Page 1

Rirrkan bitrliotek

r

RfUKAN TITTDRATUR-

FDSTI\At

@- ffiW mffiffiW3WWruffiWWW


Rirrkan tribliotek

Fredag 4. ncuember HEKSAGON OG PADDI-BOBOZ Kao s-operatørene presenterer en spennende, skurlmel. morsoln og trist familieforestilling. Heksagon handler om livet, orn vennskap og orn å tørre og ville og er både til ettedanke og underholdning.

Christin Grilstad

Sted: Rjukan kino Tid: fredag4. nov. kl

11.00

Prøis og PåI Prøis

KUNSTUTSTITTING

å@ al

lr

Salgsutstilling på Kinogalleriet med tema ARV. Jarle Liv Solberg Aldersen, Elisabeth Haig

Andelsen.

Jacobsen og Per Berntsen viser noen av sine arbeider.

Åpning ved Øystein Haugan. musikalsk innslag ved Helge Songe.

Sted: Kinogalleriet Åpning:fredag4. nov. kl.

16.00

Utstillingen varer fiam til og med lredag I 1. nov. Om kunstnerne og åpningstider se side

6

ARIID BYE om KRISTOIER UPPDAT Arild Bye har skrive biografi om Kristofer Uppdal og vil fortel.je om han og hans virke både her på Riukan og elles i landet. Dette affangementet er eit samarbeid mellom Rjukan Histor"ielag og Biblioteket. Rjukans eigen'1iom Nilsen tek fbr seg litt om f'agforeiningane dei

lyrste åra på staden.

Sted: Tid:

Rjukan bibliotek, Lesesalen fredaq 4. nov, kl. 16,30


Rirrlran bibtiotek Rf

UKAN LITIERATURFEST|VAI

-

offisiell åpning

Åpning ved biblioteksjef Tine K. Ardersen, Tinns ordfører Bjørn Sverre Birkeland og Frank Meyer fra Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Utdeling av Tinn komrnunes dialektpris 2016. Musikalsk lnnslag ved Rjukan Trekkspillklubb.

Sted: Rjukanbibliotek,Lesesalen Tid: fredag4. nov. kl. 18.00 EDVARD HOEM lsamtale med Randi Mossing Bokbad med Edvard Hoem. Hoem er i desse dagar aktuell med boka Latrd ingen har sett, som er framhald av bøkene om Nesjefolket i Romsdal og Amerika: Slåttekar i ltimmelen og Bror din på prærien er dei to første. Hoem debuterte med romanen Kj ærl eike ns fetj er eis er i 1 9J 6.

Sted: Rjukan bibliotek, tesesalen Tid: fredag4. nov. kl. 18.30 Foto: Jarle Vines

HUMORTSTTSK QUIZ- OG pOESTAFTEN Alt skal ut - av og rned Jon lljørnevik Quizkveld - generell kunnskap med <Kvinnene på kanten> etterfølges av Jon Hjørneviks hårreisande og humoristiske dikt med titlar som NaÅen kaptein, NM i blomsterdekor, Sverre med f.ngen og Me ntanglar berre purreløk Opplesing og grumsete sang, Dagfinn Iversen akkompagnerer på gitar, som er stemt. Showet inneheld nynorsk.

Foto: Rolf Seierstedt

Sted: Kinokaf6en Tid: fredag 4. nov. kl. 20.00 Pris: kr. 100,UNGDOMSARRANGEMENT Kinoen viser filmene Doctor Strange etterfulgt av en grøsser.

Skrekkelige forfi:iskninger er inkl. i prisen.

Sted: Rjukan kino Tid: fredag 4. nov. kl. Pris: kr.100,-

23.00


Rirrkan Itiltliotek

Lørdag 5. n0uember DEN STORE KINODAGEN Tradisjon tro arrangeres Den store kinodagen førstelørdagi november. Rjukan kino samarbeider i år med Litteraturfestivalen og sparker i gang kinodagen natt ti1 1ørdag med to ftTmer: Doctor Strange ellerfiilgt av en grøsser.

