Page 28

Dezv. Profesională

IOR GA

EXECUTOR

xan

dra

JUDECĂTORESC

Ru

TRAINING U

PROFESIA DE

senior EDITOR:

Profesia de executor judecătoresc este

cunoaște limba română;

reglementată de Legea nr. 188/2000 privind

are capacitatea deplină de exercițiu;

executorii judecătorești.

este licențiată în drept;

nu are antecedente penale și se bucură

Executorul judecătoresc are următoarele atribuții: 

punerea în executare a dispozițiilor cu

de o bună reputație; 

este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției.

caracter civil din titlurile executorii; 

comunicarea actelor de procedură;

recuperarea pe cale amiabilă a oricărei

judecătoresc, candidatul trebuie să fi înde-

creanțe;

plinit timp de 2 ani funcția de executor jude-

aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse

cătoresc stagiar, iar apoi să promoveze

de instanța judecătorească;

examenul de definitivat.

constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

www.performance.rau.ro

28

Pentru obținerea funcției de executor

Funcția poate fi obținută și dacă s-a

întocmirea proceselor-verbale de consta-

exercitat timp de 3 ani o funcție de speciali-

tare, în cazul ofertei reale urmate de con-

tate juridică şi a promovat concursul sau

semnarea sumei de către debitor;

examenul de admitere în profesie.

întocmirea protestului de neplată a cambiilor, a biletelor la ordin și a cecurilor.

Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcția de

Executor judecătoresc poate fi persoana

judecător, procuror sau avocat, cu condiția

care îndeplinește următoarele condiții:

să fi promovat examenul de definitivat în

are cetățenia română și domiciliul stabil

profesia din care provin.

în România; Ediția 62 | 15 FEB - 15 APR 2018 | Performance - Revista Studentului URA

NR.62 (15 feb - 15 apr 2018)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

NR.62 (15 feb - 15 apr 2018)  

Performance - Revista Studentului URA http://performance.rau.ro/

Advertisement