Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb Zagreb, 2011.

Projekt E-ovulacija – mobilna aplikacija

Autori: Kolegij: Mentor:

Petar Brkić Tvrtko Dobrovšak, 0067417385 Elektroničko Poslovanje Dr. sc. Boţidar Jaković


Sadržaj 1.UVOD ..................................................................................................................................... 1 1.1 Predmet i cilj rada ............................................................................................................ 1 1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja .............................................................................. 1 1.3 Sadrţaj i struktura rada ..................................................................................................... 1 1.4 Kratki opis poslovnog modela.......................................................................................... 2 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA .................................................................................. 3 2.1 Misija ................................................................................................................................ 3 2.2 Vizija ................................................................................................................................ 3 2.3 Ciljevi projekta ................................................................................................................. 3 3. POSLOVNI MODEL ............................................................................................................. 4 3.1 Detaljan opis poslovnog modela ...................................................................................... 4 3.2 Vrijednost usluga.............................................................................................................. 5 3.3 Organizacija projekta ....................................................................................................... 5 4. INOVACIJE ........................................................................................................................... 6 4.1. Popis inovacija projekta .................................................................................................. 6 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrţi ................................................................................... 6 4.2.1 Mood predictor .......................................................................................................... 6 4.2.2 Temperaturni graf ...................................................................................................... 6 4.2.3 PredviĎa dane za spolne odnose bez opasnosti od začeća......................................... 6 4.2.4 Pregnancy timer ......................................................................................................... 7 4.2.5 Spyrocheck ................................................................................................................ 7 4.2.6 Podrška korisnicima .................................................................................................. 7 5. MODELI STVARANJA PRIHODA ..................................................................................... 8 5.1 Popis modela stvaranja prihoda ........................................................................................ 8 5.2.1 Model stvaranja prihoda od usluge oglašavanja........................................................ 8 5.2.2 Model stvaranja prihoda od usluge mobilne aplikacije e-ovulacija .......................... 8 5.2.3 Model stvaranja prihoda od prodaje informacija ...................................................... 8 5.2.4 Model stvaranja prihoda od donacija ........................................................................ 9 5.2.5 Model stvaranja prihoda od dodatnih sadrţaja .......................................................... 9 6. KLIJENTI............................................................................................................................. 10 6.1 Glavni klijenti ................................................................................................................. 10 6.2 Detaljan opis glavnih klijenata ....................................................................................... 10 6.2.1 Zaposlene ţene ........................................................................................................ 10 6.2.2 Ţene s odrţavanom trudnoćom ............................................................................... 10 6.2.3 Kompanije s higijenskim potrebštinama ................................................................. 10 6.2.4 Ginekološke ordinacije ............................................................................................ 10


6.2.5. Farmaceutske kompanije ........................................................................................ 11 6.3. Trţišta i jezik Web stranica ........................................................................................... 11 6.4. Registracija klijenata ..................................................................................................... 11 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente ................................................................................ 11 7. PARTNERI .......................................................................................................................... 12 7.1. Glavni dobavljači i suradnici ......................................................................................... 12 7.2 Opis dobavljača .............................................................................................................. 12 7.2.1 Dobavljač 1 - Poliklinika za ginekologiju i porodništvo dr.sc. Jasenka Grujić Koračin ............................................................................................................................. 13 7.2.2 Dobavljač 2 - Programerski stručnjaci – Profico d.o.o. .......................................... 13 7.2.3 Dobavljač 3 – odvjetnički ured Vidan ..................................................................... 13 7.2.4 Dobavljač 4 - PR agencija - Parlov medijske komunikacije ................................... 13 7.2.5 Dobavljač 5 - Usluge prevoĎenja – Dante, ustanova za obrazovanje odraslih ....... 13 7.2.6 Dobavaljač 6 – Usluga Web hostinga ..................................................................... 14 7.3 Opis suradnika ................................................................................................................ 14 7.3.1 Suradnik 1 - Ministarstva zdravstva i obrazovanja ................................................. 14 7.3.2 Suradnik 2 - Udruge doktora ginekologije .............................................................. 14 7.3.3 Suradnik 3 – Republika Hrvatska ............................................................................ 15 7.3.4 Suradnik 4 – Europska Unija .................................................................................. 15 7.3.5 Suradnik 5 – Udruga „Roda“ .................................................................................. 15 8. KONKURENCIJA ............................................................................................................... 16 8.1. Glavni konkurenti .......................................................................................................... 16 8.1.1 Konkurent 1 – My Days – Period & Ovulation................................................. 17 8.1.2 Konkurent 2 - Fertility Friend ................................................................................ 17 8.1.3 Konkurent 3 - Ovulation Days ................................................................................ 18 8.1.4 Konkurent 4 - Period Tracker .................................................................................. 18 8.1.5 Konkurent 5 – MyPill .............................................................................................. 18 8.2 Sličnosti i različitost s konkurentima ............................................................................. 19 8.3 Konkurentske prednosti.................................................................................................. 19 9. WEB HOSTING I DOMENE .............................................................................................. 20 9.1. Web hosting projekta .................................................................................................... 20 9.2. Web domene projekta.................................................................................................... 23 9.2.1. .hr domena .............................................................................................................. 24 9.2.2. komercijalne domene ............................................................................................. 24 10. CMS SUSTAV ................................................................................................................... 25 10.1 Popis mogućih CMS sustava za projekt ....................................................................... 25 10.2 Opis CMS sustava projekta (najboljeg) ....................................................................... 25


11. MARKETINŠKI PLAN ..................................................................................................... 26 11.1 Marketinški plan projekata ........................................................................................... 26 11.2 Ključne riječi ................................................................................................................ 26 11.3 Google AdWords oglas ................................................................................................ 28 11.3. Oglašavanje na društvenim mreţama .......................................................................... 29 12. MOBILNE TEHNOLOGIJE .............................................................................................. 31 12.1 Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta..................................................... 31 12.2 Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ............................................................... 31 12.3 Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije ........................................................ 31 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti ................................................................................... 33 13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE ................................................................................................. 39 13.1. Facebook profil projekta ............................................................................................. 39 13.2. LinkedIn profil autora projekta ................................................................................... 41 13.3. Tweeter profil projekta ................................................................................................ 43 14. SWOT analiza .................................................................................................................... 44 14.1 Unutarnje snage i slabosti ............................................................................................ 45 14.2 Vanjske prilike i prijetnje .......................................................................................... 46 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA ........................................................................ 47 16. WEB STRANICA...............................................................................................................48 17. ZAKLJUČAK .................................................................................................................... 56 18. POPIS LITERATURE ....................................................................................................... 57 19. POPIS WEB LINKOVA.....................................................................................................58 20. POPIS SLIKA I TABLICA ................................................................................................ 59 21. ŢIVOTOPIS ....................................................................................................................... 60 22. SAŢETAK .......................................................................................................................... 64


1.UVOD 1.1 Predmet i cilj rada Predmet rada je poslovna mobilna aplikacija E-ovulacija koja će u mnogome olakšati svakodnevnicu jedne ţene, koja uz posao, djecu, kućne poslove, shopping i planiranje dnevnih aktivnosti jednostavno nema vremena za neke elementarne i po njen ţivot, vaţne informacije, a koja joj uvelike mijenjaju tijek dotadašnjeg ţivota. Stoga smo odlučili napraviti aplikaciju koja će ovisno o trenutnom stanju i razmišljanju ţene po pitanju imanja odnosno neimanja djece, pomoći u logističkom praćenju ţeljene akcije i koja će joj davati pravovremene i točne signale i podsjetnike što i kako u kojem trenu treba raditi i napraviti te na taj način olakšati njenu svakodnevnicu što je ujedno i naš cilj rada.

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Izvore podataka ćemo prikupljati preko anonimnih upitnika koje ćemo postaviti prilikom registracije na aplikaciju. Aplikacija će biti besplatna za korisnike, ali će zahtjevati da se pri registraciji anonimno odgovara na neka pitanja, a podaci će se koristiti isključivo u svrhu daljnjih istraţivanja i poboljšanja same aplikacije. Bit će dodatni upitnik odnosno dobrovoljna baza pitanja koja će se odnositi na prijedloge i zamjerke samog sustava i aplikacije, koja će biljeţiti feedback samih korisnika te se kasnije analizirati i pomoći u izgradnji još bolje i učinkovitije aplikacije. Metoda prikupljanja je već navedeni obvezujući upitnik prilikom besplatne registracije u aplikaciju, zatim dobrovoljni upitnik za poboljšanje rada same aplikacije te će se provoditi nezavisni upitnik o samoj aplikaciji na odreĎenim web portalima gdje će se pratiti i analizirati sami komentari korisnika aplikacije.

1.3 Sadržaj i struktura rada Sadrţaj je koncipiran tako da se u početku rada, u poglavljima 1 do 3 upoznajemo sa samim značenjem i objašnjenjem naše poslovne aplikacije, prikazujući njenu misiju, viziju i ciljeve te ukratko i detaljno opisujemo samu ideju naše aplikacije. U četvrtom poglavlju pruţamo pregled i opis inovacija koje nudimo u svom poslovnom modelu, a koje će nas istaknuti na trţištu i učiniti zanimljivijim od naših konkurenata.. U petom poglavlju prolazimo kroz modele stvaranja prihoda gdje ćemo prikazati naše viĎenje generiranja prihoda i same isplativosti naše 1


aplikacije. U šestom poglavlju, zbog njihove vaţnosti, temeljito obraĎujemo klijente sa svim njihovim karakteristikama, preferencijama i ţeljama. U sedmom i osmom poglavlju obraĎujemo dvije od Porterovih 5 sila, a to su konkurencija i parnteri odnosno dobavljači gdje ćemo istaknuti najveće rivale i naše najpouzdanije dobavljače. U poglavljima 9, 10, 13 i 16 se okrećemo internetu i detaljno opisujemo gdje i kako ćemo postaviti našu web stranicu, kako ćemo koncipirati njen sadrţaj, kako ćemo se oglašavti preko interneta gdje prikazujemo i koje sve portale koristimo u našim nastojanjima pribliţavanja javnosti i mogućim korisnicima. U jedanaestom poglavlju objavljujemo marketinški plan koji će prikazati našu strategiju izlaska i osvajanja ţeljenog trţišta. U dvanaestom poglavlju objašanjavamo kako funkcionira i izgleda sama aplikacija. U poglavljima 14 i 15 pojašnjavamo stavke naše SWOT analize te koji su glavni troškovi uz pregled od samog nastajanja aplikacije do njenog preuzimanja.