Sted: Pris:

Rjukan Kino fra kl 10.00 halv pris på alle forestillinger

AUDHIID SOLBERG og SUPERBITCHENE Solberg er forfatteren bak bøkene om Superbitchene. I høst kom den tredje boka i serien med tittel: Det spøkerfor Superbitchene. Bøkene passer for mellomtrinnet (9 til 13 år). Solberg er oppvokst i Sauland. rnen bor

Foto: AKAMIK3

Sted: Tid:

i

Os1o.

Rjukan bibliotek, Barneavd. lørdacr 5 nov.

kl,

12.00

TAMILIEARRANGEMENT Bli med på rebusvandring i Rjukan sentrum. Arrangementet passer for hele familien, og vi kan friste med flotte premier'.

Sted: Rjukanbibliotek,Lesesalen, Tid: lørdag 5. nov. kl. 13.00 Innleveling av løsningsord og premieutdeling på Lesesalen kl 14.00.

DET RøDE BIBLIOTEK Presentasjon av spesialsamlinga med sosialistisk litteratur samla inn i mellomkrigstida av Henrik J. Hjartøy.

Orientering ved Per Espeland.

Sted: Rjukanbibliotek, Bibliotekkjelleren Tid: lørdag 5. nov. kl. f3.00 ARKIVDAGEN kI. 14,00: Online Slektsgranskning og arbeiderhistorie - Digitalt arkivmateriale fra AAT og industriarbeidermuseets samlinger v/Kristoffer Lerstang kL 15.00: Framtida til de historiske arbeiderlanene v/Kjetil H Djuve og direktør Runar Lia

Sted: Tid:

Rallarhuset lørdaq 5. nov. kl. 14.00 og 15.00


Rirrkan bibtiotek RUTH TILLEGRAVEN Lyrikaren Ruth Lillegraven har i haust kome rred to diktsamlingar. Boka 1br vaksne heiter Sigd, boka lor barn har tittel Eg er eg el eg er. Ho debuterte med Store, stygge dikt r 2005. I 20 1 3 vann ho Brageprisen for boka Urd. I juni 2016 var ho festspeldiktar på Dei Nlnorske Festspela. Musikalsk innslag på klaver ved Hannah Eline Norenes.

Foto: Paal Audestad

Sted: Tid:

Rjukan.A,dmini lørdag 5. nov.kl. 15.30

BRIT BILDøEN i samtalc med Anne Spånem. Brit Bildøen har skrive dikt og romanar. Hennar førebels siste roman er Sju dagar i (rugust, sorn ho fekk P2-lyttarane sin romanpris for. Ho har dg hausta lovord for omsetjinga av memoarbøkene Just Kids (20 1 2) og M Train (201 6) til rockeikonet Patti Smith.

Foto: Linda Cartridge

Sted: Tid:

GAUTE

O wabø

Rjukan bibliotek, Lesesalen lørdag 5. nov.kL 17.00

HElVOtt i samlale

med Marit Borkenhagen

Gaute Heivoll, en av våre n'rest anerkjente fbrlattere blir intervjuet av Rjukans egen Marit Borkenhagen. Heivoll har skrevet romaner, novellesamlinger , barnebøker og dikt. Årets roman har lått tittel: De slq,ldfrie. Han fikk Brageprisen for rorranen Før j eg brenner ned.. Denne boka er filmatisert med Erik Skjoldbjærg som regissør. I forbindelse med Heivolls besøk vi1 kino vise denne fi1men, som har tittelen Pyromatten.

PyROMANDN vises etter bokbadet.

ca

kl. 20.00

Sted: Rjukan Kino Tid: lørdag 5. nov. kl. 19.00 Pris: kr 50,- for hele arrangementet, inkl, filmen

Alle arrangement er gratis med mindre annet er angitt,


Rirrkan fribliotek

KUNSTUTSTITLING Salgsutstiliing på l(inogalleriet med tema ARV. Sted:

Åpning:

Ilinogalleriet

fredag 4. nov. kl. 16.00

Åpningstider: fredag4.nov. lørdag 5, og søndag 6. nov. rnandag:7, til fredag ll, nov.

f:l

r6.00-r8.00 12.00-18.00 15.30-18.00

Jarle Andersen er fotograf som bor på Rjukan.

