Page 1

www.peramburtimes.com

ÿ√´DØÏ Á¶D¸ Vol-5, Issue-14,

Perambur - Periyar Nagar - Kolathur - T.V.K.Nagar - Madhavaram Sep 16-30, 2012, Re.1/E-mail: mail@peramburtimes.com For Editorial & Advt. Call: 267 00 666 / 99405 99088

New system to check water supply in Chennai

T

he state government has planned to implement a centralised city water supply network system for Chennai to stop wastage of drinking water and check illegal supply. With the system, officials will be able monitor drawing of water from the different sources and the quantum distributed to various parts of the city from the Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB) headquarters. "Necessary equipment will be installed at all water sources, treatment plants, head works and water distribution stations to access actual capacities, drawing of water from sources, treatment, storage and water distribution pattern and quality of water," said a senior board official. The res-

ervoirs that would be a part of this network include Poondi, Cholavaram, Red Hills, Chembarambakkam, Veeranam and Sai Gangai. The official said the digital data collected would be made available through a GPRS/GSM-based network system and would be processed and displayed on a LCD display system at the headquarters. "The approximate cost of the project will be around Rs 2 crore," the official added. According to the plan, the system would display live data such as water level, turbidity (foreign particles) and residual chlorine values and would have the capability of displaying images, processed reports, charts and tables of various formats in a single screen.

Read e-Paper online @ www.peramburtimes.com WANTED Eureka Forbes Water Purifiers

¿¢ÚÅÉò¾¢üÌ Service Engineer «ñ½¡¿¸¡¢ø §Å¨Ä ¦ºöÂ, Sal: Rs.8000/Quali: +2, ITI Contact: 95972 77500

HOME TUITION Expert Teacher will Teach at Home for your Child, 9th - 12th std, Maths only Contact: 99943 33537 94448 42102

JOB / BUSINESS +2/Graduate/House Wife/ Working/VRS/ Retired People. Fixed Salary: 10k to 30k & more + ESI + PF

NO

Age Time Target Location

Contact:

9962009355 9381956567

 ÓØÅÐõ ¾¡É¢Âí¸¢ º÷Å£Š ¦ºý¼÷  ¯¼ÉÊ ÁüÚõ º¢Èó¾ §º¨Å  ¿ýÌ «ÛÀÅÓûÇ ¦Á측ɢìŠ

For Advertisement Contact @ 99405 99088


2

Sep 16-30, 2012

bgçnah® th¡F Classified Words Rs.200/- (upto 15 words), Rs.10/- for additional words. Display Advertisement Rs.250/- (1column x 3cm). For bookings Contact, Perambur Times: No.76, Paper Mills Road, Perambur, Ch-11. Near Venus Bus Stop & Next to IOB Bank. Ph: 267 00 666 / 99405 99088.

ADVERTISING

 MATRIMONIAL

PAMPHLET DISTRIBUTION

Á½Á¸ý §¾¨Å

Pamphlet (Bit-Notice) Distribution Door to Door & Commercial Places.

À¢Ã¡Á½÷, ³Â÷, À¡ÃòÅ¡ƒ §¸¡òÃõ, Àý¢ ¿ðºò¾¢Ãõ, §Á„õ, ÅÂÐ:23, ¯ÂÃõ: 5.2', ÀÊôÒ: B.Sc., B.Ed Contact: 93805 41080 98416 92258 97890 85361

Contact: Rajan 99403 41199

ASTROLOGY $ òtnd°tç n#hÂlhya« nfus nrhê Ãur‹d«, n#hÂl« v©fâj«, th°J fâ¤J vëa Kiwæš gçfhu« brŒJ ju¥gL«. A.#dh®¤jd‹-n#hÂl® brš: 99405 54010 76, ng¥g® äš° nuhL, br«Ãa«, (Åd° Âna£l® ngUªJ ãiya« mU»š)

CATERING

CATERING CONTRACT MASTER COOK PASUPAHTY IYER

91760 07806

EDUCATIONAL / TUITION HOME TUITION for 10th, 11th & 12th Std. only Science subject & 10th Maths at affordable fees. Contact: 99628 93835 / 80

