relațiilor cu adevărat fericite [prima parte]

TRAINING YOU 26 | Ce întrebări sunt ok la interviu? 28 | Cum te adaptezi mai ușor în primele săptămâni de facultate?

51 | Tendințe toamnă - iarnă pentru el 52 | Beneficiile consumului de ceai verde 54 | Castele bântuite din România 56 | Henri Marie Coandă

HOROSCOPE 58 | Zodiacul lunii octombrie

48 OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

www.performance.rau.ro

30 | Cum ajungi să ai o problemă?

48 | Trendurile sezonului pentru ea

03


E ra E NA CH nd Ale xa

EDITORIAL

Editor-in-CHIEF:

După o foarte frumoasă vacanța de vară, ne întoarcem cu forțe proaspete, super-pregătiți pentru un nou an universitar de ediții lunare și activități frumoase marca Performance. Așa cum știți, în luna iunie am realizat un sondaj de opinie în rândul cititorilor noștri. Mulțumim tuturor celor care ne-au completat chestionarul. În paginile următoare veți vedea că am pus deja în practică o bună parte din sugestiile voastre, îmbogățind grila de articole cu noi subsecțiuni, dar și oferind graficii Performance un nou suflu în ton cu cele mai noi tendințe din domeniu. Indiferent dacă ești sau nu boboc, află ce facilități ai la URA (pag.10) și cum să te adaptezi mai ușor în primele săptămâni de facultate (pag.28). De asemenea, în această ediție te invităm să afli care sunt secretele relațiilor cu adevărat fericite (pag.47), www.performance.rau.ro

de ce beneficii te bucuri dacă bei constant ceai verde (pag.52) și care sunt castelele din România despre care legendele spun că ar fi bântuite (pag.54). Un an universitar cât mai bun și plin de rezultate fantastice! :)

04

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


ON CAMPUS

REDACTOR: Prof. univ. dr. Cornelia BOTEZATU

PROIECTUL IMPULS - IMPLICARE, ENTUZIASM, REZULTATE Proiectul IMPULS, în care Universita-

În cifre, atingerea obiectivelor proiec-

tea Româno - Americană este partener din

tului se prezintă astfel:

aprilie 2014, se apropie cu paşi repezi de

 165 de studenți înscriși în grupul țintă,

finalul perioadei de implementare.

dintre care 159 beneficiari ai serviciilor

Şi, la acest moment al bilanţului, rezultatele vorbesc de la sine despre ceea ce înseamnă implicare, entuziasm şi responsabilitate, atât din partea experţilor ce au

de consiliere în carieră (indicator depăşit cu 10%);  74 de studenți participanți la stagii de practică (indicator depăşit cu 48%);

coordonat derularea activităţilor, cât şi din

 8 acorduri cadru încheiate în scopul

partea studenţilor ce au valorificat oportu-

dezvoltării și consolidării parteneriatelor

nităţile oferite în cadrul proiectului.

între universități și mediul de afaceri

Dedicat facilitării inserţiei pe piaţa mun-

(indicator depășit cu 60%);

cii a studenţilor URA, proiectul IMPULS le-a

 20 de studenţi care au beneficiat de

oferit acestora posibilitatea cunoaşterii şi

consiliere şi au găsit un loc de muncă

valorificării

(indicator depăşit cu 300%).

potenţialului

profesional

prin

servicii de orientare şi consiliere profesio-

www.performance.rau.ro

nală şi prin stagii de pregătire practică.

Proiectul IMPULS a reprezentat o

Proiectul IMPULS a deschis un drum

etapă importantă atât pentru studenţii ce au

nou în cadrul unor puternice companii spe-

păşit pe drumul devenirii profesionale, cât

cializate în realizarea soft-urilor de business

şi pentru Universitatea Româno – America-

sau gaming pentru cei mai motivaţi studenţi,

nă ce poate adăuga încă un exemplu de

dornici să aplice cunoștințele dobândite pe

bune practici pe lista proiectelor imple-

parcursul primilor doi ani de studii, unii

mentate.

dintre aceștia fiind recrutați și angajați în

Studenții URA pot afla mai multe infor-

cadrul companiilor respective cu contracte

mații despre activităţile proiectului „Student

de muncă pe perioadă nedeterminată.

azi! Profesionist mâine! - Îmbunătățirea

06

procesului de inserţie pe piaţa muncii a stuEdiția 45 | OCTOMBRIE 2015


denţilor din domeniile tehnic / economic /

Universitatea din Craiova și este cofinanțat

medical / veterinar (IMPULS)”, cod contract

din Fondul Social European prin Programul

- POSDRU /160/2.1./S/139928 de pe websi-

Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea

te-ul dedicat.

Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul se înscrie în Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii

tatea Politehnica Bucureşti în parteneriat

cu piaţa muncii”, Domeniul major de inter-

cu Universitatea de Științe Agronomice și

venție 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa

Medicina Veterinară din București, Universi-

activă.

tatea Ovidius din Constanta, Universitatea Lucian

Blaga

din

Sibiu,

Universitatea

Persoană de contact URA:

"1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universi-

Prof. univ. dr. Cornelia Botezatu

tatea Româno - Americană din București şi

cornelia.botezatu@rau.ro OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

www.performance.rau.ro

Proiectul este implementat de Universi-

07


ON CAMPUS

REDACTOR: Mihail-Florin DINCĂ

INOVAȚIE ȘI PROGRES ÎN IMPLEMENTAREA

PROIECTULUI SPREDI La nivelul proiectului au fost organi-

Etapele de simulare la care au

zate o serie de activități la care au luat

participat studenții s-au desfășurat sub

parte un număr total de 226 persoane.

egida Centrului de studii aplicative pen-

Activitățile implementate, la care au

tru antreprenoriat, afaceri internaționale

participat studenți și cadre didactice, au

și inovare (Centre for Entrepreneurship,

constat în: desfășurarea unor cursuri

International Business and Innovation)

opționale / facultative care vizează

și a Laboratorului de cercetare și inova-

dezvoltarea competențelor transversale,

re pentru studenți (Student Lab - New

precum și a competențelor de speciali-

Trends and Smart Technologies in Busi-

tate; derularea unui program de formare

ness Administration), ambele înființate

a competențelor în limba engleză și a

în cadrul proiectului.

utilizând

Cadrele didactice, respectiv membri

pachete și produse educaționale și de

ai comisiilor / structurilor de conducere

cercetare inovative (simulări de afaceri

din universităţi şi facultăţi, personal

HOTSIM

marketing

implicat în dezvoltarea și managementul

online SIMBOUND, utilizând platforma

calificărilor la nivel de universitate/

CESIM).

facultate și personal implicat în dezvol-

www.performance.rau.ro

unor

08

sesiuni

și

de

simulare

simulări

de

Sesiunile de formare a competen-

tarea programelor de studii universitare,

țelor transversale și de specialitate au

au urmat un program de formare a

fost susținute de către invitați din

competențelor în limba engleză, utile

străinătate cu experiență relevantă, la

în contextul derulării unor programe de

acestea participând studenți înmatri-

studii

culați la cele trei universități partenere.

internațională.

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

de

excelență

cu

dimensiune


DE CONTACT URA

Mihail-Florin DINCĂ, 0765-505-019 mihaiflorindinca@yahoo.com

Totodată, în cadrul proiectului au

Începând cu data de 14 mai 2014,

fost dezvoltate și acreditate două pro-

Universitatea Româno – Americană din

grame de masterat: ”International Busi-

București, în parteneriat cu Universitatea

ness & Entrepreneurship” și ”Strategic

“Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea

Marketing”.

“Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu imple-

În plus, în cadrul proiectului au fost încheiate un număr de zece parteneriate active și dinamice cu companii din mediul de afaceri (piața muncii) în scopul

mentează acest proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul

se înscrie în Axa prioritară 1

creșterii calității pregătirii și a oportunită-

″Educația și formarea profesională în spriji-

ților reale de angajare a absolvenților din

nul creșterii economice și dezvoltării socie-

domeniul economic.

tății bazate pe cunoaștere”, Domeniul

Obiectivul vizează

general

dezvoltarea

al

proiectului

programelor

major de intervenție 1.2. “Calitate în învăță-

de

mântul superior”, având o durată de imple-

licență și masterat în domeniile econo-

mentare de 18 luni, în perioada 14.05.2014

mie și afaceri internaționale, marketing

– 13.11.2015.

și administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI. Cele trei universități partenere își propun ca prin implementarea proiectului să armonizeze competențele obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii. Informații suplimentare cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe website-ul proiectului și pe pagina de Facebook.

ON CAMPUS

PERSOANĂ


ON CAMPUS

CE FACILITĂȚI AM LA

UNIVERSITATE ? Ale xa

nd

ra E NA CH

E

Pentru că orice bobocel are nevoie de puțin

Editor-in-CHIEF:

ajutor la început de drum, îți prezint o parte dintre facilitățile de care beneficiezi în calitate de student(ă) URA și modul în care le poți accesa.

Universitatea Româno - Americană îți pune la dispoziție un restaurant - cantină

www.performance.rau.ro

Localizare în campus: Etaj 5, Sala 517.

localizat la etajul 1 al corpului A (cămin).

Dacă ești pasionat de Asia, ai acces la

Aici te poți bucura de o masă copioasă sau

cursuri de limba și eventuri specifice culturii

pur și simplu relaxa socializând la o cafea în

japoneze, chineze, coreene și azere prin

lounge-ul restaurantului. De asemenea, ai

intermediul

parte și de WI-FI.

