Page 10

ON CAMPUS

CONFERINȚAMOTIVAŢIONALĂ Performanţanuarelimite Universitatea Româno-Americană şi Fundația Licinium au organizat în data de 20 februarie conferința motivațională „Performanța nu are limite”. Într-un cadru formal, evenimentul ER B

AN

s-a desfășurat în Aula Magna și a reunit atât Împreună, au deslușit importanța motivației în

Ser giu Ș

studenți, cât şi profesori și invitaţi ai Fundaţiei. REDACTOR:

valorificarea potențialului individual. Fundația a fost creată la inițiativa

Demonstrația a implicat un grad

unui grup de tineri care au drept scop

ridicat de dificultate, îndeosebi datorită

integrarea socio-profesională a persoa-

utilizării unor arme specifice precum

nelor cu dizabilități prin valorificarea

nunceagul sau catana.

www.performance.rau.ro

adevăratului potențial al acestora.

10

Miruna Gardoș, o persoană pe

Aceasta activează încă din anul

care mulţi ar putea să o considere un

2000, între timp desfășurând zeci de

model demn de urmat, şi-a prezentat

proiecte, prin intermediul cărora au

povestea de viaţă, unui adevărat vis

oferit persoanelor cu handicap o reală

devenit realitate grație persuasiunii de

posibilitate de a se afirma în societate.

care dumneaei a dat dovadă.

Conferința a debutat cu o inedită

Dizabilitățiile sale vizuale nu au

demonstrație de karate, susținută de un

constituit decât un stimul suplimentar

grup de persoane cu dizabilități. Aceștia

pentru voință. Deși a mai lucrat în alte

au arătat că în ciuda impedimentelor de

locuri, în prezent colaborează cu Funda-

natură fizică, pasiunea pentru acest

ția și ghidează persoanele cu dizabilități

sport își spune cuvântul.

spre realizarea visurilor acestora.

Ediția 32 | Martie 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR. 32 MARTIE 2014  

Performance - NR. 32 MARTIE 2014  

Advertisement