TUITION XII Maths (English Medium) Tuition. Ct: D.Ponraj Samuel, # 4, Chelliamman Colony 1st St, Peravallur, Ch-82. Near Shanmuga Mahal. Ph:26711235, 9884147400

INSURANCE / INVEST

všL II ÁC fhyhtÂahd ghèÁia òJ¥Ã¡f, Ãçäa« bjhl®¢Áahf f£l, PAN CARD th§f Contact: 94445 62396 94440 82508

Plant Trees

PRINTER

RENT / LEASE Semi-Furnished, 3 BHK, Independent Bungalow with Car Parking & Garden, Built up area of 2150 Sq.Ft., available for Rent / Lease, Rent expectations are in excess of Rs.15000/with 10 Months Advance. Vegetarians / Brahmins for Residential Purposes, at # 58, Dr.Siva Ilango Salai, (Formerly 70 Feet Road), Periyar Nagar, Opp. Nilgiris. Contact: 99621 27900 / 2464 3196 / 3290 2883

RENTAL

 REAL ESTATE FLAT FOR SALE 2 Bedroom, renovated, flat at KKR Town, Madhavaram, 708 Sq.Ft., First Floor, Rs.21 Lakhs, Negotiable. Contact: 98407 44546

LAND FOR SALE 1800 Sq.Ft., Approved Sivaprakasam Nagar @ Surapet 2440 Sq.Ft. / 45 Lack, Madhana Kuppam @ Kadappa Road Contact: 97894 53453 95000 02748

PLOT FOR SALE Sri Ambigai Nagar, Vada Madurai near Vengal, 5KM before of Periyapalayam, 1400 Sq.Ft. with Patta, Plot located in center of Houses. Rs.2.5 Lakh only! (Fixed Price) Contact: 99403 41199

 RENTAL

RENTAL 610 sq.ft., 2 BHK Flat Chinnasamy Street, Agaram, Rs.7000/Contact: 94449 24449

-Xnõh

Kosapet, New Spacious, Ground Floor, 2 Portions for Rent at Satchidanandam Street, Near Mahalakshmi Theatre. Contact: 2662 6665, 95660 74429

RENTAL Perambur, Near Bus Stand, 850 sq.ft., Ground Floor, 1 BHK with Dining. Only Veg.(Brahmins) Contact: 94449 24970, 2551 4970

RENTAL

1100 Sq.Ft., New Flat, 3 BR, Hall, Covered Car Park, Ashok Avenue (Opp.Periyar Nagar Telephone Exchange), Chennai-82. Contact: 98402 32724

SITUATIONS VACANT

WANTED TEACHER To teach Maths and Abacus In reputed schools, Any Graduate with Maths background, 0 to 2 Yrs Exp. Contact: 9443031114 9444823669

