Page 1

Burriac Pere Corbalan


Burriac Passejades per la Serralada Litoral


Història !"#$%&'(""#)(#*+,,-%.#&/%"0%#&12,(#("#'+,3#)(#*+,,-%.4#&-'+%'#%#56748#9(',(&#&12,(#("#:-;(""#)("#9%,#%"#'(,9(#)(# $%2,(,%#)(#<%,=#>(,#"%#&(;%#&-'+%.-3#?&#91"'#;-&-2"(#)(&#)(#21:%#@%,'#)("#<%,(&9(#.(:',%"= !"#.%&'(""#;%#&(,#.1:&',+A'#&12,(#+:%#'1,,(#)(#)(B(:&%#%:'(,-1,C#"%#@,-9(,%#)1.+9(:'%.-3#D+(#(:&#91&',%# "/(E-&'F:.-%#)("#.%&'(""#)%'%#)(#"/%:G#HIH74#(:#+:#)1.+9(:'#)(#*(,(:J+(,#K%91:#L#D+(#;%#,(2,(#)(#"%#$19'(&%# !,9(&&(:)%4#"%#&(;%#9%,(= !:',(#("&#&(J"(&#MLL#-#MLLL#;%:#&(,#.1:&',+A)(&#"%#'1,,(#)(#"NO19(:%'J(4#("&#9%J%'P(9&#-#"%#.%@(""%=# Q%#&(,#)(#@,1@-('%'#)(#"%#B%9R"-%#)("&#S%:';-.(:0#(:#+:#@,-:.-@-#T&(#:/O%;-%#)-'#$%&'(""#)(#S%:'#Q-.(:0#U:&#("#H5H5V#-#%# @%,W,#)("#&(J"(#MLQ#)("#""-:%'J(#X(&21&.4#.-+'%)%:&#O1:,%'&#)(#*%,.("1:%#-#9?&#'%,)#:12"(&= $%@#%"#&(J"(#MQLLL4#("#.%&'(""#;%#)(-E%,#)/+W"-'P%,Y&(#)(U:-W;%9(:'4#@(,Z#:1#;%#&(,#U:&#("#H65[#D+(#;%#.(&&%,# "/%.W;-'%'#)(#"%#.%@(""%=#\.'+%"9(:'4#@(,'%:G#%#"/%]+:'%9(:'#)(#$%2,(,%#)(#<%,=


Els pobles del Maresme Les poblacions de la costa són vives, animades, denses i sovint industrials. Poblacions de pas amb el tragí de la carretera i del ferrocarril, la seva vida és una dispersió de portes enfora. Els pobles de l'interior, en canvi, tenen una prodigiosa calma. Posats dins d'una botànica exquisida, de garrofers molsuts i d'ametllers rosats, de marges dolços amb les atzavares elegants, amb el verd brillant de tarongers i llimoners a les façanes de les cases, amb horts recòndits on la sínia canta, els rierals profunds amb les velles figueres, perfumats de fonoll, espígol i farigola, aquests pobles semblen concentrats cap endins, plegats sobre ells mateixos. Són pobles que m'agraden.

Josep Pla (1897-1981)


Burriac Cabrera de Mar

Castell de Burriac  

Aquest es un petill recull d'imatges obtingudes amb una camera compacta, producte de les meves passejades pels camins de la Serralada Litora...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you