Asiatice (Corp B, Etaj 3, Sala 322).

Departamentului de Studii

Dacă vrei în schimb doar o gustărică

În plus, datorită acestuia, OTAKU

rapidă între cursuri, atunci alegerea cea mai

FESTIVAL, cel mai mare eveniment de

bună este bufetul de la etajul 1, corpul B.

COSPLAY din România, se desfășoară în

Prin intermediul Microsoft Innovation

10

traininguri, etc. în domeniul informaticii.

fiecare an la URA.

Center ai acces la propria adresă institu-

Dacă orientarea ta este mai mult spre

țională de email (username@student.rau.ro)

limbi străine clasice, atunci poți alege între

pentru a ține legătura cu profesorii și colegii,

engleză, franceză, germană, spaniolă și

dar și pentru a downloada software-urile

italiană. Departamentul de Limbi Străine

Microsoft cu licență. Acces email instituțio-

(Corp C, Etaj 3, Sala 310) organizează

nal: aici!

semestrial module specifice pe niveluri dife-

Pentru studenții IM, centrul reprezintă

rite (începător / intermediar), iar la final

și o bogată sursă de cursuri de specialitate,

toți participanții primesc un Certificat de Competențe Lingvistice de nivel A1 / A2,

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


respectiv B1 / B2, conform Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine. Îți recomand cu mare căldură să aplici

Vei avea în fața ta profesori prestigioși de la universitățile partenere din SUA și vei învăța o mulțime de lucruri noi, experi-

pentru o bursă ERASMUS+ de studiu (1

mentând noi metode de predare.

semestru / 1 an) sau de practică (3 luni).

Sunt sigură că ai auzit de Work & Travel

Este cu adevărat o experiență unică! Poți

USA, programul de schimb cultural regle-

afla toate detaliile la Biroul de Programe

mentat de către Departamentul de Stat al

Comunitare (Corp C, Etaj 3, Sala 306).

SUA prin intermediul căruia studenții și

De asemenea, dacă vrei să ai parte de

masteranzii la ZI au posibilitatea de a

o experiență studențească inedită, atunci nu

munci legal în Statele Unite ale Americii pe

trebuie să ratezi cursurile, workshopurile și

durata vacanței universitare și de a vizita

trainingurile organizate în fiecare semestru

teritoriul SUA. Află toate detaliile la Agenția

în campusul nostru de către Biroul de

din campus (Corp A, Parter).

Programe Americane (Etaj 3, Sala 305).

Continuarea pe pagina următoare >>


ON CAMPUS

Centrul de Consiliere și Orientare în

Dacă sportul intră în preferințele tale,

Carieră (Etaj 3, Sala 303) îți asigură tot

nu foarte departe de campus și în apro-

suportul necesar pentru traiectoria ta profe-

pierea Lacului Străulești te așteptă RAU

sională, organizând în fiecare semestru

SPORTS CENTER unde poți juca fotbal,

traininguri și workshopuri dedicate, susți-

baschet, tenis de picior și tenis de câmp.

nute de traineri proprii sau ai instituțiilor

Mai multe detalii aici.

partenere.

Pentru a fii mereu la curent cu toate

Universitatea dispune de o bibliotecă

activitățile extracurriculare organizate de

cu un bogat fond de carte în continuă actua-

către Universitate și nu numai, ai la dispozi-

lizare de peste 60.000 de volume ce pot fi

ție un grup de Facebook general și un grup

parcurse la sala de lectură.

dedicat facultății tale. Grupurile oficiale

La URA există și o bibliotecă virtuală pentru acces la numeroase resurse online și

URA pot fi accesate aici: grup general, IM, ETII, RCFBII, MM, DREPT și SEE.

baze de date internaționale. Cărțile necesa-

De asemenea, te poți abona la Blogul

re procesului de învățământ pot fi achizițio-

URA și vei fi anunțat(ă) via email imediat ce

nate de la librăria URA. Localizare campus:

apare o știre nouă.

Corp B, parter / demisol.

Dacă printre preferințele tale se numă-

Tot în campusul nostru ai acces și la:

ră și scrisul și dorința de a fi informat(ă) și

Cabinet medical (Corp B, Etaj 5), Copy-

de a-i ține și pe ceilalți la curent cu tot ce e

Center (Corp B, Parter), Agenție Bancară

nou, te așteptăm să ni te alături în cadrul

BRD (Corp A, Parter), sală de fitness, sală

echipei de redacție Performance – Revista

de aerobic, ping-pong, solar și saună -

Studentului URA. Localizare campus: Corp

RAU FITNESS (Corp B, demisol), magazin

C, Etaj 3, Sala 304.

de suveniruri – BOOKSTORE (Corp A,

În final, dragă bobocel, felicitări că ai

parter), Capelă (Corp B, Etaj 5) și Muzeu

ales Universitatea Româno-Americană, cel

(Corp C, Parter).

mai performant model de educație! :)


OLGA POTECEA VALORI DE BAZĂ: Simplitate, dorinţă, onestitate, încredere

PRINCIPIU GUVERNATOR: Încearcă să-i faci fericiţi pe cei din jurul tău.

CITAT PREFERAT: "Educația este cheia care deschide ușa de aur a libertății" – George Washington Carver

CARTEA DE REFERINȚĂ: „Cel mai iubit dintre pământeni” Marin Preda

HOBBY (URI): Călătoriile

TALENTE NEBĂNUITE: Hairstyle

DORINȚE ASCUNSE:

PA NT

AZ I

Safari în Africa

Da ian a

TĂU PREFERAT

Sursă imagini: Olga Potecea

DE VORBĂ CU PROFESORUL

junior EDITOR:


Pe scurt, ce sfaturi aveți pentru

Dvs. educațional și profesional?

studenții și masteranzii URA?

Încă din anul II de studenţie cochetam cu

Nu încetați să visaţi, fiți optimişti și urmaţi-

contabilitatea. După ce am terminat faculta-

vă idealurile. Aveţi puterea de o lua tot tim-

tea m-am angajat, cam în același timp,

pul de la capăt, indiferent ce s-ar întâmpla,

contabil la o firmă de consultanţă și prepa-

așa că nu vă faceți griji, succesul este ga-

rator la Universitatea Româno - Americană,

rantat!

Facultatea de Management - Marketing. Nu am predat de la început contabilitate, deoarece aceasta disciplină se studia abia în al doilea semestru, însă am avut marea şansă de a cunoaşte trei mari profesori care m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi: dl prof.univ.dr. Ion Smedescu, Rector Fondator al Universității Româno-Americane, dl prof.univ.dr. Victor Puchiţă şi dna prof. univ. dr. Ana-Maria Preda.

Vă rugăm să transmiteți un scurt gând pentru Revista Performance. Admir profesionalismul echipei de redacţie şi urez Revistei Performance la cât mai multe, multe numere interesante şi atractive în continuare! Mulțumim! :)

ON CAMPUS

De ce contabilitate? Care este traseul


Students Talking

BOBOCEII Fiecare început pare dificil, fie că vorbim despre

aD ĂN C

ESC

U

boboceii de facultate sau despre cei de masterat, cu

Sab in

ON CAMPUS

LA TAIFAS CU

ceva mai multă experiență în ale ”facultății”, dar la fel de emoționați să fie iar anul I. Iată ce așteptări au acum că au ajuns la URA!

senior EDITOR:

Mă aștept ca pe parcursul acestor ani să mă dezvolt atât profesional, cât și personal. Motivată de acest gând, voi încerca să fiu cât mai deschisă la tot ce înseamnă "nou" și să profit de oportunitățile vieții de student. Începând cu activitățile de voluntariat și până la posibilitatea de a avea un job part-time, poate chiar și un program "work and travel", toate acestea constituie un avantaj pentru noi, studenții. Sunt încântată pentru că am ales această Universitate, felicit toți studenții pentru alegerea făcută și sper să ne împrietenim. Împreună vom construi viitorul societății de mâine!

Denisa-Roxana Muntean, boboc licență Primul an de facultate nu are cum să nu fie unul special :) Altă etapă, alte momente de neuitat. Ce așteptări am? Poate sună a clișeu, dar vreau cu totul altceva. Vreau să fiu eu altul, vreau să ating noi cote, vreau să devin ceea ce știu că pot fi. Nu am niciun dubiu că URA mă va ajuta să mă dezvolt într-un mediu deosebit, modern și cu oameni tineri la suflet. Sunt convins că mi se vor realiza toate visurile profesionale.

Victor-Cătălin Tirmann, boboc licență


După 3 ani de licență încă am emoții când vine vorba de 1 oct. Am speranța că și anul acesta va fi exact ca celelalte, anume plin de provocări și oportunități, proiecte care își vor lăsa amprenta asupra mea și, evident, nelipsitele emoții în perioada examenelor :) Sunt sigură că toate acestea se vor desfășura într-un mediu plăcut, cu suflu tânăr și într-un timp scurt pentru că anul universitar trece foarte repede. Abia aștept să văd și să aud ce urmează să fie.

Mariana Janau, boboc masterat Îmi doresc să găsesc aici un colectiv cât mai sociabil și cât mai bine pus la punct, să interacționez cu celelalte persoane din jurul meu, să-mi fac cunoștințe și prietenii de toate vârstele, poate chiar să mă implic în concursul de Miss si Mister și alte activități suplimentare. Totodată, sunt convins ca voi întâlni cadre didactice care să-mi deschidă orizontul către cunoașterea noilor materii. Una peste alta, sunt entuziasmat că am intrat aici și îmi doresc să am un an cât mai frumos cu multe evenimente!