hœ¡ifna mgha« äFªjJjh‹-nkyhd thœ¡if¡fhd ghijæš mgha« ÏU¡fnt brŒÍ«. xU mghafukhd ghijæš Ú§fŸ Ïa§»¡ bfh©oU¡»Ö®fŸ. Mdhš x‹iw ãidéš bfhŸS§fŸ: thœéš jtWjš v‹gJ x‹nw x‹Wjh‹ - Ïa§fhÂU¤jny jtW. gaªJrhtJ« R«kh ÏU¤jYnk jtW. Ïa§»dhš VjhtJ jtwh»¥ nghFnkh vd mŠRtnj jtW. (vdnt) r»¤J¡bfh©L Kl§»¡ »l¥gnj nkš v‹gnj jtW. Ïjdhš c§fS¡F v›éjkhd Mg¤J« V‰glhkš ÏU¡fyh«. Mdhš Tlnt, v›éjkhd ts®¢ÁÍ« c§fS¡F V‰glΫ thŒ¥Ãšyhkš ngh»wJ. Ú§fŸ m¿ahj éra§fŸ ÏU¡»‹wd. c§fë‹ j®¡f¤ij¡ bfh©L C»¡f Koahj fhça§fS« ÏU¡»‹wd v‹»wh® gjŠrè. Ú§fŸ Mœªj e«Ã¡if it¤jhf nt©o ÏU¡»wJ. Ϫj _‹whtJ Mjhu¤Â‹ fhuzkhd FU/Mrh‹/m¿ªÂU¡»w xUt® m¤ÂahtÁa« M»wh®. Ϫj Mg¤jhd Ka‰Áia Ú§fŸ nk‰bfhŸsnt nt©o ÏU¡»wJ. Ïij Mg¤J v‹nw eh‹ TW»nw‹. Vbdåš Ïš vªj c¤ÂuthjK« Ïšiy. bkh¤j¡ fhçaK« K‰¿Y« Å© vd Ëd®bjça tuyh«. MdhY« mªj Mg¤jhd Ka‰Áia nk‰bfhŸtJ jFÂahdnj. Vbdåš mJ Å© v‹gJ ã%gz« MdhY« Ú§fŸ mj‹_y« f‰W¡bfhŸtJ mÂf«. Ïå ntbwªj kåjD« c§fis m›tsÎ vëjhf Vkh‰¿él KoahJ. Fiwªjg£r« mªj msΡfhtJ Ú§fŸ f‰W¡ bfh©oU¡»Ö®fŸ. nkY« éRthr¤Jl‹ Ú§fŸ Ïa§FÅ®fŸ v‹whš xU ò¤jiu KGikahf¥ Ëg‰¿ xU ãHš nghš mtiu Ú§fŸ Ë bjhl®Å®fshdhš r«gt§fŸ ãfH¤ bjhl§fyh«. Vbdåš k‰wt®fS¡F mit ãfœªÂU¡»‹wd. xU fÎjk ò¤jU¡F, xU naRΡF, xU kfhÅuU¡F mit ãfœªÂU¡»‹wd. têia mt®fŸ m¿ªÂU¡»wh®fŸ. mt®fŸ gaz« brŒÂU¡»wh®fŸ. mt®fSl‹ Ú§fŸ v®thj« brŒjhš Ú§fŸ jh‹ ÏH¥gt® MÅ®fŸ. mt®fS¡F x‹W« e£läšiy. c§fis m¥gona é£Lé£L mt®fŸ mf‹W éLth®fŸ. Ϫj ü‰wh©oš ÏJ FU£É¥Ãl« ãfœªÂU¡»wJ. Vuhskhd ng® mtiu neh¡» <®¡f¥g£lh®fŸ. Mdhš òÂjhf tU« Ól®fS¡F mt® äfΫ beU¡foahd Nœãiyfisna cUth¡Fth®. vªj msΡF v‹whš mtiu mt®fŸ KGikahf e«ghé£lhš cldoahf mt®fŸ mªj Ïl¤ij é£L Xoél nt©o ÏU¡F«. mg¤jkhd éra§fisÍ« Tl mt®fŸ KGikahf e«g nt©o ÏUªjJ. nkY« mªj mg¤j§fŸ £lä£nl Ô£l¥g£ld. FU£É¥ j‹ gh£L¡F bghŒ brhšè¡bfh©nl nghth®. fhiyæš x‹iw¡ TWth®. kÂa¤Âš ntbwh‹iw¡ TWth®. khiyænyh K‰¿Y« vÂuhd