1.4 Kratki opis poslovnog modela E-ovulacija je mobilna aplikacija koja nam pomaţe predvidjeti najplodnije vrijeme u mjesecu. Potrebno je unijeti podatke menstrualnog ciklusa i dobije se osobni kalendar ovulacije. Jednom unesene podatke se moţe uvijek prilagoditi ili ostaviti iste za daljnju uporabu. Ono što je bitno istaknuti kod ovog modela je to da predviĎa vrijeme kada je moguće ostvariti trudnoću ili razdoblje tijekom mjeseca u kojem se mogu imati spolni odnosi bez opasnosti od trudnoće. Da bi se plodni dani mogli pouzdano izračunati, vrlo je vaţno da je ciklus pravilan. Ima ugraĎen alarm koji zvoni kad su plodni dani. Dodatno svojstvo uključeno u aplikaciju je „mood predictor“ koji je baziran na simptomima (npr. bol u leĎima, nadutost, prištići, bolovi u raznim djelovima tijela, osjetljive grudi, tvrde grudi) koji se ponavljaju nekoliko uzastopnih mjeseci, a otkrivat će moguće raspoloţenje koje ţenu očekuje u točno odreĎenim datumima pošto promijene na tijelu prethode menstruaciji. Još jedan dodatni sadrţaj moţe biti temperaturni graf za ţene koje bi htjele zatrudnjeti pošto je poznato da su ţene s povišenom temperaturom podloţnije začeću. Posebnost ove aplikacije je u tome što je u potpunosti besplatna korisnicima, a od velike koristi ciljanim skupinama. Zarada bi dolazila preko reklama nekih npr.uloţaka ili tampona koji će biti objavljeni na dnu aplikacije.

2


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1 Misija Naša misija je dakle pripomći odnosno olakšati svakodnevnicu jedne ţene. Ţelimo u potpunosti razumijeti potrebe svakog korisnika te se u potpunosti prilagoditi njihovim potrebama, pruţajući im sve potrebne informacije i materijale, te na taj način izbjeći prezasićenost korisnika beskorisnim informacijama koje im nisu prilagoĎene

2.2 Vizija Vizija nam je biti vodeći u pruţanju usluge praćenja relevantnih datuma i podsjetnika u velikim ţivotnim pitanjima jedne ţene u cijeloj Hrvatskoj sa tendencijom rasta i u druge europske zemlje.

2.3 Ciljevi projekta Naši ciljevi: 1) u prvoj godini dana postići mjesečnu posjećenost od 1000 korisnika 2) u prve tri godine se proširiti i na trţišta susjednih zemalja 3) u roku od pet godina se proširiti na trţište cijele Europe 4) postići da iznos oglasa na našoj aplikaciji odgovara dogovorenim parametrima 5) steći povjerenje korisnika i pozitivan “feedback”.

3


3. POSLOVNI MODEL 3.1 Detaljan opis poslovnog modela Mobilna aplikacija E-ovulacija olakšavala bi uţurbani i stresni ţivot modernih ţena. Ujedno bi olakšavala posao ginekolozima i ministarstvima obrazovanja diljem svijeta s kojima bi suraĎivali. Aplikacija bi bila dostupna za sve vrste pametnih mobilnih ureĎaja. Aplikaciju bi mogli koristiti korisnici apple aplikacija, android, symbian i sličnih smartphone aplikacija. Prihode koje bi ostvarivali svodili bi se isključivo na prihode od reklamnih sadrţaja na dnu aplikacije, a ciljana skupina poduzeća koja bi reklamirali bile bi preteţno farmaceutske kompanije, ginekološke ordinacije i proizvoĎači higijenskih proizvoda koji bi putem naše aplikacije promovirali svoja poduzeća, brendove, proizvode i usluge ciljanoj skupini tj. zaposleni ţenama, ţenama koje imaju odrţavanu trudnoću, ţene koje ne ţele ostati trudne, ţene koje ţele trudnoću, ţene koje ţele znati kakvo ih raspoloţenje očekuje. Koncept poslovanja bila bi online ponuda oglasnog prostora ciljanoj skupini potrošaća. Putem besplatne mobilne aplikacije koja je uvelike korisna i olakšava ţivot ţenama 21. stoljeća prikupljali bi statističke podatke vezane uz tu ciljanu skupinu. Uglavnom bi se podaci odnosili na dobnu kategoriju ţena i na broj aktivnih korisnica mobilne aplikacije. Putem našeg web site-a, facebook i twiter profila omogućili bi potencijalnim kupcima naših oglasnih prostora kontakt i mogućnost dogovaranja sastanaka po izboru putem online web aplikacije. Model poslovanja uglavnom bi bio projektno orjentiran. Primjerice, potencijalni kupac Procter & Gamble poţeli reklamirati svoje proizvode za ţensku higijenu u sklopu naše mobilne aplikacije. Dogovaramo

sastanak

putem

online

konferencije

ili

klasični

sastanak

sa

predstavnicima P&G-a, predstavljamo ponudu svog proizvoda (statističke podatke i mogućnosti oglašavanja poput veličine oglasa, mjesto gdje bi se oglas nalazio) te ugovaramo suradnju. Nakon ugovorene suradnje naš programerski i dizajnerski tim 4


izraĎuje prototip oglasa koji se prezentira predstavnicima P&G-a i ukoliko su zadovoljni ponuĎenim oglas se pušta na ţeljeno trţište (primjerice SAD). Plaćanje ugovorene naknade za pruţanje usluge oglašavanja vršilo bi se putem računa.

3.2 Vrijednost usluga Vrijednost našeg poslovnog modela nalazi se u projektnom pristupu svakom pojedinom potencijalnom klijentu. Od početka tj. ugovaranja sastanka do kraja odnosno puštanja oglasa na trţište naš

tim u potpunosti je podreĎen tom

odreĎenom projektu. Druga vrijednost koju pruţa naša usluga je ciljani segment potencijalnih kupaca što je vrlo vaţan dio našeg poslovanja. Putem naše aplikacije klijenti oglašavaju svoje proizvode u pravo vrijeme i na pravom mjestu.

3.3 Organizacija projekta S obzirom na činjenicu da pruţamo uslugu oglašavanja registrirali bi poduzeća kao poduzeće usluţne djelatnosti. Početno poslovanje većinom bi se svodilo na outsource-ing i kao takvo nebi zahtjevalo velik broj zaposlenika. Nako što bi naša besplatna aplikacija počela davati rezultate i prikupila dovoljan broj stalnih korisnica. Angaţirali bi do dva web dizajnera i do dva programera koji bi odrţavali software i projektnim pristupom izraĎivali oglase za klijente.

5


4. INOVACIJE 4.1. Popis inovacija projekta 1) mood predictor 2) temperaturni graf 3) predviĎa dane za spolne odnose bez opasnosti od začeća 4) pregnancy timer 5) spyrocheck 6) Podrška korisnicima

4.2. Opis inovacije koje projekt sadrži 4.2.1 Mood predictor PredviĎa raspoloţenje, a baziran je na simptomima (npr. bol u leĎima, nadutost, prištići, bolovi tijela, osjetljive grudi, tvrde grudi) koji se ponavljaju nekoliko uzastopnih mjeseci, otkrivat će moguće raspoloţenje koje ţenu očekuje u točno odreĎenim datumima pošto promijene na tijelu prethode menstruaciji

4.2.2 Temperaturni graf Za ţene koje bi htjele zatrudnjeti pošto je poznato da su ţene s povišenom temperaturom podloţnije začeću

4.2.3 Predviđa dane za spolne odnose bez opasnosti od začeća Informacije s točnim danima su dobar pokazatelj i prirodna zaštita od neţeljene trudnoće 6


4.2.4 Pregnancy timer Inovacija koja još nije nigdje upotrijebljena, a koja mjeri vrijeme, odnosno odbrojava vrijeme od začeća do samog poroda

4.2.5 Spyrocheck Podsjetnik koji upozorava trudnu ţenu na potrebne preglede kod ginekologa (ultrazvuk, papa test...)

4.2.6 Podrška korisnicima Tehnička podrška korisnicima na engleskom jeziku svaki dan od 0-24h putem besplatnog telefonskog broja i elektroničke pošte.