Claudiu-Lucian G., boboc licență

Ideea de a studia la URA a venit exact în momentul în care consideram că aveam nevoie de o schimbare, de ceva măreț care să-mi schimbe viața și să mă ajute să-mi îndeplinesc obiectivele cele mai importante pentru mine. Am ales-o dintre toate universitățile pentru ca am știut că aici pot să mă dezvolt, pot să învăț, dar mai ales pot să pun în aplicare ce am învățat până acum. Sunt convins că aici o să întâlnesc un corp profesoral de elită, un colectiv frumos și un cadru armonios și inspirațional. Felicitări tuturor și succes în acest an universitar!

Sergiu-Alexandru Samson, boboc licență OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

17


RAU

ON CAMPUS

ra E NA CH

E

newsBOARD nd

La URA au loc o mulțime de evenimente, așa de Facebook! Pe scurt însă, iată ce s-a întâm-

Ale xa

că fiți pe fază la aviziere și pe pagina și grupurile Editor-in-CHIEF:

plat în Universitatea noastră sau ce va avea loc cât în curând:

1 DESCHIDERE AN UNIVERSITAR Festivitățile de deschidere a noului an universitar 2015-2016 au avut loc în zilele de 1 și 2 oct. 2015. Cu această ocazie, redactorii Performance s-au bucurat să cunoască boboceii și să-i însoțească într-un tur al campusului URA.

”GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” www.performance.rau.ro

PENTRU URA

18

În ședința de Consiliu din 24 aug. 2015, ARACIS a validat raportul de evaluare externă (instituțională) a Universității Româno - Americane. Calificativul obținut de către Universitatea noastră este ”Grad de încredere ridicat”, cel mai bun calificativ posibil. Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

2


3 CURSURI OPȚIONALE CU PROFESORI INTERNAȚIONALI În acest semestru te așteaptă o nouă serie de cursuri opționale susținute de către profesorii de la Universitățile partenere din SUA și Europa. Participarea este gratuită. Lista cursurile disponibile și detaliile aferente este disponibilă aici !

PRESELECȚIE URAGANII Joi, 15 octombrie 2015, are loc cea de-a doua întâlnire (Sala Rapid, ora 21:00) pentru recrutarea noilor jucători ai echipei

4

noastre de baschet - URAGANII :) Dacă nu ești sportiv de fel, nu-i nimic, te așteptăm să le facem împreună galerie la meciurile ce vor avea loc în curând.

Granturile Erasmus+ Studii sunt finanțări disponibile în semestrul II al anului universitar 2015-2016 și sunt

5

finanțate de Uniunea Europeană cu sume cuprinse între 450 și 500 Euro pe lună. Te poți înscrie chiar dacă ai mai beneficiat și înainte de o bursă Erasmus+. Mai multe detalii aici !

OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

www.performance.rau.ro

PRINDE O BURSĂ DE STUDII ERASMUS+

19


SPOTLIGHT

NICKNAME: Jolie Zo l ta nM EH EȘ

HOBBY (URI): Gătitul

CARTEA PREFERATĂ:

PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Universul lucrează!”

ORAȘ DE SUFLET: Galați

MÂNCARE PREFERATĂ: Sarmale

DORINȚE NEBĂNUITE: Să construiesc un adăpost imens pentru toate animalele

www.performance.rau.ro

fără stăpân din România

20

ANDREEA VĂTAVU

The Secret (Rhonda Byrne)

senior EDITOR:

Îmi doresc să fac cât mai multă muzică pentru sufletul meu și s-o împărtășesc cu toți cei care vor să mă asculte. Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


Fotograf: Oana Costan


SPOTLIGHT www.performance.rau.ro

Pentru început, spune-ne te rog

Eu voiam să cânt R’n’B, pop, soul. Mă

cine este Andreea în esență.

visam genul acela de artist din SUA care iese dintr-un glob la 10 m înălțime de sol, cu

Hey! Andreea este un copil care a uitat să

un chitarist lângă mine care își cântă solo-ul

se maturizeze :) Este stângace, naivă și

tăvălindu-se pe jos, iar la finalul concertului

adoră să fie în centrul atenției.

să fac stage diving.

Îmi place să-i fac pe oameni să râdă, să-mi

Deci opera nu-și găsea rostul lângă mine și

deschid sufletul în fața lor și să ascult

nici eu lângă ea.

povești de viață emoționante.

Drept urmare, am venit în București și am

Întotdeauna încerc să iau tot ce este mai

început să studiez printre altele și muzica

bun de la cei pe care îi întâlnesc și țin cont

ușoară, iar de atunci și până acum am făcut

de părerile oamenilor despre mine.

numai asta.

După câte știu, muzica a ocupat

Așadar operă - nu, muzică ușoară - da.

întotdeauna un loc special în viața ta.

Și, totuși, de nu ai dat la Conservator?

De unde această pasiune?

De ce ai ales să studiezi la URA?

Într-adevăr, muzica reprezintă un loc extrem

Îmi lipseau foarte multe noțiuni teoretice …

de important în viața mea, însă nu dintot-

aș fi fost cu opt ani în urmă față de colegii

deauna. Am început să cânt la 18 ani; până

mei și nu voiam să-mi transform viața într-o

atunci îmi ”irosisem complet viața” :)))

recuperare continuă.

În clasa a XI-a m-am transferat la Liceul de

În plus, nu am avut suficientă determinare la

Artă din Galați unde am studiat canto clasic

momentul respectiv și nu consideram esen-

timp de doi ani.

țial Conservatorul pentru muzica ușoară.

La momentul respectiv, eram ferm convinsă

Bineînțeles că acum mă contrazic în tota-

că voi urma această latură a muzicii, mă ve-

litate și regret enorm că nu am studiat de

deam absolventă de Conservator și solistă

mică, dar încerc să-mi umplu toate lacunele.

la Opera din București. Soarta, însă, m-a

Cu mintea de acum, probabil că aș fi luat

contrazis cu vreo trei luni înainte să termin

alte decizii.

liceul.

În legătură cu facultatea, eram foarte neho-

Am realizat că muzica clasică nu este ceea

tărâtă și m-am gândit că economia este utilă

ce îmi doresc.

oricui.

22

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


cadrul Universității Româno-Americane. Primele săptămâni au fost geniale: îmi plăceau sălile de curs, profesorii, căminul, cantina și colegii.

Fotograf: Oana Costan

Mai târziu însă mi-am dat seama că domeniul nu mi se potrivește cu adevărat și că tot pentru muzică sunt făcută. Un moment foarte important a fost descoperirea Clubului Studenților (CS-URA). Datorită tuturor experiențelor trăite acolo, viața studențească a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Mi-e foarte dor de proiectele pe care le derulam, motivația și implicarea cu care ne îndeplineam task-urile. Iar prieteniile for-

Fotograf: Vali Bărbulescu

mate acolo încă există! :) Am înțeles. Revenind la muzică, care sunt proiectele tale actuale? În prezent cânt cu The Band - Atelierul de Muzică, o trupă de coveruri din București. Cântăm la diferite evenimente private, avem concerte, sound-ul e 100% live, abordăm aproape toate stilurile muzicale și ne place ceea ce facem. Din punct de vedere profesional, n-am fost niciodată mai împlinită ca acum, dată fiind

Fotograf: Oana Costan

șansa de a cânta live cu această trupă. Ne dorim să avem și propriile piese, de aceea lucrăm la acest aspect și sper cât mai curând să lansăm un single în această formulă.

SPOTLIGHT

Astfel am ajuns să studiez la RCFBII în


SPOTLIGHT

Știu că ai concurat la Eurovision.

Deoarece perioada studenției a fost

Cum a fost această experiență?

foarte importantă în viața ta, ce sfaturi ai pentru tinerii studenți URA?

Participarea cu proiectul “Super Trooper” la Eurovision a fost incredibilă. Să ajungi direct

Foarte pe scurt i-aș sfătui să se înscrie în

în finală de la prima participare alături de

CS-URA pentru că vor avea parte de expe-

nume mari din România, să ai în jurul tău o

riențe minunate și vor învăța multe lucruri

echipă de profesioniști care se ocupă de ti-

foarte utile pe viitor și, de asemenea, să-și

ne și să știi că ai șanse mari să-ți reprezinți

ia toate examenele din presesiune – nu

țara într-un concurs european, este aproape

doar vor avea vacanțe mai lungi, dar voi

ireal pentru un om care s-a apucat de cântat

învăța mai mult și mai bine așa :D

acum câțiva ani.

Sursă imagine: THE BAND

Pentru că ai fost și tu redactor Legat de planurile de viitor, pe ce te vei

Performance, te rog să transmiți citito-

axa? Ce ai de gând să faci mai departe?

rilor câteva cuvinte despre revistă.

Îmi doresc să fac cât mai multă muzică pen-

Revista Performace este o gură de aer

tru sufletul meu și s-o împărtășesc cu toți

proaspăt pentru studenții URA, atât pentru

cei care vor să mă asculte. Cred că indus-

cei care fac parte din redacție, cât și pentru

tria muzicală autohtonă este în continuă

cei care o citesc. Într-o lume nebună, în ca-

dezvoltare și se îndreaptă pe drumul cel

re cancanul și faptele rele predomină, ne

bun. Vreau foarte mult să las ceva în urma

face bine să aflăm și lucruri cu adevărat

mea, să nu fi trăit degeaba și să pot face

esențiale în dezvoltarea noastră. Revista e

oamenii fericiți.

făcută pentru voi și mai e și gratis :)

THE BAND - ATELIERUL DE MUZICĂ


TRAINING U

CE ÎNTREBĂRI SUNT OK

LA INTERVIU? Oa

na

MA NT U

Fie că încerci pentru prima dată să aplici la un job sau ești “veteran”, interviurile pot deveni eșecuri răsunătoare doar din cauza unor întrebări. Iată câteva DO’s and DON’T’s.

senior EDITOR:

GO FOR IT ! 