x‹iw¡ TWth®. Mdhš mJg‰¿ Ú§fŸ nfŸé vJΫ nf£f¡ TlhJ! c§fŸ j®¡fßÂahd kd¤ij K‰¿Ykhf¤ jf®¥gj‰nf Ï¥go mt® elªJbfhŸth®. fhiyæš mt® ``Ϫj¡ Fêia¤ njh©L. ÏJ Ï‹W f©o¥ghf brŒJ Ko¡f¥gl nt©L«. khiy¡FŸ ÏJ K‰W¥ bg‰¿U¡f nt©L«’’ v‹gh®. Mfnt ehŸ KGJ« mij Ú§fŸ njh©o¡bfh©L ÏU¥Õ®fŸ. ciH¤J¡ fis¤J¥ nghæU¥Õ®fŸ. nt®¤J éWéW¤J¡bfh©L ÏU¥Õ®fŸ. Mdhš khiy mt® tªJ ``Fê¡FŸ kWgoÍ« k©iz¥ ngh£L ãu¥ò! gL¡f¢ bršY« K‹ Ïij Ko¤jhf nt©L«.’’ v‹W TWth®. xU ruhrç kåj®Tl Ϫãiyæš ``v‹dŒah ÏJ? KG ehisÍ« eh‹ Åzh¡» ÏU¡»nw‹. ÏJ äfΫmtÁakhd xU fhça« nghY« vdntjh‹ khiy¡FŸ mij Ko¤jhf nt©L«nghY« vd eh‹ v©â¡bfh©L ÏU¡»nw‹. Mdhš Ï¥nghJ Ú® tªJ `kWgoÍ« k©iz¥ngh£L _L v‹»Önu’’ v‹W nf£gh®. Ï¥go Ú§fŸ nf£lhš F%£É¥ TWth®, ``cldoahf ϧ»UªJ XoéL! Ïl¤ij¡ fhèbrŒ! eh‹ cd¡fhdt‹ mšy. Ú vd¡fhdt‹ mšy.’’ v‹gh®. Fêia njh©Ltnjh ãu¥òtnjh mšy K¡»a«. mt® mg¤jkhdtuhf¤ njh‹W«nghJ Tl mtiu Ú§fŸ KGikahf e«gKoÍkh Koahjh v‹gijna mt® nrh¤J¡ bfh©oU¡»wh®. c§fshš mtiu gçóuzkhf e«g KoÍ«; mt® c§fis v§nf Ï£L¢ brštjhæD« mtUl‹ nr®ªJ Ú§fŸ Ïa§f KoÍ« v‹W xUjlit mt® m¿a tªjJnk mj‹ ÃwF k£Lnk, bkŒahd fhça§fŸ bjhlU«. m¤njhL nrhjid K‰W¥bgW»wJ. Ú§fŸ gçnrh¡f¥g£L jFÂahdt® vd Ïd« fhz¥g£oU¡»Ö®fŸ. ntiy brŒaΫ óuzkhf e«gΫ Koa¡Toa xU bkŒahd rhjf® v‹W f©LbfhŸs¥g£oU¡»Ö®fŸ. Mæ‹ Ïå¤jh‹ ãrkhd fhça§fŸ c§fS¡F ãfH KoÍ«; mj‰F K‹djhf ãfHnt thŒ¥Ãšiy. gjŠrè xU Mrh‹/Phd FU. jdJ Mæu« Mæu« Ól®fis¡ bfh©L jh‹ bg‰w Ra mDgt¤Â‹ _ykhf Ϫj _‹whtJ njh‰Wthia äf¤ bjëthf mt® m¿th®. gy¥gy Ól®fëY« rhjf®fëY« Ïij mt® brašgL¤Â¥ gh®¤ÂU¡f nt©L«. mj‹ ÃwF k£Lnk nahf N¤Âu§fŸ ngh‹w xU MŒÎKoÎ üiy xUt® Ïa‰w KoÍ«. xU rhjhuz ÁªjidahsU¡F ÏJ rh¤Âaäšiy. gyéjkhd kd§fSl‹ gçnrhjidfŸ brŒJ gh®¤jtU«, kd¤Â‹ gy¥gy mL¡FfisÍ«, jh‹ rªÂ¤j všyhéjkhd MSikfisÍ« CLUé¥ gh®¤jtU« Md xUtuhnyna ÏJ TL«. Ïjdhšjh‹ éê¥gilªj Phåfë‹ thŒbkhêfis _‹whtJ Mjhukhf mt® M¡F»wh®.