7


5. MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1 Popis modela stvaranja prihoda a) Model stvaranja prihoda od usluge oglašavanja b) Model stvaranja prihoda od usluge mobilne aplikacije e-ovulacija c) Model stvaranja prihoda od prodaje informacija d) Model stvaranja prihoda od donacija e) Model stvaranja prihoda od dodatnih sadrţaja

5.2.1 Model stvaranja prihoda od usluge oglašavanja Temeljni model stvaranja prihoda jest prihod od pruţanja usluge oglašavanja. Potencijalni klijent odabire trţište na kojem ţeli promovirati svoje proizvode, brand, usluge, poduzeće i slično te s obzirom na broj aktivnih korisnica na tom trţišnom segmentu dogovaramo vrijednost ugovora o pruţanju usluge oglašavanja

5.2.2 Model stvaranja prihoda od usluge mobilne aplikacije e-ovulacija Sporedni model stvaranja prihoda. Korisnici mobilne aplikacije e-ovulacija koji ne ţele biti izloţeni reklamnim sadrţajiima naših klijenata jednostavnom uplatom od 3 € kupuju mobilnu aplikaciju koja ne sadrţi nikakve oglasne materijale.

5.2.3 Model stvaranja prihoda od prodaje informacija

Naša baza podatak biti će prepuna informacija vezanih uz ţene i njihove ţelje i potrebe. Brojna poduzeća moći će dobiti pristup informacijama uz odreĎenu ugovorenu naknadu. Naknada će se odreĎivati za svaki sklopljeni ugovor proizvoljno u dogovoru s potencijalnim kupcem. 8


5.2.4 Model stvaranja prihoda od donacija U okviru naše aplikacije i web stranice postojati će mogućnost donacije proizvoljnog iznosa. Mnogi korisnici mobilne aplikacije, u znak zahvalnosti, imaju potrebu pomoći u daljnjem razvoju naše tehnologije stoga je bitno navesti ovakav način financiranja

5.2.5 Model stvaranja prihoda od dodatnih sadržaja Dodatni sadrţaji zapravo bi bili tzv. ”Skinovi” za aplikacju. Naši programeri bi dizajnirali više različitih oblika zaslona našu mobilnu aplikaciju koje bi pojedini korisnici ţeljeli imati kako bi personalizirali mobilnu aplikaciju. U ovom modelu financiranja ciljamo na lojalne korisnike koji našu aplikaciju koriste duţe vrijeme. Kako bi im omogućili da aplikaciju personaliziraju u prodaju smo pustili i 20 osnovnih ”Skinova” ,a svaka 3 mjeseca na trţište izlazimo sa novim ”Skinom” kako bi korisnicima ponudili što veći izbor. Jedan ”Skin” od 20 osnovnih imao bi cijenu od 0.50 €, a novi ”Skinovi” imali bi cijenu od 1€.

9


6. KLIJENTI 6.1 Glavni klijenti Zaposlene ţene, ţene koje imaju odrţavanu trudnoću, ţene koje ne ţele ostati trudne, ţene koje ţele trudnoću, ţene koje ţele znati kakvo ih raspoloţenje očekuje

6.2 Detaljan opis glavnih klijenata 6.2.1 Zaposlene žene Ova grupa obuhvaća ţene koje nemaju vremena za sebe, koje su stalno u pokretu, koje se brinu o svom domu, o namirnicima, o shoppingu, o djeci, poslu te bi im ovakva pomoć uvelike značila.

6.2.2 Žene s održavanom trudnoćom Trudnice su ţene koje su posebno osjetljive u tom periodu i svakako trebaju pripaziti na svoje kretanje, pravovremene preglede i paziti na plod te će im dodatne mogućnosti ove aplikacije pomoći u samom podsjećanju i logistici kojoj se moraju posvetiti.

6.2.3 Kompanije s higijenskim potreštinama Ovu skupinu sačinjavanju kompanije koje proizvode i prodaju potrebštine pogodne za svaku ţenu kao što su ulošci, kreme za njegu tijela,.vlaţne maramice i slično.

6.2.4 Ginekološke ordinacije Ovu skupinu čine sve ginekološke ordinacije koje će se htjeti oglašavati na našoj web stranici ili mobilnoj aplikaciji.

10


6.2.5. Farmaceutske kompanije Slično kao i gore napomenute ordinacije, farmaceutske kompanije koje će se htjeti oglašavati na našoj web stranici ili mobilnoj aplikaciji, platiti će zakupni prostor na odreĎeni vremenski period..

6.3. Tržišta i jezik Web stranica Trţište za početak bi bilo hrvatsko, a nakon prve godine poslovanja je planirano širenje na ostale zemlje Europe, zbog čega bi stranica osim na hrvatskom bila na engleskom, njemačkom, talijanskom francuskom i španjolskom jeziku.

6.4. Registracija klijenata Registracija klijenata je besplatna, jedini uslov je da se prilikom registriranja ispuni anonimna anketa koja će pripomoći tvorcima aplikacije u prikupljanju odreĎenim informacija bitnih u samom istraţivanju i poboljšanju same aplikacije.

6.5. Pogodnosti za registrirane klijente Pogodnost za registrirane klijente odnosno one koje napišu svoje osobne podatke, a koji se neće davati nekim trećim osobama jest primanje zanimljivih newslettera koji se odnose na ţeljenu tematiku koju korisnik sam odabere sa odreĎenim promo akcijama u posebnim trgovinama i slično.

11


7. PARTNERI 7.1. Glavni dobavljači i suradnici Kao što smo naveli u 3. poglavlju organizacija našeg projekta počela bi velikim outsourceingom poslovanja. Stoga su naši poslovni partneri od neobično velike vaţnosti za naše buduće poslovanje te je bitno osigurati dobre poslovne odnosei i kvalitetne ugovore u kojima bi se osigurali od mogućih neţeljenih posljedica u budućnosti. Doktori ginekologije, profesionalni programeri, pravni stručnjaci i web dizajneri, PR agencija, pofesionalni prevoditelji, ministarstva obrazovanja i na kraju najvaţniji partneri, ţene iz svih krajeva svijeta čine skupinu naših osnovnih partnera koji će nam omogućiti razvoj naše aplikacije. Stručne savjete doktora ginekologije profesionalni, „feedback“ ţena diljem svijeta programeri pretvoriti će našu ideju eovulacije u mobilnu aplikaciju dostupnu svim korisnicima smartphone ureĎaja. PR agenti, ministarstva obrazovanja u sklopu zdravstvene edukacije učenica i studentica te profesionalni prevoditelji osigurati će plasman naše usluge diljem zemaljske kugle.

7.2 Opis dobavljača Dobavljači koje bi koristili prvenstveno bi dobavljači koji bi pruţali usluge. bili poliklinika za ginekologiju, programerski stručnjaci i pravni stručnjaci s kojima bi radili na projektu izrade mobilne aplikacije e-ovulacija. U daljnjem razvoju poslovanja, nakon izrade beta verzije aplikacije i testiranja na aplikacije na odreĎenom trţišnom segmentu, ugovarali bi suradnju s web dizajnerima, PR agencijama, agencijama za usluge prevoĎenja kako bi proširili radijus korištenja naše aplikacije.

12


7.2.1 Dobavljač 1 - Poliklinika za ginekologiju i porodništvo dr.sc. Jasenka Grujić Koračin Stručno savjetovanje oko svojstava mobilne aplikacije i usluga koje bi ta aplikacija pruţala. Ţelja je da mobilna aplikacija daje što točnije prognoze vezane uz proces ovulacije. Kako bi to ostvarili bitno je savjetovati se sa stručnjacima za to područje i u suradnji

s

njima

i

programerskim

stručnjacima

izraditi

aplikaciju.

http://www.ginekologija-grujic.hr/ 7.2.2 Dobavljač 2 - Programerski stručnjaci – Profico d.o.o. Usluga izrade mobilne i web aplikacije, prikupljanje obrada i

odrţavanje baze

podataka, aţuriranje baze podataka. Bliska suradnja sa poliklinikom za ginekologiju i odvjetničkim uredom. http://profico.hr/ 7.2.3 Dobavljač 3 – odvjetnički ured Vidan Usluge savjetovanja pri izradi ugovora za meĎunarodno poslovanje. Sprečavanje neţeljenih pravnih posljedica od strane korisnika usluge aplikacija e-ovulacija. Primjerice nezadovoljstvo uslugom mobilne aplikacije. http://www.vidan-law.hr/hr/usluge.html 7.2.4 Dobavljač 4 - PR agencija - Parlov medijske komunikacije Komunikacija sa potencijalnim klijentima (kupcima usluge oglašavanja i korisnicima aplikacije) i partnerima (doktorima ginekologije, ministarstvima obrazovanja) http://www.parlov.hr/

7.2.5 Dobavljač 5 - Usluge prevođenja – Dante, ustanova za obrazovanje odraslih Prijevod web i mobilne aplikacije na sve vaţne svjetske jezike (engleski, njemački, kineski, japanski, portugalski itd.) za sva vaţna svjetska trţišta. Odrţavanje twitter, facebook profila na stranim jezicima. PrevoĎenje sluţbenih dokumenata, ugovora, zahtjeva korisnika i sl. http://www.dante-ri.hr/usluge-prevodenja

13


7.2.6 Dobavaljač 6 – Usluga Web hostinga S obzirom da nam je cilj što veći broj klijenata kako bi maksimizirati našu dobit tako i hosting mora poduprijeti naše ciljeve. www.orbis.hr

7.3 Opis suradnika Najvaţniji suradnici bili bi doktori ginekologije i ministarstva obrazovanja i zdravstva diljem svijeta. Putem PR agencije organizirali bi semniare za doktore ginekologije i predstavnike ministarstava kojima bi ukazali na prednosti naše aplikacije u spolnom odgoju djece i olakšavanju kontrole nad ovulacijom kod ţena. IzmeĎu ostalog njih bi koristili za upoznavanje ţena sa aplikacijom i njenim prednostima.