Ar fi trebuit să mă interesez despre

Denotă interes din partea unui viitor angajat

companie înainte să vin? Credeam că

pentru munca sa în cadrul companiei.

îmi spuneți voi!

Ce posibilități de promovare există?

O persoană care a făcut efortul să dea un

Companiile își doresc oameni stabili și inte-

search pe amicul Google va avea și dorința

resați să se dezvolte profesional.

de a se informa în detaliu când se va lovi

www.performance.rau.ro

În ce mod voi fi evaluat(ă)?

HOLD ON !

Ce fel de cursuri de specializare îmi va

de ceva ce nu știe în munca de zi cu zi.

putea oferi firma?

Era necesară o scrisoare de intenție?

Angajatorii caută persoane care să își

Mai bine mă întrebați și vă spun eu!

dorească să crească odată cu firma în care

Atât CV-ul, cât și scrisoarea de intenție

lucrează, nu în afara ei.

sunt cărțile tale de vizită – ar fi bine să nu

Ce îmi puteți spune despre managerul

le neglijezi!

și viitorii mei colegi în cazul în care

vom lucra și în echipă?

Cât este salariul, ce program voi avea și când îmi pot lua concediu?

În acest fel intervievatorii își vor da seama

Prin astfel de întrebări ai putea da impresia

de gradul tău de implicarea într-o echipă.

că îți pasă prea mult de recompensele primite și prea puțin de munca ta în cadrul

26

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

companiei.


Metropolitan Life recrutează pentru

IBM angajează pentru posturile de

posturile de Manager dezvoltare, Specialist

Data Specialist, Support Center Repre-

Vânzări și Director Agenție. Află toate detali-

sentative, Project Management Officer, etc.

ile apăsând AICI !

Află toate detaliile apăsând AICI !

DELL recrutează pentru posturile de

EMAG angajează pentru posturile de

Junior Software Tester, Java Application

Agent Asigurări, Product Manager Office

Support Engineer, Technical Trainer, etc.

Supplies și Financial Analyst. Află toate

Află toate detaliile apăsând AICI !

detaliile apăsând AICI !

students’ jobsBOARD

Sursă imagini: google.ro


TRAINING U

cum te adaptezi mai ușor în primele săptămâni

DE FACULTATE ? Începerea facultății vine la pachet cu emoții și gânduri legate de

noile experiențele pe care le vei trăi alături de prieteni și cunoștințe noi. Chiar dacă nu este primul an de facultate pentru tine, entuziasmul și anticiparea provocării de a ieși din zona de confort pe care ți-ai creat-o în vacanță îți pot da

R:

Psi ho

ITO ED

ter

ior

ap

eu

Sen

t

Sursă imagine: oied.ncsu.edu

o stare de ambivalență și neliniște.

Sursă

LiviaCĂCIULOIU


Care sunt lucrurile care te pot ajuta să

mai bine și să îți dezvolți abilități extrem de

te adaptezi mai ușor în primele săptămâni

utile atât în viața personală, cât și în cea

ale facultății și ce poți face pentru a te bucu-

profesională.

1

ra în același timp de această perioadă, te invit să citești în continuare.

5

Informează-te pentru a avea un time management potrivit ție și obiectivelor tale.

Nu te îngrijora de faptul că nu îți vei

Investește timp pentru a învăța cum să în-

face prieteni. Dacă ești în primul an de fa-

veți și să memorezi eficient, conștientizea-

cultate vei petrece timp cu persoane care îți

ză-ți ritmul de lucru și lucrează la a-ți îmbu-

împărtășesc preocupările, iar tocmai aceste

nătăți abilitățile folosind instrumente online

trăsături vă vor apropia pentru început.

sau cursuri specifice.

Organizează-ți

programul

realist,

ținând cont de ceea ce îți dorești să obții în primul an. Îți dorești să te concentrezi pe învățat și să nu ai restanțe? Vrei să te

2

angajezi? Îți dorești să te distrezi, să cunoști mulți oameni noi sau vrei puțin din toate? Sursă imagine: huffingtonpost.com

Te îndemn să îți listezi dorințele și să îți

alcătuiești priorități pe care să ți le asumi în acest an universitar. Clarifică-ți ce îți dorești să obții și stabilește-ți activități simple pe care să le faci zilnic sau săptămânal și care ți le-ai propus.

Dacă ții cont de toate cele de mai sus

Încearcă să te odihnești suficient și

și încă simți că lipsește ceva pentru un

să îți propui un program alimentar sănă-

început de an universitar pe placul tău, ei

tos. Entuziasmul și energia merită să te țină

bine …

mai mult decât în primele săptămâni, așa că investește timp pentru bunăstarea ta fizică.

4

Pe lângă activitățile de la facultate,

propune-ți cel puțin una care în timpul tău liber să te ajute să te dezvolți personal și care să te și relaxeze în același timp.

Bucură-te de fiecare zi și ia fiecare provocare pe rând! Echilibrul și managementul propriei bucurii se învață, așa că îndreaptă-ți atenția constant asupra planurilor tale de viitor! MULT SUCCES! :)

Un curs potrivit de actorie, dans sau dezvoltare personală te poate ajuta să te cunoști

OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

www.performance.rau.ro

3

să conducă în final către obiectivele pe care

29


TRAINING U

CUM AJUNGI SĂ AI O

PROBLEMĂ? Dacă te-ai fi născut într-o închisoare fără ferestre sau uşi către lumea exterioară şi fără

Life

R: ITO ED

Co

ior

ach

jun

NL

P

lacăte sau grilaje la uşile din interior, ai putea realiza că eşti un prizonier? De unde ai ştii acest lucru dacă nu există uşi sau ferestre către exterior? Sunt convins că nu ai avea de unde …

MarianOPRAN

Singurele momente în care ai putea

Apoi, există posibilitatea să începi să

să-ţi dai seama că eşti captiv în acea ”casă”

te simţi neplăcut pentru că celălalt are

sunt acele experienţe care au un oarecare

friptură şi tu nu. De abia acum ai ajuns să

impact în viaţa ta și în care conştientizezi,

ai „o problemă”, nu-i aşa? Până atunci nu

de cele mai multe ori indirect, că alţi oameni

erai conştient de asta și erai un ”ignorant”

din aceeaşi casă, par să aibă acces la

fericit.

www.performance.rau.ro

anumite resurse la care tu nu ai.

30

Ştii zicala „ignorance is bliss” cu vari-

Să presupunem, de exemplu, că nu

anta sa românească „ferice de cei săraci cu

există friptură în acea casă şi că surprinzi

duhul”? Nu vreau să spun că a trăi în

un gardian - despre care tu nu şti că este

ignoranţă toată viaţa este o binecuvântare,

gardian deoarece vine şi pleacă după bunul

dar trebuie să recunoşti că zicala are totuşi

lui plac din acea închisoare - mâncând o

un sâmbure de adevăr.

friptură.

Deci, pentru a avea o problemă,

Această descoperire ţi se pare extraor-

trebuie să existe un element perceptiv al

dinară şi începi să te întrebi: „de ce nu am şi

problemei respective, accesibil propriilor

eu o friptură?” şi „de unde o are acest om?”.

tale simţuri.

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


nivelul organismului, ca o senzaţie de durere la oricare dintre nivelele psihologic, emoţional sau fizic.

ÎN LOC DE EPILOG ... Cu toate acestea, chiar dacă nu-ţi place friptura pe care ţi-o oferă gardianul,

Să presupunem, însă, că acel gardian

se poate întâmpla să începi să te întrebi de

aduce cu el o friptură şi îţi dă să guşti din

unde provine această friptură, deoarece

ea. Dacă în acel moment ţi se pare că frip-

consideri că ştii foarte bine casa în care

tura are un gust neplăcut şi îți provoacă o

trăieşti (realitatea ta) şi că acest lucru nu

senzaţie de dezgust? Crezi că mai ai vreo

poate exista în acest loc.

problemă?

TRAINING U

Trebuie să percepi ceva, de obicei la

Din acel moment, influenţa acelei ex-

Bineînţeles că nu! Aceasta nu poate

perienţe te determină să contempli o altă

apărea pentru că nu ai o nevoie sau o dorin-

realitate, una pe care nu ai fi fost capabil

ţă de a avea acea friptură. Şi pentru că nu

să o bănuieşti înainte.

ai (nici)o problemă, poţi să îţi continui liniştit exterior.