t


3

Sep 16-30, 2012

Health: Exercise helps you cope with stress, anxiety

M

oderate exercise not only keeps one fit and healthy but also helps him or her to cope with anxiety and stress, suggests a new study. "While it is well-known that exercise improves mood, not as much is known about the potency of exercise's impact on the emotional state," explains J. Carson Smith, assistant professor of kinesiology, University of Maryland School of Public Health, who led the study. "We found that exercise helps to buffer the effects of emotional exposure. If you exercise, you'll not only reduce your anxiety, but you'll be better able to maintain that reduced anxiety when confronted with emotional events," said Smith, the journal Medicine and Science in Sports and Exercise reports. Smith, whose research explores how exercise and physical activity affect brain function, aging and mental health, compared how moderate intensity cycling versus a period of quiet rest (both for 30 min-

utes) affected anxiety levels in a group of healthy college students, according to a Maryland statement. He assessed their anxiety state before the period of activity (or rest), shortly afterward (15 minutes after) and finally after exposing them to a variety of highly arousing pleasant and unpleasant photographs, as well as neutral images. Smith found that exercise and quiet rest were equally effective at reducing anxiety levels initially. However, once they were emotionally stimulated (by being shown 90 photographs from the International Affective Picture System, used in emotion research) for 20 minutes, the anxiety levels of those who had simply rested went back up to their initial levels, whereas those who had exercised maintained their reduced anxiety levels. The study findings suggest that exercise may play an important role in helping people to better endure life's daily anxieties and stressors.

Pushing yourself on treadmill will bring you to your knees

K

anchan Seth was baffled each time she found herself clenching her jaws in pain while climbing a flight of stairs. In time, the 23-year-old fitness freak figured out that her 45 minute-long walk on the treadmill was the culprit for the recurring knee pains. Seth isn’t alone. Several orthopaedic surgeons in the city say many fitness freak residents who prefer to run only on treadmills are landing at their doors with knee problems. Experts have debunked the popular belief that spending half-an-hour or 45 minutes on the treadmill is the best alternative to taking a walk in the open. Dr Ameet Pispati, consultant orthopaedic surgeon at Jaslok Hospital, says, “We have been seeing an increasing number of youngsters coming with knee pains. Almost all of them were tied together by a common factor — they had spent a lot of time on the treadmill.” Knees are the largest and most complicated joints in the body, and support the entire body weight. “People with weak muscles around the knee are more prone to an injury while practising on the treadmill. A long workout on the

machine has resulted in the softening and wearing out of the knee cap” explains Dr Pispati. With many urban professionals having desk jobs, a sedentary lifestyle and weight gain have become more of a given. Pushing oneself to overexercise is likely to backfire. Dr Dilip Nadkarni, consultant orthopaedic knee surgeon at Lilavati Hospital, says, “Treadmills are not for beginners but for fit people. However, many people who are overweight use treadmills and thereby, injure their knee. Many people buy treadmill for their home thinking it is the easiest way to exercise.” Recalling one such case where not knowing one’s limits did harm, Dr Nadkarni says, “Recently, I had a 45year-old patient who weighed 90kg. Without taking proper advice, he went for treadmill workouts and tried the inclination options, apart from increasing the speed. He ended up having to resort to a knee surgery.” Doctors suggest that people trying to lose weight should begin with cycling or swimming and should get a good pair of shoes if they are working out on a treadmill.

WANTED Reliance Mobile Store, Peravallur, Requires:

WANTED Qualified and Experienced Teachers for all subjects.

Telecaller Customer Care Billing  Sales

Contact:

RAASHIDH NURSERY & PRIMARY SCHOOL

Contact: 98412 16183 98405 17302

Ram Nagar, Ch-82.

Ph: 2671 0063, 97898 06786, 98411 27199

Silly Kitchen: Dal Makhani

Baigan Bhartha

Beauty Tips:

P

Ingredients: Black grams 1 cup Bengal grams 1/2 cup Kidney beans 1/4 cup Ginger 1 inch Green chilli 2-3 Butter 4 tbsp. Cream 2 tbsp. Finely chopped tomatoes 3

Ingredients: Eggplant (medium size) 1 Cooked green peas 1/2 cup Finely chopped onions 1 Finely chopped tomatoes 1

Finely chopped green chilli 1 Red chilli powder 1/2 tsp. Garam Masala Powder 1/ 2 tsp. Turmeric Powder 1/4 tsp. Vegetable oil 3 tbsp. Method: Salt to taste 1. Thoroughly wash black Chopped green coriander grams, bengal grams and kidney beans. Then soak it in leaves for garnishing water (2 glasses) for about 7-8 Method: hours . 2. Add ginger and garlic to 1. Brush eggplant with oil the above. Pressure cook for and roast it on a gas burner about 10 minutes (3-4 over medium heat. whistles). Then reduce the heat 2. Frequently turn the eggto 'medium' and cook for about plant upside down, until fully 15 minutes. Remove gingerroasted. garlic from the cooked grams 3. Once done, hold it unand make a paste. 3. Heat 2 tbsp. of butter der cold running water or in a bowl full of water. Cool it and in a pan. 4. Fry asafoetida and peel off the blackened skin. cumin seeds in it. Add thinly 4. Mash the flesh. sliced green chilli. Heat till it 5. Heat oil in a pan / kadhai gets slight brown in color. . Add green chilli and onion and 5. Add ginger-garlic paste fry over medium heat until and finely chopped onions. light golden brown. Fry until golden brown. 6. Add red chilli powder, 6. Add chilli powder, finely chopped tomatoes and turmeric powder, garam salt. Cook until the mixture masala and salt and stir. Add thickens into pulpy sauce tomatoes and cook until tender. (about 3 mins). 7. Then add cooked grams 7. Add green peas and and kidney beans to the mix- mashed eggplant. Stir well. Fry ture. Heat for 4-5 minutes. You for 5-7 minutes over medium can add a little water if you heat. find it too thick. Garnish with green co8. Add the remaining butriander leaves and serve hot. ter and cook for 2 minutes. Finely chopped onions 2 Garlic 7-8 pieces Cumin seeds 1 tsp. Asafoetida 1 pinch Red chilli powder 2 tsp. Salt to taste

eople born with black skin often suffer from an inferiority complex that they never look good due to their complexion. They keep on applying various products to make their complexions lighter. However they should know that only a healthy problem free skin can give you an extra charm to your body so you should go for a proper skincare. You can make so many face packs and scrubbers at home with various vegetables and fruits. They are easy to make as well as no less effective than a market product. Some of them are as follows: Orange mask for Black skin: Take some orange peels and grind it to make a paste. Mix it with homemade yogurt. Now apply this paste to your face and hands. Leave it for twenty to thirty minutes and then wash with lukewarm water. Applying on a regular basis helps you remove the tan. Turmeric Mask for Black skin: Mix turmeric powder with lime juice and yogurt and apply it on the pigmented area. Keep this paste for at least ten minutes and wash it with fresh water. To get result

faster, do it everyday. Potato for black skin: Potato is a wonderful bleaching agent. Apply a paste of potato on the effected area of your skin and keep it for at least half an hour and then wash it with plain water. Almonds also make a skin healthier and shining. Take two or three almonds, soak them in water for overnight and then make a paste of it. Apply the paste on your face and keep it until it dries and then wash it with cold water. You should do it at least once a week to get a better result. Mix cucumber juice and honey all together. Apply the mix on the face and keep it until the paste dries. Try it everyday to get a lighter skin quicker. If you have blackish complexion by birth then you can never make it completely fairer; however you can make your skin problem free and shining. Apart from using various products you also have to maintain a good balanced diet. Include lots of fresh fruits and vegetables enriched with vitamins in your regular meals. Drinking lots of fluids like fresh water and various fruit juices is also necessary to have the glowing skin.

WANTED

THIS SPACE COST Rs.200/- only CONTACT: 99405 99088

Sales Person for Medical Shop. Female, +2 or Degree Savani Pharmacy, # 18/1, United Colony, Kolathur (Retteri) Ph: 2556 1910


Registrar of Newspapers of India TNBIL/2008/24719

4

Sep 16-30, 2012

Owned & Published by M.BAKTHAVATCHALAM from No.54, First Floor, 5th St., Narasingapuram, Guindy, Chennai-600 032 and Printed by him at KADALOSAI ACHAGAM, 1/1, Bay Arcot Road, Kodambakkam, Chennai-600 024. Editor: M.BAKTHAVATCHALAM. E-mail: editor@peramburtimes.com, Cell: 99405 99088

Perambur Times: Sep-16-2012  

Perambur Times: Sep-16-2012

Perambur Times: Sep-16-2012  

Perambur Times: Sep-16-2012

Advertisement