7.3.1 Suradnik 1 - Ministarstva zdravstva i obrazovanja Naša usluga bila bi komplementarna usluga za spolni i zdravstveni odgoj u drţavnim ustanovama koje imaju potrebu za takvom vrstom usluge. Ministarstva bi preporučila profesorima, doktorima opće medicine i doktorima ginekologije korištenje naše aplikacije za olakšavanje kontrole nad ovulacijom, a naše poduzeće bi njima za uzvrat pruţilo statističke podatke vezane uz ovulaciju ţena.

7.3.2 Suradnik 2 - Udruge doktora ginekologije Putem seminara bi proširili ideju e-ovulacije kao odlične aplikacije za kontrolu nad procesom ovulacije kod ţena. Time bi pomogli ginekolozima i ţenama da lakše komuniciraju u procesu pruţanja usluge pregleda. TakoĎer bi udrugama doktora ginekologije omogućili pristup našim statističkim podacima kako bi im olakšali moguća znanstvena istraţivanja u tom području.

14


7.3.3 Suradnik 3 – Republika Hrvatska Izradom kvalitetnih projekata i suradnjom sa Ministarstvom obrta i poduzetništva pokušati ćemo izvući maksimalna moguća sredstva za pokretanje poslovanja tj. za porkivanje visokih počenih troškova. TakoĎer namjeravamo sjedište poduzeća smjestit u okviru jedne od poduzetničkih zona Republike Hrvatske. Odabrati ćemo onu koja će nam logistički i infrastrukturno pruţati najbolje uvjete.

7.3.4 Suradnik 4 – Europska Unija Korištenjem pristupnih fondova Europske unije i sudjelovanje u projektima Europske unije vezanim uz poduzetništvo takoĎer namjeravamo prikupiti sredstva potrebna za postavljanje projekta na noge.

7.3.5 Suradnik 5 – Udruga „Roda“ Suradnjom sa udrugom „Roda“ i sličnim udrugama u i van Republike Hrvatske pomagati budućim majkama. TakoĎer ţelimo pruţiti potporu u obliku pruţanja potrebnih informacija koje su udrugama vaţne kako bi kvalitetno obavljale svoj posao.

15


8. KONKURENCIJA Iz marketinškog aspekta konkurencija moţe biti definirana kao:

a)

Konkurencija maraka - neposredna ili direktna konkurencija

b)

Konkurencija supstituta

ponuĎačima c)

proizvoda

ili

- predstavnici jedne industrije natječu se s usluga

koji

zadovoljavaju

istu

potrebu

Opća konkurencija - velik broj mješanih poduzeća se meĎusobno natječe za

naklonost kupca i njegovu ograničenu kupovnu moć posvetit će mo se direktnoj konkurenciji na dva različita područja poslovanja.1 Direktnu i indirektnu konkurenciju kao dvije nama najvaţnije skupine konkurencije susrećemo na dva područja, na području oglašavanja i na području trţišta aplikacija. Na području oglašavanja imamo čitav niz indirektnih konkurenata koji prijete konkurentnosti našeg proizvoda. Televizija, web mjesta, portali, časopisi, novine, radio postaje, billboardovi, oglasne ploče samo su neka od mogućih mjesta oglašavanja koja predstavljaju alternativu našoj usluzi. Ipak bitnije je posvetiti se direktnoj konkurenciji koja postoji na trţištu mobilnih aplikacija.

8.1. Glavni konkurenti Direktni konkureni u području smartphone aplikacija E-ovulaciji su My Days - Period & Ovulation, Fertility Friend, Ovulation Days, Period Tracker i MyPill. Neke od navedenih mobilnih aplikacija egzistiraju na trţištu duţe vrijeme i imaju velik broj korisnika stoga je ulazak na trţište bez pomno odabrane strategije tj. marketinškog biti će gotovo nemoguć.

1

http://web.efzg.hr/dok/MAR/gvlasic/Predavanje%204.pdf

16


8.1.1 Konkurent 1 – My Days – Period & Ovulation Besplatna Google Play aplikacija za andrioid platformu na trţištu je od studenog 2013. godine. Od tada do danas je preuzeta od strane korisnika oko 7.5 miliona puta, a prosječna ocjena od strane 90 tisuća korisnika je visokih 4.6. Usluge koje ova aplikacija nudi su: kalendar, zaštita lozinkom, upozorenja za mjesečnicu i ovulaciju, mogućnost korištenja od strane više korisnika, nekoliko glavnih stranih jezika, mogućnost unošenja privatnih podataka (vrijeme spolnih odnosa, kontrola trudnoće, pilule protiv trudnoće i sl.), e-mail povratna informacija, osnovna temperatura metabolizma i podesive boje. Mobilna aplikacija financira se iz usluga oglašavanja. Web stranica konkurenta: http://christian-albert-mueller.com/mydays/

8.1.2 Konkurent 2 - Fertility Friend

Fertility Friend besplatna je iTunes aplikacija koja je namjenjena sjeverno-američkom trţištu. ProizvoĎač aplikacije je Tamtris Web Services Inc. Aplikacija radi isključivo na engleskom jeziku. Namjenjena je pomaganju ţenama koje ţele trudnoću. Na njihovoj web stranici navedeno je kako su uspješno pomogli ţenama da zatrudne više od 650 tisuća puta. Usluge koje ova aplikacija nudi su: kalendar, zaštita lozinkom, unos osobnih podataka za predviĎanje plodnih dana, „offline mode“ za rad bez internetske veze, edukacijski video sadrţaji, unos podataka za trudnice (datum začeća, nadzor teţine). Web stranica konkurenta: http://www.fertilityfriend.com/

17


8.1.3 Konkurent 3 - Ovulation Days Sentinel Solutions Ltd. proizveli su aplikaciju za BlackBarry ureĎaje. Aplikacija je puštena na trţište u 2011. godini što ju čini jednom od prvih aplikacija ovog tipa u svijetu. Sjedište poduzeća je u Bangladešu. Usluge koje ova aplikacija nudi su: kalendar, 24 satna podrška, zaštita podataka, predviĎanja dana za začetak dječaka/djevojčice, notez, pretraţivanje povijesti podataka. Web stranica konkurenta: http://www.sentinelbd.com/newsite/index.html

8.1.4 Konkurent 4 - Period Tracker GP International LLC 2013. godine izlazi na trţište sa android aplikacijom Period Tracker. Aplikacija broji oko 7.5 miliona korisnika, 50 tisuća preporuka na google+ društvenoj mreţi i ocjenjena je visokom 4.5 ocjenom od strane 70 tisuća korisnika. Aplikacija sluţi ţenama kako bi mogle kontrolirati menstrualni ciklus. Usluge koje ova aplikacija nudi su: kaledar, notez za unos raspoloţenja i simptoma, upozorenja za plodne dane. Konkurent nudi besplatnu verziju i deluxe verziju za 1.99$. Web stranica konkurenta: http://gpapps.com/

8.1.5 Konkurent 5 – MyPill Konkurentsko poduzeće Bouqt.com Ltd na trţištu posluje pomoću aplikacije MyPill. Osnovna svrha aplikacije je podjsećanje ţena na korištenje kontracepcijske tablete. Prevedena je na 22 strana jezika. Usluge koje ova aplikacija nudi su: podsjetnik (sa snozze opcijom), pretraţivać povijesti, kalendar, predviĎanje plodnih dana. Aplikacija je napravljena za iPhone i iPad. Uz besplatnu verziju postoji i proširena verzija koja se moţe kupiti za 3.99$. Web stranica konkurenta: http://www.mypillapp.com/

18


8.2 Sličnosti i različitost s konkurentima Svi koknurenti nude proizvod na isti način, besplatno. TakoĎer svi konkurenti se financiraju putem oglasa u okviru aplikacije. Različitosti koje se javljaju su u opcijama koje aplikacija nudi i smartphone ureĎajima za koje je aplikacija namjenjena. Jedina opcija u okviru aplikacije koju svi konkurenti nude je kalendar za kontrolu menstrualnog ciklusa. Valja istaknuti kako je Sentinel Solutions Ltd. jedini napravio smartphone aplikaciju za BlackBarry ureĎaje i kao takav nema konkurenciju na tom trţištu. Neki konkurenti specijalizirali su se za sprječavanje trudnoće dok su drugi pokušali pomoći ţenama koje ţele trudnoću. E-ovulacija neće biti specijalizirana aplikacija već će ju moći koristit ţene različiti potreba.

8.3 Konkurentske prednosti E-ovulacija ima nekoliko konkurentskih prednosti koje namjerava iskoristi u borbi za trţišnu poziciju. Osnovna konkurentska prednost je ta što je E-ovulacija smartphone aplikacija koja će biti dostupna na svim platformama (BlackBarry, Nokia, iTunes, Google Play) i kao takvi ţelimo postati prepoznatljiv brend meĎu aplikacijama ovog tipa. Sljedeća i najvaţnija konkurentska prednost je u tome što naša aplikacija nije namjenjena isključivo ţenama koje ţele trudnoću ili ţenama koje je ţele izbjeći. Naša aplikacija namjenjena je svim potrebama i ţeljama naših korisnika. Zadnja prednost su neke dodatne mogućnosti koje nudi naša aplikacija, a ostali konkurenti ju nemaju poput Spyrochecka, podsjetnika koji upozorava trudnu ţenu na potrebne preglede kod ginekologa (ultrazvuk, papa test...)

19


9. WEB HOSTING I DOMENE 9.1. Web hosting projekta S obzirom da nam je cilj što veći broj klijenata kako bi maksimizirati našu dobit tako i hosting mora poduprijeti naše ciljeve. Odlučili smo se za www.orbis.hr kao pruţatelja hostinga, te odabrali paket Business Windows 3. Cijena paketa je 835,17 kuna godišnje, te paket sadrţi 6000 MB Web prostora, 250 Email računa te 100GB Bandwidtha mjesečno.