Continuarea pe pagina următoare >>

Sursă imagine: playbuzz.com

viaţa în acea casă fără uşi şi ferestre către


TRAINING U

Începi să îţi pui anumite întrebări exis-

realitatea existentă. Nu mai este îndeajuns

tenţiale ale căror răspunsuri te pot duce la

de bună pentru mine şi devin deprimat(ă)

concluzia

realitate

fiind prizonierul gândirii în buclă închisă:

în afara casei fără uşi şi ferestre în care

„nu există nimic în afară de asta dar vreau

locuieşti de când te ştii şi pe care (credeai

altceva ce nu e asta şi nu ştiu ce să fac să

că) o cunoşti atât de bine.

obţin asta”.

poate

exista

o

Când reuşim să spargem unul dintre

Din această cauză nimic nu-mi mai

zidurile acelei case se poate întâmpla să

place, locul în care mă aflu mi se pare

avem una dintre cele două senzaţii posibile.

groaznic, etc. Acesta este momentul în

Prima este de bucurie, extremă liberta-

care apare depresia sau furia „pe toţi şi pe

te și un nou început, că lumea este mai colorată, mai mare, sunetele mai cristaline şi toţi oamenii mai prietenoşi.

www.performance.rau.ro

Este o reacţie la gândul că vrei asta, că nu poţi avea ceea ce vrei şi că ceea ce

Cea de-a doua este una de veritabilă

ai deja nu este îndeajuns de bun. Iar acest

teroare. „Ce sunt toate lucrurile astea necu-

gând poate fi atât conştient, cât mai ales

noscute?” „Este înspăimântător!”. În majori-

inconştient. Tot ceea ce poţi să constaţi

tatea cazurilor însă, sunt percepute simultan

în mod conştient este că eşti mereu nemul-

ambele senzaţii.

ţumit(ă).

Rolul unui coach, consilier sau terape-

Numai că mintea conştientă este o

ut este să diminueze senzaţia de teroare şi

maşină de procesare logică, iar ceea ce se

să o accentueze pe cea de bucurie în pre-

întâmplă nu are nici o logică. Dacă premiza

zenţa unui teritoriu necunoscut.

pe baza căreia iau decizia este una incon-

Am să-ți dau o altă analogie pentru a

ştientă, ea are un şi mai mare impact

înţelege cum ne creăm închisorile în care

asupra semnificaţiei evenimentului, deoa-

ne aflăm. Problemele noastre sunt doar

rece nefiind conştient(ă) de ea sunt convins

concluziile la care am ajuns ca rezultat al

(ă) că raţionamentul meu este logic.

procesului nostru conştient sau inconştient

32

toate”.

de gândire.

Dar dacă această premiză (presupunere sau supoziţie) inconştientă este obţi-

Hai să luăm din nou problema cu frip-

nută ca şi concluzie eronată în urma unor

tura. Îmi place și vreau una. Unde găsesc o

experienţe de viaţă insuficient înţelese sau

friptură? Nu în această casă (realitate).

înţelese greşit?

Acum simt o lipsă, un gol și mă simt neîm-

Este oare posibil să te blochezi din

plinit(ă). Am o senzaţie de pierdere, de tris-

această cauză într-un carusel al gândurilor

teţe şi drept rezultat devin nemulțumit(ă) de

fără ieşire şi să-ţi limitezi accesul la realitatea din afara casei? Iată o bună temă de

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

gândire!


SUPER AMAZING HALLOWEEN

DECORS În curând va fi sărbătoarea de origine celtică preluată de multe tări și foarte populară în SUA. În noaptea de Halloween (31 oct.) se presupune că se deschide granița dintre cele două lumi, iar spiritele ajung mai ușor pe Sursă imagine: hgtv.com

pământ. Încă de la început oamenii se costumau astfel încât să sperie toate spiritele rele. În zilele noastre, tradiția costumării se păstrează în multe locuri, iar tinerii merg la prieteni pentru a viziona filme de groază sau în cluburi la petreceri tematice și chiar la ”colindat”. Pentru distracție pură sau doar pentru a fi la modă, iată câteva idei pentru a sărbători așa cum se cuvine această noapte plină de magie și mister! :)

BONUS: Iată cum să sculptezi un

Ma

34

gd a

SIM

ION

super-dovleac pentru

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015 senior EDITOR:

noaptea de Halloween! :D


Sursă imagine: puttogetherlife.com Sursă imagine: hgtv.com

HOW TO ...

Sursă imagine: youtube.ro

Sursă imagine: google.ro


Sursă imagine: ada-milea.blogspot.com Sursă imagine: foodnetwork.com


și se opărește 5 min. Se lasă la scurs și se toacă mărunt. Se taie ardeii, iar cașcavalul se dă prin răzătoare. Cele 3 ingrediente se pun într-un vas termorezistent uns înainte cu puțin unt. Într-un castron se bat 2 ouă și se toarnă laptele, precum și sare și alte condimente după gust, iar compoziția se toarnă în vasul termorezistent alături de conopidă, ardei și cașcaval. Ultimul ou se bate cu 2 linguri se smântână și puțin lapte, iar rezultatul se toarnă peste compoziția din vasul

SUFLEU DE

CONOPIDĂ INGREDIENTE:

HOW TO ...

Conopida se spală, se desface în bucăți (”floricele”)

 500g conopidă  200g cașcaval  100ml lapte  3 ardei grași  2 linguri smântână  3 ouă

termorezistent. Preparatul obținut se lasă la cuptor aprox. 40 min. Este o rețetă simplă, sănătoasă și rapidă care se poate

Be

atr

ice B

AR AN

servi ca atare sau drept garnitură.

Într-un vas adânc se amestecă până la omogenizare senior EDITOR:

drojdia cu o ceașcă de lapte călduț, o linguriță de zahăr și o lingură de făină. Se lasă la crescut într-un loc cald. Într-un castron potrivit pentru frământare se pune restul de făină. În mijlocul ei se face o gropiță și se toarnă compoziția obținută anterior. Se amestecă ușor, iar apoi

GOGOȘI

PUFOASE

se adaugă restul ingredientelor. Continuăm să ameste-

INGREDIENTE:

căm până la omogenizare.

 500ml lapte  500g făină

după ce coca și-a dublat volumul (în aprox. 1 oră), se în-

 100g zahăr pudră

tinde sub forma unei foi groase de aprox. un deget.

 1 lingură drojdie

Se decupează aluatul în formă de cerculețe cu

 2 linguri zahăr

ajutorul unui pahar întors invers. Pe blatul pudrat cu făină

 2 linguri unt

lăsăm formele obținute la dospit pentru 7-10 minute. Ulte-

 1 linguriță zahăr

rior le prăjim pe ambele fețe pentru a obține gogoși

 3 ouă

pufoase. Se servesc cu puțin zahăr pudră deasupra :) Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

www.performance.rau.ro

Aluatul obținut se lasă la crescut într-un loc cald, iar

37


Gadgets & Games

ru P

RE

DA

CLOUD PATH NEED FOR SPEED NO LIMITS

Ale xan d

TECH & MEDIA

UE BOOM 2

junior EDITOR:

UE BOOM 2 este noua apariție în materie de difuzoare Bluetooth care îți pune la dispoziție un device waterproof cu un sunet de o cali-

tate ireproșabilă. Durata bateriei este de 15 ore, astfel încât îți poate oferi o perioadă lungă de funcționare.

Fiind rezistent la apă te poți distra în orice situație, iar datorită durabilității sale poți să treci cu vederea atunci când cineva îl scapă pe jos. Singurul inconvenient când vine vorba despre UE BOOM 2 este prețul său destul de piperat. Totuși, calitatea difuzorului și rezistenta la praf, apă și lovituri te poate scuti de achiziția unui alt gadget pentru ceva vreme.

Sursă imagine: 9to5mac.com


CLOUD PATH este un joc destul de carismatic care te face să apeși pe telefon în stânga și în dreapta pentru a sări pe trepte. Vei parcurge traseul cu viteză, îmbunătățindu-ți scorul cu fiecare pas făcut (în față, nu de alta, dar în spatele tău cărarea dispare), vei colecSursă imagine: pocketgamer.co.uk

ta pietre prețioase și la un moment dat vei putea accesa personaje noi și interesante. Muzica de pe fundal te va face să te simți ca un dansator, astfel încât mișcările vor deveni automate. Jocul își pierde destul de repede motivația, dar pentru un timp te vei distra copios.

Sursă imagine: play.google.com

nenumărate posibilități. Jucătorul are la dispoziție mai mult de 2.5 milioane de elemente care se pot adăuga mașinii. Jocul are unele dintre cele mai dorite mașini din viața reală de la Subaru BRZ la BMW M4, McLaren 650S și celebrul Porsche 911. Need for Speed No Limits are puțin de suferit la capitolul grafică, dar excede la capitolele control și poveste.

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

www.performance.rau.ro

Noua apariție NEED FOR SPEED NO LIMITS îți oferă ocazia de a modifica mașina în

39


versus

OSCAR

[ prima parte ]

MOVIE Review

ER

Emoția pe care o trăiești cu fiecare filă sau susAn aIU NK

pansul filmului? Vraja lecturii sau plăcerea audiovizuală? Imaginația ta sau viziunea regizorului? Bestseller sau Oscar? Tu ce ai alege?

senior EDITOR:

NAȘUL (THE GODFATHER)

Inspirat de romanul lui Mario Puzo, filmul redă povestea grandioasă a lui Don Vito Corleone (Marlon Brando), un mafiot din Sicilia ajuns capul unei importante rețele din Statele Unite. Trilogia aduce în prim plan actori de excepție - Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro, Robert Duvall și alții sub îndrumarea regizorală a lui Francis Ford Coppola. Acțiunea filmului este clasică: Mafia Siciliană și tentaculele ei care se întind în toată lumea, un subiect care a inspirat multe alte producții și a devenit un punct de refe-

1

rință în filmele cu gangsteri. Sursă imagine: blogul-larisei.com

TECH & MEDIA

BESTSELLER

Coppola menționează că seria ”Nașul” constă de fapt în două filme, al treilea fiind epilogul și, deși a făcut parte dintr-o serie de succes, partea a III-a a avut parte de critici împărțite.