FIan j obber med arkitektur og pofiretter. Billedserien han viser lrem er tatt på Rjukan. Etter print er bildene håndkolorert av Liv Solberg

Aldersen. http://wlvw j arlcandersen.no

Foto: Jarle Andersen

Per Berntsen er billedkunstner og fotogral og bor i Atrå. Han harjobbet rned landskap og arkitektur i mange år, og disse bildene 1ia Rjukan tatt tidlig på 1 980-tallet er blant de første arkitekturbildene hans.

hrtp:

ri ri il.pulhcrnlsen.corn

Fotoi Bente Geving

Elisabcth Ann Haig Jacobsen kommer fra Kristiansand. men hatt hele sin yrkesaktive karriere her på Rjukan. Elisabeth har høstet flere rnedaljer i fotokonkurranscr i Norge. I 2016 ble hun premicrt med årets bilde i Landskonkunansen. Elisabeth jobber med hovedvekt på portrett, og hun er ofte ute av studioet l-rar

for å lorevige bryllup, barnehagebarn, m.n-r. Foto: E. A. H. Jacobsen

http://wwrv.fotografi acobsen. no/

Liv Solberg Andersen bor på Rjukan og arbeider med oljemaleri, en pågående prosess hvor mennesket og stedel utforskes. Hun er opptatt av de rommene by og nafur skaper,

Kunstner

kontraster i 1ys og skygge, og hvordan mennesket beveger seg, blir påvirket av og påvirker disse rorntnene. Foto: Randi Mossing t)

http ://www.

Ii

vsolberg.no


Rjrrkan ttibliotel:

INDUSTRIARBEIDERMUSEET, VEMORK

Norsk Tndustriarbeidennnseum (NIA), Vemork ble etablert i 1988. Museet har som oppgave å ta vare på industriminner og krigshistorien fra området. I 1995 fikk Museet status som nasjonalt museum. Foto: Ian Brodie

http :,z,zwww.visitvemork. com

KROSSOBANEN Krossobanen kom i drift I 1928. Rjukan ligger nesten halve året uten sol, og etableringa av taubanen var en gave til Rjukans befolkning fra Norsk Hydro. http //www.krossobanen.no :

Foto:

Willy Kittelsen

SOLSPf,ILET Rjukan har nå sol hele året! Oppe i fiellsiden er det monteft solspeil som lyser opp Rjukan Torg vinterstid. En idd av Oskar Andersen lra 1913, som ble lansert 100 år senere. Foto;Karl Martin Jacobsen

nvl8,

RIUKANBADET Helårsbad med velværeavdeling, utebad, trimrom, m.m. Åpent alle dager

h'Æ ft"Wffi-ip r',;'r.;lmm*: iateam

http :,/,/www.rjukanbadet.no

Rjukan furisfkonfor TIf : 35 0B 05 50 tjpost : lnto(@vrsrtrjukan. com http :,/,/www.visitrjukan. com


Rirrkan bibliotek

VERDENSAR\BN OG RJUKAN Den 5. juti 20i5 bte Rjukan/Notodden en del av UNESCOs Verdensarv. Det er fire komponenter som ligger til grunn for innskrivinga: ,t Kraftproduksjon - kraftstasjoner og innretninger for utnyttelse av vassdrag til elektrisk kraftproduksjon Industri - gijenværende deler av anleg:g' byg'ningsmasse og t

a o Se

innretning'er for elektrokjemisk prosessindustri Transport - innbefatter Rjukanbanen, tinnsjøfergene "Ammonia" og "Storegut" og' Tinnosbanen Bysamfunn - arkitektur, infrastruktur sosiale institusjoner, osv.

mere her:

http :,//www. industriarven. no og:

her:

http ://www.tinn.kommune.nolparts/verdensawen/verdensaryen

inirmffial]nni*" t'l

.lr" ll il i:: a mF;,; il

,. : i

i

rll

ill

l,

Poslqdresse:

3660 RJUKAN Postboks 93, 3661 RJUKAN

Telef on:

3s 08 25 60

Besøksqdresse:

Eposl:

Hiemmeside:

..... f lnn Kommune

Rirtkan tribliotek I

Riukan frifrliotek Torget

bibliorek@rinn.kommune.no n nbi b. n o/litterclu rfestivo

www.ti

I

TELEMARK fylkeskommune

Rjukan litteraturfestival  
Rjukan litteraturfestival  
Advertisement