Slika 9.1 - Usluga hostinga

Izvor: www.orbis.hr

20


Slika 9.2 – Usluga hostinga

Izvor: www.orbis.hr

21


Slika 9.3 – Usluge hostinga

Izvor: www.orbis.hr

22


9.2. Web domene projekta S obzirom da nam je primarni cilj hrvatsko trţište odlučili smo se za .hr domenu, točnije naš portal će se zvati www.e-ovulacija.hr. Dostupnost domene smo provjerili na www.orbis.hr.

Slika 9.4 - Dostupnost domene

Izvor: www.orbis.hr

23


9.2.1. .hr domena Po cijeni od 835,00 kuna godišnje tvrtka bi zakupila domenu www.e-ovulacija.hr s kojom bi poslovala na domaćem trţištu.

9.2.2. komercijalne domene Poslovanje web servisa će se odvijati ne samo na domaćem trţištu, već i na stranim trţištima te bi zbog toga, nakon godine dana, otvorili i zakupili još jednu domenu s nazivom www.e-ovulacija.com

24


10. CMS SUSTAV 10.1 Popis mogućih CMS sustava za projekt CMS sustavi su sustav za upravljanje sadrţajem. Omogućuju stvaranje, kontrolu i upravljanje

intelektualnim

sadrţajima

primjenom

suvremenih

informacijskih

tehnologija.

Najpoznatiji CMS sustavi su:  Joomla (http://www.joomla.org/)  Drupal (http://www.drupal.org/)  Wordpress (http://www.wordpress.org/)  Mambo ( http://www.mamboserver.com/)  Blogger (http://www.bloggercms.com/)

10.2 Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Istraţivanjem raznih CMS sustava, odlučili smo se za Joomla 1.6 iz razloga što nam je djelovalo kao najjednostavnije i najpristupačnije rješenje. Ujedno i sadrţava sve što nama treba. Joomla! CMS je jedan od najboljih Open Source sustava za upravljanje web sadrţajima u novoj verziji postaje još bolji. Ovo su neke od karakteristike Joomla 1.6.:  Detaljnija upravljanje dozvolama i grupama korisnika  Naprednija i fleksibilnija organizacija sadrţaja  Naprednija instalacija dodataka  Multijezičnost sadrţaja bez dodatnih komponenti  Mnoge dodatne mogućnosti

25


11. MARKETINŠKI PLAN Marketinški plan opisuje strateške ciljeve poduzeća/organizacije koji će se postići putem specifičnih marketinških strategija i taktika, uz potrošača kao polaznu točku. U oviru ovog poglavlja opisati ćemo marketinški plan projekta, oglašavanje putem google adwords-a i društvenih mreţa.

11.1 Marketinški plan projekta Početni cilj marketinškog plana našeg poduzeća je upoznati klijente sa prednostima naše aplikacije u odnosu na konkurenciju. Sljedeći cilj je osvajanje 80% udjela na trţištu mobilnih aplikacija koje sluţe za kontrolu mentstrualnog ciklusa u regiji i 3% udjela na globalnom trţištu navedenih aplikacija u prve dvije godine poslovanja. Isti cilj postavljamo i na području oglašavanja. Tj. 80% oglasa namjenjenih modernim ţenama na regionalnom trţištu i 3% na globalnoj razini. Strategiju marketinškog plana pokušati ćemo ostvariti putem marketinškog koncepta proizvod (product), cijena (price), distribucija (place) i promocije (promotion), popularnije kao 4P. Strategiju marketiškog plana tj. svest ćemo na dvije razine. Online oglašavanje putem web stranice i putem google AdWordsa te na oglašavanje putem seminara, prezentacija ciljanoj skupini partnera i klijenata kako bi upoznali klijente i partnere sa prednostima koje donosi naša aplikacija. Udruge doktora ginekologije i udruge slične domene te ministarstva zdravstva i obrazovanja koristili bi za promociju svojeg proizvoda i komunikaciju sa klijentima. Za uzvrat bi im pruţali statističke informacije prikupljene putem mobilne aplikacije, weba i društvenih mreţa.

11.2 Ključne riječi Ključne riječi upisujemo u opciji Google AdWords Search. To su riječi koje bi naši potencijalni kupci mogli koristiti pri pretraţivanju interneta. Ključne rječi koje smatramo da je bitno naglasiti:

26


1. „oglašavanje ţenama“ 2. „oglasi za ţene“ 3. „oglašavanje u aplikaciji“ 4. „cijena oglašavanja u aplikaciji“ 5. „aplikakacijsko oglašavanje u Hrvatskoj“ 6. „applikacija za ovulaciju“ 7. „aplikacija menstrualni ciklus“ 8. „e-ovulacija“ 9. „oni dani“ 10. „menstrualni ciklus“ 11. „ovulacija“ 12. „skupina potrošaća“ 13. „ciljana skupina potrošaća“ 14. „aplikacijski marketing“ 15. „marketing za ţene“ 16. „kako zatrudniti“ 17. „trudnoća“ 18. „moderna ţena“ 19. „aplikacija za ţene“ 20. „kako zatrudniti“ 21. „kako pratiti menstrualni ciklus“ 22. „android e-ovulacija“ 23. „google play e-ovulcija“ 24. „blackbarry e-ovulacija“ 25. „HTC e-ovulacija“ 26. „nokia e-ovulacija“ 27. „iPhone e-ovulacija“ 28. „alarm za ovulaciju“ 29. „populacijska politika“ 30. „depopulacijksa politika“ 31. „informacije o ţenama“ 32. „podaci o ţenama“

To će nam omogućiti da nas google algoritam smjesti na što višu poziciju googleovog pretraţivanja i samim time što bliţe potencijalnim klijentima i partnerima. 27


TakoĎer je bitno da pomoću našeg dobavljača za usluge prevoĎenja angaţiramo za prevoĎenje ključnih rječi za strana trţišta.

11.3 Google AdWords oglas Google AdWords odlično je rješenje za plasman proizvoda na trţište te za komunikaciju sa klijentima, a njegova prednost je u tome što se oglas plaća ovisno o količini klikova potencijalnih klijenata. Budţet za Google AdWords oglašavanje nam je 15.000 kuna. Slika 11.1 – E-ovulacija, google adwords

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2698345650&__c=497084505 0#n.ADGROUP_163151890_FROM-CAMPAIGN-CONSTRUCTION&app=cm

28


Slika 11.2 – E-ovulacija, google adwords

Izvor: https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__c=4970845050&__u=269834565 0#r.ONLINE&app=cm

11.3. Oglašavanje na društvenim mrežama Današnje elektroničko poslovanje nemoguće je zamisliti bez

oglašavanja na

društvenim mreţama. Društvene mreţe su specifično i svakako dinamično trţište i zajednica korisnika sa brojnim mogućnostima. Korištenjem društvenih mreţa odvija se interakcija sa ostalim korisnicima i kupcima koji traţe informaciju o ţeljenom proizvodu i usluzi što opet ovisi o specifičnosti poslovanja o kojem se radi. Oglašavanje na društvenim mreţama pruţa novi digitalni medij oglašavanja, a svaku aktualnu novost treba se prezentirati klijentima kako bi dobili potpunu sliku. Svakodnevno raste broj blogera i alata preko čijih metoda oglašavanja kompanije prezentiraju informaciju široj zajednici i ostalim korisnicima, tako da je razumijevanje prednosti

i

mogućnosti

društvenih

mreţa

značajna

poslovna

aktivnost.

Najpopularnije takve platforme i servisi su Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Google+, MySpace, Digg, Delicious, StumbleUpon, Reddit, NowPublic itd. Jedna od najznačajnijih prednosti korištenja i oglašavanja na servisima koje nude društvene mreţe svakako je stvaranje odnosa sa novim korisnicima koji nemaju informaciju o proizvodima ili uslugama koje se nude na trţištu. U svom projektu odlučili smo se oglašavati putem Facebooka, Tweetera, Reddita i Youtubea. Facebook, Tweeter i Reddit moţemo koristit za dobivanje povratnih informacija i 29


komunikaciju, dok Youtube ţelimo iskoristi kako bi maksimalno olakšali savladavanje korištenja aplikacije od implementacije mobilne aplikacije u mobilni ureĎaj do najnaprednijih postavki naše aplikacije putem videa. 11.4 Tablica marketinškog plana Rb.

Oblik oglašavanja

Web adresa oglašavanja

Termini oglašavanja

Troškovi

Opis oglašavanja Korisnici

1.

Google adwords

Uvijek uz https://adwords.google.com/

pretraţivanje ključnih riječi

upisuju Početni budţet

ključne riječi

od 15000 kn

uz koje će se pojaviti naš oglas

Svakodnevno

Oglašavanje 2.

na društvenim

www.facebook.com

mreţama

izmeĎu 08:00-

Početni budţet

10:00 i 16:00-

1000 kn

18:00

Oglašavanje prema broju klikova Partner dobiva

Oglašavanje 4.

Pruţanje

putem

Stalno

ginekoloških

statističkih informacija

udruga

statističke informacije ako preporuči našu aplikaciju Izrada korisničkih

5.

Oglašavanje

www.facebook.com

putem

www.reddit.com

društvenih

www.youtube.com

profila. Objavljivanje Svakodnevno

Besplatno

zanimljivog sadrţaja,

mreţa

novosti vezane za naše usluge i slično

Oglašavanje Pruţanje

putem 6.

ministarstava obrazovanja i zdravstva

Periodično

statističkih informacija

Organizacija seminara u suradnji s ministarstvima

Izvor: autorski rad 30


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta

Temeljna dva pristupa servisu su putem web stranice i putem mobilne aplikacije. Naglasak se stavlja na što intenzivnije korištenje mobilne aplikacije što je u skladu sa svjetskim trendovima u području korištenja mobilnih ureĎaja i izvršavanja mobilnih plaćanja. Sva potrebna plaćanja bilo od strane klijenata ili od strane korisnika servisa vrši se putem kreditnih kartica ili putem PayPal računa

12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Aplikacija sadrţi sljedeće funkcije:  Plodne dane  Neplodne dane  Temperaturni graf  Mood predictor  Pregnancy timer  Spyrocheck

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije

1. Mobilna aplikacija preko koje korisnica dobiva informaciju kad nastupaju plodni dani u mjesecu i povećava šansu začeća. Plodni dani su markirani odnosno označeni drugom bojom kako bi se vidljivo istaknuli te svi podaci ostaju sačuvani i mogu se jednostavno pratiti, otići u prethodne mjesece i pogledati. 2. Ova funkcija je slična prethodnoj, ali se razulikuje u suprotnom učinku. Označava dane u mjesecu kad nema opasnosti od začeća, kad je moguće imati spolne odnose bez zaštite, isto tako su istaknuti dani kako bi bili lako upečatljivi. Mogućnost je odabiranja alarma koji bi upozoravao odnosno podsjećao na neplodne dane. 31


3. Temperaturni graf koji prati ţeninu temperaturu, mobitel ima na svojim krajevima dvije metalne pločice koje ţena pritisne i drţi otprilike pola minute te mobitel sam mjeri temperaturu te biljeţi datum i sat i upisuje ih u temperaturni graf. Ovo je vrlo bitno za ţene koje bi htjele zatrudnjeti pošto je poznato da su ţene s povišenom temperaturom podloţnije začeću. 4. Mood predictor je još jedno dodatno svojstvo ove aplikacije, a bazirano je na simptomima (npr. bol u leĎima, nadutost, prištići, bolovi u raznim djelovima tijela, osjetljive grudi, tvrde grudi) koji se ponavljaju nekoliko uzastopnih mjeseci, a otkrivat će moguće raspoloţenje koje ţenu očekuje u točno odreĎenim datumima pošto promijene na tijelu prethode menstruaciji. Da bi bila točna, ţena mora redovito upisivati svoje raspoloţenje u aplikaciju. 5. Pregnancy timer je još jedna novina na trţištu. Kad ţena postane trudna, odbrojava dane/sate/minute/sekunde do samog roĎenja. 6. Spyrocheck je svojevrsna vrsta podsjetnika koja upozorava trudnu ţenu na potrebne preglede kod ginekologa (ultrazvuk, papa test...)

32


12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Slika: Mobilna aplikacija – Početni ekran aplikacije

Izvor: http://studentsapp.mobi/eovulacija

Početni zaslon aplikacije omogućava korisniku pregled glavnog izbornika. Jednostavna mogućnost samo jednim klikom doći do ţeljenih informacija.

33


Slika – Live chat

Izvor: http://studentsapp.mobi/eovulacija Aplikacija nudi i mogućnost korištenja chata. Na ovaj jednostavni način korisnici su u mogućnosti komunicirati meĎusobno, razmjenjivati iskustva, upoznavati se..

Slika - Twitter

Izvor: http://studentsapp.mobi/eovulacija Naša tvrtka oglašava se na Twitteru i Facebooku. Ovdje je primjer Twitter stranice u aplikaciji. Jednostavnim klikom na opciju Twittera moţe se direktno spojiti na stranicu te nas „slijediti“, vidjeti kako izgleda naša stranca, koga mi slijedimo ili se jednostavno druţiti i tim

34


putem. Aplikacija nudi istu stvar i s Facebook stranicom. Postanimo prijatelji, razmjenjujmo informacije i novosti. Slika – Funkcija „Plodni dani“

Izvor: http://studentsapp.mobi/eovulacija

Plodni dani je funkcija koja korisnicama daje informaciju kad nastupaju plodni dani u mjesecu i povećava šansu začeća. Plodni dani su markirani odnosno označeni drugom bojom kako bi se vidljivo istaknuli te svi podaci ostaju sačuvani i mogu se jednostavno pratiti, otići u prethodne mjesece i pogledati.

35


Slika – Funkcija ”Neplodni dani”

Izvor: http://studentsapp.mobi/eovulacija Funkcija „Neplodni dani“ ima za bazu takoĎer informiranje vezano za datume, ali ovaj put označava dane u mjesecu kad nema opasnosti od začeća, kad je moguće imati spolne odnose bez zaštite, isto tako su istaknuti dani kako bi bili lako upečatljivi. Mogućnost je odabiranja alarma koji bi upozoravao odnosno podsjećao na neplodne dane.

36


Slika – Funkcija ”Mood predictor”

Izvor: http://studentsapp.mobi/eovulacija

Mood predictor je dodatno svojstvo ove aplikacije, a bazirano je na simptomima (npr. bol u leĎima, nadutost, prištići, bolovi u raznim djelovima tijela, osjetljive grudi, tvrde grudi) koji se ponavljaju nekoliko uzastopnih mjeseci, a otkrivat će moguće raspoloţenje koje ţenu očekuje u točno odreĎenim datumima pošto promijene na tijelu prethode menstruaciji. Da bi bila točna predviĎanja, ţena mora redovito upisivati svoje raspoloţenje u aplikaciju.

37


Slika – Temperaturni graf

Izvor: http://studentsapp.mobi/eovulacija

Temperaturni graf prati ţeninu temperaturu, mobitel ima na svojim krajevima dvije metalne pločice koje ţena pritisne palčevima i drţi otprilike pola minute te mobitel sam mjeri temperaturu te biljeţi datum i sat koje upisuje u temperaturni graf. Ovo je vrlo bitno za ţene koje bi htjele zatrudnjeti pošto je poznato da su ţene s povišenom temperaturom podloţnije začeću.

38


Slika – Pregnancy timer

Izvor: http://studentsapp.mobi/eovulacija Pregnancy timer je još jedna novina na trţištu. Kad ţena postane trudna, odbrojava dane/sate/minute/sekunde do samog roĎenja djeteta. Slika – Spyrocheck

Izvor: http://studentsapp.mobi/eovulacija Spyrocheck je svojevrsna vrsta podsjetnika koja upozorava trudnu ţenu na potrebne preglede kod ginekologa (ultrazvuk, papa test...) 39


13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 13.1. Facebook profil projekta Slika 13.1 - Facebook profil projekta

Izvor: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008099345090 40


13.2. LinkedIn profil autora projekta Slika 13.2 – LinkedIn profil autora projekta

Izvor: https://www.linkedin.com

41


Slika 13.3 - LinkedIn profil autora projekta

Izvor: https://www.linkedin.com

42


13.3. Twitter profil projekta Slika 13.4 - Twitter profil projekta

Izvor: https://twitter.com/Eovulacija

43


14. SWOT analiza Analiza okruţenja ili okoline podrazumijeva istraţivanje svih vaţnijih karakteristika kako vanjskog tako i unutarnjeg okruţenja sa svrhom identifikacije strateških čimbenika koji će odrediti budućnost poduzeća. Analiza okruţenja i identifikacija strateških čimbenika moţe se sagledati kao potpora odlučivanju u procesu formulacije strategije2, a SWOT analiza najprihvatljiviji je i najjednostavniji oblik analize okruţenja. Tablica 14.1 – SWOT analiza