Inspirat din romanul lui Giovanni

Sursă imagine: bloguluotrava.ro

Arpino, filmul regizat de Martin Brest în 1992 spune povestea unui student care se angajează ca îngrijitor al unui fost ofițer în armata americană. Al Pacino îl interpretează pe Frank Slade, colonelul orb, o ființă ranchiunoasă ce urăște lumea care-l înconjoară. Filmul se centrează pe complexa personalitate a lui Slade ce ascunde un trecut întunecat și o formidabilă atracție față de femei. Călătoria neașteptată la New York îl transformă pe Charlie într-un

2

PARFUM DE FEMEIE (SCENT OF A WOMAN)

adevărat bărbat. Surprinzător, tânărul reușește să aprecieze trăsăturile pozitive ale lui Frank, deși acesta

3

TĂCEREA MIEILOR (THE SILENCE OF THE LAMBS)

Sursă imagine: radiomega.ro

are momente când poate fi dezgustător pentru reacțiile și atitudinea față de cei din jur.

Bazat pe bestsellerul lui Thomas Harris, filmul lui Jonathan Demme face parte din trilogia faimoasă ce îl portretizează pe doctorul canibal Hannibal Lecter. Clarice Starling (Jodie Foster) este nevoită să lucreze alături de Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), condamnat și încarcerat acum, la cazul unui criminal în serie care a răpit-o pe fiica unui senator. Acesta e momentul decisiv din viaţa ei în care îşi validează toate principiile teoretice de până atunci. Răul există pentru ca binele să existe și el în acest univers tenebros creat de autori. Fragilitatea binelui în comparaţie cu răul este superb ilustrat în secvenţa în care Clarice bâjbâie prin întuneric sub privirile criminalului ascuns. Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

www.performance.rau.ro

Ecranizarea (1991) aduce în lumina reflectoarelor următoarea poveste: agenta FBI

41


BOOK Review

TECH & MEDIA

BOB WALL : SECRETUL SUCCESULUI

LA BIROU Bob Wall este un autor de prestigiu SIM ION

și consultant în

Ma

gd a

domeniul

senior EDITOR:

managementului. Acesta este specializat

în planificarea strategică, evaluarea organizațiilor, dar și în dezvoltarea spiritului de lider și munca în echipă. Acest ghid ne oferă îndrumări specifice Sursă imagine: elefant.ro

pentru obținerea feedback-urilor de la colegi prin intermediul exemplelor, strategii eficiente de comunicare pentru extinderea sferei de influență organizațională, cât și îmbunătățirea relațiilor profesionale. Studiile de caz ne prezintă situațiile

www.performance.rau.ro

dificile, dar și cum putem să facem față discuțiilor pe care nu le putem evita. Inteligența emoțională, relațiile profesionale, colaborarea cu prietenii și colegii, dar și gestionarea conflictelor reprezintă o provocare. Când suntem cel mai mare dușman al propriei persoane, lipsa ambiției constituie o mare piedica în calea succesului.

42

Acest ghid este considerat a fi “una dintre cele mai bune treizeci de cărți în domeniul afacerilor”. Modul în care colegii contribuie la viața noastră profesională, dar și comunicarea între departamente reprezintă un bun început pentru o relație potrivită locului de muncă. În concluzie, acest ghid ne învăță ce trebuie să facem pentru a păstra o relația colegială la un nivel ridicat, dar și secretul succesului la birou prin intermediul stra-

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

tegiilor potrivite.


MĂNÂNCI CÂT VREI DE

90 LEI 16

LA CANTINA URA (etaj 1, corp A)


UP COMING ...

TECH & MEDIA

OCTOBER ’s PRECIOUS

EVENTS

Luna aceasta se anunță plină de evenimente. Dacă ești un meloman convins sau îți place să

1

Oa

IUBITORII DE TEATRU SE DELECTEAZĂ CU:

na

MA NT U

mergi la teatru ori la cinema, iată ce te așteaptă!

senior EDITOR:

Piesa de teatru AMADEUS în regia lui Toma Piesa de teatru Dulce-amar de România! Enache se va juca luni, 19 octombrie 2015, la în regia lui Niculae Urs se va juca joi, 15 Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, de la octombrie2015, la Teatrul Tineretului de la ora 20:00.

ora 19:00.

Actori: Sebastian Papaiani, Ion Dichiseanu, Actori: Ioan Gyuri Pascu și Niculae Urs George Piștereanu

www.performance.rau.ro

Concertul Rock Legends 2015 ce va avea loc miercuri, 14

44

2

octombrie 2015, de la ora 19:00 la Sala Polivalentă din București.

MELOMANII SE

Concertul XZibit ce va avea loc sâmbătă, 17 octombrie 2015, de

DISTREAZĂ LA:

la ora 21:00 la Club One din București. Concertul Trooper ce va avea loc vineri, 23 octombrie 2015, de la ora 20:30 la Teatrul Excelsior din București. Concertul Dulce Pontes ce va avea loc marți, 27 octombrie 2015, de la ora 20:00 la Sala Palatului din București. Concertul Emma Shapplin ce va avea loc vineri, 30 octombrie 2015, de la ora 19:00 la Sala Palatului din București.

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


CINEFILII AȘTEAPTĂ SĂ VIZIONEZE: Crimson Peak (Crimson Peak) în regia lui Guillermo del Toro va avea premiera vineri, 16 octombrie 2015. Genul filmului: Horror, Mister Actori: Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, Jessica Chastain Legend (Gangsteri de legendă) în regia lui Brian Helgeland va avea premiera vineri, 16 octombrie 2015. Genul filmului: Biografic, Crimă Actori: Emily Browning, Tom Hardy, Colin Morgan Burnt (Super Chef) în regia lui John Wells va avea premiera vineri, 23 octombrie 2015. Genul filmului: Dramă Actori: Bradley Cooper, Uma Thurman, Sienna Miller The Last Witch Hunter (Ultimul vânător de vrăjitoare) în regia lui Breck Eisner va avea premiera vineri, 23 octomSursă imagini: cinemagia.ro

brie 2015. Genul filmului: Aventuri, Fantastic Actori: Vin Diesel, Elijah Wood

3

Hotel Transylvania 2 (Hotel Transilvania 2) în regia lui Genndy Tartakovskyr va avea premiera vineri, 30 octombrie 2015. Genul filmului: Animaţie, Comedie

Our Brand is Crisis (Our Brand is Crisis) în regia lui David Gordon Green va avea premiera vineri, 30 octombrie 2015. Genul filmului: Comedie, Dramă Actori: Sandra Bullock, Billy Bob Thornton OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

www.performance.rau.ro

Actori: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez

45


Sursă imagine: kalurama.com


An aIU NK

ER

[ prima parte ]

senior EDITOR:

LIFESTYLE

FERICITE

LOVE MATTERS

SECRETELE RELAȚIILOR CU ADEVĂRAT

În privința relațiilor nu cred că există un alt subiect mai amplu dezbătut, așadar iată primele 5 cele mai importante secrete ale relațiilor fericite :) 4. COMUNICARE

1. RESPECT RECIPROC

1

Chiar dacă mulți le consideră politețuri

Fiecare dintre voi poate face lucruri

arhaice, "te rog", "mulțumesc" și "cu plăce-

mici care să îmbunătățească relația, însă

re" nu trebuie să lipsească din comunicarea

deseori acestea sunt considerate banale.

voastră. Manierele arată respectul și consi-

Conversațiile seara despre experiențele pe

derația față de persoana iubită.

care le-a avut fiecare pe parcursul zilei

2. COMPLIMENTE

Toată lumea iubește să primească com-

2

plimente, însă ele au impact mai puternic dacă sunt sincere și vin din partea partenerului(ei). Așadar, nu ezita să-ți complimentezi jumătatea! În definitiv ar trebui să tratăm persoana de lângă noi exact așa cum ne-am dori să fim noi tratați.

Monotonia duce inevitabil la lipsa de

3

satisfacție și la tensiuni în cuplu. Chiar dacă rutina este confortabilă pentru amândoi, ieșiți din ea pentru a încerca împreună experiențe noi.

În plus, râsul te relaxează și te apropie

Un mic sfat ar fi să lăsați telefoanele de-o parte pentru a-i putea oferi partenerului atenția cuvenită. Succesul

conversației

depinde

capacitatea fiecăruia de a-l asculta activ pe celălalt, de a empatiza, a manifesta un interes autentic, de a exprima afecțiunea și a înțelege emoțiilor celuilalt.

5. RITUALURI COMUNE

5

Fie că este vorba despre o vacanță anuală în doi sau de obiceiul de a ieși în fiecare miercuri la film, ritualurile în cuplu au un efect benefic atunci când sunt menținute cu același interes de ambii parteneri.

de partener, așa că nu îți pierde simțul umorului și folosește-l cât mai des.

de

OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

www.performance.rau.ro

3. DIVERSITATE

4

reprezintă un prim pas.

47


HER CORNER

LIFESTYLE

Cele mai importante trenduri ale sezonului toamnă - iarnă 2015 / 2016

PENTRU EA În fiecare sezon vedem cum tendințele în modă se schimbă. Multe dintre noi încearcă să

An ca

NE GR

EA

țină pasul cu ideile marilor designeri, acestea

junior EDITOR:

variind așa cum ne-au obișnuit de la stilurile clasice și până la cele mai sofisticate și îndrăznețe idei.

