Issuu on Google+

Burriac Pere Corbalan


Burriac Passejades per la Serralada Litoral


Història !"#$%&'(""#)(#*+,,-%.#&/%"0%#&12,(#("#'+,3#)(#*+,,-%.4#&-'+%'#%#56748#9(',(&#&12,(#("#:-;(""#)("#9%,#%"#'(,9(#)(# $%2,(,%#)(#<%,=#>(,#"%#&(;%#&-'+%.-3#?&#91"'#;-&-2"(#)(&#)(#21:%#@%,'#)("#<%,(&9(#.(:',%"= !"#.%&'(""#;%#&(,#.1:&',+A'#&12,(#+:%#'1,,(#)(#)(B(:&%#%:'(,-1,C#"%#@,-9(,%#)1.+9(:'%.-3#D+(#(:&#91&',%# "/(E-&'F:.-%#)("#.%&'(""#)%'%#)(#"/%:G#HIH74#(:#+:#)1.+9(:'#)(#*(,(:J+(,#K%91:#L#D+(#;%#,(2,(#)(#"%#$19'(&%# !,9(&&(:)%4#"%#&(;%#9%,(= !:',(#("&#&(J"(&#MLL#-#MLLL#;%:#&(,#.1:&',+A)(&#"%#'1,,(#)(#"NO19(:%'J(4#("&#9%J%'P(9&#-#"%#.%@(""%=# Q%#&(,#)(#@,1@-('%'#)(#"%#B%9R"-%#)("&#S%:';-.(:0#(:#+:#@,-:.-@-#T&(#:/O%;-%#)-'#$%&'(""#)(#S%:'#Q-.(:0#U:&#("#H5H5V#-#%# @%,W,#)("#&(J"(#MLQ#)("#""-:%'J(#X(&21&.4#.-+'%)%:&#O1:,%'&#)(#*%,.("1:%#-#9?&#'%,)#:12"(&= $%@#%"#&(J"(#MQLLL4#("#.%&'(""#;%#)(-E%,#)/+W"-'P%,Y&(#)(U:-W;%9(:'4#@(,Z#:1#;%#&(,#U:&#("#H65[#D+(#;%#.(&&%,# "/%.W;-'%'#)(#"%#.%@(""%=#\.'+%"9(:'4#@(,'%:G#%#"/%]+:'%9(:'#)(#$%2,(,%#)(#<%,=


Els pobles del Maresme Les poblacions de la costa són vives, animades, denses i sovint industrials. Poblacions de pas amb el tragí de la carretera i del ferrocarril, la seva vida és una dispersió de portes enfora. Els pobles de l'interior, en canvi, tenen una prodigiosa calma. Posats dins d'una botànica exquisida, de garrofers molsuts i d'ametllers rosats, de marges dolços amb les atzavares elegants, amb el verd brillant de tarongers i llimoners a les façanes de les cases, amb horts recòndits on la sínia canta, els rierals profunds amb les velles figueres, perfumats de fonoll, espígol i farigola, aquests pobles semblen concentrats cap endins, plegats sobre ells mateixos. Són pobles que m'agraden.

Josep Pla (1897-1981)


Burriac Cabrera de Mar


Castell de Burriac