Page 1

www.peramburtimes.com

ÿ√´DØÏ Á¶D¸ Vol-5, Issue-11,

Perambur - Periyar Nagar - Kolathur - T.V.K.Nagar - Madhavaram Aug 01-15, 2012, Re.1/E-mail: mail@peramburtimes.com For Editorial & Advt. Call: 267 00 666 / 99405 99088

Indian athletes in London Olympics

S

aina Nehwal won the bronze in Badminton Women’s Singles. This is India's third medal in the quadrennial event after Gagan Narang won the bronze in the 10m Air Rifle event and Vijay Kumar clinched the silver medal in the 25-metre rapid fire pistol event.

 ÓØÅÐõ ¾¡É¢Âí¸¢ º÷Å£Š ¦ºý¼÷  ¯¼ÉÊ ÁüÚõ º¢Èó¾ §º¨Å  ¿ýÌ «ÛÀÅÓûÇ ¦Á측ɢìŠ

Read e-Paper online @ www.peramburtimes.com


2

Aug 01-15, 2012

Classified Words Rs.200/- (upto 15 words), Rs.10/- for additional words. Display Advertisement Rs.250/- (1column x 3cm). For bookings Contact, Perambur Times: No.76, Paper Mills Road, Perambur, Ch-11. Near Venus Bus Stop & Next to IOB Bank. Ph: 267 00 666 / 99405 99088.

ADVERTISING PAMPHLET DISTRIBUTION Pamphlet (Bit-Notice) Distribution Door to Door & Commercial Places.

Contact: Rajan 99403 41199

ASTROLOGY $ òtnd°tç n#hÂlhya« nfus nrhê Ãur‹d«, n#hÂl« v©fâj«, th°J fâ¤J vëa Kiwæš gçfhu« brŒJ ju¥gL«. A.#dh®¤jd‹-n#hÂl® brš: 99405 54010

TUITION XII Maths (English Medium) Tuition. Ct: D.Ponraj Samuel, # 4, Chelliamman Colony 1st St, Peravallur, Ch-82. Near Shanmuga Mahal. Ph:26711235, 9884147400

INSURANCE / INVEST

všL II ÁC fhyhtÂahd ghèÁia òJ¥Ã¡f, Ãçäa« bjhl®¢Áahf f£l, PAN CARD th§f Contact: 94445 62396 94440 82508

PRINTER

CATERING CONTRACT REAL

ESTATE

OLD FLAT FOR SALE

91760 07806

Near Kumaran Nagar Bus Terminus, 1365 sq.ft., 13 Yrs old, Approx-45 Lakh Contact: 98405 97001

TUITION Engineering Mathematics. Duration: 50 Hrs/Paper. Classes: Prefereble on Weekends & Holidays. Periyar Nagar (Opp. EB) Contact: 74187 64122

WANTED HOME TUTION for CBSE X Maths,Science. Contact: 94451 93932 / 2554 1361

+2/Graduate/House Wife/ Working/VRS/Retired People. Fixed Salary: 10k to 30k & more + ESI + PF

Age Time Target Location

9962009355 9381956567

MASTER COOK PASUPAHTY IYER

for 10th, 11th & 12th Std. only Science subject & 10th Maths at affordable fees. Contact: 99628 93835 / 80

JOB / BUSINESS

Contact:

CATERING

HOME TUITION

WANTED Experienced & Trained Women Tailoring Teacher (Part Time) for Application Form Contact: SAWAN KIRPAL RUHANI MISSION Sant RAJINDER SINGH Ashram, 53, Ponniammanmedu, Chandraprabhu Colony, Chennai- 600110. Ph: 9940142397, 9840731716 / 8754413996

NO

76, ng¥g® äš° nuhL, br«Ãa«, (Åd° Âna£l® ngUªJ ãiya« mU»š)

EDUCATIONAL / TUITION

SITUATIONS VACANT

PLOT FOR SALE 1800 sq.ft., Near Kumaran Nagar Bus Terminus, 55 Lakhs Contact: 98405 97001

PLOT FOR SALE 8 Kms from Redhills, Near Pothur, Rs.300/Per Sq.Ft., Approved patta land, 20 Plots only available out of 66 Contact: 90926 33012

 RENTAL RENTAL OFFICE SPACE 450 Sq.Ft., Near Perambur Railway, Station, First Floor, Rent Rs.12,000/- per month.

Contact: 94451 68539

Read e-Paper online @ www.peramburtimes.com

WANTED Reliance Mobile Store, Peravallur, Requires: Telecaller Customer Care Billing  Sales

Contact: 98412 16183 98405 17302 WANTED Sales Person for Medical Shop. Female, +2 or Degree Savani Pharmacy, # 18/1, United Colony, Kolathur, Near Retteri Junction. Ph: 2556 1910

§¾¨Å «ÛÀÅÓûÇ ¦Àñ ¨¾Âø À¢üº¢ ¬º¢¡¢Â÷ (À̾¢ §¿Ãõ) §¾¨Å. «Ï¸×õ:

º¡Åý ¸¢÷À¡ø 冡ɢ Á¢„ý , ºóò ტó¾÷ º¢íì ¬‰Ãõ, # 53, ¦À¡ýÉ¢ÂõÁý §ÁÎ, ºó¾¢ÃÀ¢ÃÒ ¸¡ÄÉ¢, ¦ºý¨É-600110 Ph: 9940142397, 9840731716 / 8754413996

bgçnah® th¡F Ïa‰ifæ‹ ãaÂ: -féP® f©zjhr‹ thœ¡if Ï¥go M»é£lnj v‹W ahU« ftiy¥gl¤ njitæšiy. ``òJikfŸ Kjèš ga§fukhf¤jh‹ fh£Á më¡F«. eh‹ V‰bfdnt vGÂæU¡»nw‹: ``v‹djh‹ nfhéèny KUf‹ Áiy mHfhf ÏUªjhY«, kiyæš ÏUªJ mªj¡ fšiy vL¥gj‰F btojh‹ nt©oæUªjJ!’’ tWik v‹D« btæš mo¤jhY«, tskhd kiH bgŒjhY«, cz®¢Áfs‰w fšiy mit v‹d brŒa KoÍ«? J‹g¤ij V‰W¡ bfhŸS§fŸ; Ï‹g¤ij v® ghU§fŸ. Ãwªjdbtšyh« mêÍ«; mêªjdbtšyh« Ãw¡F«. bjhl§»abjšyh« KoÍ«; Koªjdbtšyh« bjhl§F«. bjhl§» KoÍ«, KoªJ bjhl§F« cyf¤Âš x›bthUtU¡F« xU Ó[‹ tU«! nfhjhtçæš j©Ù® XL«nghJ, fhéçk£L« fhŒªnj »l¡Fkh v‹d! kd« xU fUé k£Lnk... -Xnõh éê¥òz®Î v‹gJ kd¤Â‹ gF mšy. kd¤Â‹ têahf mJ ghŒªnjhL»wJ. Mdhš kd¤Â‹ gF mšy. mJ Ϫj ä‹és¡if¥ ngh‹wjhfnt cŸsJ. Ïj‹ têahf ä‹rhu« ghŒ»wJ. Mdhš ä‹rhu« ä‹és¡»‹ gF mšy. ä‹és¡if Ú§fŸ cil¤jhš mj‹_y« ä‹rhu¤ij Ú§fŸ cil¤JéLtšiy. btë¥gLjš jilgL«. Mdhš cŸsh‰wš f©Q¡F¤ bjçahé£lhY« CWglhkš m¥gona jh‹ ÏU¡»wJ. Ï‹bdhU ä‹és¡if¥ bghU¤Âdhš ä‹rhu« mj‹têahf¥ gha¤ bjhl§F»wJ. kd« xU fUé k£Lnk. éê¥òz®Î, kd¤Â‹ gF mšy. Mdhš kd¤Â‹ têahfnt éê¥òz®Î ghŒ»wJ. kd« fl¡f¥gL»wnghJ éê¥òz®Î j‹åšjh‹ j§» ÏU¡»UJ. vdnt jh‹ xU ò¤j®Tl c§fSl‹ ngRtjhdhš, c§fSl‹ ciuahLtjhdhš kd¤ij¥ ga‹gL¤j nt©o ÏU¡F« v‹»nw‹. Vbdåš