Din punct de vedere al tendințelor

Dacă vrei o haină de blană, se poartă

toamnă – iarnă 2015-2016, pe primul loc

cele colorate (roz, bordo, albastru, verde,

avem pelerinele, poncho-urile și capele des-

etc.). Ținutele cu explozii florale sunt și ele

pre care Ralph Lauren și Channel sunt de

în topurile din acest sezon. O altă tendință este introdusă prin hai-

părere că sunt potrivite pentru a acoperi

www.performance.rau.ro

umerii delicați feminini în sezonul rece.

nele lungi … maxim de lungi :)) Versace,

Cea de-a doua tendință este reîntoar-

Christian Dior și Ralph Lauren sunt doar

cerea la stilul retro, anume rochii strălucitoa-

câțiva dintre designerii care au inclus în no-

re din paiete, ținute monocromatice, rochii

ile lor linii foarte multe rochii lungi, dar și

cu o linie accentuată în talie, fuste largi, bi-

cizme peste genunchi sau chiar cizme cio-

juterii și genți cu franjuri, iar în materie de

rap.

make-up, minunatul ruj roșu.

Nu în ultimul rând, dungile și carourile,

Blănurile sunt și ele la mare căutare

texturile și straturile multiple, franjuri, stofe-

acum, iar aici mă refer la genți, fuste, fulare,

le matlasate și umflate, croiala masculină și

botine și alte accesorii.

stilul liber și-au găsit și ele locul în tendințele toamnă – iarnă 2015-2016.

48

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


Sursă imagine: btetv.wordpress.com

Sursă imagine: mk-fashion.org

Sursă imagine: thefashioninsider.com

Sursă imagine: thefashioninsider.com

Sursă imagine: thefashioninsider.com

Sursă imagine: numero.com


LIFESTYLE

HIS CORNER

Tendințe toamnă - iarnă 2015 / 2016

junior EDITOR:

Destul de multe branduri rămân fidele clasicului, însă au apărut și elemente îndrăznețe în tendințele toamnă – iarnă 2015/2016. De exemplu, renumitele casele de modă Dior, Burberry și Luis Vuitton

au ales să meargă pe jachete scurte, dar nu au exclus stilul sport -

elegant care îți oferă un plus de confort.

Pare să fie unanim acceptat faptul că denimul nu se demodează indiferent de forma în care apare în garderobă, așa că designerii l-au inclus în acest sezon atât în ținutele complete, cât și în accesorii. Totodată, dat fiind apropierea sezonului răcoros, au revenit tricotajele, în special cele care aduc aminte de anii '70 în culori clasice, dar, dacă ai suficient curaj, de ce nu le-ai încerca în culori mai îndrăznețe? Succes la decizii! :) OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

www.performance.rau.ro

Ale xa

nd

ru P

RE

DA

Sursă imagini: thefashioninsider.com ; jermynstreetjournal.com

PENTRU EL

51


WELLNESS

LIFESTYLE

beneficiile consumului de

CEAI VERDE Be

atr ic

eB

AR AN

Ceaiul verde provine din frunzele nefermentate ale plantei ”Camellia sinensis” și este utilizat ca băutură răcoritoare, în special în China și India, fiind, de altfel, cel mai popular lichid după apă.

senior EDITOR:

Chinezii l-au descoperit acum peste

poate fi și un remediu pentru multiple

4000 de ani și a fost utilizat de atunci și

boli cardio-vasculare, durerile de cap

până în prezent pentru proprietățile sale

și depresii.

naturale cu rol terapeutic.

crește nivelul de energie :)

www.performance.rau.ro

Această băutură miraculoasă nu este doar foarte gustoasă, ci contribuie substan-

În plus, este un ajutor de nădejde

țial la sănătatea organismului tău dacă este

pentru diete și un regim de viață sănătos,

consumată constant, deoarece:

pentru că:

scade nivelul colesterolului din sânge

purifică organismul de toxine

menține igiena orală datorită fluorului

ajută organismul la arderea caloriilor și a grăsimilor

consumul constant duce la consoli-

cu rol de prevenire a apariției cariilor

darea sistemului imunitar, reglementa-

încetinește procesul de îmbătrânire,

rea metabolismul și suprimarea poftei

fiind bogat în vitamina E

de mâncare, deoarece produce rapid

are un efect favorabil asupra hiperten-

senzația de sațietate

siunii arteriale 

de lichid în timpul activităților fizice

reduce riscul de accidente vasculare cerebrale

induce transpirația și implicit pierderea

oferă rezistență în timpul activităților fizice dificile

52

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


folos și în cosmetică: 

Totuși, dacă suferi de afecţiuni cardiovasculare, renale, hepatice, ulcere sau

Pentru păr strălucitor și puternic – se

anemii, consumul de ceai verde ar trebui

fierb 2-3 pliculețe de ceai verde timp de

evitat sau foarte bine controlat.

15 minute și se toarnă lichidul rezultat

Consumat împreună cu efedrina, el

pe părul proaspăt spălat. Se lasă 10

poate produce insomnie, anxietate și poate

minute, după care se spală din nou cu

conduce la scăderea în greutate, iar dacă

șampon, pentru o strălucire intensă.

este consumat în timp ce se administrează

Remediul cearcănelor – se fierb 2-3

antibiotice, crește riscul apariției efectelor

pliculețe și se aplică ușor călduțe pe

adverse ale acestora.

LIFESTYLE

Nu în ultimul rând, se dovedește a fi de

suprafața ochilor.

Sursă imagine: 1zoom.net

Se recomandă o cană de ceai de câteva ori pe zi dacă vrei ca organismul tău să absoarbă cât mai bine antioxidanții și ceilalți compuși cu rol vindecător din ceaiul verde.


WE TRAVEL

LIFESTYLE

CASTELE BÂNTUITE din România

Sab in

aD ĂN C

ESC

U

Comori arhitecturale încărcate de istorie și mărturii din vremuri apuse, castelele spun povești fascinante despre personaje fabuloase și fapte întunecate și marcante de-a lungul timpului.

Sursă imagini: google.ro

senior EDITOR:

CASTELUL IULIA HASDEU Castelul a fost construit între anii 1894-1896 sub îndrumarea lui Bogdan Petriceicu

www.performance.rau.ro

Hasdeu în memoria fiicei sale, Iulia decedată la vârsta de 18 ani. Palatul servea drept templu pentru ședințele de spiritism prin care tatăl comunica cu Iulia. Una dintre camere (templul castelului) are o încărcătură emoțională aparte: este decorată cu “Sf. Gral” și alte obiecte de cult religios, precum și o pianină despre care se spune că uneori cânta singură. Cea mai importantă cameră din castel - ”camera obscură” - este locul unde aveau loc ședințele de spiritism. În această încăpere se găsesc obiecte ce serveau respectivului scop: masă, fotografii spiritiste și manuscrise. Într-unul din pereții camerei este o gaură ce face legătura cu biroul savantului, pe unde se zvonește că își făcea apariția spiritul Iuliei.

54

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


PALATUL PARLAMENTULUI

CONACUL BELLU

De-a lungul timpului a stârnit o mulți-

Edificiul se regăsește într-o pădure

me de controverse, iar lumea a fost întot-

de la marginea orașului Urlați (Prahova).

deauna fascinată de partea sa nevăzută.

Legendele spun că acest loc ar fi bântuit de

Clădirea are aprox. 1000 de camere, 30 de

fantoma soției lui George Bellu, Odette, o

săli și saloane, patru restaurante, trei biblio-

franțuzoaică frumoasă care s-a stabilit în

teci și două parcări subterane.

România alături de soțul ei.

Mai mult de 20.000 de oameni au

Se spune că aceasta ar fi avut o viață

muncit la construcție. Se spune că la sfârși-

chinuită alături de George și de aceea

tul programului ei erau otrăviți pentru a nu

oamenii cred că sufletul ei a rămas în

divulga secretul pasajelor subterane.

conac, dând trecătorilor fiori.

CASTELUL BANFFY

CETATEA DE LA POENARI

Denumit și “Versailles-ul Transilvaniei”

La cetate se ajunge urcând aprox.

datorită frumuseții sale arhitectonice, cas-

1.480 de trepte printr-o pădure aflată pe

telul clujean ascunde povești uimitoare

valea Argeșului.

despre fantomele ce-l bântuie.

Una dintre legendele cetății se referă

Una dintre legende spune că fantoma

la construcția ei. Se spune că Vlad Țepeș,

unui tânăr ucis la ordinul unui apropiat al

pentru a-i pedepsi pe boierii din Târgoviște,

familiei apare în diferite părți ale castelului.

i-a amenințat că îi va omorî dacă cetatea nu

De asemenea, sunt văzute și fantome

va fi gata în șase luni, iar aceștia, de teama

ale militarilor germani care au preluat cu

unei morți cumplite, s-au supus și au muncit

forța castelul în timpul războiului.

zi și noapte timp de șase luni.


PERSONALITĂȚI

LIFESTYLE

HENRI MARIE

COANDĂ Henri Marie Coandă (născut în 7 iunie 1886

An ca

NE GR

EA

la București), a fost academician și inginer

www.performance.rau.ro

junior EDITOR:

român, fizician, pionier al aviației, inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului care îi poartă numele.

