Page 1

AUSTRALIAN COLLEGE T.M.

HORARIO CURSO 4° B PROFESOR JEFE: CHRISTIAN ITURRIAGA ESPINA Monday Tuesday 8:00 8:45 8:45 9:30 9:30 9:50 10:35 10:35 11:20 11.20 11:40 12:25 12:25 13:10 13.10 14:05 14:50 14:50 15:35 15:35 16:20

INGLES Nicolás González INGLES Nicolás González Recreo HISTORIA Alexandra Pérez HISTORIA Alexandra Pérez Recreo LENGUAJE Alfredo Cabrera LENGUAJE Alfredo Cabrera Colación C. CURSO Christian Iturriaga INGLES DIF. Nicolás González INGLES DIF. Nicolás González

36

36

18

18

17

17

34

36

36

ED. FISICA Hugo Cárcamo ED. FISICA Hugo Cárcamo Recreo RELIGIÓN Christian Iturriaga RELIGIÓN Christian Iturriaga Recreo PSU LENGUAJE Jeannette Moreno PSU LENGUAJE Jeannette Moreno Colación HISTORIA DIF. Jaime Mierzejewsky HISTORIA DIF. Jaime Mierzejewsky MATEMATICA Jorge Matus

Wednesday 14

14

26

26

22

22

24

24

27

INGLES DIF. Nicolás González INGLES Nicolás González Recreo LENGUAJE Alfredo Cabrera FILOSOFIA Soledad Espinoza Recreo BIOLOGIA Leticia Córdova BIOLOGIA Leticia Córdova Colación PSU MATEM. Jorge Matus PSU MATEM. Jorge Matus ---

Thursday 36

36

17

13

34

34

27

27

LAB. INGLES Nicolás González LAB. INGLES Nicolás González Recreo MATEMATICA Jorge Matus MATEMATICA Jorge Matus Recreo FILOSOFIA Soledad Espinoza FILOSOFIA Soledad Espinoza Colación LENGUAJE DIF. Alfredo Cabrera HISTORIA DIF. Jaime Mierzejewsky ---

Friday 36

ART. VIS. / ART. MUS. 38

36

ART. VIS. / ART. MUS. 38

M. Pérez / M. Costa T3

27

27

13

13

17

24

M. Pérez / M. Costa Recreo HISTORIA Alexandra Pérez HISTORIA Alexandra Pérez Recreo QUIMICA Sergio Jiménez QUIMICA Sergio Jiménez Colación LENGUAJE DIF. Alfredo Cabrera LENGUAJE DIF. Alfredo Cabrera ---

T3 18 18

33 33

17 17

HORARIO 4B  

FILOSOFIA FILOSOFIA FILOSOFIA LENGUAJE DIF. INGLES HISTORIA DIF. HISTORIA DIF. HISTORIA DIF. RELIGIÓN RELIGIÓN INGLES DIF. ED. FISICA ED. FI...

HORARIO 4B  

FILOSOFIA FILOSOFIA FILOSOFIA LENGUAJE DIF. INGLES HISTORIA DIF. HISTORIA DIF. HISTORIA DIF. RELIGIÓN RELIGIÓN INGLES DIF. ED. FISICA ED. FI...

Advertisement