m¥nghJ mt®- mtuJ cŸ ä‹ndh£l« gha nt©o ÏU¡F«. mj‰fhd fUéfisÍ« Clf§fisÍ« mt® ga‹gL¤j nt©ona ÏU¡F«. mªãiyæš kd« brašgL«. Mdhš kd« btW« thfd« k£Lnk. Ú§fŸ xU thfd¤Âš V¿¥ ngh»Ö®fŸ. Mdhš Ú§fŸ mªj thfd« mšy. Ú§fŸ xU fhçš ngh»Ö®fŸ. mšyJ ékhd¤Âš gw¡»Ö®fŸ. Mdhš Ú§fŸ mªj thfd« mšy. kd« xU thfd« k£Lnk. nkY« kd¤Â‹ M‰wiy KGikahf Ú§fŸ ga‹gL¤JtJ« Ïšiy. kd¤Â‹ M‰wiy KGikahf Ú§fŸ ga‹gL¤Âdhš mJnt rçahd m¿Î MF«. xU ékhd¤ij ngUªJnghy xUt® ga‹gL¤j Koªjhš v¥go ÏU¡Fnkh m¥gona e« kd¤ij eh« ga‹gL¤Â tU»nwh«. ékhd¤Â‹ Ïw¡iffis xo¤Jé£L rhiyæš bršY« xU ngUªij¥ nghy mij Ú§fŸ ga‹gL¤j KoÍ«. m¥go¢ brŒjhny nghJ«: mJ xU ngUªJnghš Ïa§F«. Mdhš Ú§fŸ K£lhshf ÏU¡»Ö®fŸ. mªj¥ ngUªjhš gw¡f KoÍ«! Mdhš mj‹ rçahd Âwid Ú§fŸ ga‹gL¤Â¡ bfhŸshkš ÏU¡»Ö®fŸ! c©ikahd rk¤Jt«... -éntfhdªj® c©ikahd rk¤Jt« v‹gJ Ϫj cyf¤Âš vªj¡ fhy¤ÂY« ÏšyhjJ«, xUnghJ« ÏU¡f KoahjJ« MF«. ϧnf eh« všnyhU« v¥go¢ rkkhf ÏU¡f KoÍ«? ÏU¡f Koahj Ϫj¢ rk¤Jt¤Â‹ bghUŸ mêÎ v‹gnj. Ϫj cyf¤ij Ï¥nghija ãiyæš it¤ÂU¥gJ vJ? rkãiyæèUªJ tGéaJjh‹. ÃugŠr ÁUZo¡F Kªija Ãusa ãiyæš KGikahd rkãiy ÏUªjJ. mj‹ÃwF Ϫj¥ ÃugŠr¤Â‰F cUt« bfhL¤j M‰wšfŸ v›thW njh‹¿d? nghuh£l¤jhš, ngh£oahš, r©ilahšjh‹. #l¥ bghUë‹ mQ¡fis¢ rkãiyæš it¤jhš, gil¥ò¢ braš VjhtJ eilbgWkh? KoahJ v‹W éŠPhd« TWtJ ek¡F¤ bjçÍ«. j©Ùç‹ nk‰gu¥Ãš xU ÁW ryd¤ij V‰gL¤J§fŸ, j©Ùç‹ x›bthU JëÍ« x‹Wl‹ x‹W K£onkhÂathW Û©L« giHa mikÂahd ãiy¡F¤ ÂU«g Kaštij¡ fhzyh«. ÏJnghynt eh« ÃugŠr« v‹W miH¡»‹w Ϫj všyhnk, mÂYŸs bghU£fŸ všyhnk KGikahd rkãiyia¤ ÂU«g miltj‰fhf¥ nghuho¡ bfh©oU¡»‹wd. mij milªJ é£lhš kWgoÍ« xU ryd« vG»wJ. clnd #l¥bghUŸ mQ¡fŸ nr®»‹wd, gil¥ò¢ braš eilbgW»wJ. rkãiyæ‹ikjh‹ gil¥Ã‹ c©ikahd mo¥gil. mnjntisæš, rkãiyia¡ Fiy¡»‹w r¡ÂfŸ gil¥Ã‰F v›tsÎ K¡»ankh, rkãiyia mila¥ nghuhL»‹w r¡ÂfS« mnj msÎ K¡»akhdjhF«.


3

Aug 01-15, 2012

Health: Decline in walking speed may be early sign of dementia

T

hree new studies have found that changes in walking patterns of the elderly are closely linked to memory loss and may actually be an early clue to dementia. One group of researchers studied the strides of a group of elderly patients at Basel Mobility Center in Switzerland. The study led by researcher Dr Stephanie Bridenbaugh, found that those participants with declines in cognition tended to walk more slowly than their memorysavvy counterparts, particularly when asked to perform a simple task — such as counting backward — while walking. “Gait analysis can simply, quickly and objectively measure walking. When problems emerge, this may provide early detection of fall risk and the earliest stages of cognitive impairment in older adults,” ABC News quoted Bridenbaugh as commenting in a news release. Other doctors not directly involved with the research agreed that it could be difficult for older patients to perform tasks while walking.

“Someone with mild troubles trying to remember things, they might not be focused as much on walking,” said Dr William Hu, assistant professor of neurology at Emory University. “I hear this all the time from patients: ‘I was rushing to go to the grocery store, and I left my purse at home.’ Asking a person to do another thing while walking really tests their cognitive reserve,” he noted. Another set of researchers at the Mayo Clinic found similar results. The scientists looked at the changes in the pace and the stride of their patients over the span of 15 months. They found that these changes in walking were directly correlated to their memory loss. Heather Snyder, senior associate director of the Alzheimer’s Association, reports that these studies “continue to build the evidence that there is a connection between gait and cognition.” The studies were presented at the Alzheimer’s Association International Conference in Vancouver, Canada.

Stroke hits women harder than men, says study

A

stroke in any form hits women harder than men, robbing them of the very meaning of life, says a study from Sweden. Researchers at Danderyd Hospital, Stockholm, asked all patients attending an out-patient clinic over a 16-month period to complete the Nottingham health profile, a generic quality of life survey used to measure subjective physical, emotional and social aspects of health. A total of 496 patients agreed to take part - 379 were stroke patients and 117 had experienced a transient ischemic attack (TIA), often known as a mini stroke, the Journal of Clinical Nursing reports. Stroke is caused by the blockage of vital supply of blood and oxygen to part of the brain, which may damage functions such as vision, speech and walking. "Stroke is a disease that can affect many aspects of a

patient's life," explains study co-author Asa Franzen-Dahlin, nurse researcher from the hospital's department of internal medicine, according to a Danderyd statement. "Physical problems are easy to identify, but personality changes and cognitive decline, a reduction in the ability to think, concentrate, formulate ideas, reason and remember - are often only noticeable to those closest to the patient," adds Dahlin. "Our study shows that female stroke patients are more affected than male stroke patients when it comes to quality of life," concludes co-author Ann Charlotte Laska from the division of internal medicine. "It also shows that female TIA patients are as badly affected when it comes to quality of life as female stroke patients and need the same level of support after they are discharged from hospital," concludes Laska.

Read e-Paper online @ www.peramburtimes.com

Swami Vivekananda

S

wamiji’s heart contin ued to bleed for India and he could not sleep on the luxurious bed. He laid on the floor and wept like a child the whole night. He prayed: ‘O Mother, who cares for fame when my country is bogged down in deep poverty! We Indians are so miserably poor that millions of us die for want of a handful of rice, while here people spend money lavishly only for personal comforts! Who will raise the Indians and give them food? O Mother, tell me how I can serve them!’ Such was Swamiji’s burning love for India. A similar incident took place at Belur Math after Swamiji’s return from the West. Swami Vijnananandha, brother disciple of Swamiji, was then staying at the Math. Swamiji loved him and affectionately called him ‘Pesan’ for his name was Hariprasanna before joining the Order. Swami Vijnananandha occupied the room next to Swamiji’s. One night his sleep was broken by the sound of sobbing and he rushed to Swamiji’s room. There he found Swamiji bitterly crying. Swamiji did not notice that his brother disciple had come into his room. ‘Are you not feeling well Swamiji?’, asked Vijnananandha. Swamiji was started, ‘Oh, Pesan’, he said, ‘I presumed you were asleep. No, my dear, I am not sick. But I cannot sleep as long as my country suffers. I was crying and praying to Sri Ramakrishna that we would soon see better days’. Swamiji was an embodiment of love for India and her people. He would inspire everybody who came in contact with him to love India. Sister Christine writes: ‘Our love for India came to birth, I think, when we first heard him say the word; “India”, in that marvellous voice of his. It seems incredible that so much could have been put into one small word of five letters. There was love, passion, pride, longing, adoration, tragedy , chivalry, and again love. Whole volumes could not have produced such a feeling in others. It had the magic power of creating love in those who heard it. Even after, India became the land of heart’s desire. Everything concerning her became of interest - became living - her became of interest - became living - her people, her history, architecture, her manners and customs, her rivers, mountains, plains, her culture, her great spiritual concepts, her scriptures’. Swamiji’s lectures were very popular in London. One evening he was talking about Raja-Yoga and all those present were listening with rapt attention. But good things are not always appreciated by everybody. An Anglo-Indian started makeing silly criticisms of Swamiji who at first ignored him and went on speaking inspiringly on the subject. The audience became very much annoyed with the person at first, but seeing that Swamiji was unmoved, they kept quiet. The Anglo-Indian gentleman became increasingly boisterous and flouted all norms of decency. When Swamiji paid tribute to Buddha , he criticised Buddha, when Swamiji praised the sannyasins, he called them thieves and impostors; and finally when he learned that Swamiji was a Bengali, he began to vilify the people of Bengal and to eulogise the British. Being interrupted times and again, Swamiji now turned towards the man and began to cite from the pages of history many instances to British criminal behaviour. Battered thus by the fearless Indian monk right in the heart of Britain, the Anglo-Indian gentleman broke into tears. Swamiji gracefully returned to his subject and concluded his speech as if nothing had happened. In one of his discourses at a Western American town, Swamiji said that one who has attained absolute truth or knowledge remains the same under all circumstances; he is always calm and unruffled by things external. A few churlish cowboys heard this lecture and decided to test him. When Swamiji went to their village to deliver a lecture they asked him to stand on a reversed tub and address the gathering. Swamiji did as requested and then became absorbed in his subject. The cowboys meanwhile started firing from close range, the bullets whizzing past Swamiji’s ears. This did not perturb Swamiji in the least. He continued his speech with as much composure as he started h with. When he had finished, the cowboys surrounded him, shook hands with him and declared; ‘Yes Swami, you are absolutely genuine. You are what you preach!’

Silly Kitchen: BOONDI Ingredients: 1 cup gram flour 1/2 cups sugar 1 cup water 1/4 tsp. cardamom powder 6-8 chopped almonds ghee to deep fry perforated flat spoon about 5" diameter Method: 1.Boil the sugar and water together. Add a tbsp. of milk to bring up the scum. 2.Remove scum and boil liquid till the syrup is sticky between the fingers. 3.Keep aide, but keep warm for use. 4.Make batter with gram flour, which should not be too thin. 5.The batter should evenly coat the back of a spoon when dipped in it. 6.Heat ghee, hold perforated spoon a little above the hot ghee, pour some batter on the spoon.

7.Tap very lightly at edge of spoon to allow small droplets to fall in the ghee. 8.Pour back remaining batter and wipe spoon. 9.Stir the boondis in the ghee gently and fry till crisp but not brown. 10.Drain and put into the syrup. Keep for 3-4 minutes before draining from the syrup. 11.Spread on a wide plate, add cardamom powder, almonds and mix gently. 12.Cool completely and loosen the boondi with finger till each droplet separates. 13.Store in airtight container. Note: Take great care while dropping the boondi in the hot ghee so as not to burn yourself. A little practice and it is very easy. Making time: 30 minutes. Makes: 3 cups approx.

MIXED DAL DOSAS Ingredients: 1 cup rice 1/3 cup each yellow moong, channa, udad dal 2 tbsp. curds 1/2 tsp. soda bicsarb 2 tbsp. oil salt to taste oil to shallow fry Method: Wash rice separately and dals toghether. Soak in plenty of water and keep aside for 5-6 hours. Wet grind the rice till semolina type grain can be felt. Wet grind rice till fine. Mix

both batters. Add the curds, salt, soda and oil. Mix well till fluffy and light. Keep aside for 3-4 hours before making dosas. Heat griddle, pour batter and make as for plain dosas. Serve hot with chutney. Make thin or thick as desired. Makes: 8-10 medium sized dosas Shelflife: 1 day refrigerated. Texture: Light and thin, foldable but crisp.

RAVA DOSA Ingredients: 1 cup fine soji (semolina) 1/2 cup rice flour or plain flour 1 tbsp. oil 1/8 tsp. soda bicarb 2-2 ½ cups buttermilk 1 tsp. coriander chopped fine 2 green chillies chopped fine Method: Blend all the ingredients together. Add more buttermilk if necessary. ginger grated Roll the dosa in a three-fold cylinder. oil to shallow fry Serve hot with onion and/or coconut chutneys. The batter should be relatively thin. salt to taste Keep aside for 20 - 30 minutes. Heat griddle and pour 1

large spoon of batter on it. Spread by gently rotating the griddle. Put some oil (1/2 tsp.) over dosa. Lift with a spatula as for basic dosa. Makes: 10 - 12 thin dosas Shelflife: Fresh only. Texture: Thin with polka sized holes, not too crisp, foldable.

PLOT FOR SALE Sri Ambigai Nagar, Vada Madurai near Vengal, 5KM before of Periyapalayam, 1400 Sq.Ft. with Patta, Plot located in center of Houses. Rs.2.5 Lakh only! (Fixed Price) Contact: 99403 41199


Registrar of Newspapers of India TNBIL/2008/24719

4

Aug 01-15, 2012

Owned & Published by M.BAKTHAVATCHALAM from No.54, First Floor, 5th St., Narasingapuram, Guindy, Chennai-600 032 and Printed by him at KADALOSAI ACHAGAM, 1/1, Bay Arcot Road, Kodambakkam, Chennai-600 024. Editor: M.BAKTHAVATCHALAM. E-mail: editor@peramburtimes.com, Cell: 99405 99088

Perambur Times: Aug-05-2012  

Perambur Times: Aug-05-2012