Încă din copilărie, Henri Coandă este

Datorită inginerului Gustave Eiffel și

fascinat de “miracolul vântului”. La 13 ani

savantului Paul Painleve reușește să obțină

tatăl îl trimite la Liceul Militar din Iași, la

aprobările pentru experimentele aerodina-

terminarea căruia primește gradul de

mice prealabile și construiește ulterior primul

Sergent Major și își continuă studiile la

avion cu propulsie reactivă pe care îl prezin-

”Școala de ofițeri de artilerie, geniu și mari-

tă la al doilea Salon Internațional Aeronautic

nă” din București.

(Paris, 1910).

Pasionat de problemele tehnice, dar

Între 1911-1914 Henri Marie Coandă

mai ales de tehnica aviaticii, Coandă

a lucrat că director tehnic la Uzinele de avia-

construiește în 1905 un “avion-rachetă”

ție din Bristol (Anglia) și a construit avioane

pentru armata română.

cu elice de mare performanță.

Trei ani mai târziu primește gradul de

Reîntors în Franța a construit prima

Ofițer activ în Regimentul 2 de artilerie. În

sanie-automobil propulsată de un motor cu

1909 pleacă la Paris și se înscrie la

reactiv, primul tren aerodinamic din lume și

”Școala superioară de aeronautică și con-

un avion de recunoaștere (1916), foarte

strucții”.

apreciat în epocă.

56

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


pentru “Procedeu și dispozitiv pentru devierea unui curent de fluid ce pătrunde într-un alt fluid” sau așa numitul “Efect Coandă” ce se referă de fapt la devierea unui jet fluid ce curge de-a lungul unui perete convex. Revine definitiv în țară în 1969 ca director al ”Institutului de creație științifică și tehnică”, iar un an mai târziu devine membru al Academiei Române. Henri Coandă moare la București pe 25 nov. 1972 la 86 de ani. Printre proiectele prea puțin cunoscute ce poartă marca geniului Coandă se numără: 

clădirea piramidală (proiectată în anii ’20, rămasă la fază de proiect),

desalinizarea apei marine (transformarea sa în apă potabilă cu ajutorul unui sistem pe baza energiei solare)

OZN-ul lui Coandă (ce poate fi vizitat la Muzeul Tehnic "Dimitrie Leonida" din parcul Carol, București).

Sursă imagini: wikimedia.org ; jurnalul.ro ; istorie-pe-scurt.ro

În 1934 obține un brevet francez


HOROSCOPE

TAUR

Se pare că luna aceasta toate gândurile

Sub influența lui Marte, Jupiter și Venus,

și acțiunile tale se vor îndrepta către

viața ta de cuplu nu putea fi mai roz. Ai

viața de cuplu. Încă din primele zile de

totuși grijă cu impulsivitatea pe acest

octombrie comunicare revine pe făgașul

plan; s-ar putea să iei decizii pe care să

cel bun, iar problemele parcă se rezolvă

le regreți ulterior.

de la sine.

Octombrie poate fi o lună benefică la

Pe plan profesional, se vede că a înce-

serviciu sau la școală, deoarece Soarele

put anul universitar pentru că vei fi

întră în casa muncii zodiei tale, iar

implicat(ă) în multe activități, mai ales

Mercur fix aici vrea să ajungă. Este, de

din a doua jumătate a lunii. Atenție însă:

asemenea, o lună foarte bună din punct

lipsa de atenție sau organizare poate

de vedere al creativității, așa că exploa-

avea efecte dezastruoase.

tează-ți talentele la maxim.

GEMENI

RAC

Asemeni taurului, ai toate atuurile pen-

Iată că a sosit și momentul oportun pen-

tru o lună armonioasă în relație sau, de

tru a ieși din carapace și a lăsa deoparte

ce nu, mari șanse de a-ți găsi un nou

tensiunile și închistările versus persoană

partener.

iubită. Parcă deodată lumea e mai fru-

La facultate sau la serviciu apar multe

moasă. Nu uita, totuși, de comunicare

oportunități noi, benefice pentru tine și e

pentru că este esențială acum în planul

păcat să le ratezi, mai ales acum când

relațiilor.

se prevede că eforturile merg mână în

Nici nu a început bine facultatea, că tu te

mână cu scopurile. În plus, sănătatea e

și agiți și ai o mulțime de inițiative, dar vei

pe roate, deci, ce poți să vrei mai mult

avea succesul râvnit dacă ești atent(ă) la

decât atât?

informații și te concentrezi!

www.performance.rau.ro

BERBEC

58

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


FECIOARĂ

Romantismul e la cote maxime luna

Luna aceasta prinzi orice provocare și te

aceasta. Vrei cu tot dinadinsul să fii

poți îndrăgosti instant. Totul pare perfect

îndrăgostit(ă) și cauți scânteia aia minu-

și ești oarecum cu capul în nori din punct

nată a iubirii. Dacă ai întâmpinat proble-

de vedere al relațiilor. Rămâi, totuși, cu

me în viața de cuplu în ultimele luni,

picioarele pe pământ (că doar este

acum ai șansa de a lămuri lucrurile.

elementul tău!), pentru că riști să intri în

Octombrie se anunță a fi o lună cu mari

relații nepotrivite deoarece idealizezi totul

reușite pe plan financiar, ceea ce se

și nu e cazul.

poate extinde și asupra cursurilor și

Mai bine ți-ai focaliza atenția asupra

seminariilor noului an universitar prin

facultății, fiind un moment propice pentru

proiecte reușite. Atenție, totuși, la riscu-

inițiative pline de curaj, iar octombrie îți

rile pe care ți le asumi!

aduce suficiente rezerve de energie.

SCORPION

Împlinire relațională – asta este ceea

Din punct de vedere sentimental, în

ce-ți promit astrele pe plan sentimental

prima parte a lunii ceri foarte multe de la

luna aceasta. Atenție însă, se arată și o

celălalt sau, dacă ești singur(ă), cauți o

restricționare, astfel încât poate fi vorba

persoană cu numeroase reușite din toate

despre o relație secretă sau poate o

punctele de vedere. Indiferent de varian-

iubire interzisă.

tă, ultima parte a lunii pare să aducă

Talentele native și spiritul de conducător

ceva mai multă satisfacție sufletească.

sunt acum susținute de către Soare,

În octombrie astrele îți creează toate

drept urmare este o lună bună pentru

condițiile pentru a-ți îndeplini obiectivele,

activități intelectuale. Ai multe idei și

fiind, așadar, o perioadă extraordinară

pare că totul în jurul tău renaște.

pentru activități noi la facultate.

OCTOMBRIE 2015 | Ediția 45

www.performance.rau.ro

BALANȚĂ

HOROSCOPE

LEU

59


HOROSCOPE

CAPRICORN

Indiferent de cum au stat lucrurile în ulti-

Prima parte a lunii decurge liniștită în

mele luni, se pare că acum ai parte de o

viața de cuplu, dinamismul fiind parcă în

revelație ce te va ajuta să iei cea mai

hibernare. Profită de ocazie pentru a-ți

bună decizie în viața de cuplu. Prietenii

analiza și înțelege mai bine jumătatea,

au și ei o mare influență acum asupra

pentru că sfârșitul lunii vă prinde mult

viitorului relației.

mai activi.

Din punct de vedere profesional, există

Din punct de vedere al carierei, lucrurile

mult potențial în această perioadă. Im-

se clarifică, faci impresie bună oriunde

portant e să nu te lași pe tânjeală și să

te-ai duce și ești văzut(ă) ca o persoană

treci la treabă. Lucrurile bune nu pică

inteligentă. Octombrie este, de aseme-

din cer. Odată apărute oportunitățile,

nea, un moment excelent pentru activități

studiază-le cu atenție și acționează.

intelectuale la facultate.

VĂRSĂTOR

PEȘTI

Octombrie aduce o schimbare pe plan

Ai foarte multă energie pe plan sentimen-

sentimental, dar nu te speria, e sigur de

tal și vrei cât mai multe proiecte în care

bine! Acum vă puteți dezvolta împreună

să vă implicați amândoi și asta e bine

la nivel personal și spiritual și vă puteți

pentru că celalalt pare să reacționeze po-

armoniza pentru a întări relația.

zitiv la ideile tale. Dacă ești singur(ă),

La facultate sau la serviciu oportunitățile

sunt șanse mari să cunoști pe cineva!

îți vor face resimțită prezența, însă fii cu

La facultate ai colegi noi și multe oportu-

băgare de seamă și nu te înhăma la

nități pe care nu ar trebui să le ratezi.

mai mult decât poți duce! Totuși, parcă

Beneficiile materiale nu depind acum

banii trag la tine pentru că vin din toate

doar de tine, așa că ai grijă cum te com-

părțile – burse, părinți, sponsorizări, etc.

porți cu ceilalți.

www.performance.rau.ro

SĂGETĂTOR

60

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015


Revista Performance (online) : ISSN : 2344 - 6382 ISSN-L : 2344 - 6374

Team

Publicație tipărită la RAU BOOKSTORE

AlexandraENACHE

OanaMANTU

SabinaDĂNCESCU

AnaIUNKER

ZoltanMEHEȘ

BeatriceBARAN

LiviaCĂCIULOIU

AncaNEGREA

AlexandruPREDA

MarianOPRAN

MagdaSIMION

DaianaPANTAZI

Redactor-șef , designer - Alexandra ENACHE Redactor-șef adjunct, corectură - Oana MANTU Marketer - Magda SIMION Fotograf - Alexandru PREDA

Campus URA, corp B, etaj 3, birou 304

Web: www.performance.rau.ro

Email: redactie@performance.rau.ro

unPROIECT al Departamentului de Comunicare și PR

62

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

Proiect

RECOMANDAT de . . .


Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  
Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  
Advertisement