E-ovulacija

Pozitivno -

-

Jedan proizvod

Suradnja sa strukom

Iskustvo na trţištu

-

aplikacija

Specijalizacija

-

Specijalizacija

Društvena prihvaćenost Potrebe društava diljem

politikama i mjerama -

konkurentskih aplikacija

trţišta

svijeta za populacijskim

Vanjske

Prihvaćenost

oglašavanja putem

aplikacija -

-

Obuhvaćenost ukupnog

-

-

Spyrocheck 24 satna podrška

-

Unutarnje

Negativno

Lakoća ulaska na trţište

-

Izvori financiranja

-

Lakoća prilagodbe konkurencije na novosti -

Lakoća ulaska konkurencije

IZVOR: autorski rad

2

http://web.efzg.hr/dok/OIM/dhruska/SWOT_analiza.pdf

44


14.1 Unutarnje snage i slabosti E-ovulacija ima čitav niz unutarnjih snaga i slabosti. U Tablici 14.1 naveli smo one koje smatramo najvaţnijima. Što se unutarnjih snaga tiće najbitnije što moţemo navesti su neke prednosti koje naša mobilna aplikacija ima, a konkurenti nemaju. Prevenstveno mislimo na opcije poput spyrochecka. Ovakvu opciju nema niti jedna konkurentska aplikacija. Ovdje moţemo priključiti i 24 satnu podršku koju ima samo jedan konkurent (Sentinel Solutions LTD) i to na trţištu BlackBarry aplikacija, a one su meĎu najmanje korištenim aplikacijama na svijetu. TakoĎer treba navesti jedinstveni proizvod jer većina konkurenata pruţa osim osnovne, besplatne verzijie i proširenu ili naprednu verziju aplikacije koja se dodatno naplaćuje. Naša aplikacija bit će „napredna“ i „proširena“ u besplatnoj verziji, a naplaćivati ćemo aplikaciju samo onim korisnicima koji ne ţele biti izloţeni oglasima u okviru aplikacije. Stoga moţemo reći kako će naša aplikacija bit najkvalitetnija meĎu besplatnim aplikacijama. Nadalje kao konkurentsku prednost moţemo navesti suradnju sa strukom. Naša mobilna aplikacija biti će izraĎena u suradnji sa stručnjacima što će osigurati kvalitetu i inovativnost naše aplikacije. Isto tako valja naglasiti kako ćemo napraviti jedinstvenu aplikaciju za sve smartphone platforme i tako nastojati napraviti prepoznatljivi brand na trţištu i osigurati kupcima koji mjenjaju proizvoĎače mobilnih ureĎaja kontinuirano korištenje naše aplikacije. Specijalizacija je naša najvaţnija prednost. Naše poduzeće je fokusirano isključivo na jednu aplikaciju i trenutno ne razmišljamo o proširenju broja aplikacija s kojima ćemo nastupati, za razliku od naših konkurenata koji na trţištu posluju sa čitavim nizom aplikacija. Ta unutarnja snaga lako moţe preći biti interpretirana kao slabost. Unutarnja slabost zbog toga što diversifikacija portfolia aplikacija s kojima izlazimo na trţište moţe osigurat konstantan priljev sredstava u slučaju pada popularnosti jedne od aplikacija. Od ostalih slabosti moramo navesti prihvaćenost konkurentskih aplikacija i iskustvo konkurenata. Neke od aplikacija konkurenata poput onih Tamtris Web Services Inc. i „My Days – Period & Ovulation“ imaju visoke ocjene i velik broj vjernih korisnika te će te korisnike biti teško preuzeti i naviknuti na našu novu aplikaciju. Konkurentska poduzeća imaju iskustva i stalne klijente na trţištu oglašavanja što vjerojatno znači da imaju i vjerne klijente koji su navikli oglašavati svoje proizvode i usluge na konkurentsim aplikacijama. To je takoĎer segment na koji moramo obratiti posebnu pozornost. 45


14.2 Vanjske prilike i prijetnje Danas je sasvim normalno koristit aplikaciju, a u nekim slojevima društva ne prihvatljivo je ne koristiti aplikacije u svakodnevnici. To je trend koji je naše poduzeće odlučilo prihvatiti i iskoristit. Uţurban i stresan ritam ţivota mladih ţena i ţena srednje ţivotne dobi „plodno je tlo“ za našu mobilnu aplikaciju. Neke drţave svijeta imaju problema sa populacijskom politikom poput Japana i Hrvatske dok druge zemlje imaju poteškoća sa prenapućenošću poput Kine i Indije. Takve drţave su naše ciljano trţište i putem ministarstava i ginekoloških udruga tih zemalja pokušati ćemo probiti našu aplikaciju na trţište. Plasman mobilne aplikacije na trţište fizički je jednostavan. Puno teţe je priviknuti ljude na korištenje naše mobilne aplikacije. Za to je potrebno napraviti dobru promociju i komunikaciju s trţištem, a kako bi to ostvarili potrebna su nam značajna početna ulaganja što uz današnje stanje trţišta nije nimalo lak zadatak. Izvori financiranja su stoga jedan od ključnih problema koji moramo rješiti kako bi uspjeli na ovom „surovom“ i „ţivom trţištu“.

46


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Kao što smo u prethodom poglavlju već naveli početno financiranje projekta eovulacija biti će više nego velik izazov. Velika količina outsourceinga ključna je stavka troškova pokretanja našeg projekta. Najveći trošak biti će izrada same mobilne aplikacije, web mjesta i baze podataka. Tu su i ostali troškovi korištenja vanjskih suradnika poput troškova ginekološke poliklinike za stručne savjete i trošak pravnog savjetovanja. Treći najviši trošak je trošak marketinga zbog velike konkurencije na trţištu oglašavanja na trţištu mobilnih aplikacija.

Tablica 15.1 Opis troška Troškovi savjetovanja (Ginekološka poliklinika, Pravno savjetovanje) Troškovi izrade mobilne aplikacije, web mjesta, baze

Iznos (u kunama) 300000,00 500000,00

podataka Troškovi web domene (godišnja pretplata)

800,00

Troškovi PR agencije

20000,00

Troškovi usluga prevoĎenja

40000,00

Telekomunikacijiski troškovi (broj za besplatnu podršku, ugovori za telekomunikacijske usluge)

3000,00

Troškovi marketinga

200250,00

Najam prostora

4000,00

Sintni inventar

3000,00

Trošak nabave računala

10000,00

Trošak servera (godišnja pretplata)

2000,00

Plaće zaposlenima

10000,00

Ukupni troškovi

1093050,00

IZVOR: Autorski rad 47


16. Web stranica 16. WEB STRANICE PROJEKTA

16.1. Struktura Web stranica projekta Slika: Izgled poÄ?etnog zaslona web stranice

Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija

48


Slika - Novosti

Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija

Slika - Inovacije

Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija 49


Slika – O projektu

Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija Slika – Newsletter

Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija Slika – O nama 50


Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija

Slika - Kontakt

Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija Slika – Podrška za korisnike 51


Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija

Slika – Registracija 52


Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija

Slika - Forum

Izvor: http://sareypere.wix.com/e-ovulacija 16.2. Opis strukture Web stranica projekta 53


16.2.1. Izgled početnog zaslona web stranice Prilikom upisivanja http://sareypere.wix.com/e-ovulacija, korisnici dolaze na početni zaslon gdje mogu pročitati ukratko o čemu se radi kod naše aplikacije te mogu vidjeti našu viziju i misiju.

16.2.2. Novosti Pri odabiru „Novosti“, prikazane su obavijesti za korisnike koji se ţele registrirati besplatno te premium korisnike koji će plaćati 3EUR mobilnu aplikaciju. Upisuju se podaci koji su anonimni kao i odgovori korisnika na pitanja te će se ti podaci koristiti isključivo u svrhu daljnjih istraţivanja i poboljšanja same aplikacije.

16.2.3. Inovacije Ovdje pruţamo pregled svih mogućih inovacija koje nudimo te ukratko njihov opis

16.2.4. O projektu Ukratko opisujemo naš projekt odnosno našu aplikaciju

16.2.5. Newsletter Ovdje postavljamo naš obavijesni bilten kojim privlačimo svoje korisnike.

16.2.6. O nama Odgovaramo na često postavljena pitanja. te stavljamo link na poznate društvene mreţe kao što su Facebook i Twitter.

16.2.7. Kontakt Stavljamo osnovne podatke o našoj tvrtki te obrazac u koji se moţe direktno upisati tekst i poslati na naš e-mail 16.2.8. Podrška za korisnike Ovdje smo naveli sve moguće načine na koje nam korisnici mogu pisati svoje probleme. Stavili smo društvene mreţe, e-mail kontakte, telefaks, brojeve fiksnih telefona za domaće i inozemne korisnike te adresu na koju je moguće slati poštu.

54


16.2.9. Forum Forum smo osmislili kako bi naĹĄi korisnici mogli raspravljati o temama i razmjenjivati iskustva, upoznavati se i meÄŽusobno komunicirati kao registrirani ili anonimni korisnici.

16.2.10. Registracija SuÄ?elje gdje se korisnici registriraju bilo da su premium korisnici ili besplatni korisnici aplikacije.

55


17. ZAKLJUČAK E-Ovulacija mobilna je aplikacija za olakšavanje ţivota modernih ţena ali ta mobilna aplikacija nije obična aplikacija. Ona predstavlja pomoć pri rješavanju društvene problema poput populacijske politike nekih drţava (Japan, Hrvatska, Indija, Kina). Snaţna konkurencija na području mobilnih aplikacija, bilo direktna, bilo indirektna tjera nas na velike marketinške napore kako bi potencijalni korisnici aplikacije prihvatili aplikaciju i postali trajni korisnici iste. Velika količina outsourcinga, korištenje web 2.0. tehnologija, CMS sustava, Google AdWords-a i ostalih pomagala omogućava nam ulazak na trţište mobilnih aplikacija koje je trenutno u fazi „procvata“. Cilj E-ovulacije je prikupiti što veći broj zadovoljnih korisnika i što veći „feedback“ kako bi se ostvario prihod od usluge oglašavanja u okviru mobilne aplikacije.

56


18. POPIS LITERATURE Upravljanje marketingom, prof. dr. sc. Tanja Kesić; dr. sc. Goran Vlašić, EFZG http://web.efzg.hr/dok/MAR/gvlasic/Predavanje%204.pdf http://web.efzg.hr/dok/OIM/dhruska/SWOT_analiza.pdf

57


19. POPIS WEB LINKOVA http://www.ginekologija-grujic.hr/ http://profico.hr/ http://www.vidan-law.hr/hr/usluge.html http://www.parlov.hr/ http://www.dante-ri.hr/usluge-prevodenja www.orbis.hr http://www.sentinelbd.com/newsite/index.html http://christian-albert-mueller.com/mydays/ http://www.fertilityfriend.com/ http://gpapps.com/ http://www.mypillapp.com/ http://www.joomla.org/ http://www.drupal.org/ http://www.wordpress.org/ http://www.mamboserver.com/ www.facebook.com www.reddit.com www.youtube.com https://adwords.google.com/ http://www.bloggercms.com/ http://www.roda.hr/

58


20. POPIS SLIKA I TABLICA FIGURE 1 – USLUGA HOSTINGA FIGURE 2 - USLUGA HOSTINGA FIGURE 3 - USLUGA HOSTINGA FIGURE 4 - USLUGA DOMENE FIGURE 5 - GOOGLE ADWORDS FIGURE 6 - POČETNI ZASLON FIGURE 7 - LIVE CHAT FIGURE 8 - TWITTER FIGURE 9 - PLODNI DANI FIGURE 10 - NEPLODNI DANI FIGURE 11 - MOOD PREDICTOR FIGURE 12 - FACEBOOK FIGURE 13 - FACEBOOK FIGURE 14 - LINKEDIN FIGURE 15 - LINKEDIN FIGURE 16 - TWITTER FIGURE 17 - IZGLED WEB STRANICE FIGURE 18 - NOVOSTI FIGURE 19 - INOVACIJE FIGURE 20 - O NAMA FIGURE 21 - KONTAKT FIGURE 22 - PODRŠKA ZA KORISNIKE FIGURE 23 - FORUM

