Page 6

ON CAMPUS

Senior EDITOR: Ana IUNKER

MCC COMMERCIAL LAW 2017 În luna mai, la Curtea de Apel București, sala Istrate Micescu, a avut loc

ediția a VIII-a a Concursului de Procese Simulate pe Drept Comercial, organizat de Universitatea Româno-Americană și Universitatea Nicolae Titulescu, sub coordonarea doamnei Av. Conf.univ.dr. Luminița Tuleașcă. În competiția din acest an s-au confrun-

în competiție, reușind să obțină cel mai râvnit

tat echipe de studenți din partea Universității

premiu al concursului: ”Premiul pentru cei

Româno-Americană din București, Universi-

mai buni judecători”, obținut de Andreea

tății Nicolae Titulescu din București, Universi-

Filipciuc și Erica - Elisabeta Poenaru.

tății „Dunărea de Jos” din Galați și din partea Universității Valahia din Târgoviște.

de judecată au fost profesorii îndrumători,

Juriul a fost compus din:

echipele de pregătire a competitorilor, pre-

- Av. Conf.univ.dr. Luminița Tuleașcă;

cum și susținători ai acestora: rude, prieteni

- Senator și Conf.univ.dr. Adrian Țuțuianu;

și colegi.

- Lect.univ.dr. Mirela Costache;

www.performance.rau.ro

- Av. Lect.univ.dr. Dan-Alexandru Sitaru.

06

Alături de studenții concurenți, în sala

Au fost prezenți și prieteni vechi ai competiției, membri ai Parlamentului României,

Echipa URA a fost formată din studenții

respectiv dna deputat Oana Vlăduca, precum

de anul III ai Facultații de Drept, după cum

și reprezentanți ai conducerii universităților

urmează: Miclăuș Daiana, Dragoș Parasca,

implicate: dna Conf.univ.dr. Mihaela Prună,

Valeria Stropsa, Diana Ambrozie, Andreea

Decan al Facultății de Drept din cadrul Uni-

Filipciuc și Erica Poenaru.

versității Româno-Americane și dna Lect.

Studenții noștri au fost pregătiți în vede-

univ.ur. Steluța Ionescu, Prodecan al Facul-

rea asigurării cunoștințelor necesare unei

tății de Drept și Științe Administrative din

astfel de competiții de dna Av. Conf.univ.dr.

cadrul Universității Valahia.

Luminița Tulească, dna Av. Alina Purice, dna

Premiile au fost oferite studenților de

Av. Diana Harrocks, dl Av. George Bogdan și

către editura Wolters Kluwer, prof. Gabriel

Laurențiu Giurgiu.

Boroi și TULEASCĂ LAWYERS.

Echipa de studenți URA a muncit mult,

Premiile speciale au fost acordate de

realizând zeci de ore pe parcursul a peste

către dl Prof.univ.dr. Florin Tudor, Decan

două luni și a avut o prestație extrem de bună

al Facultății de Științe Juridice, Sociale și

Ediția 60 | IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.60 IUNIE - IULIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement