PROJECTE SISÈ 2010-2011

Page 1

PROJECTE DE 6è Curs 2010-2011

Escola Can Roca Material de suport a la cacera del tresor “ELS NOSTRES ARBRES” http://webquest.carm.es/majwq/wq/vercaza/1490

Nom:


Els nostres arbres

Projecte de 6è

INTRODUCCIÓ Els arbres del nostre entorn, els que hi ha pels voltants de l’escola o els que hi al voltant de casa nostra, sobre les voreres o en places i jardins no són altra cosa que

uns

companys més de curs, que durant tot l’any formen part inseparable del nostre ambient. Sota ells juguem, correm, passegem, ens enamorem... i, igual que passa a l’escola, cada temporada n’hi ha algun de nou que s’incorpora per ocupar aquell espai buit. Cada arbre ens ofereix pràcticament cada dia, un aspecte nou d’ell mateix i de la seva forma de viure. Però de vegades no els arribem a conèixer del tot. Amb aquest projecte aconseguirem conèixer els nostres arbres , els seus noms i les seves característiques principals.

2


Els nostres arbres

Projecte de 6è

OBJECTIU PRINCIPAL L’objectiu d’aquest projecte és conèixer els arbres del nostre entorn més proper, saber-los identificar i valorar que les diferents espècies constitueixen un patrimoni que és de tots i que a més ens proporciona sensacions, màgia, bellesa,...

ALTRES OBJECTIUS Els altres objectius, també molt importants són:  

  

Ser capaç de treballar en grup Buscar, seleccionar i utilitzar la informació de pàgines web i de llibres. Explicar el que hem après a la resta de companys. Completar fitxes amb la informació trobada. Aprendre a fer una autoavaluació

TASQUES Abans de començar les activitats que us proposem a l’apartat de recursos , heu de fer grups de 4 ó 5 persones. Recordeu que heu de triar els companys i companyes (sense excloure ningú) per fer una feina , no per jugar. Una vegada trobada la informació necessària a través dels recursos que us oferim i que completarem amb una sortida de camp, omplireu les fitxes corresponents que formaran el dossier final.

3


Els nostres arbres

Projecte de 6è

LLISTA D’ARBRES QUE HAURAS D’IDENTIFICAR 1. Àlber: Pópulus alba

// Castellà : Alamo blanco

2. Alzina : Quercus ilex

// Castellà: Encina

3. Arboç: Arbustus unedo // Castellà : Madroño 4. Desmai : Salix babylónica

// Castellà : Sauce llorón

5. Figuera : Ficus carica // Castellà : Higuera 6. Garrofer: Ceratónia siliqua // Castellà : Algarrobo 7. Llorer : Laurus nobilis 8. Olivera Olea europea //

// Castellà : Laurel Castellà: Olivo

9. Palmera: Phoenis dactylifera // Castellà : Palmera datilera 10.

Platan:Platanus hybrida // Castellà: Plàtano

11.

Pi blanc : Pinus halepensis // Castellà : Pino Carrasco

12.

Pi pinyer : Pinus pínea // Castellà: Pino piñonero

13.

Pinastre : Pinus Pinaster // Castellà: Pino rodeno

14.

Pollancre:Populus nigra // Castellà : Chopo negro

15.

Roure: Quercus cerrioides // Castellà : Roble

16.

Salze:Salix alba // Castellà : Sauce

17.

Xiprer : Crupessus sempervivens // Castellà : Ciprés

18.

Avet: Abies Alba // Castellà: Abeto

19.

Morera: Morus alba // Castellà: morera blanca

20.

Eucaliptus blau: Eucalyptus globulus // Castellà: Eucalipto

blanco 21.

Acàcia:

4


Els nostres arbres

Projecte de 6è

Àlber

/ Àlamo co

Floració G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

M

J

J

A

S

O

N

D

Fructificació G

F

M

A

Utilització

5


Els nostres arbres

Projecte de 6è

Àlber / Àlamo blanco

Populus alba

Arbre força alt, d’uns vint-i-cinc metres o més; capçada ampla i irregular. L’escorça dels troncs joves és llisa i blanca, amb algunes bandes transversals fosques. Les fulles caduques són de color blanc i més o menys peludes a la cara inferior; el limbe és arrodonit, una mica ovat o profundament dividit fent de 3 a 5 lòbuls grans.

Floració G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

M

J

J

A

S

O

N

D

Fructificació G

F

M

A

Utilització

6


Els nostres arbres

Projecte de 6è

MESUREM L’ALÇADA D’UN ARBRE

7


Els nostres arbres

Projecte de 6è

CURIOSITATS SOBRE ELS ARBRES Busca informació sobre coses curioses d’alguns arbres i escriu-la.

8


Els nostres arbres

Projecte de 6è

LA GRAN PREGUNTA Creus suficient la quantitat i la varietat d’arbres que hi ha a la teva ciutat? Argumenta la teva resposta.

9


Els nostres arbres

Projecte de 6è

AVALUACIÓ

10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.