TABLE 1 - MARKETINŠKI PLAN TABLE 2 - SWOT ANALIZA TABLE 3 - TROŠKOVI POKRETANJA

59


21. ŢIVOTOPIS 21.1. Ţivotopis Petar Brkić OSOBNE INFORMACIJE

Brkić Petar Vrandučka 30, 10000 Zagreb (Hrvatska) +385981688400

sareypere@gmail.com Skype Skype pere.brkic Spol Muško | Datum roĎenja 20 kolovoza 85 | Drţavljanstvo hrvatsko

STUDIJ NA KOJI SE PRIJAVLJUJETE

Erasmus

RADNO ISKUSTVO 18 oţujka 2013–17 oţujka 2014

Radni terapeut Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetanjama Goljak, Zagreb (Hrvatska)

01 rujna 2012–01 studenog 2012

Asistent u nastavi Ekonomska škola Katarina Zrinski, Zagreb (Hrvatska) Asistent u nastavi dječaku s posebnim potrebama

01 svibnja 2012–15 lipnja 2012

Informatički tehničar PC Servis d.o.o., Zagreb (Hrvatska) Poslovi odrţavanja i servisa računala

01 listopada 2008–01 listopada 2009

Zastupnik u osiguranju OVB Allfinanz Croatia d.o.o., Zagreb (Hrvatska)

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 01 studenog 2013–danas

Diplomski studij Poslovne ekonomije, smjer: Menadţerska informatika Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

24 listopada 2008–01 listopada 2013

Prvostupnik preddiplomskog studija Poslovne ekonomije, smjer: Financije Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

60


srpanj 2005–17 lipnja 2010

Prvostupnik radne terapije Zdravstveno veleučilište, Zagreb (Hrvatska)

07 lipnja 2010–13 lipnja 2010

Spasilac na otvorenim vodama - licenca Hrvatski Crveni Kriţ, Zagreb (Hrvatska)

02 lipnja 2008–30 lipnja 2008

Ovlašteni zastupnik u osiguranju - licenca Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Zagreb (Hrvatska)

17 srpnja 2004–24 listopada 2008

Stručni pristupnik poslovne ekonomije, smjer: računovodstvo i financije Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

01 rujna 2000–17 svibnja 2004

Srednja stručna sprema Gimanzija "Antuna Vrančića", Šibenik (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

engleski

B2

B2

B2

B2

B2

talijanski

B1

B1

B1

B1

B1

Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Dobre komunikacijske vještine stečene na mjestu zastupnika u osiguranju te u sezonskim ljetnim poslovima kao što su konobarenje i rad u spasilačkoj sluţbi.

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Često sam član nekog kolektiva ili tima. Trenutno sam na fakultetu u timu s dvije kolegice u izradi višestrukih različitih projekata te u zboru Capella Juris čiji sam član od 2008.godine. U Zboru sam obnašao duţnost blagajnika te vršio sve aktivnosti vezane uz zborska plaćanja, putovanja, članarine i sl.

Poslovne vještine

Dobro vladam interpersonalnim vještinama i terapijom djece s posebnim potrebama što sam izučio na pripravničkom staţu u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetanjama. U opisu posla mi je i edukacija roditelja s kojima se zbog posebnih okolnosti moralo paţljivo ophoditi.

Računalne vještine

Dobro vladanje alatima Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), poznavanje Interneta, upotreba elektroničke pošte, rad s posebnim alatima (Aris, Oracle, SAP, UML, Simul8, Doctus, Ms Project)

61


Ostale vještine

sviranje gitare, vaterpolo, pjevanje u zboru, crtanje portreta rapidografom Vezani dokument(i):

Vozačka dozvola

B Vezani dokument(i):

DODATNE INFORMACIJE Projekti

Članstva

1) Youth in Action Programme: “Amplifier: share, evaluate and design the future!” - meĎunarodni seminar za mlade koji cilja na glavne trendove, interese suvremene mladeţi, a što se postiglo inkorporirajući ih u aktivno uključivanje kroz politiku institucionalne inicijative. Seminar se odrţao 16.21.10.2013. u Cagliariju (Italija), a sudjelovalo je 48 sudionika iz Italije, Portugala, Poljske, MaĎarske, Hrvatske, Latvije i Rumunjske. 2) Youth in Action Programme: "We need a resolution - Partnership building activity" - projekt se odrţao od 20.09.2013. do 26.09.2013. u Newcastleu upon Tyne (United Kingdom), u okvirima aktivnosti neformalnog učenja, ljudi iz različitih zemalja razvijaju osobne, profesionalne i interkulturalne kompetencije. Projekt je podupirao razmjenu iskustava, vještina i dobre vjeţbe meĎu ljudima uključenim u aktivnosti mladeţi i organizacije mladih kao i aktivnosti koje vode osnivanju dugotrajnih, visokokvalitetnih projekata, partnerstva i mreţa.

1) Zbor Pravnog fakulteta "Capella Juris" - od rujna 2008. godine 2) Vaterpolo ekipe "Brodograditelja" iz Betine (2.liga) - od srpnja 1997. godine 3) Vaterpolo ekipe "Juţnjačka utjeha" (Divlja zagrebačka liga) - od srpnja 2009. godine 4) Vaterpolo ekipe pravnog fakulteta (studentska liga) - od srpnja 2008. godine

62


21.2. Ţivotopis Tvrtko Dobrovšak OSOBNE INFORMACIJE

Tvrtko Dobrovšak Dominika Mandića , 1, Zagreb, 10090, Hrvatska. 098455128 Tvrtko.dobrovsak@zg.t-com.hr Spol Muško | Datum roĎenja 23/06/1988 | Drţavljanstvo Hrvatsko

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE Zamijenite datumima (od 2007. – do 2013.)

Sveučilišni Prvostupnik Poslovne Ekonomije

Zamijenite razinom NKO-a ako je primjenjivo

Ekonomski Fakultet Zagreb

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

Engleski Njemački

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

C1

C1

C1

C1

C1

A1

A2

A1

A1

A2

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Računalne vještine

Vozačka dozvola

▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ ▪ SQL ▪ SAP ▪ Weka

▪B

63


22. SAŢETAK E-Ovulacija poslovna je mobilna aplikacija koja je napravljena za olakšavanje svakodnevnice modernih ţena. Moguće ju je koristiti na svim platformama smartphone ureĎaja. IzraĎena je u suradnji sa stručnjacima, doktorima ginekologije i programerskim stručnjacima. Cilj projekta E-Ovulacije je mjesečna posjećenost od 1000 korisnika, pozitivan „feedback“ i povjerenje korisnika. Pokušati ćemo stvoriti prepoznatljiv brend za ovakav tip mobilne aplikacije. Inovacije koje je donjela eovulacija su: mood predictor, temperaturni graf, predviĎanje dana za spolne odnose bez opasnosti od začeća, pregnancy timer, spyrocheck i podrška korisnicima. Najvaţniji klijenti su zaposlene ţene, ţene s odrţavanom trudnoćom, ţene koje ne ţele ostati trudne, ţene koje ţele trudnoću, farmaceutske kompanije, proizvoĎači higijeskih potrepština i ginekološke poliklinike. Partneri s kojima suraĎujemo su ministarstva zdravstva i obrazovanja te ginekološke poliklinike i ordinacije kojima naša aplikacija pomaţe u ostvarivanju populacijskih politika i znanstvenih radova i istraţivanja. Kako bi se probili meĎu mnoštvom konkurentskih aplikacija poput My Days - Period & Ovulation, Fertility Friend, Ovulation Days, Period Tracker i MyPill koristiti ćemo sve dostupne tehnologije i metode elektroničkog poslovanja i marketinga. Web 2.0 tehnologije, google ad words, CMS sustave. Kako bi ostvarili naš imati ćemo velike inicijalne troškove. Najveći početni trošak bit će nam izrada aplikacije u suradnji sa stručnjacima, zatim usluge prevoĎenja i na kraju troškovi marketinga. Ukoliko uspijemo u svojim zamislima osnovne prihode u budućnosti trebali bi ostvarivati putem oglasa u okviru naše mobilne aplikacije. Potencijalni korisnici našeg oglasnog prostora bile bi farmaceutske kompanije, ginekološke ordinacije i poliklinike te proizvoĎači ţenskih higijenskih i ostalih potrebština. Konkurentska prednost nad ostalim tipovima oglasa je mogućnost oglašavanja ciljanoj skupini potencijalnih kupaca.

64


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica 2. Obavijesni bilten – newsletter 3. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta 4. Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije 5. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) 6. Broťura prezentacije (tzv. handouti)

1, Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

65


2. Obavijesni bilten – newsletter

66


3. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta

67


68


69


70


71


4. Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije

72


73


74


75


76


5. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)

Početna Podrška za korisnike Mailing adresa

Kontakt broj za poteškoće

Telefaks

E-mail kontakt

Društvene mreţe

O nama Kontakt Facebook

Tvitter

FAQ

Registracija

O nama Inovacije Mood predictor

Temperaturni graf

Plodni dani

Pregnancy timer

Spyrocheck

Neplodni dani

Novosti Besplatni korisnici

Premium korisnici

Home Vizija

Misija

Ciljevi

Forum Registrirani korisnici

Anonimni korisnici

Kontakt O projektu Newsletter

77


6. Brošura prezentacije (tzv. handouti)

78


79


80

52 brkic dobrovsak e ovulacija  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you